Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
deri kimyasi

deri kimyasi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,495|Likes:
Published by recep soluk
dericilikte kullanılan kimyasallar, derinin kimyasal yapısı
dericilikte kullanılan kimyasallar, derinin kimyasal yapısı

More info:

Published by: recep soluk on Feb 17, 2010
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

 
CĵSĵOAĵ¥CÔBÒ@¥6/Kmsgagbgh{m¥H}bbfoĶbfo¥Q}w}o¥Ô~mbbghbmsg¥Cgs¥kmsg¥gřbm`m¥òog{mqgogo¥mo¥êih¥h}bbfoĶbfo¥tm¥mo¥ôom`bg¥`fkkmqg¥ibfo¥q}"¥kięfkf¥lms¥~f`fo¥qfd¥k}s}`kf¥c}b}o`f~Ϳ¥gêgokm¥msg`gř¥tmwf¥fqĶbĶ¥lfbgokm¥c}b}ofo¥wfcfoaĶ¥`fkkmbms¥q}wf"¥hfbg{mqg¥wôoòokm¥ôom`bg¥m{hgbmskm¥c}b}o}s/¥6/6/HfwofhbfsĶof¥cfębĶ¥ibfsfh¥q}bfs"¥fřfęĶkfhg¥jgcg¥qĶoĶdbfokĶsĶbfcgbgs¥6/6/6/Wfę`}s¥Q}bfsĶ¥C}¥js}u¥q}bfs¥{iusfh¥gbm¥{m`fq¥m{`mkmo¥kmuibfokĶęĶ¥gêgo"¥kięfkf¥c}b}ofmo¥qfd¥q}bfskĶs/¥C}o}obf¥cmsfcms"¥c}¥{gu¥q}bfs¥lftfkfo¥{i~¥tmwf¥jf~¥řmhbgokmhg¥hgsbgbgh¥hfwofhbfsĶ¥gbm¥c}bfř`Ķř¥ib}sbfs"¥[m`go¥mkgbkghbmsg¥côbjmwm¥cfębĶ¥ibfsfh"¥c}¥q}bfsĶo¥hgsbgbgh¥kmsmambmsg¥dfshbĶ¥ibfcgbgs>¥Ôsomęgo"¥hĶsqfb¥côbjmbmskmo¥{m`gmkgbmo¥q}bfs¥kflf¥{m`gib}shmo"¥řmlgs¥wfhĶobfsĶokfo¥mbkm¥mkgbmobms¥kflf¥df~bf¥hgsbgbgęm¥qmcmu¥ibfo¥L
3
QI
;
"¥AI
tmwf¥k}`fo¥gqg¥gbm¥c}bfř`Ķř¥ib}sbfs/¥6/6/3/¥WfwbQ}bfsĶ>¥Hgsbgbgh¥wôoòokmwfę`}q}bfsĶokfqiosjmbgsbms/¥ms¥ò~msgokmo¥jmê{ghbmsg¥hfwfbfs¥hgsmê¥{fřĶokfo¥ib}ř`}řqf"¥om{gamkm¥qmsq}bfs¥řmhgbbmogs/¥Jmombbghbm¥hgsbgbgh¥qms{bgh¥dfh{ôsbmsg¥cf~Ķ¥`gomsfb¥{}~bfsĶkĶs¥>¥Af,LAI
'¥@jQI
 OfA6"¥HAbAfAb
tm¥@j,LAI
1
