Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sravanti July 2009

Sravanti July 2009

Ratings: (0)|Views: 100 |Likes:
Published by taaimelbourne

More info:

Published by: taaimelbourne on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2010

pdf

text

original

 
1.
 
Newsletter July 2009
 
œÉ¨Å
ÁÅ ¬ÁÏ
ÁÏ ©É£÷ ¬Ëý÷
www.taai.org.au 
ƒ ¬ÁÏúÃ
Á¨Í
 
 
œÌ¨Ã¡Á¨Å
ÁÅ
 
€ŸÁê¯ÁÅþà ¬ÁϞʪÁÏ
 
¥Ä
ͬÁÏ
 
§Â£Í¦É ¡ÁÏ™Á
笁
 
ƒ ¬ÁÏúÃ
Á ©ê
Ã
 
 
¡Ã¨ì¨ - ©Ã¤Â
ÁÏ
 
ýÆ
Ä
Â
 
§ÁÅúà - €¤Ã§ÁÅúÃ
 
§Í
ÁêÏ
 
„œÁà§Â¨Å
Sravanthi
Newsletter of Telugu Association of Australia, Melbourne
 
úxqsª«sLi¼½
Page 2 of 32
 
üþÁ§ÁÏüþÄ ©Ê™ÁÅ
  Á¨Å€Ï£§ÂþÁäÏýʜɨÅ
  Áũ®Áò ¬ÁÏ£§Â¨Å¥ÁþÁžËþÁ ªË¨Ã¨Í€§ÁÅžËþÁ §ÄœÃ¨Í¥Á§ÁÅ©Á¨Êþà €þÁŤÁƜèͬçåÁÅ©Áí¨ úçÁŬÁ©Áí™ÃœÍþÁ¦ÁþÁ¥ÁþÍÿÁ§Á þÁÇœÂꨜÍþÂýê ¥Á¦ÁƧ¨ ©ÃþÂê³Â¨œÍþÁý¥Á§ÁãþÁŨ ¡ÁýÃ¥ÁœÍ¥ÁŸÁŧÁ ¯Á›Â¨ ¥Á ¨¨œÍ¬ÁÅ¥ÁŸÁŧÁ
  ÄœÂ¨œÍ€ÏœÂ¯Á§Ä £Âý¨ÍþħÂüþ¨
  Ì¨Å©ÁôœÍþÃÏ™ÁÅ ¬Á¤Á úʦÁ
  Á §ÁÏ™Ã
ÏŸÁÅë¨Â§Â!ƒ ¥ÁŸÁê ¤Â§ÁœÄ¦Á ©ÃžÂê§ÁÅã¨¡Ë ü§Ã
  ÃþÁžÂ™ÁŨ ¬ÁÏ
  ÁœÃ ¬Á¤ÁÅê¨ÏžÁ§Ã
  Ä ©ÃžÃœÁ¥Ê.€¦œÊ
  ÂÏŸÄ ¥ÁöÁœÁÅé™ÁÅ úÁÆ¡ÃþÁ §ÄœÃ¨Í ¥ÁþÁ¤Â§ÁœÄ¦ÁŨϞÁ§ÁÆ ˆ
  Á¥Ë üÂœÁêÿÁÏ
  Â§ÃþÃ
  Äüψ ©Ã©Á¯Á
  ÁÆ ƒ þÂ
  Á§Ã
  Á ¡Áë¡ÁÏúÁϨ͜©Áô ¨ÊžÁþà úÂýÃúÉ¡ÃåþÁ œÄ§ÁÅ ªÂì
 
  ÁþĦÁÏ.
 
