Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nexus 19

Nexus 19

Ratings: (0)|Views: 1,606|Likes:
Published by wedrowiec

More info:

Published by: wedrowiec on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

 
NEXUS
NOWE CZASY 
Ludzkość przeżywa obecnie okres ogromnych przemian. Mając to na uwadze NEXUS stara się docierać dotrudno dostępnych informacji, które mogłyby pomóc ludziom w pokonywaniu związanych z nimi trudności.NEXUS nie jest związany z żadnym ruchem religijnym, filozoficznym, polityczną ideologią oraz organizacją.
ROK IV, NUMER 5 (19)
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001
NR INDEKSU 346 179 EDYCJA POLSKA ISSN 1506-0284
WIEŚCI Z GLOBALNEJ WIOSKI 3
Przegląd wiadomości, których prawdopodobnie nieczytaliście.
Michel Chossudovsky
USA FINANSUJĄ WOJNĘ NA BAŁKANACH 7
Obie strony toczącego się obecnie w Macedonii kon-fliktu między mniejszością albańską i Macedończykami są potajemnie finansowane przez Pentagon przy wydat-nej pomocy ONZ i NATO, między innymi za pomocą pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami, któ-rych główny szlak przerzutowy do Europy Zachodniejwiedzie przez Bałkany.
Susan Bryce
NAPROMIENIOWYWANIE ŻYWNOŚCI 11
Wspierane przez ONZ i rządy różnych państw między-narodowe korporacje żywnościowe wprowadzają namasową skalę napromieniowywanie produktów spoży-wczych nie przeprowadziwszy wcześniej długofalo-wych, kompleksowych badań wpływu tej metody kon- serwowania żywności na zdrowie ludzi.
 Joseph G. Hattersley
LECZNICZE WŁASNOŚCI PEŁNOSPEKTRALNEGOŚWIATŁA 18
Wbrew szeroko rozpowszechnionej opinii, aby zacho-wywać dobre zdrowie, nasze ciała powinny być regular-nie wystawiane na działanie świata słonecznego zawie-rającego pełne spektrum widma, włącznie z uważanym za szkodliwy ultrafioletem.
Harry Mason
ROZŚWIETLONE NIEBO – CZYŻBY TESTY SUPERTAJNYCH BRONI?
, cz. 4
24
Obserwacje ognistych kul oraz zjawisk świetlnych z to-warzyszącymi im eksplozjami stały się w ostatnichlatach zjawiskiem o zasięgu globalnym. Czy są onenastępstwem testów broni wykorzystujących teslowskiefale skalarne, czy może efektem jakiegoś niejawnegokonfliktu toczonego za ich pomocą?
NAUKA: przegląd interesujących nowinekz pogranicza nauki 30
W tym numerze Jerry Decker wyjaśnia nieporozumie-nia narosłe wokół poglądów wynalazców dążących do skonstruowania generatorów darmowej energii.
Martin Ebon
BADANIA NAD WZMOCNIENIEM MOCY MÓZGUW BYŁYM ZSRR
, cz. 1
34
 Związek Radziecki przez dziesięciolecia prowadził in-tensywne badania w dziedzinie zjawisk paranormal-nych dążąc do wykorzystania ich wyników w celachmilitarnych znacznie wyprzedzając na tym polu Stany  Zjednoczone i ich sojuszników.
Dr Peter Lindemann
GDZIE, U LICHA, JEST TA DARMOWAENERGIA? 41
Finansowe elity oraz rządy różnych państw blokująinformacje na temat istniejących od dziesięcioleci ge-neratorów darmowej energii w obawie przed utratąwładzy oraz gigantycznych dochodów czerpanych z dotychczasowych źródeł energii.
Wm Michael Mott
MIESZKAŃCY GŁĘBOKICHPODZIEMI
, cz. 3 (dokończenie)
48
Liczne religie oraz mitologie starożytnych kultur ob-fitują w opisy spotkań ludzi z mieszkańcami podziem-nych światów, które wykazują wiele podobieństw dorelacji ze współczesnych spotkań z obcymi istotamii Ludźmi w Czerni.
STREFA MROKU: dziwne opowieściz nie tego świata 52
W tym numerze przedstawiamy przepowiednie IndianHopi, relacje z odkrycia podziemnej bazy UFO w Kana-dzie oraz zatopionego starożytnego miasta u wybrzeży Kuby, a także inne ciekawostki.
LISTY DO REDAKCJI 60
POWIEDZSWOIMPRZYJACIOMO „
NEXUSIE
”!
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS
1
 
