Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Li Thuyet Trac Nghiem Luong Tu Anh Sang.

Li Thuyet Trac Nghiem Luong Tu Anh Sang.

Ratings:
(0)
|Views: 1,023|Likes:
Published by quocninhhai

More info:

Published by: quocninhhai on Feb 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

 
Lý thuy
ế
t tr 
c nghi
m v
t 12 Ch
ươ 
ng: L
ượ 
ng t
ánh sáng
Bùi Lê Phú Qu
c: GV V
t Lí THPT Ninh H
i
A. Ph
n lí thuy
ế
t
Câu 1:
Gi
ớ 
i h
n quang
đ
i
n c
a m
i kim lo
i là::A.Công thoát elcetron
ở 
b
m
t kim lo
iB.B
ướ 
c sóng c
a ánh sáng kích thích
C.B
ướ 
c sóng
 
gi
ớ 
i h
n c
a ánh sáng kích thích có th
gây ra hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
n
đố
i v
ớ 
i kim lo
i
đ
ó
D.B
ướ 
c sóng liên k 
ế
t v
ớ 
i quang electron
Câu 2:
Hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
n là hi
n t
ượ 
ng các quang electron b
t ra kh
i b
m
t kim lo
i khi chi
ế
uvào kim lo
i:A.
 
Các n
ơ 
tron có b
ướ 
c sóng thích h
ợ 
 p C. Các phôtôn b
ướ 
c sóng thích h
ợ 
 pB.
 
Các prôton có b
ướ 
c sóng thích h
ợ 
 p D. Các electron b
ướ 
c sóng thcíh h
ợ 
 p
Câu 3:
Ch
n câu
 sai:
 A.
 
Gi
thuy
ế
t sóng ánh sáng không gi
i thích
đượ 
c hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
nB.
 
Trong cùng môi tr 
ườ 
ng, ánh sáng truy
n v
ớ 
i v
n t
c b
ng v
n t
c c
a sóng
đ
i
n t
 C.
 
Thuy
ế
t l
ượ 
ng t
ánh sáng ch
ng t
ánh sáng có b
n ch
t sóngD.
 
Ánh sáng có tính ch
t h
t, m
i h
t ánh sáng
đượ 
c g
i là m
t phôtôn
Câu 4:
Gi
ớ 
i h
n quang
đ
i
n tu
thu
c vào:A.
 
Hi
u
đ
i
n th
ế
hãm C. B
ướ 
c sóng ánh sáng chi
ế
u vào cat
tB.
 
Đ
i
n tr 
ườ 
ng gi
a an
t và cat
t D. B
n ch
t c
a kim lo
i
Câu 5:
Ch
n câu
 sai 
khi nói
đế
n nh
ng k 
ế
t lu
n rút ra t
t
ế
bào quang
đ
i
n:A.
 
Đ
i
n tr 
ườ 
ng h
ướ 
ng t
cat
t sang an
t trong t
ế
bàoB.
 
Hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a an
t và cat
t c
a t
ế
bào luôn có giá tr 
âm khi dòng quang
đ
i
n tri
t tiêuC.
 
C
ườ 
ng
độ
dòng quang
đ
i
n bão hoà t
l
v
ớ 
i c
ườ 
ng
độ
chùm sáng kích thíchD.
 
Dòng quang
đ
i
n v
n t
n t
i ngay c
khi hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a an
t và cat
t b
ng không
Câu 6:
Ch
n câu
 sai 
: Giá tr 
c
a hi
u
đ
i
n th
ế
hãm:A.
 
Không ph
thu
c vào c
ườ 
ng
độ
c
a ánh sáng kích thíchB.
 
Ph
thu
c vào b
n ch
t c
a kim lo
i dùng làm cat
tC.
 
Ph
thu
c vào b
ướ 
c sóng kích thíchD.
 
