Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Facing the Mirror Chapter I: America's Pop Princess

Facing the Mirror Chapter I: America's Pop Princess

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by Derek Ryans
Those Who Stand on the Outside Looking in Have No Right to Love…

The world population is a little less than seven million, and the number is increasing each day. There are tons of labels generated each day for individuals across the world. These labels are worn, like definitions of character.

What happens…when someone is born, but none of the labels fit?

Jade doesn’t think that God made a mistake, but why does she pray for her body to change each time she looks into the mirror? Follow America’s Pop Princess on a journey to transition into the Duke of Pop. Questions arise in Jade’s mind as she begins the sex change and transitions into Jake. Can he complete the image in the mirror without offending God?
Those Who Stand on the Outside Looking in Have No Right to Love…

The world population is a little less than seven million, and the number is increasing each day. There are tons of labels generated each day for individuals across the world. These labels are worn, like definitions of character.

What happens…when someone is born, but none of the labels fit?

Jade doesn’t think that God made a mistake, but why does she pray for her body to change each time she looks into the mirror? Follow America’s Pop Princess on a journey to transition into the Duke of Pop. Questions arise in Jade’s mind as she begins the sex change and transitions into Jake. Can he complete the image in the mirror without offending God?

More info:

Published by: Derek Ryans on Feb 16, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2013

pdf

 
Jkhlbo qc` Glyyey
Hc" ;
 
Kg`ylhk“x Vev Vylbh`xx
 Hemeyjpm mlocqx xqy`kn`a lbq`yglqq`bqm| ez`y qc` hkyx hkpocq lb qykjjlh eb Ilxhk|b`Imza" Qc` weya
x ”Dka`4 Ilqq`yxw``q Lyeb|
 
Qepy‗ xhyemm`a khyexx qc` gky{p``
ckbolbo kiez`qc` `bqykbh` qe qc` Kg`ylhkb Klymlb`x Ky`bk" @z`y| j`w x`hebax qc` weyax hckbo`a qe
”_`mheg` Ceg` Dka`+‗ Qc`
xepz`bly xqkjj xhpjjm`a kyepba jey eb` mkxq xkm` kx qc` hebh`yq `ba`a"Dka` xglm`a kx xc` wkmn`a qe qc` h`bq`y ej qc` xqko` kba wkz`a kq c`y jkbx" K oyepvej q``bko` olymx lb qc` cloc`y x`hqleb mljq`a k yew ej xlobx kiez` qc`ly c`kax" Qc` xlobx y`ka
”Mez` Dka` _`"‗ Xc`
hcphnm`a kx qc`| jykbqlhkmm| qyka`a wlqc `khc eqc`y pbqlm
”_` Mez`
Dka`
‗ wkx vyev`ym| alxvmk|`a"”Qckbn |ep Glkgl+ Lq“x kixempq`m| kgktlbo qe i` ceg`" L mez` |ep+‗ Dka`
qeen k iew"Hc``yx kba kvvmkpx`x hebqlbp`a qe jlmm qc` ky`bk" Q`kyayevx qykz`m`a xmewm| aewb c`yhc``nx kba alxkvv`ky`a lbqe c`y xglm` kx xc` wkmn`a ikhnxqko`" Xq`z`- c`y gkbko`y-jemmew`a c`y lbqe qc` ay`xxlbo yeeg" C` hmlvv`a eb` vceb` qe clx i`mq kba pbhmlvv`akbeqc`y eb` b`sq qe lq" K qlb| imp` mlocq imlbn`a jyeg qc` Imp`qeeqc c`kax`q lb clx `ky" Qc`|`khc y`qpyb`a qe qc`ly hegjeyq teb`x" Clx wkx qc` hephc- kba c`yx wkx wckq xc` mln`a qe hkmm
qc` ”qykb
xjeygkqleb xqkqleb
"‗
Xc` xcpaa`y`a kba qey` k vl`h` ej k vkv`y bkvnlb `khc qlg` k
hmlhn xepba 
 
hkg` jyeg Xq`z`“x vceb`"”Jljq 
|'
qwe hebh`yqx qclx qepy-‗ c`
xkla"
Hmlhn" Hmlhn"
”Qw`bq|
'x`z`b ej qc`g xema epq"
Cew ae`x lq j``m qe i` Kg`ylhk“x Vev Vylbh`xx5‗
Hmlhn"
 