WYDAWCA
 Agencja NolpressSkrytka pocztowa 4115-959 Białystok–2tel. (085) 6535511e-mail: listy@nexus.media.plwww.nexus.media.pl
REDAGUJE
Ryszard Z. Fiejtek
WSPÓŁPRACA
Mirosław Kościuk Jerzy Florczykowskidr Elżbieta Pląskowska
DRUK 
Drukarnia „Perfekt” Janusz Banasiewiczul. Połczyńska 9901-303 WarszawaZam. 41/2001————————————
WYDAWCA WERSJI ORYGINALNEJ
Duncan M. RoadsP.O. Box 30Mapleton, QLD 4560 Australia
tel. +61 75442 9280fax +61 75442 9381
e-mail: editor@nexusmagazine.comwww.nexusmagazine.com
GRAFIKA NA OKŁADCE
 John Cooke-mail: jscook@ozemail.com.au
y
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZEDRUKÓW
Zachęcamy wszystkich do rozpowszechnianiazamieszczanych w
Nexusie
informacji.Zabrania się jednak powielania publikowanychw nim artykułów, zarówno w formiedrukowanej, jak i elektronicznej (z Internetemwłącznie) bez pisemnej zgody redakcji!
y
Wszystkie opinie wyrażane na łamach
Nexusa
są opiniami ich autorówi niekoniecznie odzwierciedlają punktwidzenia wydawcy.
y
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnościza treść zamieszczanych na łamach
Nexusa
reklam i ogłoszeń.
FILIE
WIELKA BRYTANIA
NEXUS Magazine55 Queens Road, East GrinsteadWest Sussex, RH19 1BGWielka Brytaniatel. +44 (0) 1342 322854fax +44 (0) 1342 324574e-mail: nexus@ukoffice.u-net.com
EUROPA
NEXUS MagazineP.O. Box 3728250 AJ DrontenHolandiatel. +31 (0)321 380558fax +31 (0)321 318892e-mail: frontier@xs4all.nl
NOWA ZELANDIA
NEXUSRD 2, KaeoNorthlandNowa Zelandiatel. +64 (0)9 405 1963fax +64 (0)9 405 1964e-mail: nexusnz@xtra.co.nz
USA
NEXUS Magazine2940 E. Colfax, #131Denver, CO 80206USAtel. +1 303 321 5006fax +1 603 754 4744e-mail: nexususa@earthlink.net
OD REDAKCJI
Energia atomowa reklamowana w latach pięćdziesiątych, a potem sześćdziesiątych jakodobrodziejstwo ludzkości, które miało uwolnić nas od wielu trosk, a zwłaszcza problemukurczenia się zasobów kopalnych źródeł energii, staje się naszym przekleństwem. Za jejsprawą cywilizacja Zachodu szykuje sobie samozagładę, za którą kryje się głupota i niepoha-mowana chciwość. Całe szczęście, że doszło do katastrofy w Czernobylu (oczywiściewątpliwe to szczęście, biorąc pod uwagę ogrom skażeń oraz sporą liczbę osób, które zginęłylub zmarły z tego powodu, a także zdeformowanych dzieci, które urodziły się w następstwiegenetycznych mutacji!), ponieważ dzięki temu można w końcu zamknąć usta wielu głup-kowatym lub przekupnym zwolennikom energii atomowej, która w ludzkich rękach jest tym,czym granat w ręku małpy.Energia elektryczna uzyskiwana w elektrowniach atomowych miała być najtańsza, niemal-że darmowa, w rzeczywistości zaś okazuje się najdroższą ze wszystkich. Reklamowanie jej jako najtańszej opiera się na prostym oszustwie, które polega na tym, że mówi się o samymprocesie wytwarzania energii, pomijając zupełnie kwestię gigantycznych kosztów budowyelektrowni i towarzyszącej jej infrastruktury, który jest wyższy od kosztu budowy kon-wencjonalnej elektrowni. Kolejnym elementem znacząco rzutującym na ogólny koszt wy-tworzenia energii jest koszt utylizacji i składowania odpadów. Poza tym jest jeszcze elementkosztów, który zwala się na barki całego społeczeństwa, dbając jednocześnie