Không ph
thu
c vào gi
ớ 
i h
n quang
đ
i
n c
a ch
t làm cat
t
Câu 7:
Trong các công th
c sau, công th
c nào là công th
c Anhxtanh:A.
 
hf = A
t
+2.
2
vm
C. h
λ 
c
= h
0
λ 
c
-2.
2.0
 xma
v
 
m
 B.
 
hf = A
t
+2.
2.0
 xma
vm
D. h
λ 
c
= h
0
λ 
c
+2.
2
v
 
m
 
Câu 8:
Công th
c nào
đ
úng cho tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p dòng quang
đ
i
n tri
t tiêu:A.
 
eU
h
= A
t
+2.
2.0
 xma
vm
B. eU
h
=2.
2.0
 xma
v
 
m
C. eU
h
= A
t
D. A
t
=2.
2.0
 xma
v
 
m
 
Câu 9:
 N
ế
u trong m
t môi tr 
ườ 
ng ta bi
ế
t
đượ 
c b
ướ 
c sóng c
a l
ượ 
ng t
ánh sáng là
λ 
, n
ă
ng l
ượ 
ng c
a phôtôn ánh sáng là h.f thì chi
ế
t su
t tuy
t
đố
i c
a môi tr 
ườ 
ng
đ
ó là:A.
 
n =
 f c
.
λ 
B. n =
 f c
λ 
.C. n =
 f 
 
c
.
λ 
D. n =
λ 
 f c
. 
Câu 10:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
sai 
khi nói v
l
ượ 
ng t
ánh sángA.Nh
ng nguyên t
hay phân t
v
t ch
t không h
 p th
hay b
c x
ánh sáng m
t cách liên t
c màtheo t
ng ph
n riêng bi
t
đứ
t quãngB.Chùm ánh sáng là dòng h
t, m
i h
t là m
t phôtônC.N
ă
ng l
ượ 
ng c
a các phôtôn ánh sáng là gi
ng nhau, không ph
thu
c vào b
ướ 
c sóng c
a ánh sángD.Khi ánh sáng truy
n
đ
i, các l
ượ 
ng t
ánh sáng không b
thay
đổ
i, không ph
thu
c vào kho
ngcách t
ớ 
i ngu
n
Câu 11:
Linh ki
n nào d
ướ 
i
đ
ây ho
t
độ
ng nh
ờ 
hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
n trong:A.
 
T
ế
bào quang
đ
i
n B. Pin quang
đ
i
n C. Quang tr 
ở 
 D. Nhi
t
đ
i
 
Lý thuy
ế
t tr 
c nghi
m v
t 12 Ch
ươ 
ng: L
ượ 
ng t
ánh sáng
Bùi Lê Phú Qu
c: GV V
t Lí THPT Ninh H
i
Câu 12:
Ch
n câu
đ 
úng:
C
ườ 
ng
độ
dòng quang
đ
i
n bão hoà :A.T
l
ngh
ch v
ớ 
i c
ườ 
ng
độ
chùm sáng kích thíchB.Không ph
thu
c vào c
ườ 
ng
độ
chùm sáng kích thíchC.T
l
thu
n v
ớ 
i bình ph
ươ 
ng c
ườ 
ng
độ
chùm sáng kích thíchD.T
l
thu
n v
ớ 
i c
ườ 
ng
độ
chùm sáng kích thích
Câu 13:
D
a vào thuy
ế
t sóng ánh sáng ta có th
gi
i thích
đượ 
c:A.
Đị
nh lu
t v
gi
ớ 
i h
n quang
đ
i
nB.
Đị
nh lu
t v
dòng quang
đ
i
n bão hoàC.
Đị
nh lu
t v
 
độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a các quang electronD.C
ba
đị
nh lu
t trên
Câu 14:
Electron quang
đ
i
n có
độ
ng n
ă
ng l
ớ 
n nh
t khi:A.
 
Phôtôn ánh sáng t
ớ 
i có n
ă
ng l
ượ 
ng l
ớ 
n nh
tB.
 
Công thoát electron có n
ă
ng l
ượ 
ng nh
nh
tC.
 
 N
ă
ng l
ượ 
ng mà electron thu
đượ 
c l
ớ 
n nh
t D.N
ă
ng l
ượ 
ng mà electron b
m
t
đ
i là nh
nh
t
Câu 15:
Dòng quang
đ
i
n
đạ
t d
ế
n giá tr 
bão hoà khi:A.
 
Có s
cân b
ng gi
a s
electron bay ra kh
i cat
t và s
electron b
hút tr 
ở 
l
i cat
tB.
 
Không có electron nào b
ánh sáng b
t ra quay tr 
ở 
l
i cat
tC.
 
 Ngay c
nh
ng electron có v
n t
c ban
đầ
u nh
nh
t c
ũ
ng b
hút tr 
ở 
l
i cat
tD.
 