6/6/1/¥Omlgs¥Q}bfsĶ>¥C}¥{gu¥q}bfsĶo¥hgsbgbgh¥kmsmambmsg¥`mtqg`qmb¥řfs{bfsf¥cfębĶkĶs/¥C}¥{gu¥q}bfs"¥ cg{hgbmsgo¥êòsò`m¥fs{ĶhbfsĶ¥gbm¥lfwtfoaĶbĶh¥wfuĶbfo¥côbjmbmskm¥fwsĶaf¥jòcsm¥tm¥gksfs¥gbm¥km¥c}bfřĶh¥ibfcgbgs/¥6/6/;/¥H}w}¥Q}bfsĶ¥>¥C}¥h}w}bfs~mwkmbmq}bfkmuibfo`fqĶ¥gbib}s/¥C}¥{gh}w}bfs¥kflf/¥êih¥goqfo¥{iub}b}hbfsĶoĶo¥wmsbmřg`¥fbfobfsĶokf¥c}b}ok}ę}okfo¥kibfwĶ¥bfęĶ`¥q}bfsĶ"¥lfwtfoqftcg{hgqmb¥fs{Ķhbfsbf/¥c}bfřĶlfbkmkgs/¥Kmsgh}wq}bfsĶ¥gqc}¥{gq}bf{iusfh¥{fcfhfbfsĶokf~òbmo¥q}bfsĶo¥cgsgh{gsgb`mqg¥gbib{}hbfsĶokfo"¥wm{msbg¥kmsmamkm¥dgb{sib`}řbfskĶs/¥C}okfo¥kibfwĶ"¥isjfogh¥`fkkmbmsbm¥c}bfřĶh¥kmęgbbmskgs/¥6/6/=HfwofQ}bfsĶ>¥Hfwofhbfs"¥jô~momhbg¥hfwfbfskfqò~òbmq}bfsĶo¥~mwêĶh`fbfsĶ¥gbm¥ib}ř}sbfs/¥Om{gamkm¥mbkm¥mkgbmo¥q}w}o¥cgbmřg`g"¥c}b}ok}ę}¥côbjmkmhg¥hfwfbfsf¥cfębĶ¥ibfsfh¥kmęgřgs/¥C}¥{gu¥q}bfsf¥‒@fkmo¥Q}w}‐¥kmogs/¥6/6/4/¥Kmog~¥Q}w}>¥Cgsêih¥cgbmřgh¥msmo¥kmęgřgh¥hfwofhbĶ¥q}bfkmog~bmsfhfsbfsC}lfsbfř`f¥wib}wbf¥c}¥q}bfsĶo¥cgs¥hĶq`g¥kmog~bmsg¥{msh¥mkmshmo"¥jmsgkm"¥gêmskghbmsg¥cgbmřghbmsg"¥{}~bfsĶ¥cĶsfhĶsbfs/¥Cwò~kmo¥kmogq}wêih¥df~bf¥`gh{fskf¥{}gêmsgs/¥Mhtf{is¥bjmqgokmhg¥kmogq}w}"¥h}{}ubfskfhgokmkflf¥{}~b}k}s/¥C}o}omkmog"¥mhtf{is¥côbjmqgokc}lfsbfř`foĶo
 "
¥h}{}ubfsof~fsfo¥kflf¥df~bf¥ib`fqĶkĶs/¥Kmogq}w}okf¥c}b}ofcfřbĶa`fkkmbmscfř{f¥{}~¥,OfAb'¥ib`fh¥ò~msHfbqgw}`¥hfsciof{¥¥¥,¥AfAI
'"¥hfbqgw}`¥bdf{¥,AfQ5
;
'"¥`fjom~w}`¥qòbdf,@jQ5
`fjom~w} cghfsciof{¥,@j,LAI
1
tm¥ui{fqw}`¥{}~bf¥tm¥êih¥f~¥`gh{fsbfskf¥ib`fò~msm¥csi`òsbms"¥gikòsbms"¥dbisòsbms¥tm¥qgbgaf"¥diqdisgh¥fqg{"¥og{sgh¥fqg{¥gbm¥km`gskgs/
 
6/3/¥Qms{bgh¥Q}w}o¥qms{bgęg"¥qfc}o¥gbm¥hôuòh¥wfu`fwĶ¥mojmbbmwmo¥tm¥msg`m~¥dis`¥ib}ř{}sfo¥cf~Ķ¥{}~bfsĶ¥gêms`mqg¥km`mh{gs/¥Hfbqgw}`¥cghfsciof{¥Af,LAI
1
Hfbqgw}`¥hbisòs¥AfAb
3
"`fjom~w}`¥ cghfsciof{¥@j,LAI
1
Hfwof{Ķb`fhbf¥cghfsciof{Ķo¥,LAI
1
' wfuĶqĶ¥ci~}bfsfh¥hfsciokgihqg{¥AI
ib}ř}s/¥hfwof{`fhbf¥jmêmo¥qms{bgęm¥jmêgag¥qms{bgh¥kmogs/¥Hfbqgw}`¥hbi,¥AfAb
'¥`fjom~w}`¥hbisòs¥,@jAb
