Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nen mua o cung nhu the nao

Nen mua o cung nhu the nao

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 342|Likes:
Published by thoinguyenxuan

More info:

Published by: thoinguyenxuan on Sep 04, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2010

pdf

text

original

 
Bn nên mua mt  cng như th nào
Gi
 
i thi
u
 
c
ng trong c
a máy tính là thành ph
n quan tr
ng nh
t ch
sau CPU và b
nh
 
.
ó làn
ơ 
i h
 
i
u hành, các ch
ươ 
ng trình và d
li
u c
a b
n
ư 
c l
ư
u tr
và truy c
p th
ư 
ngxuyên.N
u b
n ch
nh m
t b
phim, ch
ơ 
i các trò game hay nghe các file nh
c trên máy tính,m
t
c
ng trong l
 
n h
ơ 
n, nhanh h
ơ 
n và
áng tin c
y h
ơ 
n có th
nâng cao
áng k 
toànb
kinh nghi
m máy tính c
a b
n. N
u b
n c
n nhi
u không gian l
ư
u tr
h
ơ 
n hayph
ươ 
ng ti
n

sao l
ư
u các thi
t b
bên trong c
a máy tính, b
n có th
b
sung m
t
 c
ng ngoài (có th
là USB 2.0, FireWire ho
c thành ph
n ph
SATA m
 
r
ng). Và n
ub
n mu
n t
p trung hoá khu v
c l
ư
u tr
, hãy xem xét

n vi
c mua m
t m
ng g
n kèm
l
ư
u tr
.
NAS
ang
ư 
c nâng c
p không ng
ng, giúp b
n ngày càng thu
n ti
n h
ơ 
n khi b
 sung thành ph
n l
ư
u tr
có th
chia s
 
ư 
c gi
a t
t c
các máy tính trong m
ng nh
 ho
c m
ng gia
 ình c
a b
n.Các
c
ng bây gi
 
ngày càng có dung l
ư 
ng tuy
t v
 
i: v
 
i công ngh
ghi t
tính tr
cgiao (perpendicular magnetic recording), hi
n nay dung l
ư 
ng l
 
n nh
t cho m
t
c
ng
ơ 
n lên t
 
i con s
750GB. Và ch
cách m
t n
ă
m b
n có th
mua
ư 
c m
t
c
ng dungl
ư 
ng l
 
n v
 
i giá ti
n th
p h
ơ 
n nhi
u.Dung l
ư 
ng l
ư
u tr
t
ă
ng giúp b
n có th
và th
m chí ti
t ki
m h
ơ 
n r
t nhi
u v
 
i chi
cmáy tính
a ph
ươ 
ng ti
n,

m
nh cao. Máy tính c
a b
n s
có nhi
u không gian l
ư
u tr
 t
t c
các
nh s
, hàng lo
t file nh
c s
và th
m chí m
t s
l
ư 
ng l
 
n file video t
chi
cmáy quay phim xách tay hay card TV tuner. M
t
 
ơ 
n 750GB có th
l
ư
u tr
g
n 100video DVD t
ng kép.
 
 
trong hay
ngoài?
 
Khi mua
c
ng,

u tiên ban s
ph
i quy
t

nh mua
trong hay
ngoài.
trong là
 n
m trong máy, g
n tr
c ti
p trên bo m
ch ch
ho
c card giao di
n.
ngoài có cùng c
ơ 
 ch
nh
ư
 
trong nh
ư
ng không g
n li
n vào máy mà ch
t n
i v
 
i máy tính qua USB2.0, FireWire hay bus eSATA. B
n c
ũ
ng có th
l
a ch
n
NAS m
 
r
ng k 
t n
i quaethernet, ch
y
u t
 
i router c
a b
n.Các
trong phù h
 
p v
 
i vi
c thay th
và m
 
r
ng không gian l
ư
u tr
trong máy tính
ơ 
n l
, các
trong cung c
p cho b
n nhi
u cách th
c ho
t