T
t c
electron b
ánh sáng b
t ra trong m
i giây
đề
u ch
y v
an
t
Câu 16:
Hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
n
đượ 
c Hertz phát hi
n ra b
ng cách nào:A.Chi
ế
u m
t chùm ánh sáng tr 
ng
đ
i qua l
ă
ng kínhB.Cho m
t dòng tia cat
t
đậ
 p vào t
m kim lo
i có nguyên t
l
ớ 
nC.Chi
ế
u ngu
n sáng giàu tia t
ngo
i vào t
m k 
m tích
đ
i
n âmD.Dùng ch
t Po210 phát ra h
t
α
 
để
b
n vào các phân t
Nit
ơ 
 
Câu 18:
Chi
ế
u ánh sáng vàng vào m
t m
t t
m v
t li
u thì th
y có electron b
t ra. T
m v
t li
u này là:A.
 
Kim lo
i B. Kim lo
i ki
m C. Ch
t cách
đ
i
n D. Ch
t h
u c
ơ 
 
Câu 19:
Khi hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
n x
y ra, n
ế
u gi
nguyên b
ướ 
c sóng c
a ánh sáng kích thích, t
ă
ngc
ườ 
ng
độ
ánh sáng, ta có:A.
Độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
a các quang electron t
ă
ngB.C
ườ 
ng
độ
dòng quang
đ
i
n bão hoà t
ă
ngC.Hi
u
đ
i
n th
ế
hãm t
ă
ng D.Các quang electron
đế
n an
t v
ớ 
i v
n t
c l
ớ 
n h
ơ 
n
Câu 20:
 
Trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p nào sau
đ
ây, khi có ánh sáng thích h
ợ 
 p chi
ế
u vào s
x
y ra hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
n:
A.
 
cây B. Mái ngói C. M
t n
ướ 
c bi
n D. T
m kim lo
i không ph
s
ơ 
n
Câu 21:
Ch
n
đ
áp án
đ 
úng.
Chi
ế
u m
t chùm ánh sáng
đơ 
n s
c vào t
m k 
m. Hi
n t
ượ 
ng s
không x
yra n
ế
u ánh sáng có b
ướ 
c sóng:A.
 
0,4µm B. 0,3µm C. 0,2µm D. 0,1µm
Câu 22:
Ch
n câu
đ 
úng:
 A.
 
Hi
u
đ
i
n th
ế
hãm có th
âm ho
c d
ươ 
ngB.
 
Hi
u
đ
i
n th
ế
hãm có giá tr 
âmC.
 
Hi
u
đ
i
n th
ế
hãm có giá tr 
d
ươ 
ngD.
 
Hi
u
đ
i
n th
ế
hãm c
a m
i kim lo
i không ph
thu
c vào b
ướ 
c sóng c
a chùm sáng kích thích
Câu 23:
Hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
n bên trong là hi
n t
ượ 
ng:A.Gi
i phóng electron ra kh
i m
i liên k 
ế
t trong ch
t bán d
n khi
đượ 
c chi
ế
u sángB.B
t electron ra kh
i b
m
t kim lo
i khi b
chi
ế
u sángC.Gi
i phóng electron ra kh
i kim lo
i b
ng cách
đố
t nóngD.Gi
i phóng electron ra kh
i kim lo
i b
ng cách b
n phá iôn
Câu 17:
Trong các
đồ
th
sau,
đồ
th
nào là
đườ 
ng
đặ
c tr 
ư
ng Vôn – Ampe c
a t
ế
bào quang
đ
i
n:A. B. C. D.
 
Lý thuy
ế
t tr 
c nghi
m v
t 12 Ch
ươ 
ng: L
ượ 
ng t
ánh sáng
Bùi Lê Phú Qu
c: GV V
t Lí THPT Ninh H
i
Câu 24:
Ch
n câu
đ 
úng 
khi nói v
quang d
n:A.
 
Là hi
n t
ượ 
ng
đ
i
n tr 
ở 
c
a ch
t gi
m r 
t nhi
u khi h
nhi
t
độ
xu
ng r 
t th
 pB.
 
Là hi
n t
ượ 
ng d
n
đ
i
n c
a ch
t bán d
n khi b
chi
ế
u sángC.
 
Là hi
n t
ượ 
ng b
t quang electron ra kh
i ch
t bán d
nD.
 