3
'"¥hfbqgw}`¥qòbdfAfQI
;
`fjom~w}`¥qòbdf{¥,@jQI
;
'¥¥`fjom~w}`¥og{sf{¥,@j,OI
1
3
'¥jgcg¥{}~bfsĶo¥hfwof{`fhbf¥qms{bgbmsg¥ c}¥řmhgbkm¥jgkmsgb`m~/¥C}¥{}~bfsĶo¥c}b}o`fqĶ¥gbm¥ib}řfo¥qms{bgęm¥gqm¥‒hfbĶaĶ¥qms{bgh‐¥kmogs/¥6/3/6/¥Jmêgag¥Qms{bgh¥Hfbqgw}`¥hfsciof{¥,AfAI
gêmsmhfwfbfsĶo¥c}b}ok}ę}¥wmsbmskm"¥lftfkfhg¥hfscikgihqg{¥,A5
q}kmsgtm¥ib}řfmsgwgmsg`m~¥k}s}`kfhg¥hfsciof{Ķo¥cghĶq`ĶoĶ¥msgwmcgbg cghfsciof{¥¥LAI
lfbgom¥êmtgsgs¥/¥AfA5
(¥L5
(¥¥¥¥¥A5
00?¥¥¥¥¥Af,LAI
1
FwoĶ¥gřbm`¥`fjom~w}`¥cgbmřghbmsg¥gêgo¥km¥jmêmsbgkgs/¥Hfsciof{Ķo¥,AI
'¥êôh`mqg"¥hgsmê¥gbftmqg¥gbm¥km¥m{hgbmogs¥>¥Af,LAI
(¥¥¥,¥AfIL'¥
00?¥3AfAI
(¥¥¥3L
3
@j,LAI
1
(¥¥¥3Af,IL'¥
00?¥¥3AfAI
(¥@j,IL'¥
(¥¥3L
3
C}sfkf"¥hfbqgw}`¥cghfsciof{Ķo¥Af,LAI
1
'
ò~msgom¥hgsmê¥q}w}¥¥Af,IL'
gbftm¥mkgbkgęgokm"¥hfbqgw}`¥hfsciofAfAI
‒{mcgs‐¥lfbgokmͿ¥`fjom~w}`¥cghfsciofgqm¥,@j,LAI
1
'
3
'¥"¥`fjom~w}`¥lgksihqg{¥lfbgokm¥@j,IL'
êôhms/¥Q}w}jmêgag¥qms{bgęgog¥w}`}řf{`f¥wôo{m`bmsg"¥gř{m"¥c}¥{m`mbm¥kfwfoĶs/¥6/3/3/¥HfbĶaĶ¥Qms{bgh¥Hfbqgw}`¥bdf{¥,AfQI
'¥"¥hfbqgw}`¥hbisòs¥,AfAb
3
'¥`fjom~w}`¥qòbdf@jQ5
;
@fjom~w}`¥hbisòs¥,@jAb
3
'"¥Hfbqgw}`¥qgbghf{¥AfQg
;
I
"¥`fjom~w}`¥qgbghf@jQg
;
I
`fjom~w}`¥hbisò@jAb¥¥tm¥{}~bfoĶo¥`mta}kgwm{g¥q}whfbĶaĶ¥qms{bgtmsgsJmêgag¥qms{bgęg¥m{hgbmwmo¥hfwof{`f¥tm¥hgsmê¥q}w}¥gbftm¥m{`m¥wôo{m`bmsg¥hfbĶaĶ¥qms{bgęg¥m{hgbm`m~/¥Hfbqgw}`¥qòbdf{¥,AfQI
hfbqgw}`¥hbisò,AfAb
3
gbmsjmbmhfbĶaĶ¥qms{bgęg¥jgkms`mkfaĶ¥qikf¥Of
3
A5
gbm¥`}f`mbm¥mkgbmo¥q}kf¥hfbqgw}`¥qòbdf{¥AfQI
hfbqgw}`¥hbisòs¥¥AfAb
"¥hfbqgw}`¥hfsciof{¥AfAI
lfbgokm¥êôhmbgs¥hg"¥c}¥êôhmb{g¥kflf¥qiosf¥}~fhbfř{ĶsĶbĶsͿ¥foafh"¥`fjom~w}`¥{}~bfsĶokfo¥gbmsg¥jmbmo¥hfaĶ¥qms{bghbmskqikf¥Of
3
A5
1
 "
¥gbftmqg¥gbm¥ib}řfo¥`fjom~w}`¥hfsciof{¥@jAI
"¥ms¥`fjom~w}`¥lgksihqg{¥@j,IL'¥
