Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
07 - Razvoj kuca grad_dr Ana Nikezic_SAVREMENA URBANA KUCA_predavanje_Arhitektonski fakultet Beograd

07 - Razvoj kuca grad_dr Ana Nikezic_SAVREMENA URBANA KUCA_predavanje_Arhitektonski fakultet Beograd

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 200|Likes:
Published by Aleksandra

More info:

Published by: Aleksandra on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
 
о
 
развоју
 
релације
 
кућа
-
град
.........
Урбанизација
 
 је
 
процес
 
развоја
 
града
 
који
 
се
 
очитава
 
кроз
 
демографско
,
функционално
 
и
 
просторно
-
физичко
 
преобликовање
 
простора
,
1
 
односно
 
кроз
 
редистрибуцију
 
простора
,
садржаја
 
и
 
популације
.
Урбанизација
 
подразумева
 
у
 
просторно
-
физичком
 
смислу
 
згушњавање
,
концентрацију
,
компактизацију
 
и
 
централизацију
,
у
 
функционалном
 
подразумева
 
интензивирање
,
атракцију
 
и
 
мешање
,
а
 
у
 
демографском
 
смислу
 
друштвену
 
реорганизацију
.
Дакле
,
процес
 
урбанизације
 
 је
 
последица
 
квалитативних
 
преображаја
 
начина
 
живота
 
његових
 
становника
,
када
 
се
 
град
 
истиче
 
специфичним
 
карактером
 
и
 
одликује
 
израженим
 
идентитетом
.
Развој
 
града
 
пратимо
 
кроз
 
различите
 
облике
 
процеса
 
урбанизације
,
од
 
субурбанизације
 
и
 
деурбанизације
,
преко
 
реурбанизације
,
до
 
метрополитенизације
 
и
 
глобализације
 
који
 
трансформишу
 
и
 
развијају
 
урбану
 
форму
,
како
 
у
 
културно
-
историјском
,
тако
 
и
 
у
 
морфо
-
генеричком
 
смислу
.
Сврха
 
није
 
временско
 
разграничење
 
периода
 
развоја
 
града
,
већ
 
разликовање
 
развојних
 
процеса
,
како
 
би
 
се
 
могао
 
што
 
прецизније
 
дефинисати
 
временски
,
друштвени
 
и
 
просторни
 
контекст
 
трансформације
 
концепта
 
породичне
 
куће
.
Значајни
 
су
 
само
 
они
 
кључни
 
тренуци
 
у
 
процеси
 
урбанизације
 
кроз
 
које
 
се
 
препознаје
 
развој
 
урбаног
 
становања
 
и
 
који
 
најбоље
 
презентују
 
живот
 
и
 
структуру
 
породичне
 
урбане
 
куће
 
као
 
елемента
 
урбаног
 
ткива
.
Из
 
тог
 
разлога
,
ослонили
 
смо
 
се
 
на
 
поделу
 
коју
 
Костоф
(Kostoff, Spiro (1991) The CityShaped: Urban Patterns and Meaning Through History, London: Thames&Hudson;)
користи
 
