Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
08-akustika3__ARHITEKTONSKA FIZIKA_predavanje_Arhitektonski fakultet u Beogradu

08-akustika3__ARHITEKTONSKA FIZIKA_predavanje_Arhitektonski fakultet u Beogradu

Ratings: (0)|Views: 198 |Likes:
Published by Aleksandra

More info:

Published by: Aleksandra on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

 
1
AKUSTIKA U ARHITEKTURI -3
č
as
AKUSTI
Č
KA OBRADAPROSTORIJA
Zvuk može biti prenosilac informacija.
Komunikacija zvukom
Kao takav, zvuk je sredstvome
đ
uljudske komunikacijei izražajno sredstvo umetnosti.
Zaklju
č
ak -kvalitet komunikacije zvukom jedan jeod aspekata materijalizacije enterijera.
Arhitektura ima ulogu da odre
đ
uje okruženje u komese odvija komunikacija zvukom.Taj njen uticaj se realizuje u domenu enterijera.
Akusti
č
ki odziv prostorije
Pojam akusti
č
kog odziva podrazumeva opis onogašto stigne do slušaoca u datom okruženjuNajopštiji prikaz svakog prenosnog sistema, pa iprostorije, je takozvani "impulsni odziv".Impulsni odziv se dobija kada se na ulazu u sistememituje jedan impuls.
prostorijaulaz(izvor zvuka)izlaz(slušalac)
impulsni odziv
Prostorija se posmatra kao jedan prenosni sistem
č
iji je ulaz na mestu izvora zvuka, a izlaz na mestuprijemnika (slušalac ili mikrofon).
Eksperiment sa merenjem odziva u u
č
ionici
(demonstracija sa primenom merne opreme isoftvera za merenje)Tri primera impulsnihodziva razli
č
itih prostorija
1,00vreme (s)
  a  p  s  o   l  u   t  n  a  v  r  e   d  n  o  s   t  a  m  p   l   i   t  u   d  e
1,00
 
vreme (s)
  a  p  s  o   l  u   t  n  a  v  r  e   d  n  o  s   t  a  m  p   l   i   t  u   d  e
1,00vreme (s)
  a  p  s  o   l  u   t  n  a  v  r  e   d  n  o  s   t  a  m  p   l   i   t  u   d  e
 
2
   d   i  r  e   k   t  a  n  z  v  u   k
vreme
  n   i  v  o   (   d   B   )
Principijelni izgled impulsnog odziva prostorijePrebacivanje slike u logaritamski domen (nivo) dajelinearni tok opadanja umesto eksponencijalnog
   d   i  r  e   k   t  a  n  z  v  u   k
vreme
  n   i  v  o   (   d   B   )
Principijelni izgled impulsnog odziva prostorije
reverberacijaprve refleksije
   d   i  r  e   k   t  a  n  z  v  u   k
vreme
  n   i  v  o   (   d   B   )
Svaki vremenski trenutak signala koji se emituje uprostoriji vu
č
e za sobom jedan ovakav "rep".Ono što se
č
uje na izlazu je superpozicija svih tihkomponenti.
Subjektivni zahtevi prema odzivuprostorija
Č
ulo sluha "posmatra" zvu
č
ne doga
đ
aje kroz jedanvremenski prozor u kome integriše sve što stigneSve što se nalazi u takvom prozoru doživljava se kao jedinstven zvu
č
ni doživljaj.
period integracije
vreme
  n   i  v  o   (   d   B   )
period integracije
  n   i  v  o   (   d   B   )
Prostor za govor 
-u vremenu integracije uva (oko50 ms) treba da stigne što više energije
period integracije
vreme
  n   i  v  o   (   d   B   )
Prostor za reprodukciju preko zvu
č
nika
-potrebno je da posle direktnog zvuka stiže što manje energije
Prostorija za živu muziku
 –složeni zahtevi kojiproizilaze iz domena estetike zvuka
Uslovi koje impulsni odziv prostorije treba dazadovolji:
 
Akusti
č
ko rešavanje enterijera, to jest akusti
č
kaobrada, svodi se pri projektovanju na primenu raznihmera koje uti
č
u na na
č
in kako se zvuk reflektuje i kakoputuje kroz prostoriju.
Metode za kontrolu odziva prostorije -akusti
č
ka obrada
izvorprijemnik 
To zahteva odgovaraju
ć
e intervencije na unutrašnjimpovršinama prostorije.
 
3
Da bi se podešavala struktura impulsnog odzivaprostorije, pri projektovanju se koriste odgovaraju
ć
ekombinacije intervencija u slede
ć
im domenima:-izbor adekvatne veli
č
ine prostorije,-primena adekvatnih materijala,-primena adekvatnih konstrukcija i-primena adekvatnih geometrijskih oblika.Uobi
č
ajeno se misli da je akusti
č
ka obrada samoprimena odgovaraju
ć
ih materijala, ali je za kontroluodziva potrebno podešavati i geometrijske osobineprostora.Apsorpcioni materijali i konstrukcije služe daapsorbuju zvuk iz zvu
č
nog polja.Difuzori su konstrukcije koje imaju zadatak da kada ihpogodi zvuk rasprše energiju na sve strane.Reflektori su dovoljno velike ravne površine koje prirefleksiji namenski usmeravajuzvu
č
nu energiju uodre
đ
enim smerovima.Postoje tri vrste akusti
č
kih intervencija koje se uvodeu prostorijama radi podešavanja njihovog odziva:-apsorpcioni materijali i konstrukcije-difuzori-reflektori.
Porozni materijali
Idealizovani izgledstrukture poroznogmaterijala
zvucni talas
Na osnovu trenja koje se dešava izme
đ
u molekulavazduha koji osciluju u porama i zidova materijaladolazi do pretvaranja mehani
č
ke energije oscilovanjau toplotu.Efikasnost trošenja energije se izražava koeficijentomapsorpcije
α
.
α
= 0 -sva energija se reflektuje
α
= 1 -sva energija se apsorbujePrincipijelni izgled frekvencijske zavisnostikoeficijentaapsorpcije poroznih materijala
frekvencija0

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
HogarXP liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->