Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Okultizam (Parapsihologija) Da Bi Doznali Svoju Budućnost

Okultizam (Parapsihologija) Da Bi Doznali Svoju Budućnost

Ratings: (0)|Views: 698 |Likes:
Published by propovednik

More info:

Published by: propovednik on Feb 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

 
 1
SPIRITIZAM
OKULTIZAM (PARAPSIHOLOGIJA) 
Da bi doznali svoju budu
ć
nost ljudi koriste razne okultne prakse: prizivanje duhova da bi serazgovaralo sa mrtvim ljudima (spiritizam ili nekromantija), tuma
č
enje snova (oneromanija),bacanje kocke (kleromanija), posmatranje zvezda (astrologija), gledanje u jetru životinja(hepatoskopija), i dr...Šta zna
č
i re
č
okultizam? Prema re
č
niku okultizam predstavlja
skrivenu, tajnu mudrost vandomena obi
č
nog ljudskog znanja
. To su
neobjašnjivi doga
đ
aji, otkrivanje informacija kojesu nedostupne ljudima
. Vidovitost, telepatija, telekineza, hiromantija (gledanje u dlan), gatanjekartama, "magnetsko le
č
enje" ili bioenergija...Dakle,
okultizam je pokušaj ljudi da kontaktiraju sa natprirodnim silama
, paranormalnimpojavama, od kojih ljudi žele da dobiju natprirodnu silu koja bi im dala
mo 
ć 
nad drugim ljudima 
.
Izvor okultnih sila je tajanstven
. Pristalice okultizma koje pokušavaju da ovaj fenomen prikažunau
č
nim jezikom, nazivaju ga i parapsihologija.Mistika privla
č
i ljude. Mnogo
č
asopisa i TV emisija popularišu okultizam, pa je uticaj okultizmadanas ogroman. Po statistici u Nema
č
koj danas ima više astrologa i vra
č
ara nego sveštenika.Mnogi biznismeni, politi
č
ari, muzi
č
ari i sportisti konsultuju li
č
nog astrologa, vidovnjaka ili medijumada bi gradili svoju karijeru. Štampa je pisala kako supruga ameri
č
kog predsednika kontaktira samrtvima. Dakle, okultizam je veoma prisutan i uticajan.Nju Ejdž pokret praktikuje i populariše okultne pojave, naro
č
ito preko holivudskih filmskih zvezdai popularnih muzi
č
ara. Oni praktikuju jogu, meditaciju, prizivanje mrtvih, i sli
č
no. Ljudi zatimimitiraju svoje ljudske idole misle
ć
i: "Ako on to radi, a pametan je, slavan i bogat, onda mogu i ja.Možda je to put da se postane slavan i bogat."Nju Ejdž pokret ne veruje da Bog postoji kao li
č
nost, nego kao energija, sila. Smatraju da je Bogu svemu, da se emanacija Boga se nalazi svuda (panteizam). Cilj života je biti svestan obožanskom u sebi, samoostvarenje, spasenje, iluminacija.Danas spiritizam izgleda kao anahronizam, nešto primitivno i zastarelo. Ljudi su o
č
ekivali da
ć
enapretkom nauke ljudi otkriti šta se dešava kod okultnih pojava i osloboditi se zabluda. Me
đ
utim,danas su parapsihološke pojave više nego ikada ranije tajanstvene i prisutne u štampi i na tv.Dosta intelektualaca, a i religioznih ljudi veruje da su ove pojave pozitivne. Ve
ć
ina ljudi zanatprirodne pojave kaže: "Nešto ima...". Ipak, malo ljudi je u stanju da objasni šta to ima. Zaprizivanje duhova ljudi kažu: "To je izmišljotina, to nije ništa." Ili: "
Č
ašu neko od ljudi gura prstom,""Ljudi dižu sto," itd. Drugi opet kažu: "kao da ima tri tone u toj
č
ašici, svi se držimo za ruke, dakleneko drugi kuca," itd dakle, uvereni su da to nije ljudski trik.
Šta je SPIRITIZAM? 
Spiritizam (nekromantija) je okultna praksa razgovaranja sa mrtvima, konsultovanja mrtvih ljudi,izme
đ
u ostalog da bi prorekli budu
ć
nost. Postoje osobe koje tvrde da su na razne na
č
inerazgovarali sa umrlim ljudima. Pošto re
č
spirit zna
č
i duh, spiritizam u širem smislu zna
č
i svakapovezanost sa duhovima (prizivanje duhova je jedna od njih).Veliki broj ljudi je ve
ć
imao iskustva sa nekom okultnom pojavom. Prizivanje mrtvih je
č
estapojava. Sve po
č
inje od radoznalosti, znatiželje. Ljudi žele da saznaju budu
ć
nost: "Ko
ć
e mi bitimladi
ć
, ko
ć
e mi biti devojka, koju ocenu
ć
u dobiti u školi", itd.Me
đ
utim, postepeno se sve više ulazi u kontakt sa onostranim silama do te mere da nekisvakodnevno komuniciraju sa duhovima, i pitaju za svaku sitnicu šta da rade. U po
č
etku može dabude zanimljivo, fantasti
č
no, da se ljudi ose
ć
aju superiornijim od drugih ljudi. Me
đ
utim, postepenosvi koji prizivaju duhove ulaze u velike psihi
č
ke krize. Nameštaj im se seli po sobi, predmeti lete,
 