у
 
књизи
 
Обликовање
 
града
,
концентришући
 
се
 
на
 
релевантне
 
карактеристике
 
кључних
 
периода
 
значајних
 
за
 
развој
 
града
 
и
 
друштва
,
а
 
кроз
 
прединдустријски
,
индустријски
 
и
 
постиндустријски
 
град
.
2
 
Прединдустријски
 
град
 
базира
 
се
 
на
 
обрасцу
 
средњевековног
 
града
,
правилне
 
и
 
неправилне
 
урбане
 
матрице
.
Ограђен
 
зидом
 
као
 
физички
,
функционално
 
и
 
политички
 
аутономна
 
структура
,
настао
 
на
 
феудалним
 
принципима
 
уређења
,
средњевековни
 
град
 
чини
 
фрагментарна
 
подела
 
садржаја
 
на
 
палату
 
феуда
,
црквени
 
и
 
централни
 
кварт
 
и
 
више
 
типичних
 
трговинско
-
занатских
 
квартова
.
Раздвојени
 
делови
 
града
,
у
 
зависности
 
од
 
културно
-
историјског
 
порекла
,
представљају
 
острва
 
која
 
се
 
развијају
 
изнутра
,
ширећи
 
се
 
по
 
потреби
 
и
 
у
 
односу
 
на
 
централни
 
кварт
.
Њихове
 
урбане
 
структуре
 
се
 
преплићу
 
и
 
међусобно
 
интегришу
 
обликујући
 
улице
 
као
 
израз
 
потребе
 
за
 
кретањем
 
или
 
1
«
Урбанизација
 
 је
 
процес
 
којим
 
рурална
 
подручја
 
повећаном
 
концентрацијом
 
становништва
 
бивају
 
трансформисана
 
у
 
урбана
 
посредством
 
промена
 
у
 
структури
,
функцији
 
и
 
друштвеној
 
организацији
.
То
 
 је
 
процес
 
који
 
се
 
посматра
 
у
 
односу
 
на
 
просторне
,
економске
,
политичке
 
и
 
друштвено
-
културне
 
промене
. »
Види
 
Пушић
,
Љ
(1997)
Град
,
друштво
,
простор
:
Социологија
 
града
,
Београд
:
Завод
 
за
 
уџбенике
 
и
 
наставна
 
средства
;
2
 
Подела
 
 је
 
се
 
базира
 
на
 
преломним
 
тренуцима
 
развоја
 
града
 
који
 
кључно
 
зависе
 
од
 
политичких
,
економских
,
друштвених
 
и
 
технолошких
 
промена
,
и
 
преузета
 
 је
 
из
 
књиге
 
Обликовање
 
града
 
Спиро
 
Костофа
.
Опширније
 
види
: Kostof, Spiro (1991) The City Shaped; Urban Patterns and Meanings through History, London: Thames andHudson; Introduction part, Periods and Categories, pp.26-29.
Са
 
становиште
 
савремених
 
урбаних
 
процеса
,
прецизан
 
хронолошки
 
развој
 
града
 
није
 
кључан
,
како
 
друштвени
,
економски
 
и
 
културни
 
контексти
 
нису
 
упоредиви
.
Са
 
друге
 
стране
,
кућа
 
као
 
физичка
 
структура
 
биће
 
темељније
 
испитана
 
кроз
 
историјску
 
анализу
 
како
 
 је
 
њена
 
физичка
 
трајност
 
оставила
 
трагове
 
идентитета
 
у
 
животу
 
савременог
 
човека
.
 
