Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
45Activity
P. 1
teori-35

teori-35

Ratings:
(0)
|Views: 27,372|Likes:
Published by yasinunlu

More info:

Published by: yasinunlu on Feb 15, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

 
 8
FHQLKÅCL OHZCHV ĺC@ \HZLCHK ÅHCLśNHCHVDHEÓY@KCĺO
L+ THKLNCHV 2
Ohz 2
ĺålk` hoĸŗohk dgcdpvnho lålk thqhvchknĸŗ y` lnhc `dlcnlŗ mhrk`|` d`klv+ Flv ohzflvd`k ihrch mhrk`d`k gcpŗhflclv+
 Fhqĸkåcĸ ohz
2 ĺå fhqĸkaĸ :+0 fhvdhk fó|óo gchk ohz y` `olznhkchvh d`klv+
Fhqĸkåcĸ `olznhk 2
M`v tóvcó fhqĸkåcĸ ohz lc` fpkchv lc` fhėchktĸcĸ fgvp dgkhkĸnĸ# `nkl|`tdgkhkĸnchvĸ y` fhqĸkåcĸ hoq`qphvchv hkchnĸkh e`cn`ot`dlv+@ė`v? yhvqh fhqĸkåcĸ `olznhk ór`vlkd`ol ichkŗ# kgrpc# ohzclk# d`qt`oc`v# ohcdĸvnh nhzhqĸ yf+fhqĸkåcĸ oĸqĸnchvh fhėcĸ `c`nhkchv dh fpkh thkĸnh dhmlcdlv+
@nkl|`t hoq`qphvchvĸ 2
Fhqĸkåcĸ ohfĸk `nkl|`tc` lŗc`tlcn`qlkl qhėchnho lålk e`v`oclgchk almhrchvdĸv+
Fhqĸkå dóŗóvn` almhrchvĸ
ĺrlk y`vlc`k clnlt hŗĸcdĸėĸkdh d`yv`|` elv`v`o fhqĸkaĸ thnhn`k y`|h clnlt lålkd` ohchaho ŗ`olcd`dóŗóv`k almhrchvdĸv+
@nkl|`t yhcic`vl#
Zhtchnh dlqol#
F`c y`vn` åpfpochvĸ#
Ogktvgccó fhqĸkå dóŗóvn` qlqt`nc`vl# elfl
Gtgnhtlo qlqt`nc`v2
H|hvchkhk clnlt hŗĸcdĸėĸkdh d`yv`|` elv`v`o mhth dór`ctn` lnohkchvĸkĸ ihhcl|`t` e`ålv`k# t`qlqloĸqn`k y`|h thnhn`k ohzhthk |hdh dpvdpvhk qlqt`nc`vdlv+
Fhqĸkå y` qĸahocĸo ŗhct`vc`vl#
Hoĸŗohk q`yl|` qulåc`vl
@nkl|`tc` lcelcl m`v tóvcó ùcån` ogktvgc y` dór`kc`n` almhrchvĸ+
LL+ FHQLKÅCL OHZ Å@śĺTC@Vĺ 2
 
£
 
Ohrhkchv ?Ohrhk Thkĸnĸ 2–ĺålk` dgcdpvpchk hoĸŗohkĸk qĸahocĸo# fhqĸkå yf+ d`ė`vc`vlkl zvgq`q lålk lqt`klc`kqĸkĸvchv hvhqĸkh e`tlvn`ot` opcchkĸchk almhrchvh ohrhk d`klv+„
 Clt`vhtóvd` e`å`k flv fhŗoh d`ėlŗlo thkĸndh? –\hoĸtĸk oln|hqhc `k`vblqlkl |hknh|gcp|ch ĸqĸ `k`vblqlk` dùkóŗtóv`k y` fp ĸqĸ `k`vblqlkl thŗĸ|ĸaĸ hoĸŗohkh hothvhk`olznhkchvh ”ohrhk“ d`klv+„ ś`oclkd` |hzĸcnĸŗtĸv+Ohrhkchv e`k`c gchvho?h, Qĸaho qp ohrhkchvĸ8+ <:'5: Ohcgvli`v ohrhkchvĸ#6+ Oĸreĸk qp ohrhkchvĸ#1+ Lqĸ d`ėlŗtlvlalc`v -@ŗhkbùvc`v# Fg|c`vc`v,4+ Gtgochychv# -@vltn`# Zlŗlvn`# Fpmhvchŗtĸvnh @olznhkchvĸ,f, Fpmhv ohrhkchvĸa, Oĸreĸk |hė ohrhkchvĸ gchvho h|vĸcĸvchv+
£
 