lfbgom¥êmtsgb`m~qm"¥{f`f`mo¥msg`m~/¥C}o}o¥gêgo"¥qikf¥Of
3
A5
gbm¥cmsfcms¥cgsf~¥kf¥hgsmê¥q}w}¥Af,IL'
gbftm¥mkgbgs¥b‛AfQI
(¥Of
3
AI
00?¥AfAI
1
(Of
3
Q5
3¥‛¥AfAb
(¥Of
3
A5
00?¥AfAI
(¥3OfAb¥1¥‛¥@jQ5
(¥Of
3
A5
(¥Af,IL'¥
00?¥@j,5L'¥
(¥AfAI
(¥Of
Q5
;¥‛¥@jA6
(¥Of
A5
(¥Af,IL'¥
00?¥@j,5L'¥
(¥AfAI
(3OfAb
 
6/1/¥Qms{bgh¥Kmsmamq655/555¥hĶqĶ`¥q}kf¥hfbqgw}`¥HfsciofAfAI
 c}b}o`fqĶ¥
qms{bgh¥ibfsfhfc}b¥mkgbgswfog65b{q}kf¥6jsf`¥hfbqgw}`¥hfsciofAfA5
qms{bgęm¥hfsřĶh{Ķs65hfbqgw}hfsciof{¥AfAI
gok=hĶqĶ`¥hfbqgw}ihqg{¥AfI¥ibk}ę}okfo"¥hfbqgw}`¥cghfsciof{{fo¥Af,LAI
gbmsg¥jmbmo¥6¥
qms{bgęg¥jgkms`mh¥gêgo"¥lms¥655¥b{/¥q}w5/=4¥jsf`¥hfbqgw}`¥ihqg{¥AfI¥jmsmhbgkgs/¥Cmo~ms¥ibfsfh"¥655¥b{/¥q}w}o¥hfbĶaĶ¥qms{bgęgog¥6¥
w}`}řf{`fh¥gêgo¥6/54¥jsf`¥qikfwf/Of
AI
gl{gwfê¥tfskĶs/¥6/;/¥Qms{bgh¥Jgkms`m¥Wôo{m`bmsg>¥6/;/6/¥GqĶ{`f>¥Qfkmam¥jmêgag¥qms{bgojgkmsgb`mqgokh}bbfoĶbfo¥tm¥umh¥usf{gh¥ib`fwfo¥cgwôo{m`kgs/¥Foafh¥f~¥`gh{fskfhg¥q}w}o¥jmêgag¥qms{bgęgog¥jgkms`mkm¥usf{gh¥ibfcgbgs/¥Kflf¥ôoam¥km¥ cflqmkgbkgęg¥jgcgq}w}o¥hfwof{Ķb`f~Ķ¥gbm¥cghfsciof{ĶLAI
wfuĶqĶ¥ci~}bfsfh¥hfscio¥kgihqg{m¥A5
tm¥hfscio¥kgihqg{¥"¥q}¥gbm¥hfsciof{¥A5
lfbgom¥kôoòřòs¥tm¥kgcm¥êôhms/¥6/;/3Êôhmb{`m>¥Êôhmb{`m¥gřbm`bmsgokm¥hgsmê¥Af,IL'¥
tm¥faĶ¥¥qikf¥Of
3
A5
h}bbfoĶbĶs/¥Jòoò`ò~km¥mo¥êih¥}wj}bfofo¥êôhmb{`m¥wôo{m`g"¥fwoĶ¥fokf¥lm`¥hfbĶaĶ¥tm¥lm`¥km¥jmêgag¥qms{bgęgo¥jgkmsgbkgęg¥wôo{m`kgs/¥C}¥wôo{m`km¥Of
3
A5
qikf¥gbm¥Af,IL'
hgsmꥥcmsfcms¥h}bbfoĶbĶs/¥Êôhmb{gogo¥kgcm¥êôh`mqgog¥hibfwbfř{Ķs`fhgêgo¥cgs¥`gh{fs¥qikw}`¥fbg`òof{¥Of
1
F65
gbftm¥mkgbmcgbgs/¥Hgsmê‛qikf¥wôo{m`g¥gbm¥wfuĶbfo¥êôhmb{`m¥gřbm`gogo¥mo¥còwòh¥qfhĶoafqĶ"¥q}kf¥ib}řfo¥uL¥wòhqmb`mqgkgs¥</=¥hg"¥c}¥kf"¥kmsg¥gřbm`mogo¥êmřg{bg¥fřf`fbfsĶokf¥cf~Ķ¥jòêbòhbmsm¥omkmo¥ib}s/¥6/;/1/¥Ums`}{g{bmsbm¥>¥C}¥wôo{m`km¥q}"¥dmbkgquf{"¥hfibgo¥tm¥qikw}`¥hfsciof{Ķo¥msg{gb`mqg¥tm¥qĶafh¥q}¥gbhfo`f¥wib}wbf¥mbkm¥mkgbmo¥qikw}`¥fbò`gow}`¥qgbghf¥Of
