Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobo-porfirogenit

Slobo-porfirogenit

Ratings: (0)|Views: 201|Likes:
Published by bozixxx

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: bozixxx on Feb 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2012

pdf

text

original

 
1
Slobodan Jar 
č
evi
ć
:
NIJE BILO DOSELjAVANjASLOVENA NA BALKAN – ONI SUSTAROSEDEOCI BLAKANA I PANONIJEKonstantin Sedmi Porfirogenit – carevispisi kao izvori za istoriju Slovena
 
2
BEOGRAD, 9. septembar 7515 (2007)
Zagovornici teze o dolasku Slovena na Balkan u 6. i 7.stole
ć
u posle Hrista nemaju ni jedan izvor o tome - osim
Spisa
 vizantijskog cara Konstantina Sedmog Porfirogenita. Me
đ
utim,mnogo je pouzdanih izvora da su Sloveni od biblijskih vremenau slivu srednjeg i donjeg toka Dunava. Spisi vizantijskog caraPorfirogenita, iz desetog stole
ć
a, osnova su zaklju
č
aka uzvani
č
noj istoriji da su naši preci na Balkanskom poluostrvu tek od Srednjeg veka. Dr Jovan I. Dereti
ć
osporava ovakve nau
č
nesudove i za to navodi nekoliko najednostavnijih objašnjenja:1) Porfirogenitovi spisi su jedini srednjevekovnidokument u kojem se nagoveštava neki viddoseljavanja Slovena na Balkan (ne tvrdi seizri
č
ito).2) Svi drugi istorijski izvori, hronike, letopisi,knjige i pisma Srednjeg veka ozna
č
avajustanovnike Balkana kao slovenska plemena, pod raznim imenima.3) Najpoznatiji srednjevekovni istori
č
ari ihroni
č
ari ostavili su zapise o Srbima(Slovenima) na Balkanu i u današnjojRumuniji.4) Ve
ć
ina evropskih istori
č
ara, poslednja tristole
ć
a, opredeljivala se za tvrdnju da suSloveni starosedeoci Podunavlja i Balkana.5) Logi
č
ki je neprihvatljiva mogu
ć
nost da setoliki narod doseli na podru
č
 je od Alpa iseverne Italije do Carigrada, a da o tome neostanu brojna dokumenta. Pa takav potres nave
ć
em delu Evrope (kad se uzmu u obzir i predeli prapostojbine), morao bi da ostavineizbrisiv trag u kolektivnoj svesti istarosedelaca i došljaka.6) Nemogu
ć
e je pretpostaviti da su nepismenidošljaci (kako se tvrdi) mogli da starosedeocenau
č
e svom jeziku, umesto da prime jezik kulturnih i pismenih stanovnika Vizantije.7) Nemogu
ć
e je verovati da su nepismeni Slovenimogli da organizuju tako masovno i takouspešno seljenje i to na najprivla
č
nije podru
č
 jeVizantije – tada najmo
ć
nije evropske sile.
 
3U svetlu ovih nedoumica, srpski stru
č
njaci sve
č
ć
edetaljno analiziraju svaku re
č
enicu u spisima vizantijskog caraPorfirogenita. U Srbiji su štampane mnoge knjige opre
č
nezaklju
č
cima zvani
č
ne istorijske nauke, a one ve
ć
uvelikoizazivaju pažnju
č
italaca i, što je normalno, narušavaju poverenje u sadržaje iz istorije u školskim i univerzitetskimudžbenicima. U pitanju je svojevrsno urušavanje obrazovnogsistema (u važnim oblastima: istoriji, lingvistici, kulturi,geografiji...), pa bi bilo više nego štetno da se o ovaj nau
č
niskup ogluše zagovornici zvani
č
ne istorije. Posebno istori
č
ari ifunkcioneri u državnim ustanovama, jer im je dužnost da brane iunapre
đ
uju znanja u svakoj nau
č
noj grani. Ako se ne odazovu,ima
ć
emo dva tuma
č
enja istih doga
đ
aja iz prošlosti – prvo, koje
ć
emo zadržati za sebe i drugo, koje
ć
emo izložiti kad budemoispitivani u školi i na univerzitetu.Ono što je za srpski narod važno, a o tome treba da brinu, pre drugih, državni istori
č
ari i funkcioneri, jeste poznataistina da prošlost oblikuje ponašanje pojedinca, kolektiva inacije. Kad imamo konfuznu (nerazjašnjenu) istoriju, onda nisavremena zbivanja ne
ć
e biti bez nedoumica, nedore
č
enosti,nesistemati
č
nosti... nažalost, sve nas ovo danas, kao narod, prati.
Koplja su ve
ć
ukrštena
 Ne bi se moglo re
ć
i da nije bilo polemike izme
đ
uzagovornika jedne i druge teze o davnom prisustvu Srba(Slovena) na Balkanu i Panoniji. Bilo je, ali sporadi
č
ne. Nije seodlikovala nau
č
noš
ć
u, ako se to može tako objasniti.Predstavnici zvani
č
ne istorije su s omalovažavanjem pisali o piscima nove stare istorije Srba (Slovena). Nazivali su ihneznalicama, zanesenjacima, mitomanima, novoromanti
č
arima,itd. Retko kad su pokušavali da argumentima ospore neki odzaklju
č
aka dr Olge Lukovi
ć
-Pjanovi
ć
, dr Jovana I. Dereti
ć
a,Svetislava Bilbije, Truba
č
ova, prof. Relje Novakovi
ć
a, MilošaCrnjanskog i mnogih drugih. Varnice su sevale, svakako, alisu
č
eljavanja mišljenja, prema pravilima nau
č
ne metodologije,nije bilo. U jednom ovakvom prikazu, nije mogu
ć
e ni nama dana nau
č
no prihvatljiv na
č
in izložimo poglede jednih i drugih, ali
ć
e
č
itaocima biti zanimljivo da saznaju koji su doga
đ
aji i kojeistorijske li
č
nosti bile u centru pažnje sporova, sporadi
č
noobjavljivanih na elektronskim medijima,
č
asopisima i dnevnimlistovima. Na neki na
č
in, koplja su, ipak, ve
ć
ukrštena. Ozbiljnijese ubojnog koplja prihvatio jedan od žestokih pobornikasrednjevekovnog slovenskog doseljavanja na Balkan i u SrednjuEvropu. To je dr Radivoj Radi
ć
, profesor Beogradskoguniverziteta i
č
lan Vizantološkog instituta Srpske akademijenauka i umetnosti, ro
đ
eni Livnjak.Da bi odbranio Porfirogenitov zapis o dolasku Slovenana Balkan u vreme vizantijskog cara Iraklija (610-641), napisao

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->