Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
P. 1
Intoarcere in Bucurestiul interbelic Ioana Parvulescu

Intoarcere in Bucurestiul interbelic Ioana Parvulescu

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,588|Likes:
Published by lorena

More info:

Published by: lorena on Feb 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

 
,Ehnh pj|jbh~-ehnh hega|e%, Lqnq|a~rhqm hera|lamhn
 Bhjej Ŭqoqh
Njeb ji henapqr ~j nhra~n /Herkj|na|a he Lqnq|a~rhqm hera|lamhn/-eq ~rhjijp|kjpa ehihn ba~p|a Hkjej Pj|wqma~nq-hj| bjnj ji ba~ndh~ nj|raj-jna~r mqn|q~a bjrk|ajvj qeqah ~rj|h bhgqva6nawj her|a nq|hkvhrjra ~h hebhga|aerj%Nkpa|rj a|jba~rqm ba /jr|jojrkj|a/$bjrk|hrj qek| hijoheh lhea pmj~jra(-ba~p|a jqrkj|a eq~rhji ij|a mqn|q-hj| rhrmqm hih ~qej nj qeqm ba ~rqbhq h~rk|hn%Hera|a~jerjnkilhejrha*^h rkrq~h ji henapqr ~j nhra~n%P|hiqm rhrmq herjmehr-/Ba mj qe Lqnq|a~rh mj jmrqm/-hih ~qoa|j k njmjrk|haheabhrj%J~j nj ji pk|ehr ~p|a Lqnq|a~rhqm hera|lamhn$/k ~r|jhejrjra ba nqmk|h-baj|kia-ba vokikra ~h |hriq|h-ba kjiaeh ~h g|ia/(-odhbjrj ba Hkjej Pj|wqma~nq%He njrawj pjoheh ba henapqr-ea herkj|nai bhe ~ankmqm TTH ~p|a pa|hkjbjhera|lamhnj ~h hewa|~3hrhea|j|hqm ~a nkerq|ajvj wjo6ba pa Njmaj Whnrk|hah-paWjnj|a~rh-~p|a Ik~h-ba mj lj|ha|j Nkmaerhej mj ljvj|qm bhe Njmaj O|hwhrah%Hijohehma eh ~a j~ajvj jrjr ba lhea he gjrj kndhmk|-henjr jwai hip|a~hj nj-ba papjohe jmlj-pa b|qiq|hma qeah njphrjma qeba /rkrqm pj|a qe fkn ba nqlq|h-nj|apa|ihra |aj~jilmj|h ~panjrnqmkj~a/-eq ijh a ba gjnqr banjr qe ~heoq| pj~%Pj~qmbher|a |ajmhrjra ~h ghnrhqea%Barjmhhma-/pq~a ~ql mqpj/-ea pa|ihr jnna~qm mj k mqia nq kjiaeh/ whh/-gj|j/arhndara ~h jl~r|jnrhqeh/% K pj|ra bhe whjrj nq ij|hma ah n|hva$gha pkmhrhna-ghaj|rh~rhna(- nq ihnhma ah lqnq|hh pj|a ~q|p|he~j ba qe jpj|jr ba ghmijr ~h k|bkejrjqmra|hk| he rhrmq|h ~qoa~rhwa6/ Pkmhrhnjma- /Jik|-/Rhip mhla|/- /Radehnj ~h k|j~qm/- /Nj|rh~h ojvara/- /K vh nj k|hnj|a jmrj/ - / Qe ndhp nj k|hnj|a jmrqm//%Pkmhrhnj//|ap|avherj k p|aknqpj|a nkrhbhjej paer|q lqnq|a~raehh ba k|hnawj|~rj// ~h nq rkjra nj j jwqr pj|ra ~h ba n|hva -~h ba pa|hkjba ba ~rjoej|a--knqpjhe whjrj qeqh narjraje klh~eqhr ehnh p|aj iqmr- ehnh p|aj pqrhe%Gha nj ~a hipmhnj he pkmhrhnj bhe bk|herj ba j oj~h //qe |k~r ~ph|hrqjm jm rhea|ahoaea|jrhh//-gha paer|q j)~h gjna bjrk|hj ba narjraje ~jq ndhj| gk|rjr bahip|afq|j|h-//kiqm ba mhra|a// jm ~ankmqmqh TT -ba gjpr- mj ehwam hebhwhbqjm -hena|nj|ajqeah he|aoh ejrhqeh ba j ha~h ba ~ql pkwj|j h~rk|hah -ba j ~a kpqea heawhrjlhmqhmqh-baj heramaoa jl~q|bqm% //Pjna ~jq |jvlkh;// a~ra her|alj|aj jgmjrj pa lqvamarqrq|k|-naj nj|a-bjnj he pkmhrhnj p|a~qpqea k jeqihrj rjnrhnj- he whjrj klh~eqhrjhe~ajiej eamheh~ra -hena|rhrqbhea%//P|her|a ij|hma p|klmaia jma rqrq|k|$maoara ba fq~rhrha-ankekiha-ik|jmj(-ha~ mjhwajmj ~h ij|qerama-bj| |ajmama p|klmaia jmaghanj|qhj//6a~anq|h%hipj~q|h-bh~pa|j|h-n|hva,ba ikekrkiha,- ,ba maea qnhojrkj|a ~hherqeanjrj,-mhp~j ljehmk|-j ~kmhbj|hrjrhh qeak|h-j jganrhqehh jmrak|h%Ra|ae jm ikbhghnj|hmk| pa|ijeaera-mqiaj bher|a njma bkqj |jvlkjhahenaj|nj ~j |j~pqebj |jqmqh nq lhea-eq r|je~gk|ij ehihn he r|joabha-paer|q njjiherh|aj p|hiah nkegmjo|jrhh a~ra henj jp|kphjrj ~h bq|a|kj~j% A~ra k mqia henjqrj|a qeah hbaerhrjrh-j qeqh mkn ~h rhip-qeba ~j ~a bavwkmra%Bjrk|hrj ~ndhilj|hmk| heabhra-//~naeama ba jik| jq ~h ama jmr nq|jf ~h jmr
 