Là hi
n t
ượ 
ng kim lo
i phát x
electron lúc
đượ 
c chi
ế
u sáng
Câu 25:
Ch
n câu tr 
l
ờ 
i
 sai 
: khi nói v
hi
n t
ượ 
ng quang d
n và hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
nA.
Đề
u b
t
đượ 
c các electron ra kh
i kh
i ch
tB.
Đề
u có b
ướ 
c sóng gi
ớ 
i h
n
λ 
0
 C.B
ướ 
c sóng gi
ớ 
i h
n c
a quang
đ
i
n bên trong có th
thu
c vùng h
ng ngo
iD.N
ă
ng l
ượ 
ng c
n thi
ế
t
để
gi
i phóng electron trong kh
i bán d
n nh
h
ơ 
n công thoát c
a electron kh
ikim lo
i.
Câu 26:
Pin quang
đ
i
n là h
th
ng bi
ế
n
đổ
i:A.
 
Quang n
ă
ng ra
đ
i
n n
ă
ng C. Hoá n
ă
ng ra
đ
i
n n
ă
ngB.
 
C
ơ 
n
ă
ng ra hoá n
ă
ng D. C
ơ 
n
ă
ng ra
đ
i
n n
ă
ng
Câu 27:
Ch
n câu
đ 
úng 
:A.Ánh sáng phát ra do hi
n t
ượ 
ng lân quang và hu
nh quang t
t ngay khi t
t ánh sáng kích thíchB.Ánh sáng phát ra do hi
n t
ượ 
ng lân quang và hu
nh quang t
n t
i
t lâu sau khi t
t ánh sáng kíchthíchC.Ánh sáng phát ra do hi
n t
ượ 
ng lân quang t
n t
i lâu sau khi ánh sáng kích thích t
t, còn ánh sánghu
nh quang t
t ngay.D.Ánh sáng pt ra do hi
n t
ượ 
ng lân quang t
t ngay sau khi ánh sáng kích thích t
t, còn ánh sánghu
nh quang t
n t
i r 
t lâu.
Câu 28:
Nguyên t
c ho
t
độ
ng c
a quang tr 
ở 
d
a vào hi
n t
ượ 
ng nào:A.
 
Quang
đ
i
n B. Phát quang c
a các ch
t r 
n C. Quang d
n D. Quang
đ
i
n trong
Câu 29:
 
Chän ph
ư
¬ng ¸n
sai:
 A. §èi víi mét ¸nh s¸ng thÝch hîp, c
− 
êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ tØ lÖ thuËn víi c
− 
êng ®é cñachïm ¸nh s¸ng.B. Sè electr«n quang ®iÖn bÞ bËt ra khái bÒ mÆt catèt trong mét ®¬n vÞ thêi gian tû lÖ thuËn víi sè ph«t«n ®Ëp vµo mÆt catèt trong thêi gian ®ã.C. C
− 
êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ t¨ng khi hiÖu ®iÖn thÕ U gi÷a anèt vµ catèt t¨ng.D. N¨ng l
− 
îng cña chïm ¸nh s¸ng kÝch thÝch tû lÖ víi sè ph«t«n cña chïm.
Câu 30:
Khi chi
ế
u vào b
m
t kim lo
i có b
ướ 
c sóng gi
ớ 
i h
n
λ 
0
,
để
electron b
t ra kh
i b
m
t ng
ườ 
i ta ph
i dùng ánh sáng có b
ướ 
c sóng
λ 
thích h
ợ 
 p. Hãy ch
n câu
đ 
úng 
trong các câu sau:A.B
ướ 
c sóng
λ 
=
λ 
0
là b
ướ 
c sóng nh
nh
t chi
ế
u vào kim lo
i
để
electron b
t raB.
Độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a các electron b
t ra kh
i kim lo
i không ph
thu
c vào
λ 
 C.B
ướ 
c sóng gi
ớ 
i h
n
λ 
0
ph
thu
c vào công su
t chi
ế
u sáng kim lo
iD.B
ướ 
c sóng
λ 
=
λ 
0
là b
ướ 
c sóng l
ớ 
n nh
t chi
ế
u vào kim lo
i
để
electron b
t ra

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
taiduc272 liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
Nina Le liked this
junkilee liked this
m_huongbk07 liked this
khacduy1703 liked this
trungluoc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->