Ehr tózc`vl#
£
 
Mhyh thkochvĸ#
£
 
CZE thkochvĸ#
£
 
Ognzv`qùvc`v#
 
 6
£
 
Fgvp mhtchvĸ#
£
 
Qĸkhl ehr thkochvĸ+
 
£
 
Ovlgb`klo thkochv#
£
 
Gtgochychv#
£
 
Mldvgclo hoĸŗohk d`yv`c`vl#
£
 
Zkgnhtlo hoĸŗohk d`yv`c`vl#
£
 
Qgėptnh óklt`c`vl#
£
 
Mldvgigv yf+ĺŗål Qhėcĸėĸ y` ĺŗ Eóy`kclėl Tóróėókd` hdĸ e`å`k `nkl|`t almhrchvĸQĸvh
 
Alkql
 
Hdĸ
 
Nhdd` kp
 
 
8
 
Fhqĸkå eùqt`ve`ql
 
Nhkgn`tv`'zv`qgqthd
 
6:4'8
 
6
 
Qĸahocĸo eùqt`ve`ql#
 
T`vngntv't`vng opzc
 
6:4'6
 
 
1
 
F`ql zgnz+'q`yl|` eùqt
 
Thėdl|` almhrĸ
 
6:4'1
 
 
4
 
Fhqĸkå `nkl|`tl
 
@n+yhcil hėĸvcĸoc'|h|cĸ
 
6:0
 
 
0
 
Fgŗhctnh qlqt`nl
 
Thmcl|` yhkhqĸ
 
680
 
 
9
 
Fcùi dgkhkĸnĸ
 
Fcùi yhcil
 
688
 
5
 
Ehr |ot |hkeĸk `n+qlqt+
 
Qpcp `nkl|`t ohfĸ
 
689
 
=
 
Ehr zhtchnh `nkl|`tl
 
Zhtchnh ohzhėĸ
 
685'8
 
<
 
Qp ĸqĸc e`kc`ŗn` `nk|+
 
K`i`qclo'e`kc`ŗ+ Yhcil
 
68='6
 
LLL+ FHQLKÅCL OHZCHVDHK OH\KHOCHKHK ĺś QHěCLěL Y@EÓY@KCĺěĺ T@MCĺO@C@Vĺ 2
8+ ĺ k i l c h o T`mclo`ql6+ Zhvåhchknh T`mclo`ql1+ Fgėpcnh r`mlvc`kn`4+ \hkeĸk zhtchnh0+ Oln|`yl y` t`vnhc |hkĸochv 8+ ĺkilcho T`mclo`qlkd`k Ogvpknh T`dflvc`vl
Thqhvĸn y` lnhcht |`tolcl t`oklo `c`nhkchvah |hzĸcnhcĸdĸv+
Thqhvĸn y` lnhchtth e`v`ocl t`dflvc`v hcĸknhcĸdĸv+
 
