Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15-Difuzija vodene pare_ARHITEKTONSKA FIZIKA_predavanje_Arhitektonski fakultet u Beogradu

15-Difuzija vodene pare_ARHITEKTONSKA FIZIKA_predavanje_Arhitektonski fakultet u Beogradu

Ratings: (0)|Views: 2,188 |Likes:
Published by Aleksandra

More info:

Published by: Aleksandra on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
 Дифузија водене пареНачини одвијања процеса дифузијеводене паре:
1.
слободно
2.
кроз порозне мембране
3.
кроз слободну површину течности (појаварастварања гасова у течностима)
 
уколико су паропропустљиви, грађевинскиматеријали се понашају као порозне мембране
 кретање водене паре кроз мембрану приликомдифузије –
од гушће ка ређој средини
 
ЈУС дефинише дифузију водене паре каострујање водене паре кроз неки преградниелемент или материјал услед разликеконцентрације водене паре, односно уследразлике парцијалних притисака водене парe
 у нашим климатским условима, карактеристична једифузија водене паре кроз елементе и материјалеспољног омотача објекта у зимским условима.
правац кретања молекула водене паре
(зими) унутра спољапројектна температура +20оCрелативна влажност 60%парцијални притисак 1,402 KPa(II климатска зона)пројектна температура -5оCрелативна влажност 90%парцијални притисак 0,361 KPa
 према стандарду, прорачун дифузије воденепаре врши се за спољашње грађевинскепреграде, као и за грађевинске преграде кодкојих је разлика парцијалних притисака са обестране преграде већа од 500KPa
Параметри дифузије водене пареQm
- количина дифундоване водене паре кроз неку површину A ,односно
δ
 – коефицијент проводљивости водене паре количина воденепаре у kg која за један час прође кроз материјал јединичне површине идебљине, ако је разлика у концентрацији паре на различитимповршинама материјала 1KPa
φm
- дифузијски проток или флукс водене пареколичина водене паре која у јединици временапрође кроз неку површину (брзина дифузије)
gm (qm)
 – густина дифузијског протокамаса водене паре која се у јединици временадифундује у смеру управном на јединицу површине
 
Δ
– коефицијент пропустљивости водене пареспецифичан проток водене паре кроз неки елементдебљине d уколико постоји јединична разликапарцијалних притисака са његових двеју страна
 отпор дифузији (аналогија са провођењем топлоте) 
како је отпор прелаза водене паре веома мали,занемарује се, па је отпор дифузијскокм пролазу једнак отпору дифузијске пропустљивости воденепаре
kD – коефицијент пролаза водене паре крозграђевински елемент
коефицијент (фактор) отпора дифузији воденепаре – μ
својство неког материјала!!!!
релативни (еквивалентни) дифузни отпор воденепаре = дебљина ваздушног слоја исте вредностиотпора - r 
својство конструкције!!!! Дифузија не изазива штетне последицепо грађевинске елементе и материјалесве док је смер дифузијског кретањанепроменљив
(стационаран),
осимуколико није дошло до кондензацијеводене паре.
Кондензација се јавља:•када је ваздух засићен а дође до даљег додавањаводене паре•када се засићени ваздух охлади
Влажност ваздуха
- количина воде у облику водене паре уваздуху која је увек условљенатемпературом.
Параметри који дефинишу влажност ваздуха:Релативна влажност ваздуха
 – однос стварне количиневодене паре у 1m3 ваздуха.влажност засићења M притисак засићења p’pпарцијални притисак водене паре апсолутна влажност m
Влажност ваздуха – појам и параметриТачка росе
- температура на којој одређена количина
 
водене паре представља влажност засићења.
Однос између температуре и количине водене паре (њеногпарцијалног притиска) је управо пропорционалан!!!Последице дифузије у грађевинскимелементима и материјалимаУ конкретном разматрању феномена дифузије и њених последица,битноутврдити: да ли ће до кондензације у неком материјалу доћи,односно, уколико до ње дође, на којим се местима она јавља.
(дефинисано стандардима и прорачунима JUS.U.J5.600 – Техничкиуслови за пројектовање и грађење зграда (1998), JUS.U.J5.520 Прорачун дифузије водене паре у зградама (1997))
Проблеми дифузије и кондензације водене паре у директној спрезисапаропропустљивошћу материјала!!!
 стандард не дозвољава површинскукондензацију за дате унутрашње пројектнеуслове и услове у спољној средини
кондензација у унутрашњости конструкције је дозвољена под условом да је: време потребно за њено исушење мање оддопуштеног времена потребног за исушењеконструкције (према табели у стандарду) укупна масена влажност мања од највећедозвољене влажности за материјал у коме јенастала кондензација
Неопходни кораци за утврђивање постојања и места кондензацијеунутар конструкције
1.
утврдити релевантне податке за реалнеклиматске услове и одговарајућу наменуобјектаti’= 20oC, i φi = 60%Број дана влажења 60 60 60
2.
п2. одредити пад температуре кроз елемент
3.4.
за сваку од дефинисаних температура, утврдити притискезасићења (према табели из стандарда)
5.
полазећи од пројектних услова у погледуунутрашњих и спољашњих температура ирелативне влажности ваздуха са једне и другестране омотача, рачунски и графички утврдитипарцијални притисак кроз грађевински елементизрачунати вредности еквивалентне дебљине

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
aco1970 liked this
harmonika1980 liked this
Sasa Mladenovic liked this
wweett liked this
Nat Tikus liked this
Ognjen Nanovskij liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->