mhiljf//3 a~ra wk|lj he p|hiqm |jeb ba amhla|j|aj ba k pqbkj|a atna~hwj nj|anke~r|qhj vhbq|h her|a lj|ljr ~h gaiaha% Oa~rq|hma-nqwherama ~h hegjrh~j|aj jna~rahj-nj|jnra|hvjra ba nkndarj|ha ~h bavhewkmrq|j- ij|ndajvj// k jp|kpha|a ghvhnjhehijohejlhmj hejhera ,%Pkwa~raj ba hqlh|a pa nj|a eq k jgmji nhrheb |kijea ~h nj|a eq jpj|a banjrbh~n|ar he he~aiej|hma herhia % Herjipmj|hma//qeah mqih pha|bqra ~h heo|kpjra-he~r|jrq|h ~qp|jpq~a ba qhrj|a//-hirjipmj|h nj|a ~q~rhe jrjraj n|ajrhh mhra|j|a-nj|ar|an he ghnrhqea bj| |jije heojmjlhm |ajma% Whjrj j~j nqi a aj hejhera ba j ~ar|je~gk|ij he j|rj% Nq kjiaehh ah whh-he~qgmarhrh ba pj~hqeh pqra|ehna ~h qnh~h jpkh baama% Kjiaeh pj nj|a eq)h nqekj~rai ~h nj|a eq ea)jq nqek~nqr ehnhkbjrj-bj| jmanj|k| ikbama//ba dj|rha//-nah b|apr-r|jha~n he nkerheqj|a p|he kndhh ek~r|h % Hjrj naea p|jvherj Hkjej Pj|wqma~nq he njphrkmqm --Jik|//$~h eq eqijh(%Rhipqm%%%Jrqenh njeb eq)m knqpj nq p|klmaia ba pkmhrhnj ~jq ba jik| lqnq|a~raehh hm eqia~n//rhip mhla|// ~h hm henjb|ajvj her|a k pmhilj|a pa NjmajWhnrk|hah $gha pa fk~-gha nq jqrkiklhmqm( ~h k ha~h|a mj rajr|q-whvhkej|a|j qeqhghmi$ijh herjh iqr-jpkh nq ~kek|( mj nheaijrko|jgqm \aojm ~jq bh~nqrhhma paij|oheaj qeqh nkena|r mj Jraeaq%Hebhga|aer ba jmaoa|a -mknqhrk|hh njphrjmah ~rhq nj he gqenrha ba nqi h~h par|an rhipqmmhla| ~qer nke~hba|jrh//ae wkoqa// ~jq eq% Gha nj jbk|i he rhipmqm qehq ghmi ~jq hmn|hrhnj$B%H%^qndhjeq jgh|ij nj he ojvarama |kijea~rh j jpj|qr paer|q p|hij bjrjn|hrhnj nheaijrko|jghnj( -gha nj hm j~nqmrj nq jraerha pa Aea~nq$mj qeqm bher|ankena|rama mqh mj Jraeaq( ~jq eq hm heramao -gha nj bk|a~n ~j bawhej jnrk|h banheaij-gha nj pqlmhnj he ojvara ~jq ~n|hq |kijea-lqnq|a~raehh eq ~rjq baojalj%//Iae~ ~jej ae nk|pk|a ~jek, a~ra bawhvj pa nj|a- nke~rhaer ~jq eq- kjpmhnj mknqhrk|hh Lqnq|a~rhmqh hera|lamhn6,mj k|hna wj|~rj ~h he k|hna jekrhip he gqenrhaba pk|rkgam ~jq ba p|araerhh a~rarhna -lqnq|a~rajeqm h~h pkjra oj~h k lqnq|ha~pk|rhwj,% Hj|ej-~ndh ~jq pjrhejf- wj|j ianhq|h ba gkrljm ~h hekr -hj| he |a~rqm jeqmqhnq|~a ba njh-manrhh ba ~n|hij ~jq ba lkt%Nkenmqvhj6,lqnq|a~raehh jq rhip ba pha|bqr ba~h r|jha~n he whravj,%Pj~hqehma mk| eq ~a hipj|r eqijh her|a k jnr|hrj nqek~nqrj$ Maex Njma|- baataipmq( ~jq pq| ~h ~hipmq k gaiaha ~h jnrhwhrjrhma nj|a hh |amjtajvj% Hqla~n ~hjehijmama ba~h pj|a o|aq ba n|avqr nj ,ikebaehh ~ankmqmqh tt, jq ~h j~rgam bap|aknqpj|h%Jqrkiklhmqm-jwhkeqm-ramagkeqm-|jbhkqm %pjragkeqm -ramawhvk|qm-nheaijrko|jgqm%Na ea ~pqea jnaj~rj mh~rj; Jnqi ehihn% Bj| he q|ij nq jp|kthijrhw k ~qrj bajeh -pa lqnq|a~raeh hh hip|a~hkej pqra|ehn%, Eq nkbqm nhwhm ~h pa|gk|ijerj ik|jmjp|aknqpj jnqi -nh nkbqm ~rhherhghn ~h pa|gk|ijerj radehnj%,He jehh />0 Lqnq|a~rhqm h~h ia|hrj her|jbawj| baeqih|aj ba //Ihnqm Pj|h~//6~r|jvhmj|oh ~h nq|jra -gjrjba ~r|jmqnhrkj|a-o|jbheh ~h pj|nq|h-jqrkiklhmaba,mqt,-arn%J|rhnkmama bhe ojvara jma mhra|jrhhmk| ~jq ~hipma he~aiej|h he fq|ejmabkwaba~n gjprqm nj--kpkvhrhj bher|a kiqm wandh ~h rjej|qm hera|lamhn a~ra naj bher|aqijeqm pq| ~h qijeqm ianjehvjr%,He Lqnq|a~rhqm hera|lamhn- radehnj qhia~ra ~h jr|joa- he rhip na pjohehma~n|h~a$gha ama ojvara ~jq nj|rh(henap ~j phj|bj ra|ae% Nq rkjra jna~raj her|a kpmhilj|a nq jqrkiklhmqm ~h k ha~h|a mj nheaij- lqnq|a~rajeqm j|a rhip ~j whvhravak bjrj pa je -he mqej ijh-atpkvhrhj ba nj|ra%$ K|ojehvjrj nq ~p|hfheqm |aoamqh
 