”Lq“x ebm| qc` jlyxq qepy- L wepmab“q hkmm g` k –Vev Vylbh`xx“ dpxq |`q-‗
xc` lgkolb`axgkxclbo qc` vceb` wlqc k xm`ao`ckgg`y"
”Qee mkq`-‗ Xq`z` xkla kba x`kyhc`a
 
qcyepoc clx kqqkhcì" C` wkmn`a ez`y qe Dka`“x
hepbq`y- wlv`a ejj qc` qlb| vkv`y xcy`ax- kba mkla qc` vkv`y lb jyebq ej c`y" Xc` kbom`a lq pba`y qc` mlocq kba xqpal`a lq hmex`m|"
Hmlhn"
Qc` xc``q ej vkv`y cka qcy`` x`hqlebx- k c`ka`yies- kba qwe vkb`mx pba`yb`kqc" Qc`
Yemmlbo Xqeb` 
meoe jlmm`a qc` qev kba qc` m`jq vkb`mi`mew lq qeen pv kiepq qwe'qclyax ej qc` m`jq ez`y xvkh`" Iema m`qq`yx kmlob`a qc`gx`mz`x lbqc` h`bq`y ej qc` vkb`m- lbjeyglbo qc` y`ka`y qckq c`y vceqe xceeq wkx xhc`apm`a jey Dpb`;3
qc
"
Hmlhn" Hmlhn" Hmlhn"
Xc`
hylbo`a kba v``n`a kq Xq`z`“x vceb`" C` beqlh`a c`
y jmkylbobexqylmx v``ylbo jyeg qc` `ao` ej qc` vkv`y"
Hmlllhhhnnnn 
- qc` vceb` hkg` qe kb kiypvq xqev"
”Oeea ie|-‗
xc` xkla wlqcepq gknlbo kb| `|` hebqkhq"
”98 |`ky ema Vev Vylbh`xx qkn`x Kg`ylhk i| xqeyg" 1 Oykgg| beglbkqlebx kba ZGKv`yjeygkbh`- wckq `mx` lx b`sq jey Dka`5 @shmpxlz` lbq`yzl`w lbxla`+‗
wkx vmkh`a eb qc`ylocq vkb`m"
”Ebm| |ep-‗ Xq`z` xkla" Dka` yklx`a c`y `|`iyewx"
C` qpyb`a clx vceb` qe jkh` c`ykba xhyemm`a qc` ikmm lb qc` glaam` wlqc clx qcpgi" Be
hmlhn 
" Xc` yemm`a c`y `|`x"
”Jepy Oykgg|x…|ep hkb“q i` x`ylepx-‗ xc` xkla" ”Kba G@- kq qc` ZGK“x5‗
 
Kg`ylhk“x Vev Vylb
h`xx
A`y`n Y|kbx
 
9
 
”I`ml`z` lq-‗
c` beaa`a
clx c`ka lb kvvyezkm" ”L ieen`a |epy lbq`yzl`w kba ZGKv`yjeygkbh` qclx geyblbo"‗ C` kadpxq`a clx omkxx`x kq qc` iylao` ej clx bex`" ”L jlopy`a L“awklq qlmm kjq`y qc` hebh`yq qe q`mm |ep"‗
Xc` qcy`w c`y kygx kyepba clg kba cpoo`a clg qlocqm|"
”Qclx mk|epq lx wckq qc`|“y` oelbo qe ypb jey qc` b`sq lxxp`" Qc` lbq`yzl`w lx lb kgebqc xe |ep ckz` k mlqqm` ilq ej k iy`kn"‗
Mln` hmehnweyn- c` a`mlz`y`a qc` oeea b`wx kbay`qpyb`a qe clx hkz`" C`y ckt`m `|`x jemmew`a clx gez`g`bqx lb qc` glyyey" Clx iea|x``g`a `z`b mebo`y- xqy`qhc`a lb qc` mez`x`kq- clx kbnm`x akbomlbo ez`y qc` `ao`"
”_c`y`“x Kxcm`|5‗
xc`
kxn`a" ”L qcepocq xc`“a i` c`y`"""‗”Xc` wkx c`y` jey k mlqqm` wclm` ipq xc` m`jq-‗ c
` qpyb`a ez`y eb clx xla` kba y`xq`aclx c`ka eb kb ev`b vkmg
" ”Mlxq`b Dka`- qclx lx x`ylepx"‗
Dka` xmephc`a kba ilq c`y mlvx"
”Iy`qq lx |epy ie|jyl`ba jey qc` hkg`ykx" Oeq lq5‗
Xc` ev`b`a k aykw`y pba`yb`kqc qc` hepbq`y kba oykii`a qc` qclb xqkhn ej gkoktlb`x kmebo wlqc c`y h`mm vceb`" Qev ej qc` vlm` wkx k
X`z`bq``b 
Gkoktlb`- wlqc c`ykba k imeba` gkb eb qc` hez`y" Xc` cka c`y ikhn koklbxq clg kba c` aykv`a clx jey`kygxkhyexx c`y b`hn" Qc` ykalkbh` lb qc`ly xglm`x g`mq`a c`kyqx khyexx qc` bkqleb wc`b qc`lxxp` clq qc` b`wxxqkbax"
”Hclmaceea Jyl`ba Xq`kmx
 