¡Áë¡ÁÏúÁ ¬ÁÏ
  ÄœÁ ³Â¥Á ÂëüÂêþÃ
  Ã §Â§ÂüÅ¡Áë¥ÁÅŽ ±Â¡÷ ¬ÁÏ
  ÄœÁ þÁÇœÁê
  Â¦Á
  ÁÅ™ÁÅ ¥ËŽÊ¨÷üÂ
  Áðþ
  ÷
  Â¨ ¥ÁÇœÁÅê©Áô €ÏžÁ§Ää žÁÅÐŽ³Â
  Á§Á¥ÁÅ¨Í ¥ÁÅÏúéʬÃÏžÃ
.
¦ÁþÁ
œÁé 
  ÁÅ ªÂÏœÃ
  Á¨
  Â¨þÃ
  Í§ÁÅ
  ÁÅÏýÆ©ÁúÊÖ ¬ÁÏúÃ
  Á ©Á§Á
  ÁÅ ¬É¨©Áô.
¥Ä ¬Áë©ÁÏœÃ
 
œÌ¨Ã¡Á¨Å
ÁÅ
 
President
:Gopal TangiralaMob: 0413 307 347
Vice-President:
Vijaya TangiralaPh: 03 9802 6451
Secretary
: Krishna BetanabhatlaPh: 03 8802 8741
Treasurer
: Srinivasa Rao GangulaMob: 0418 398 252
Member
: Lakshmi PeriPh: 03 9578 5027Mob: 0421 101 999
Member
: Mallikeswara Rao KonchadaMob: 0422 116 542
œÉ¨Å
ÁÅ ¬ÁÏ
ÁÏ
§Áê©Á§ÁÓÏ
We wish you allRamzan MubarakandA Happy Ganesh Chaturthi
Disclaimer:
Articles in this newsletter are contributed by individual writers' and TAAI will noway be responsible for this content.
 
 
úxqsª«sLi¼½
Page 3 of 32
ŸÁê¯ÁÅþà ¬ÁϞʪÁÏ
Greetings to all and welcome to the fourth edition of Sravanti this year.
TAAI management committee is in place for ten weeks by now and the committee’s majoractivities over this period include the following:
Member survey is initiated and completed. Response to the survey is veryheartening as close to one hundred people sent in their feedback. Please find asummary of the feedback in this edition of Sravanti. Complete report is also madeavailable through TAAI Website.
Membership drive for renewals and new members is progressing well. Yourmanagement committee is making efforts to ensure we increase the membernumbers significantly over the current term.
We have completed contacting all existing life and annual members on our booksto ensure we have the correct contact details and also accurate membership lists.
Plans for conducting Janaranjani program are well advanced. We are pleased to letyou know that in line with encouraging our local talent, there will be in excess of120 members (Juniors, youngsters and adults) participating in the cultural eventson the stage. More details about the function date and venue are given later in thismessage.
Plans to re-design and rebuild TAAI website are taking shape. One of the firststeps is to send a survey to the members on what they like to see in TAAI websitein year 2010 and beyond. This survey will be coming to you shortly. TAAIcommittee encourages all in the community to take this opportunity and come upwith ideas for our website that we can all be proud of.
Funds were collected for Sravan Kumar T and monies handed over to Sravan’sfather and uncle last week. Please find the details of the fundraising covered laterin this edition of Sravanti.Janaranjani program is scheduled for Sunday 6
th
September 2009 at Renaissance Theatre,Kew High School, 1393 Burke Road, East Kew 3102. We apologise for the function to beheld on a Sunday as we could not find a suitable venue on any Saturday around the timewe normally hold this function.Your Committee needs help in several areas relating to Janaranjani program and sincerelyrequest members to come forward to help wherever you can. If you are able to volunteerfor help or you want to find out more on Janaranjani program and the cultural events,please contact any of the committee members.Cheers
Gopal TangiralaPresident TAAI
 On Behalf of Management Committee
We’re on the Web!See us at:
www.taai.org.au 
TAAI survey Results
We have recieved a total of 95 responses for our survey which is fantastic. Please findthe summarised results of this survey on pages 30 & 31 of this newsletter.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->