Nj|km(% Awaehiaerqm a~ra jeqerjr ba jgh~a ij|h ~h nkmk|jra ~h ba ,hilqmvajmj,nj|rhmk| he whr|heama mhl|j|hhmk|% Rkrqm hewhrj mj manrq|j hj| nj|raj knqpj he nkerheqj|aqe mkn hipk|rjer%Paer|q nj ~a nhra~ra ijh |jphb-paer|q nj a~ra ijh ankekihn -vhj|qm knqpjnjrawj k|a vhmehna bhe whjrj narjraehmk|% Qe lqnq|a~raje nj|a ~a |a~panrj jgmjherkrbajqej naaj na ~a hirjipmj he k|j~- he rj|j ~h ndhj| he mqia% Iqmrh ~n|hhrk|h bhepa|hkjbj hera|lamhnj nke~jn|j ojvarj|hah ijh iqmr rhip banjr ~n|ha|hmk| mhra|j|a%Ojvarama her|arhe jraerhj nhrhrk|qmqh nq ba rkjra6ba mj hera|whqm nq mhra|jrhh w|aihh - mjpkavhh jma jna~rk|j-ba mj nkiaerj|hh gkj|ra ~qnnhera- mj hegk|ijrhh pkmhrhna ~h ndhj| jeanbkra%,He :8<0 jiherh|aj |jvlkhqmqh a ijh pqra|ehnj banjr jiherh|ajmhra|jrq|hh%paer|q nj ~n|h~qm ~j ~a hipqeej-rkrqm r|alqha mqjr ba mj henapqr%/ ^n|hhrk|hhhera|lamhnh henaj|nj jna~r mqn|q%He pa|hkjbj :8<0+:820-~)jq ~n|h~ ij|h pjoheh bhemhra|jrq|j |kijea~nj%Eqia p|anqi Hkje ^mjwhnh-Ihdjhm ^jbkwajeq-Mhwhq\al|ajeq-Ojmj Ojmjnrhke-Dk|rae~hj Pjpjbjr )Laeoa~nq-Njihm Par|a~nq-Rqbk| J|odavh-Hke Lj|lq-Ih|naj Amhjba ~a |aoj~ajq g|anwaer pa nkpa|rhma nj|rhmk|%/Ji p|hwhmaohjr jeqihra ghoq|h-ma)ji ~nk~ he gjrj-ma)ji jma~ ~j gha pa|~kejfa henj|raj iaj%/Jna~rhj ~qer-lheaherama~-/kjiaehh ba mhra|a/-j~j nqi eq h)ji nqek~nqrpjej jnqi%/Njr ba~p|a pqvba|hj ba kjiaeh ~h ba hegk|ijrhh pkiaehra her|anjr-|k~rqm mk| eq a jmrqm banjr ba j p|heba=ja|qm rhipqmqh5/%Nj eq ~qerai ba~rqm ba bapj|ra ba Lqnq|a~rhqm hera|lamhn henjr ~j)m qhrji~jq ~j)m hoek|ji-nj eq ~qerai ehnh ba~rqm ba jp|kjpa henjr ~j ea hbaerhghnji nqqeqm bher|a mknqhrk|h-a~ra naaj na eh ~a ~qoa|ajvj%P|hwh|aj ej|jrk|qmqh-ehnh~n|qrjrkj|a-ehnh hipmhnjrj- ea jbqna kjiaeh ~h mknq|h-jhnh-jp|kjpa-paer|q j eankewheoa ~heoq|h ba |ajmhrjraj mk|%6/He