Dka`“x C`kyq‗ wkx qc` c`kamlb`- wce
hepma y`xlxq qc` v`yj`hq vlhqpy` ej cloc xhceem xw``qc`kyqx5 Xc` xvy`ka qc` gkoktlb`x ez`yqc` hepbq`y kba `skglb`a qc`g" Eb` kjq`y kbeqc`y- c`y vlhqpy`x xvmkqq`y`a qc` jyebq hez`yx"Xeg` w`y` xeme xceqx- xeg` w`y` hkba
la ”xb`kn| ikxqkya‗ xceqx- beb` cka Kxcm`| lb qc`g-
beq `z`b lb qc` ikhnoyepbax"
”L“g vy`qq| xpy` lq“x lgvexxlim` jey qc` g`alk qe jlba epq kiepq Kxcm`|-‗ Dka` xkla
kbahc`hn`a
c`y h`mm vceb`" Be glxx`a hkmmx ey q`sq g`xxko`x" ”Xeg` olymjyl`ba `c5‗Xq`z` xloc`a kba ypii`a clx `|`x" ”Ala |ep c`ky k weya L xkla5‗”\`x" \`x" M`xilkb g`kbx
Vev Vylbh`xx oe i|` i|`" Oeq lq"
”Iylqb`| Xv`kyx wkx jkgepx jey qwe |`kyx i`jey` xc` vpmm`a qc` –Eevx L Ala Lq Koklb“xqpbq-‗ Xq`z` xkla" ”Vkylx cka qe i` k Clmqeb
jey qw`bq| vmpx |`kyx i`jey` xc` jlmg`a k x`s
qkv`"‗
Dka` xqky`a imkbnm| lbqe qc` glyyey kba qc` yeeg j`mm xlm`bq"Xq`z` qeen ejj clx omkxx`x- hm`kb`a eb` ej qc` m`bx`x wlqc qc` `sh`xx ej clx b`kqm|qphn`a xclyq- kba hebqlbp`a eb qe qc` eqc`y m`bx"
\ep hkb heg` epq kmm |ep wkbq kjq`y |ep
ckz` qc` weyma kq |epy j``q"‗
[p`xqlebx iyen` jy`` lb qc` `gvqlb`xx ej c`y glba"
Heg` epq5 Kx wckq5 
 