превазилажењем
 
препреке
.
3
 
Урбану
 
структуру
 
типичног
 
трговинско
-
занатског
 
кварта
 
чине
 
породичне
 
куће
 
које
 
у
 
себи
 
сажимају
 
стамбени
 
и
 
радни
 
простор
 
дефинишући
 
урбану
 
форму
 
као
 
хомогену
 
просторну
 
и
 
хетерогену
 
наменску
 
структуру
 
која
 
подстиче
 
друштвену
 
активност
 
суседства
.
Овако
 
обликован
 
град
,
представља
 
нуклеус
 
развоја
 
савременог
 
урбаног
 
живота
.
Породични
 
и
 
свакодневни
 
живот
 
одвијао
 
се
 
у
 
оквиру
 
квартова
 
под
 
окриљем
 
гилде
4
.
Основна
 
 јединица
 
овакве
 
заједнице
 
 је
 
породица
 
која
 
обухвата
 
не
 
само
 
крвну
 
родбину
 
него
 
и
 
раднике
 
у
 
занатској
 
радионици
 
и
 
кућну
 
послугу
 
као
 
чланове
 
породице
 
у
 
ширем
 
смислу
.
5
 
Сви
 
чланови
 
живе
 
заједно
 
делећи
 
све
 
од
 
послова
,
преко
 
трпезе
 
и
 
тренутака
 
доколице
,
до
 
ноћних
 
одаја
.
Друштвена
 
организација
 
живота
 
огледа
 
се
 
у
 
интеграцији
 
рада
 
и
 
становања
,
а
 
самим
 
тим
 
у
 
повезивању
 
приватне
 
и
 
 јавне
 
сфере
 
живота
.
Комплексности
 
његовог
 
друштвеног
 
уређења
 
и
 
сложености
 
међуљудских
 
односа
 
доприноси
 
квартовска
 
фрагментација
 
где
 
центар
 
града
 
представља
 
место
 
сусрета
,
размене
 
информација
 
и
 
добара
,
и
 
жариште
 
 јавног
 
живота
.
Слика
2 –
свакодневни
 
живот
 
у
 
прединдустријском
 
граду
 
Процес
 
урбанизације
 
средњевековног
 
града
,
такозвани
 
први
 
циклус
 
урбанизације
 
који
 
траја
 
 још
 
од
 
старог
 
века
,
одвија
 
се
 
постепено
,
кроз
 
прогушћавање
,
компактизацију
 
и
 
интензивирање
 
градске
 
структуре
 
темпом
 
који
 
зависи
 
од
 
степена
 
развоја
 
различитих
 
сектора
 
града
.
Промоција
 
урбаног
 
начина
 
живота
 
и
 
неговање
 
куће
 
као
 
места
 
породичног
 
3
 
Урбана
 
текстура
 
средњевековног
 
града
 
била
 
одређена
 
двојако
.
Градови
 
који
 
су
 
остали
 
из
 
римских
 
дана
 
задржавају
 
четвороугаони
 
систем
 
парцелације
 
и
 
блоковске
 
поделе
 
која
 
се
 
морфолошки
 
прилагођавала
 
и
 
модификовала
,
док
 
су
 
градови
 
настали
 
из
 
села
 
били
 
прилагођени
 
топографији
.
Органско
 
планирање
 
креће
 
се
 
од
 
потребе
 
до
 
потребе
,
од
 
прилике
 
до
 
прилике
,
кроз
 
прилагођавање
 
до
 
кохерентне
 
и
 
комплексне
 
структуре
.
4
«
Гилда
 
 је
 
врста
 
патријархалне
 
породице
,
која
 
у
 
свом
 
проширеном
 
домаћинству
 
сама
 
одржава
 
ред
,
кажњавајући
 
новчано
 
мање
 
преступе
 
против
 
братства
. »
Види
:
Мамфорд
,
Луис
(2001)
Град
 
у
 
историји
,
Београд
:BookMar
о
so;
5
 
Добар
 
опис
 
средњевековног
 
начина
 
породичног
 
свакодневног
 
живота
 
опширније
 
се
 
може
 
проћитати
 
код
:
Мамфорд
,
Луис
(2001)
Град
 
у
 
историји
,
Београд
: BookMar
о
so;
стр
.299-305;
 