ng thu
n ti
n h
ơ 
n nh
ư
ki
uout-of-sight, out-of-mind. Các
ngoài tháo r
 
i
ư 
c thì linh ho
t h
ơ 
n. Chúng cho phépb
n n
 
i thêm dung l
ư 
ng l
ư
u tr
cho máy. Các
ngoài có th
 
ư 
c chia s
gi
a nhi
uPC và l
ư
u tr
t
i m
t n
ơ 
i an toàn nh
ư
m
t ph
ươ 
ng ti
n sao l
ư
u.Các
NAS cho phép truy c
p d
li
u d
dàng t
b
t k 
máy tính nào trong m
ng và
ư 
c

t
 
v
trí t
ươ 
ng

i an toàn. Hi
n chúng
ư 
c phát tri
n nh
ư
ki
u m
t máy in vàtruy c
p file Internet. Vì th
b
n có th
d
dàng chia s
các máy in trong m
ng ho
c truyc
p file t
b
t k 
ch
nào trên Web. M
t h
n ch
l
 
n nh
t c
a NAS là c
n ph
i truy
nd
li
u qua ethernet, s
d
ng ch
y
u giao th
c TCP/IP,
i
u này khi
n NAS tr
 
thànhch
m ch
p nh
t.Có hai lo
i
trong ch
y
u: PATA (Parallel Advanced Technology Attachment, haycòn g
i là
IDE) và SATA (Serial ATA). C
hai h
u nh
ư
b
ng nhau v
giá c
, nh
ư
ngb
n nên l
a ch
n ki
u m
 
i SATA h
ơ 
n (n
u máy b
n có h
tr
 
t n
i SATA).
SATAkhông
òi h
i b
n ph
i có các jumper nh
ư
 
PATA, cáp g
n và ít b
gi
 
i h
n các lu
ngkhông khí bên trong máy tính, l
i d
dàng trong k 
t n
i.
SATA
ôi khi nhanh h
ơ 
n
 PATA m
t chút, nh
ư
ng th
ư 
ng t
c

th
c thi là nh
ư
nhau. B
n s
không th
y có s
 khác bi
t l
 
n nào gi
a hai
, tr
khi k 
t n
i chúng trong ch
 

RAID (RedundantArray of Independent Disks). Bo m
ch ch
c
a các máy tính ngày nay h
u h
t

u h
 tr
 
 
SATA.Cân nh
c cu
i cùng khi mua
c
ng là l
a ch
n theo dung l
ư 
ng hay t
c

. Tu
thu
cm
c
ích s
d
ng, b
n có th
t
l
a ch
n cho phù h
 
p. Hi
n nay, h
u h
t các
 

u khál
 
n, t
c

nhanh, có th
th
c hi
n các ch
ươ 
ng trình
ng d
ng th
ươ 
ng m
i d
dàng, r
tcó l
 
i cho nh
ng ai làm vi
c v
 
i các file l
 
n, v
 
i hình
nh hay video k 
thu
t s
.Các y
u t
khác h
u nh
ư
 

u cân b
ng. Các
có dung l
ư 
ng l
 
n nh
t và nhanh nh
tkhông sai khác v
giá là bao nhiêu. Ch
i
u b
n hãy bi
t n
m b
t c
ơ 
h
i trong m
itháng, khi giá c
ch
ư
a b
nâng lên, hãy nhanh tay l
a ch
n cho mình m
t
dung l
ư 
ngl
 
n v
 
i m
c giá ch
p nh
n
ư 
c. M
t cách t
ươ 
ng ph
n, các
t
c

th
c thi cao l
i cóxu h
ư 
ng càng lâu thì càng

t, cho t
 
i khi nào xu
t hi
n th
h
 
m
 
i.
 
 
Các thành ph
n chính
 
Dung l
ư 
ng
: Các máy tính trong Top 10 máy t
t mà t
ươ 
ng

i r
c
ũ
ng c
n dung l
ư 
ng
c
ng ít nh
t là 250GB, quá l
 
n so v
 
i không gian l
ư
u tr
b
n c
n cho h
 
i
u hành,các ch
ươ 
ng trình
ng d
ng, các e-mail có giá tr
trong vài n
ă
m và các tài li
u ch
y
u.Nh
ư
ng dung l
ư 
ng th
c s
là v
n