 2
dešavaju se
č
uda koja primoravaju ljude da se pokore duhovima. Duhovi ljudima u toj fazi nedopuštaju da prekinu kontakt sa mrtvima. Da bi se odbranili, neki ljudi pokušavaju, kao u filmovimada nose amajlije, da ispod jastuka stave nož i beli luk, ali uzalud. Ovo mu
č
enje se
č
esto završavatragi
č
no.
Poreklo spiritizma 
Spiritizam nije ništa novo. Okultizmom su se bavili u staroj Indiji, Egiptu, Asiriji, Vavilonu, Gr
č
koj iRimu. Spiritizam je postojao tokom cele ljudske istorije, ali je posle izvesne pauze danas sveprisutniji.Smatra se da je moderni spiritizam otpo
č
eo 1848. godine u SAD, u državi Njujork. U graduHajdsvilu živela je porodica Foks. U svojoj ku
ć
i su
č
esto
č
uli neko
č
udno kucanje.
Č
esto sedoga
đ
alo da se nameštaj premeštao. Nisu znali šta se zbiva, i bili su uplašeni.Porodica Foks je imala dve k
ć
eri: Margareta je imala 15 godina, a Katarina 12 godina. Jednogadana Margareta je odlu
č
ila da nekako stupi u kontakt s tom misterioznom silom i onda je upitalaglasno: "Ko si ti?" Onda se
č
uo jedan otkucaj. Zatim je i majka pitala: "Koliko moja starija
ć
erka imagodina?"
Č
ulo se 15 otkucaja. "Koliko mla
đ
a
ć
erka ima godina?"
Č
ulo se 12 otkucaja. Tako jeporodica Foks po
č
ela da komunicira sa duhovima. Taj duh se predstavio kao duh
Č
arlsa Rozmekoji je bio ubijen. Duh im je rekao da se njegovo telo nalazi u podrumu njihove ku
ć
e. Kada supozvali policiju, zaista je u podrumu otkriveno telo
Č
arlsa Rozme. Ovaj fenomen se pro
č
uo i tako jepo
č
eo moderni spiritizam.Moderni spiritizam je u po
č
etku bio ateisti
č
an. Me
đ
utim, danas je sve više medijuma koji tvrdeda Bog deluje preko njih. Mnogi religiozni ljudi pose
ć
uju seanse i ljude koji
č
ine
č
uda."Materijalizacija" je pojava kada se preko medijuma stvara neka supstanca. Na primer Sai Baba izruku ispušta zlatni prah, ili spiritista dozove duha koji postane vidljiv. Tako se na nekim seansamapojavilo bi
ć
e koje se predstavilo kao Isus Hristos i govorilo neke njegove re
č
i zapisane u Bibliji.
NATPRIRODNE MO 
Ć 
Na osnovu Biblije,
č
ovek sam po sebi nema natprirodne mo
ć
i
, bilo da je re
č
oparapsihologiji, bioenergiji, ili komuniciranju sa duhovima. U Bibliji nigde ne piše da je Bog dao
č
oveku mo
ć
koja je drugim ljudima nedostupna. Bog je
č
inio
č
uda preko nekih ljudi, ali ne da biljudi napravili kult od Božjih proroka, nego da pozove ljude da se obrate Njemu za spasenje.
Č
ovek može biti kanal samo dve sile.
1)
Č
ovek može biti kanal
Božje sile
. Bog je preko nekih ljudi
č
inio
č
uda: trenutno je le
č
iobolesne, vaskrsavao mrtve, razdvajao reke i more, spuštao vatru s neba. Božji proroci i apostoligovorili su uvek u skladu sa Božjim karakterom objavljenim u Bibliji, i živeli su u skladu sa Božjimzapovestima.2) Druga sila koja može delovati preko ljudi je
sotonska sila
.
 
