Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2002 CODUL TEHNIC

2002 CODUL TEHNIC

Ratings: (0)|Views: 1,167|Likes:
Published by CopilotuV

More info:

Published by: CopilotuV on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2012

pdf

text

original

 
CODUL TEHNIC AL SECTORULUI GAZELOR NATURALE
CUPRINS
1.SCOP
1.1. Scop ……………………………………………………………………………
2
 1.2. Obiective ……………………………………………………………………………
2
1.3. Domeniu de aplicare ……………………………………………………………
2
 
2.1. Operatorii licen
ţ
ia
ţ
i
ş
i activit
ăţ
ile desf 
ăş
urate de c
ă
tre ace
ş
tia ……………………
4
 2.2. Autoriza
ţ
iile specifice obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale ……
7
 2.3. Autorizarea
ş
i verificarea agen
ţ
ilor economici ……………………………………
7
 2.4. Autorizarea
ş
i verificarea personalului ……………………………………………
8
 
Ţ
IE
Ş
I EXPLOATARE DIN SECTORUL GAZELOR NATURALE
3.1. Proiectarea ……………………………………………………………………
9
3.2. Construc
ţ
ia ……………………………………………………………………
15
 3.3. Exploatarea obiectivelor/sistemelor ……………………………………………
17
 
…………………………………………
195.M
……………………
…………………………………………………………
Ş
I DE ÎNMAGAZINARE SUBTERAN
Ă
A GAZELOR NATURALE
7.1. Atribu
ţ
ii
ş
i competen
ţ
e ……………………………………………………………
23
 7.2. Scopul planific
ă
rii dezvolt
ă
rii sistemelor de distribu
ţ
ie
ş
i a SNT ……………
23
 7.3. Obiectivele activit
ăţ
ii de planificare a dezvolt
ă
rii sistemelor de distribu
ţ
ie
ş
i a SNT…
23
 7.4. Elaborarea planific
ă
rii ……………………………………………………………
24
 
……..
259.CERIN
E TEHNICE DE RACORDARE LA SISTEMUL DETRANSPORT SAU LA SISTEMELE DE DISTRIBU
Ţ
IE
……………………
2810.CONTROLUL
II 
……………………
3212.DISPOZI
…………………………………
34
ANEXE
Terminologie ……………………………………………………………
35
 
Abrevieri ……………………………………………………………………
46
 
– Legisla
ţ
ie relevant
ă
……………………………………………………………
47
 
– Legisla
ţ
ie secundar 
ă
, norme
ş
i prescrip
ţ
ii tehnice în vigoare ……………
53
 
– Lista standardelor aplicabile în sectorul gazelor naturale ……………………
56
 
 ANRGN 
 
1/71
 
CODUL TEHNIC AL SECTORULUI GAZELOR NATURALE
1. SCOP
Ş
I OBIECTIVE. DOMENIU DE APLICARE
1.1. SCOPCodulTehnic al Sectorului Gazelor Naturale, denumit în continuare Cod Tehnic, are ca scopimpunerea
ş
i promovarea cerin
ţ
elor tehnice minime specifice sectorului gazelor naturale, cucaracter general, atât cele prev
ă
zute în legisla
ţ
ia primar 
ă
 
ş
i secundar 
ă
, în normativele
ş
istandardele în vigoare, cât
ş
i cele ce necesit
ă
a fi detaliate prin norme tehnice de c
ă
tre operatoriilicen
ţ
ia
ţ
i. Aceste cerin
ţ
e tehnice sunt menite s
ă
asigure func
ţ
ionarea în condi
ţ
ii de siguran
ţă
,stabilitate
ş
i eficien
ţă
economic
ă
a infrastructurii dinsectorul gazelor naturalecare reprezint
ă
 suportul fizic pentru furnizarea continu
ă
 
ş
i sigur 
ă
a gazelor naturale.Codul Tehnic este elaborat deANRGN
.
1.2. OBIECTIVECodul Tehnic are urm
ă
toarele obiective:a) stabilirea cerin
ţ
elor tehnice pentru activit
ăţ
ile de baz
ă
, legate de infrastructura din sectorulgazelor naturale, respectiv proiectarea, construc
ţ
ia, exploatarea
ş
i între
ţ
inerea; b) stabilirea condi
ţ
iilor generale de calitate a gazelor;c) responsabilit
ăţ
ile operatorilor licen
ţ
ia
ţ
i
ş
i ale utilizatorilor sistemului de transport
ş
i/sau asistemului de înmagazinare
ş
i/sau a sistemelor de distribu
ţ
ie;d) stabilirea cerin
ţ
elor pentru dezvoltarea sistemelor de transport, înmagazinare
ş
i dedistribu
ţ
ie;e) stabilirea cerin
ţ
elor tehnice de racordare la sistemele de transport
ş
i de distribu
ţ
ie;f) transmiterea fluxurilor informa
ţ
ionale între titularii de licen
ţ
e
ş
i/sau autoriza
ţ
ii
ş
i între ace
ş
tia
ş
i ANRGN;g) stabilirea eviden
ţ
elor obligatorii în sectorul gazelor naturale;h) modalit
ăţ
i de exercitare a controlului
ş
i a inspec
ţ
iilor în sectorul gazelor naturale.1.3. DOMENIUL DE APLICARERespectarea prevederilor Codului Tehnic este obligatorie pentru to
ţ
i participan
ţ
ii la pia
ţ
agazelor naturale, respectiv, titulariilicen
elor de furnizare, transport, tranzit, înmagazinare,distribu
ţ
ie, dispecerizare gaze naturale, agen
ţ
ilor economici autoriza
ţ
i precum
ş
i consumatorilor eligibili 
ş
icaptivi.Prevederile din Codul Tehnic se aplic
ă
la proiectarea, construc
ţ
ia, exploatarea
ş
i între
ţ
inereaobiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale.Obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale care alc
ă
tuiesc infrastructura aferent
ă
  produc
ţ
iei, transportului, înmagazin
ă
rii, distribu
ţ
iei
ş
i utiliz
ă
rii gazelor naturale, de la capul deerup
ţ
ie al sondei pân
ă
la co
ş
ul de evacuare al gazelor arse din aparatele de utilizare, pot fi grupatedup
ă
cum urmeaz
ă
:a) instala
ţ
iile tehnologice de suprafa
ţă
, sta
ţ
ii de comprimare
ş
i conducte de colectare aferenteactivit
ăţ
ilor de produc
ţ
ie
ş
i de înmagazinare/stocare a gazelor naturale; b) conducte de transport
ş
i sta
ţ
ii de comprimare aferente SNT;c) racorduri
ş
ista
surarea gazelor aferenteSNT:
 ANRGN 
 
2/71
 
CODUL TEHNIC AL SECTORULUI GAZELOR NATURALE
iea gazelor naturale;e)instala
ii de utilizare, industriale
ş
i neindustriale, a gazelor naturale.Prezentul Cod Tehnic vine în sprijinul investitorilor români sau str 
ă
ini pentru a le facilitainformarea dintr-un singur document asupra reglement
ă
rilor tehnice aplicabileobiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale.Prezentul Cod Tehnic nu se aplic
ă
activit
ăţ
ilor legate de producerea, stocarea, transportul,distribu
ţ
ia
ş
i utilizareaGPL,GNL,GNCV.
 ANRGN 
 
3/71

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
micutzu liked this
micutzu liked this
niku211x liked this
micutzu liked this
micutzu liked this
CristianDumitru liked this
Cornel Ciprian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->