Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
06-Akustika__ARHITEKTONSKA FIZIKA_predavanje_Arhitektonski fakultet u Beogradu

06-Akustika__ARHITEKTONSKA FIZIKA_predavanje_Arhitektonski fakultet u Beogradu

Ratings: (0)|Views: 307 |Likes:
Published by Aleksandra

More info:

Published by: Aleksandra on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

 
1
AKUSTIKA U ARHITEKTURI
Ciljeviovoga kursa
Projektovanje gra
đ
evinskihobjekata je "kolektivnisport" u kome u
č
estvuju projektanti raznih struka,me
đ
u njima i akusti
č
ari.U formiranju objekta, u
č
estvuju i neke egzaktnestruke koje moraju svojim rešenjima dazadovoljavaju razme prirodne zakone.I u akustici važe ograni
č
avaju
ć
i fizi
č
ki zakoni koji sene mogu isklju
č
iti, i koji name
ć
u odre
đ
enaograni
č
enja.-razumeju potrebu da se u kona
č
noj varijantiprojekta za sve uo
č
ene akusti
č
ke probleme na
đ
uadekvatna rešenja.Cilj kursa je da pruži informacije o tome kako daarhitekte u svom radu:-prepoznaju akusti
č
ke probleme,-sporazumevaju s akusti
č
kim konsultantom kogapozovu u svoj projektantski tim,-prihvate dobra akusti
č
ka rešenja spremni da ih"plate" odustajanjem od nekih svojih prvobitnihprojektantskih zamisliOvaj kurs treba da uvede studente u takav pristupakustici.
AKUSTIKA
 –nauka o zvuku
Opšta definicija zvuka:
 –vremenski promenljivi mehani
č
kiporeme
ć
aj u elasti
č
noj sredini
Subjektivisti
č
ka definicija zvuka:
 –sve ono što registruje
č
ulo sluhaZbog toga je njegovo ponašanje pri prostiranju i ususretima sa fizi
č
kim preprekama razli
č
ito odkretanja elektromagnetskih talasa ili toplotnogzra
č
enja.Razumevanje mehani
č
ke prirode zvuka zna
č
ajno jeza razumevanje problema u oblasti arhitektonskeakustike.
Zvuk je vremenski promenljivi mehani
č
kiporeme
ć
aj u elasti
č
noj sredini
Zaklju
č
ak -priroda zvuka je mehani
č
ka.
MUZIKAPSIHOLOGIJAGOVORVIZUELENEUMETNOSTIARHITEKTURAMAŠINSTVOELEKTROTEHNIKAI TEHNOLOGIJAOKEANOGRAFIJAFIZIKAATMOSFEREMEDICINAFIZIOLOGIJAPODVODNIZVUKELEKTROAKUSTIKAI ULTRAZVUKBUKAUDARI IVIBRACIJEAKUSTIKAPROSTORIJAMUZICKE SKALEI INSTRUMENTIATMOSFERSKIZVUKSEIZMICKITALASIBIOAKUSTIKASLUŠANJEPSIHOLOŠKAAKUSTIKAKOMUNIKACIJEFIZICKA AKUSTIKAMEHANIZMI ZRACENJAZVUKA
UMETNOSTNAUKE O ŽIVOTUNAUKE O ZEMLJIINŽENJERSVO
FIZIKATLA
 
2
Arhitektonska akustika
Arhitektura se može shvatiti kao delatnost koja sebavi kvalitetom
č
ovekovog okruženja.Pojam kvaliteta
č
ovekovog okruženja ima i svojuakusti
č
ku dimenziju, odre
đ
enu fiziološkim iestetskim zahtevima njegovog
č
ula sluha.Tako je akustika, silom prilika, uvu
č
ena u sferustru
č
nog rada arhitekata i jedna njena oblast nosinaziv "ahitektonska akustika".Teme kojima se bavi arhitektonska akustika mogu sedefinisati kao "akusti
č
ki kvalitet gra
đ
evinskih objekata".
OSVETLJENJETERMIKASTATIKAAKUSTIKAKVALITETGRAÐEVINSKOGOBJEKTAHIDROIZOLACIJA
Akusti
č
ki kvalitet i akusti
č
ki komfor 
Akusti
č
ki kvalitet je odlika prostora, odnosnoceline okruženja u kome se odvija život.To je prili
č
no kompleksan pojam koji se može daljerazložiti na niz svojih elementarnih komponenti.Akusti
č
ki kvalitet direktno proizlazi iz fizioloških,psiholoških i estetskih zahteva
č
ovekovog
č
ulasluha.Materijalizaciju okruženja gotovo u potpunostidefiniše arhitektura.Broj nezavisnih parametara kojima se utvr 
đ
ujeakusti
č
ki kvalitet nekog prostora u prvom redu zavisiod njegove namene i zahteva
č
ula sluha.Ti paramatri mogu biti po svojoj fizi
č
koj prirodiveoma razli
č
iti, ali im je zajedni
č
ko da su uslovljenina
č
inom materijalizacije okruženja.
zvucnipritisakuvocentralninervnisistemzvucnaslikapsiholoski domenanatomski i fizioloski domenfizicki domen
Proces percepcije zvuka
 
 X Q
g
fizicki (objektivni)prostor zvucnog poljaauditorni (subjektivni)prostor zvucne slike
g
 
-1
 
3
Postoji
č
itav lanac me
đ
usobnih veza izme
đ
uzvu
č
nih pojava u
č
ovekovom okruženju i arhitekture.
Mesto akustike izme
đ
u života i arhitekture
ZVUCNE POJAVEAKUSTICKI KVALITETAKUSTICKE NORMEI PREPORUKEAKUSTICKEKARAKTERISTIKE
ŽIVOTNA SREDINAAKUSTIKAARHITEKTURA
Akustika se može shvatiti kao jedan od interfejsaizme
đ
u života i arhitekture.
EKOLOGIJA
-zdravlje-uznemiravanje
KOMUNIKACIJE
-kvalitet-privatnost
UMETNOST
-estetika-cujnost
AKUSTICKE NORME I PREPORUKE
ENTERIJER
-materijali-konstrukcije-oblici
KONSTRUKCIJE
-pregrade-vrata-prozori
OBJEKTI
-organizacija-instalacije-gabariti
NASELJA
-zoniranje-raspored-orijentacija
AKUSTICKI KVALITETŽIVOTNA SREDINA
BUKA
 –svaki neželjeni zvuk

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Paul Madzarevic liked this
djole2004 liked this
HogarXP liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->