Č
ovek sam po sebi ne poseduje nadprirodne mo
ć
i.
Č
ovek može biti samo kanal dve sile, ili sotonske sile ili Božje sile.
ISKUSTVA
U jednom selu pored Negotina postoji vra
č
ara, kod koje su odlazili mnogi ljudi. Jednom
č
ovekusu ukrali volove, i otišao je kod ove vra
č
are. Ona mu je rekla: idi tamo i tamo. I
č
ovek je našaovolove na vašaru, negde u ]upriji gde mu je vra
č
ara rekla. I taj
č
ovek kaže: "To je Božja ruka." Kadvide bilo kakvo
č
udo, mnogi ljudi kažu: Bog je to u
č
inio.Kako to da se neobrazovani medijum u transu služi stranim jezikom, ili
č
ak i izumrlim ili vrloretkim jezikom? Kako objasniti kako ženski medijumi govore muškim glasovima, sa stranimnaglaskom?U jednom francuskom
č
asopisu pisalo je o Staljinovom susretu sa Volf Mesingom, hipnotizeromi telepatom. Staljin je želeo da testira mo
ć
i telepatije, u želji da naturi misli drugim ljudima. On je
 
 3
zatražio od Volfa Mesinga da ukrade 100 000 rubalja iz Gos banke u Moskvi, tako što
ć
e telepatskida hipnotiše blagajnika. Mesing je došao na šalter u Gos banci s praznim papirom u ruci. On jeblagajniku mentalno zapovedio da mu da 100 000 rubalja. Blagajnik je izvršio ovu zapovest bezrazmišljanja. Mesing je uzeo novac i izašao van banke do Staljinovih ljudi, koji su gledali šta
ć
e sedogoditi. Kada su ušli u banku, blagajnik je sedeo u šoku, gledaju
ć
i prazan list papira koji je uzeoumesto 100 000 rubalja.Staljin je zatim zatražio od Mesinga da bez dozvole u
đ
e u njegovu da
č
u u Kun
č
evu, a da pritompro
đ
e kroz nekoliko straža. Prva straža, telohranitelji, ali i svi kuvari i radnici bili su obezbe
đ
enje.Mesing je prihvatio izazov. Nekoliko dana kasnije, Staljin je radio u da
č
i i iznenada ugledao predsobom Mesinga. On je ušao telepatski hipnotišu
ć
i sve stražare govore
ć
i im: "Ja sam Berija, vi mepoznajete, ja sam šef tajne policije". Stražari su dobro poznavali Lavrentija Popovi
č
a Beriju, šefapolicije, ali su pustili Mesinga iako je njegov fizi
č
ki izgled bio potpuno druga
č
iji od Berije.Koja je to sila,
č
ija je to mo
ć
, koja je ja
č
a od obezbe
đ
enja najbolje
č
uvanog predsednika? KadaHilari Klinton, supruga predsednika SAD, kaže da komunicira sa "duhom" umrle Eleonore Ruzvelt iod nje dobija savete, ko onda upravlja tom zemljom?Ako jedan
č
ovek sedi u Novosibirsku, a drugi u Filadelfiji i razgovaraju bez ure
đ
aja, ili pred tvkamerama jedna žena bez dodirivanja pokre
ć
e predmete snagom uma, ili
č
ovek
pod dejstvom alkohola 
sa daljine od 2-3 metra od foto aparata stvara sliku na filmu "mentalnom silom", ondamoramo da razmislimo koja od ove dve sile deluje preko njih. Isus nam je rekao jedan od na
č