ndaej|qm pjohehh ~a herjipmjq awaehiaera nqjbawj|jr ~aevjrhkejma6hewhjq kjieah ~h-kbjrj nq ah-hewhj qe k|j~ he w|aiaj mqh%/Eq pqrai ~j eq her|alji na a~ra |ajmhrjra ~h na a~ra ghnrhqea he nj|rajHkjeah Pj|wqma~nq%/Nj|rh ba hera|whq|h ~h jendara mhra|j|a-jmlqia gkrko|jghna-nj~ara nq he|aoh~r|j|h hera|lamhna-nkega|hera |jbhkgkehna-jmijejdq|h paer|q qepqlmhn nq oq~r hebkhamehn ~h jeqj|a ~rjrh~rhna/-jq nkipmarjr /okmq|hma bhehijohea/%B|jiama-pa|hkjbama ba n|hvj nkmanrhwj ~h hebhwhbqmj ~qer pa|ganrwa|hghnjlhma ~h wa|k~hihma%Rkq~h-eq a~ra k |ajmhrjra j|qenjrj pq| ~h ~hipmq padj|rha%Ia|hrqm jqrkj|ah ~rj he pa|~panrhwj jmaj~j paer|q j ea p|avaerj jna~rahijoheh%He jnnaerqj|aj nkerq|q|hmk| mk| jp|kjpa ~r|hwhra ba h~rk|ha%He mhiljfqm ehnh|hohb-ehnh nkrhbhje-he~qgmarhr ba /wk|la ba ~ph|hr/ ~h h|keha ~jq nj|jnra|hvjr ba~kl|harjra%/Mj na lqe k j~aiaeaj =atpa|haerj j barjmhqmqh5;/~a her|ajljjqrkj|aj%/Paer|q ihea-hipk|rjerj j gk~r lqnq|hj ba~nkpa|h|hh qeah mqihpha|bqra%/Bj-atjnr jna~rj a~ra ~aerhiaerqm%Ba ba~nkpa|h|a%Her|alj|aj |jijeahe~j wjmjlhmj paer|q k|hnhea nhra~ra /Herkj|na|a he Lqnq|a~rhqmhera|lamhn/%\j~pqe~qm-ba j~aiaeaj%Hkjej Pj|wqma~nq bj b|aprqm mj |apmhnj qek| w|aiq|h pa nj|a h~rk|hj mankebjiej~a ~j |apara-ianjehn-jnahj~h kjiaeh |hohvh-q|njrh pa ~naej-jnamaj~hmknq|h pa|ganra-ij|h lqnq|hh ~jq r|joabhh hip|a~hkejera%/Iheqejr a~ra nj mqiaj mk| eq a|j ehnh pj|jbh~-ehnh hega|e-nh k mqia ek|ijmj$%%(Lqnq|a~rhqm hera|lamhn a~ra mknqmqeba ~)j herjipmjr rkrqm/%

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
simcolilia108347 liked this
Sabina Cotorobai liked this
anna:D liked this
Modan Ana liked this
Cocos Moise liked this
Malina Latu liked this
Popovici Sergiu liked this
Adriana Petrache liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->