3
I/F6
3
5
1/
;QgI
3
¥
/
3L
hfsĶřĶ`ĶoĶo¥gêgokmo¥jmêgsgbgs/¥Qms{¥q}"¥c}¥wfufw¥cgbmřgęgo¥gêgokmo¥jmêmshmo"¥Af¥hfbqgw}`¥tm¥@j¥`fjom~w}`¥cgbmřgęgo¥qikw}`}¥Of¥gbm¥wms¥kmęgř{gsgs¥tm¥lm`mo¥lm`mo¥qĶdĶs¥5¥qms{bgh{m¥q}¥mbkm¥mkgbgs/¥Smfhqgwiobfs¥fřfęĶkfhg¥jgcgkgs¥Af,LAI
(¥Of
U`¥00?¥AfU`¥(¥¥¥3OfLAI
@jxLAI
1
(¥Of
U`¥00?¥@jU` (¥¥¥3OfLAI
AfQI
(¥Of
3
U`¥00?¥AfU`(¥(¥¥¥¥Of
QI
AfAb
(¥Of
U`¥00?¥AfU`¥¥¥(¥¥¥¥¥3OfAG/¥@jA6
(¥Of
U`¥00?¥@jU`¥¥(¥¥¥¥3OfAb¥@jQI
(¥Of
U`¥00?¥@jU`¥¥(¥¥¥¥Of
3
Q5
,Of
U`¥Qikw}`¥Ums`}{g{'¥Smfhqgwiobfskf/¥`mwkfof/¥jmbmo¥OfLAI
"¥Of
3
/QI
tm¥OfAb¥jgcg¥{}~bfs¥wĶhfoĶu¥}~fhbfř{ĶsĶbĶs/¥AfU`¥hfbqgw}`¥ums`}{g{¥tmwf/¥@jU`¥¥@fjom~w}`¥ums`}{g{¥fřfęĶkfhg¥gřbm`bmskmo¥jmêgsgbmsmh"¥isgngofb¥fh{gd¥`fkkm¥ibfo/¥qikw}`¥ums`}{g{¥{mhsfs¥mbkm¥mkgbmcgbgs¥/¥AfU`¥(¥¥3OfAB¥¥AfAb¥
(¥¥¥Of
U`¥6/;/;/Uibgdiqdf{bfs¥gbm¥>¥[gafsg¥gq`g
¥‒AFB 
JIO‐¥ibfo¥qikw}`¥lm|f`m{fuliqulf{m¥,OfUI
1
k}s¥Afbjio¥q}kf¥msg{gbkgęgokm¥tm¥qfc}o¥gbftm¥mkg6kgęgo~km"¥lgê¥hfbqgw}`¥qfc}obfsĶ¥ib}ř{}s`fkĶęĶ/¥jgcg"¥`mta}{¥hfbqgw}`¥qfc}obfsĶoĶ¥kf¥ci~fsfh/¥msgwmcgbgs¥qikw}`¥qfc}obfsĶ¥`mwkfof¥jm{gsgs/¥Smfhqgwio¥fřfęĶkfhg¥jgcgkgs¥>¥3AfAb
(¥,OfUI
1
'
00?¥Of
,Af
,UI
1
'
4
'¥(¥;OfAb

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
korsan85 added this note
Recep Soluk Kardeşim bu güzel ve açıklayıcı dökümanı acaba benimle paylaşabilrmisin acaba. Aradım başka yerde bulamadım. Burdanda alınmıyor zaten. Eğer bu konuda bana yardımcı olursan çok sevinirim. Tekrar güzel paylaşımın için teşekkür ederim...
Mehmet Aydin liked this
Ekrem Durmuş liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->