 1
Ohzchv e`v`ocl `nkl|`t almhrchvĸ lc` dgkhtĸcnhcĸdĸv+
P|epk |`vc`ŗlnl qhėchknhcĸdĸv+
@mcl|`tcl `c`nhkchvah lŗc`tn` y` fhoĸnĸ qhėchknhcĸdĸv +
Z`vl|gdlo fhoĸn y` d`k`|c`vl |hzĸchvho f`ce`c`kdlvlcn`cldlv+
Nhvprl|`t hchkĸ f`clvc`kn`cl y` lcelqlrc`vlk elvn`ql ùkc`kn`cldlv+
Åhcĸŗnhchv `k hr `c`nhkch |óvótócn`cldlv+
Dór`kcl gchvho qlalc oh|ĸtchvĸ tptpcnhcĸdĸv+
ĺŗc`tn` .fhoĸn thclnhtchvĸ mhrĸvchknhcĸdĸv+
@c`otvlo t`qlqhtĸ `}zvggi gcnhcĸ y` zhvhtgk`v fpcpkdpvpcnhcĸdĸv+
6+ Zhvåhchknh T`mclo`qlkd`k Ogvpknh T`dflvc`vl -ŗhvhzk`c `tolql,
Thqhvĸndh zhvåh iĸvchnh vlqo hrhctĸaĸ t`dflvc`v hcĸknhcĸdĸv+
ĺnhc pqpcc`vlkd` p|epk t`okloc`v q`ålcn`cldlv+
Fhqĸkåcĸ ohfĸk |`v q`ålnlkd` dloohtcl gcpknhcĸdĸv+
E`v`ocl mhcc`vd` qótv` |hzĸchvho zhvåh |h|ĸcĸnĸ ùkc`kn`cldlv+
Z`vl|gdlo fhqĸkå t`qtc`vl |hzĸchvho vhzgvh fhėchknhcĸdĸv+
T`mclo`cl hchkchvh elvlŗ åĸoĸŗchv ogktvgc hctĸkh hcĸknhcĸdĸv+
Fhoĸnchv `mcl|`tcl `c`nhkchvah |hzĸcĸz f`ce` y` oh|ĸtchv p|epk tptpcnhcĸdĸv+
1+ Fgėpcnh y` R`mlvc`kn` T`mclo`qlkd`k Ogvpknh T`dflvc`vl
ĺnhchtth y` |`v q`ålnlkd` åhcĸŗĸchk nhdd`c`v dlooht` hcĸknhcĸdĸv+
E`k`c y`|h n`yrl mhyhchkdĸvnh t`qlq `dlcn`cldlv+
Ehr d`t`otùvó y` hchvn almhrchvĸ fpcpkdpvpcnhcĸdĸv+
Åhcĸŗhkchv `ėltlc`v`o dgq|hchvĸkh f`ce` ogkpcnhcĸdĸv+
Olŗlq`c ogvp|pap dgkhkĸnchv t`nlk `dlc`v`o opcchkĸnĸ qhėchknhcĸdĸv+
Vlqocl hchkchvdh `k hr `c`nhk lc` åhcĸŗĸcnhcĸdĸv+
E`v`ocl |`vc`v` lohr c`ymhchvĸ hqĸcnhcĸdĸv+
4+ \hkeĸk y` Zhtchnh T`mclo`qlkd`k Ogvpknh T`dflvc`vl
\hkĸaĸ y` zhtch|ĸaĸ gvthnchvdh qĸaho lŗc`v ùr`c lrlkc` |óvótócn`cldlv+
Fp fùcónc`vd` åhcĸŗhkchv y` fhoĸn gkhvĸnaĸchv |hkeĸk ogkpqpkdh `ėltlcn`cldlv+
E`å tptpŗhk |hkĸaĸ nhdd`c`v |hoĸkĸkdh qĸaho åhcĸŗnh qgkvhqĸ |`t`vcl flv qóv`|hkeĸk ogktvgcc`vl qóvdóvócn`cldlv+
\hoĸt d`zgqp yf+ zhvch|ĸaĸ nhdd` fpchŗĸochvĸ fpcpkhk ohzchvdh oh|kho åhcĸŗnhqĸ|hznhothk nónoók gcdpėpkah ohåĸkĸcnhcĸdĸv+
0+ Oln|`yl y` t`vnhc |hkĸochv 
Oln|`yl y` t`vnhc |hkĸochvh q`f`z gchk nhdd`c`v fpkchvdhk ogvpknh y` lco |hvdĸnogkpqpkdh åhcĸŗhkchv `ėltlcn`cldlv+
ĺŗ fltlnlkd` qgk ogktvgc y` t`qtc`v |hzĸcnhcĸdĸv+
T`vnhc |hkĸochv lålk? nhqo`# fgt# tgrcpo# lŗ `cflq`ql# d`vl ùkcóo yf+ olŗlq`c ogvp|papdgkhkĸnchv opcchkĸcnhcĸdĸv+
Fp lŗc`vd` åhcĸŗnhchv ùr`c lrlkc`# |`tolclc`v k`rhv`tlkd` |hzĸcnhcĸdĸv+
LY+ FHQLKÅCL OHZCHVDH HCLKHAHO EÓY@KCĺO T@DFĺVC@Vĺ 2OHRHKCHV 2

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tunaer Şimşek liked this
muh_dilekaksoy liked this
Kemal çolak liked this
Verim Kepekci liked this
Emre Çetin liked this
ersancavdar liked this
muratsahin_d liked this
plkt23 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->