o to, aby ukryć jego związek z elektrowniami atomowymi. Jest nim leczenie osób, które chorują na różnegorodzaju choroby będące następstwem skażenia środowiska przez elektrownie atomowe(szkodliwe promieniowanie jonizujące, często zdarzające się radioaktywne wycieki etc.).Takich kosztownych efektów ubocznych energii atomowej jest więcej.O elektrowniach atomowych mówi się ponadto, że bardzo bezpieczne. Jest tonajzuchwalsze i najbezczelniejsze kłamstwo. Z elektrowniami atomowymi jest tak samo, jakz transportem lotniczym, o którym również mówi się całkowicie kłamliwie, że jest najbez-pieczniejszy. Rzecz w tym, że kiedy już dochodzi do awarii, jej skutki i skala są przerażające,co pokazała katastrofa w Czernobylu. Analogicznie jest z transportem lotniczym. Ze stłuczkisamochodowej wychodzi się najczęściej z życiem, natomiast kiedy rozbija się samolot, prawiezawsze mamy same trupy. (Gdybyśmy obliczyli wskaźnik liczby śmiertelnych ofiar wypadkówsamochodowych w odniesieniu do ogólnej ilości przejazdów samochodami dokonanych nacałym świecie w ciągu roku i porównali ze wskaźnikiem liczby śmiertelnych ofiar wypadkówlotniczych w odniesieniu do ilości przelotów samolotami w takim samym okresie, ciekawektóry rodzaj transportu okazałby się wówczas bezpieczniejszy). Za usuwanie skutków awariielektrowni atomowych zawsze płaci całe społeczeństwo. To także należy doliczyć do kosztuwytworzenia energii elektrycznej.Dążąc doobniżenia kosztu wytworzenia energii elektrycznej w celu sprostania konkurencjiinnych typów elektrowni, elektrownie atomowe muszą szukać oszczędności, co najczęściejczynią obniżając koszt składowania swoich odpadów. Jakiś czas temu krętacze promującyenergetykę jądrową wymyślili, że zamiast szukać nowych składowisk, lepiej je sprzedawać dodalszego wykorzystania. W ten sposób zrodziła się koncepcja napromieniowywania artykułówspożywczych, mającego służyć rzekomo naszemu zdrowiu, o czym pisze Susan Brycewartykule „Napromieniowywanie żywności”. Jest to genialny pomysłna dojenieludzi. Zjednejstrony energetyka jądrowa pozbywa się bardzo kłopotliwych odpadów, suto na nich przy tymzarabiając, z drugiej zaś ręce zaciera przemysł medyczno-farmaceutyczny, któremu będzieprzybywała co roku armia klientów zapadających na nowe nieznane choroby. I oczywiście niktnie będzie wiedział, skąd się one biorą. W ślad za tym będą płynęły miliardy dolarówspołecznych pieniędzy na finansowanie badań mających ustalić etiologię tychże choróbiszukanie metodichleczenia.Itak siękręcitenbiznes.Jednitrują, drudzyudają,że leczą,trzeciudają, że nie wiedzą, gdzie tkwią przyczyny i za duże pieniądze pozorują ich szukanie. A kto zatowszystko płaci?Oczywiściemywszyscy! Itakotocywilizacja Zachoduzmierza systematycz-nie z arogancko zadartą głową do samozagłady, ciągnąc za sobą resztę świata.
s
Ryszard Z. Fiejtek 
Korespondencję do nas kierować prosimy na skrytkę pocztową podaną przy adresieredakcji bądź za pośrednictwem Internetu (
listy@nexus.media.pl
lub
listy@ufo.com.pl
).
2
NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adam Alagierski liked this
moni liked this
Andromax liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->