становања
 
и
 
рада
,
основне
 
су
 
вредности
 
средњевековног
 
града
 
које
 
 је
 
потребно
 
интерпретирати
 
кроз
 
савремени
 
оквир
 
урбане
 
регенерације
 
градског
 
центра
.
Индустријска
 
урбанизација
,
коју
 
прати
 
пораст
 
производње
 
и
 
миграција
 
становништва
 
село
-
град
 
почиње
 
крајем
18.
и
 
почетком
19.
века
 
са
 
развојем
 
индустрије
 
капиталистичког
 
уређења
 
друштва
.
Квалитет
 
локације
 
у
 
граду
 
мери
 
се
 
висином
 
прихода
.
Потрага
 
за
 
најисплативијом
 
наменом
 
и
 
локацијом
 
депласира
 
претходан
 
концепт
 
уређеног
 
града
 
мешовитих
 
структура
,
доводећи
 
до
 
сегрегације
 
функција
 
и
 
потискивања
 
непрофитабилних
 
садржаја
 
из
 
центра
 
града
.
Капитал
 
се
 
концентрише
 
у
 
центрима
 
градова
 
који
 
постају
 
места
 
производње
,
али
 
и
 
места
 
становања
 
радног
 
становништва
 
који
 
тражи
 
пребивалиште
 
у
 
близини
 
производње
.
Долази
 
до
 
наглог
 
згушњавања
 
радног
 
становништва
 
у
 
центрима
 
градова
 
у
 
близини
 
производње
,
до
 
погушћавања
 
и
 
компактизације
,
те
 
се
 
услови
 
квалитетног
 
живота
 
нагло
 
погоршавају
 
како
 
у
 
смислу
 
густине
 
насељености
,
тако
 
и
 
у
 
смислу
 
инфраструктуре
 
и
 
загађења
.
Са
 
друге
 
стране
,
платежно
 
способно
 
становништво
 
напушта
 
центар
 
града
 
одлазећи
 
у
 
рубне
 
зоне
 
града
 
или
 
пак
 
у
 
издвојене
 
квартове
 
у
 
потрази
 
за
 
бољим
 
условима
 
живота
.
Резултат
 
овакве
 
промене
,
чији
 
корени
 
леже
 
у
 
индустријском
 
начину
 
производње
,
доводе
 
до
 
класног
 
раслојавања
 
и
 
територијалне
 
сегрегације
 
урбаног
 
становништва
.
Тенденција
 
кретања
 
становништва
 
из
 
центра
 
у
 
рубне
 
делове
 
града
,
процес
 
субурбанизације
 
и
 
истовремена
 
деградација
 
урбаног
 
центра
 
трансформишу
 
улогу
 
стамбеног
 
простора
 
у
 
укупној
 
структури
 
града
 
и
 
мењају
 
начин
 
урбаног
 
живота
.
6
 
Породични
 
живот
 
одваја
 
се
 
од
 
свакодневног
,
те
 
се
 
приватна
 
сфера
 
живота
 
затвара
 
у
 
унутрашњост
 
стамбеног
 
простора
.
Како
 
породица
 
није
 
више
 
и
 
производна
 
 јединица
,
она
 
се
 
осипа
 
и
 
своди
 
на
 
свој
 
елементарни
 
облик
,
нуклеарну
 
породицу
.
Формиран
 
 је
 
вакум
 
између
 
приватног
 
стамбеног
 
и
 
 јавног
 
градског
 
простора
.
Висока
 
вредност
 
градског
 
грађевинског
 
земљишта
 
и
 
ниска
 
економске
 
могућности
 
радног
 
становништва
 
онемогућавају
 
развој
 
породичне
 
куће
 
у
 
граду
.
Породична
 
кућа
 
се
 
повлачи
 
у
 
периферне
 
зоне
 
отварајући
 
простор
 
за
 
развој
 
колективног
 
урбаног
 
становања
.
Истовремено
 
са
 
овим
 
процесом
,
индустријализација
 
мења
 
начин
 
градње
,
норма
 
и
 
стандард
 
постају
 
синоними
 
напретка
,
те
 
се
 
и
 
просторна
 
структура
 
градске
 
куће
 
типизује
 
обликујући
 
круту
 
матрицу
 
затвореног
 
блока
,
у
 
почетку
 
хомогеног
 
карактера
,
а
 
касније
 
хетерогеног
 
карактера
.
7
 
Структура
 
блока
 
у
 
себи
 
садржи
 
потенцијал
 
сажимања
 
великог
 
дијапазона
 
животних
 
активности
,
како
 
у
 
смислу
 
задовољења
 
интимно
-
породичног
,
тако
 
и
 
свакодневног
 
живота
,
те
 
замењује
 
суседство
 
средњевековног
 
града
.
6
 
Децентрализација
 
и
 
субурбанизације
 
су
 
процеси
 
резиденцијалне
 
сегрегације
 
у
 
смислу
 
издвајања
 
оквира
 
за
 
богатије
 
становништво
 
у
 
потрази
 
за
 
бољим
 
условима
 
живота
,
а
 
под
 
утицајем
 
промењених
 
и
 
деградираних
 
услова
 
живота
 
у
 
градском
 
центру
.
Субурбанизација
 
 је
 
процес
 
фомирања
 
тзв
.
урбане
 
полипе
,
који
 
делују
 
на
 
смањење
 
урбаних
 
квалитета
 
живота
 
и
 
последично
 
утичу
 
на
 
опадање
 
урбанитета
 
града
.
Са
 
друге
 
стране
,
како
 
 је
 
субурбанизацијом
 
задовољен
 
само
 
 један
 
облик
 
урбаног
 
живота
,
односно
 
становање
 
то
 
су
 
све
 
остале
 
потребе
 
становништва
 
сведене
 
на
 
минимум
.
Културно
 
овај
 
процес
 
деградира
 
стамбени
 
простор
 
сводећи
 
га
 
на
 
кућу
 
и
 
укидајући
 
вредности
 
 јавног
 
стамбеног
 
простора
.
Види
: Castex, Jean, Depaule, Jean-Charles, Panerai, Philippe (1980)Formes urbaines: de l’ilot a la barre, Paris: Bordas;
превод
 
Урбане
 
форме
,
Београд
:
ГК
;
део
2.
Лондон
:
Вртни
 
градови
;
7
 
Опширније
 
види
: Castex, Jean, Depaule, Jean-Charles, Panerai, Philippe (1980) Formes urbaines: de l’ilot a la barre,Paris: Bordas;
превод
 
Урбане
 
форме
,
Београд
:
ГК
;
део
1.
Османов
 
Париз
;
део
3.
Проширење
 
Амстердама
;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->