inakako da proverimo ko stoji iza
č
uda: "Po rodovima pozna
ć
ete ih." Pogledajte da li žive po Božjimzapovestima, da li govore nešto što je suprotno od onog što je Bog objavio, i vide
ć
ete ko govoripreko njih.Ikone i kipovi pla
č
u, curi krv sa slike raspe
ć
a. Hiljade ljudi hrli da vidi
č
udo iako ne zna ko stojiiza
č
uda. Ko stoji iza "device Marije" koja u Me
đ
ugorju prognozira ko
ć
e biti šampion u fudbalu?Jasno je da Bog za ljude ima mnogo važnije poruke od toga ko
ć
e biti prvi u fudbalu.
KONTRA ISKUSTVO 
U SAD, za vreme vijetnamskog rata, jedan mladi
ć
koji je živeo samo sa majkom, bio je odvedenu rat u Vijetnam. Odavno je izgubio oca, pa su majka i sin bili vrlo vezani. Živeli su u lepoj ku
ć
i.Sin je redovno pisao majci. Ali posle godinu dana, pisma više nisu stizala. Majka je naslu
ć
ivalada se nešto dogodilo. Jednog dana, ispred ku
ć
e je stao vojni auto i vojnici su joj saopštili da je njensin bio na teškom zadatku, da je nestao, i da svi podatci govore da je poginuo. Sahranjen je sasvim po
č
astima. Majka je bila skrhana. Zapostavila je dvorište i svoju ku
ć
u, zapostavila je sebe.Nije bilo tužnije osobe od nje.Jednog dana komšija joj je u prolazu rekao: "Gospo
đ
o, znam šta vam se dogodilo. Mi
č
estorazgovaramo sa dušama umrlih. I vi možete do
ć
i u slede
ć
i utorak i razgovarati sa svojim sinom."Majka je poznavala Bibliju pa je rekla: "Ne gospodine, u Bibliji piše da kad
č
ovek umre nalazi se unesvesnom stanju. Ne želim da u
č
estvujem na vašim sastancima prizivanja duša umrlih." I komšija je otišao. Posle nekog vremena ovaj komšija joj je opet rekao: "Sino
ć
smo razgovarali sa vašimsinom i znate šta vam je poru
č
io? I komšija je rekao nešto što su samo majka i sin znali. Maj
č
inosrce nije izdržalo pa je rekla: "Do
ć
i
ć
u."Otišla je na seansu i tamo je medijum, iz polumraka prizvao osobu koja je izgledala isto kao njensin. Ona je drhte
ć
i pitala: "Sine, zar si to ti?" "Da, ja sam mama." Razgovor je u po
č
etku bio vrlonapet, ali je od tada svakog utorka žena je bila na sastanku i razgovarala sa svojim sinom.Razgovori su postali toliko intimni da su
č
ak planirali šta
ć
e popraviti na ku
ć
i, šta
ć
e kupiti, šta
ć
eprodati. Kao da je njen sin ponovo bio tu.Posle godinu dana, neko zvoni na vratima. Otvori ona vrata, kad - njen sin! Ona kaže: "Sine,otkud ti? Nismo se dogovorili da se danas vidimo." Sinu je trebalo vremena da shvati šta sedogodilo. Kasnije je majka tužila ove ljude.S kim je ova žena razgovarala na seansama?

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jablan liked this
sekmil liked this
jjajj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->