 

i v
 
i nh
ng ng
ư 
i l
ư
u tr
và x
nh s
, audios
ho
c n
i dung video. Video nói riêng có th
là m
t hog không gian. Ví d
n
i dungtrong m
t MiniDV 1 gi
 
có th
tr
 
thành m
t b
ă
ng ghi hình trong máy quay phim xáchtay v
 
i dung l
ư 
ng 13GB.N
u b
n mu
n có dung l
ư 
ng l
 
n, hãy nh
 
r
ng không c
n ph
i mua m
t
c
ng v
 
i t
tc
dung l
ư 
ng c
n thi
t. H
u h
t máy tính PC

u có v
trí cho ít nh
t hai
c
ng trongvà m
t s
máy

c bi
t có th
s
d
ng nhi
u
c
ng h
ơ 
n. B
n có th
ti
t ki
m ti
n b
ngcách mua 2
250GB thay vì mua m
t
500GB. Hãy

ý

n các ch
ươ 
ng trình gi
mgiá và khuy
n mãi. Và t
t nhiên b
n ph
i ch
c r
ng mình có các c
ng giao di
n phùh
 
p. N
u không b
n có th
mua m
t th
add-in.Các
“g
n tr
c ti
p” ngoài có dung l
ư 
ng kho
ng 750GB

i v
 
i ki
u
ơ 
n và 1 TB(terabyte)

i v
 
i hai
500 GB r
 
i
ư 
c

t trong ch
 

m
ng RAID 0. Các
ngoài di

ng s
d
ng m
t notebook kích th
ư 
c 2,5 inch ho
c m
t
c
ng kích th
ư 
c 1,8 inch,th
ư 
ng có

l
 
n t
i
a là 160GB. Các h
p NAS
ơ 
n
có th
s
d
ng
ư 
c trong ph
mvi t
160GB t
 
i 750 GB. Các
 
a n
ă
ng, c
u t
o tinh vi ph
c t
p h
ơ 
n có th
có m
cdung l
ư 
ng lên

n 3TB v
 
i t
c

nhanh h
ơ 
n r
t nhi
u. Nói chung, t
t nh
t là hãy l
ach
n m
c dung l
ư 
ng mà b
n có th
, nh
t là v
 
i các
m
ng chia s
 
a ng
ư 
i dùng,dung l
ư 
ng l
 
n h
ơ 
n có th
giúp t
c

nhanh h
ơ 
n.
Ch
 

RAID
:

t
ă
ng t
c cho các ch
ươ 
ng trình th
c thi, các máy

bàn high-end vàcác h
p NAS
a
th
ư 
ng s
d
ng ch
 

RAID. Ch
 

thi
t l
p thông th
ư 
ng nh
tcho RAID là 0 nh
m phân tách ho
c l
y
i d
li
u qua nhi
u
 

nâng cao t
c

. M
th
n ch
 
 
 
ây là, n
u m
t
b
l
i, d
li
u trên t
t c
các
 

u b
m
t. Vì th
b
n c
nph
i gi
l
i các b
n sao l
ư
u hi
n th
 
i.

i v
 
i các máy không
áp
ng

l
ư 
ng th
 
i gian, ch
 

RAID
ư 
c thi
t l
p là 1.Trong
ó d
li
u d
ư
th
a hay
ư 
c sao chép qua
a
th
ư 
ng
ư 
c s
d
ng. N
u m
t
 
 
tình tr
ng x
u, h
th
ng s
ti
p t
c ch
y trên m
t
khác cho

n khi nào b
n có th
 cài

t
m
 
i và xây d
ng l
i m
ng.
ch
 

này b
n s
g
p ph
i h
n ch
v
vi
c b
c
tgi
m dung l
ư 
ng b
nh
 
. Ví d
n
u b
n s
d
ng m
t c
p hai
250GB trong ch
 

 RAID 1, dung l
ư 
ng mà nó cung c
p ch
là 250GB ch
không ph
i 500 GB nh
ư
thôngth
ư 
ng. N
u dùng m
t c
p
250GB và thêm m
t
200GB, nó s
ch
sinh ra 200GBl
ư
u tr
.Các h
p RAID ch
y
u
ư 
c dùng
 
ch
 

0 và 1 tùy thu
c vào ki
u
a
g
n tr
c ti
phay g
n qua m
ng. M
t s
h
p
a
h
tr
 
 
ính kèm 5
, th
ư 
ng
ư 
c thi
t l
p
 
m
cRAID 5 ho
c RAID 10 (k 
t h
 
p c
a RAID 1 và RAID 0).

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
locthanh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->