 
Kg`ylhk“x Vev Vylb
h`xx
A`y`n Y|kbx
 
8
 
Xc` okt`a lbqe qc` glyyey kba qykh`
a Xq`z`“x
j`kqpy`x" Clx qclhn `|`iyewx gkqhc`a{plq` w`mm wlqc clx hcehemkq` iyewb `|`x" Qc` clbq ej oy``b lb qc` lylx y`glba`a c`y ej cewc` kmwk|x n`vq clx `|`x eb qc` geb`|" C` wey` k qlocq veme qckq khh`bqpkq`a clx gpxhm`x"Clx hm`kb hy`w hpq kba ylgm`xx omkxx`x gka` clg meen mln` k hkyaiekya hpqepq jyeg
Jeyi`x 
"K yc|qcglh nbehn iyepocq c`y epq ej c`y qykbh`> qc` aeey xwpbo ev`b kba Iy`qq `bq`y`aqc` yeeg"
”_ckq ky` |ep aelbo lb c`y` xqlmm5‗ Iy`qq i`bq ez`y
qe nlxx Xq`z`
" ”O`q epq ej c`y` xeDka` hepma hckbo`+‗”Xc` hepma hckbo` lb jyebq ej |ep ipq beq g`5‗
Xq`z` xkq pv kba hemm`hq`a qc` vkv`yxeb qc` hejj`` qkim`" C` hky`jpmm| eyokblt`a qc`g i`jey` vpqqlbo qc`g ikhn lbqe clx hkx`"Iy`qq xkq aewb b`sq qe clg kba jls`a qc` hemmky ej clx xclyq" C` kadpxq`a clx omkxx`x kbavepq`a clx mlvx"
”L“z` ebm| nbewb c`y xlbh` jlyxq oyka`-‗ Iy`qq kbxw`y`a xkyhkxqlhkmm|"
Dka` gka` k okoolbo xepba" Qc` xlocq ej qcex` qwe gka` c`y alxopxq`a kba cev`jpmkq qc` xkg` qlg`" Qc`| w`y` qypm| k gkqhc gka` lb qc` N`bb`qc Hem` Xqey`"
 
”Ky` |ep heglbo epq wlqc px qeblocq5‗ Iy`qq kxn`a wclm` c` kadpxq`a qc` jmew`y zkx`
qckq xqeea kq qc` h`bq`y ej qc` qkim`" Clx b`sq glxxleb wkx qe y`kmlob `khc hpxcleb eb qc`hephc pbqlm qc`| w`y` ieqc `z`b kba qc`ly hez`yx xgeeqc`a" C` lbq`bqm| `|`a Dka`
“x
v`yxebkm ipiim` ipq c` nb`w xc` wepma beq kmmew clg
qe a`xqye| c`y ”eyokblt`a g`xx"‗
 
”L“z` oeq k g``qlbo wlqc xeg` ko`bqx lb qc` geyblbo" Aeb“q n``v Dka` epq qee mkq`"Xc` dpxq jlblxc`a…‗ Xq`z` xqkyq`a qe xk|"”\`kc |`kc iee- w` mez` |ep qee" Be
w o`q epqqk c`y`
-‗ Iy`qq xkla" Dka` wkqhc`a qc`zl`w kba jemmew`a Xq`z`“x xq`vx qe qc` aeey"Xc` kmxe mln`a qc` wk| c` wkmn`a- c` alab“q xqypq qc` wk| Iy`qq ala" Iy`qq xkq wlqc clx
m`ox hyexx`a kba clx ckbax vyev`ym| vmkh`a ez`y clx nb``x" C` x``g`a k ilq xhykwb|hegvky`a qe Xq`z`- qcepoc clx v`hx jlmm`a qc` eb`'xlt`'qee'xgkmm ay`xx xclyq v`yj`hqm|" Clxxqyklocq vexqpy` kmmew`a clg qe kvv`ky m`kb kba qkmm- pbwkz`ylbo lb kb| hlyhpgxqkbh`- mln`{p``bx veyqyk|`a lb clxqeylhkm vklbqlbox" Qc` mlg` oy``b xqylv`x xqeea epq koklbxq qc` ye|kmvpyvm` kba kmgexq gkqhc`a clx `|`x" Xmkbq`a xpb'|`mmew ikbox iypxc`a ez`y clx hm`kyeh`kb hemey`a `|`x- qcepoc qc`| xqlmm gkbko`a qe v``y qcyepoc kba xhkb qc` yeeg jeylbhebxlxq`bhl`x"K clbq ej xkab`xx kvv`ky`a lb D
ka`“x `|`x kx qc`| y`jehpx`a
" Xlmn| imkhn mehnx j`mmvkxq c`y xcepma`yx kx xc` xceen c`y c`ka lb jypxqykqleb" Xc` xqyklocq`b`a c`y vexqpy` kbawla`b`a c`y xcepma`yx kx jky kx xc` hepma" Qc` lgko` ej c`y iy`kxqx gkobljl`a lb qc` glyyeykx lj qc`| w`y` kblgkq`a clmmx qckq qpyb`a lbqe gepbqklbx" Xc` qeen ejj c`y qev kba iyk kba
qcy`w qc`g eb qc` jmeey" ”Ilba g`5‗ xc` vm`ka`a" Iy`qq meen`a qcyepoc
c`y o|g iko kbavpmm`a epq kb kh` ikbako`"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->