Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant van Bodegraven, 19 februari 2010

De Krant van Bodegraven, 19 februari 2010

Ratings: (0)|Views: 729|Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant van Bodegraven, jaargang 3 - nummer 7 - 19 februari 2010
De Krant van Bodegraven, jaargang 3 - nummer 7 - 19 februari 2010

More info:

Published by: goudamediagroep on Feb 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2010

pdf

text

original

 
 jaargang 4 - nummer 13 - 7 maart 2008
Extra service:
advertenties wordengratis doorgelinkt naarde eigen website!
 
De Tofkrant
uitneembare bijlage
 
Energie-besparingsbox
Tijdens de raadsvergadering van donderdag-avond 11 februari heeft wethouder Bouwenshet startsein gegeven om de energie-besparingbox opnieuw onder de aandacht tebrengen.
De energiebesparingbox is bedoeld voor mensen met een minimaal inkomen om meete kunnen doen aan een zuinig omgaan metenergie en tegelijk hierin te kunnen besparen.Op initiatief van de fractie van de ChristenUnieis deze regeling in het leven geroepen. DeChristenUnie waardeert het opnieuw onder de aandacht brengen en verwacht dat meer mensen van deze regeling gebruik gaanmaken. Zie www.bodegaven.nl. Fractievoor-zitter Arie de Groot sprak de wens uit dat de bekendheid verhoogt zal worden. Hij wil dedoos die hij gekregen heeft graag overhandi-gen aan persoon of gezin die dit meer nodigheeft dan hij. Mailen kan daarvoor naar:arie.de.groot@bodegraven.christenunie.nlonder vermelding van energiebespaarbox.Zaterdagmiddag 13 februari hadden de oudereBodegravers het prima naar hun zin op het ijslangs de Broekveldselaan. Met twee karts dieuitgerust waren met spijkerbanden scheur-den en slipten de mannen met een gemid-delde snelheid van tachtig kilometer flitsend en scheurend over het ijs. Dit spektakel trok de nodige toeschouwers. Auto’s bleven spon-taan staan en langs de kant keken steeds meer mensen naar deze bijzondere race.
 Een niet alledaags gezicht op het ijs (foto: Pancras Kuipers).
 L A  P I S J U W E L I E R  
 
 G O U D A 
LAPIS--- JUWELIER ---GOUDA 
 Wijdstraat 162801 KC Gouda0182 - 58 38 88
 
 I N R  U I L  A  C T I E !
OUD GOUDINRUILEN
25,-
per gram



IJskarten langs Broekveldselaan
VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP VRIJDAG HUIS AAN HUIS IN BODEGRAVEN EN OMSTREKEN EN OP INTERNET
BodegravenBodegravenKrantKrant
VAN
VAN
DEDE
www.dekrantvanbodegraven.nl
 jaargang 3 - nummer 7 - 19 februari 2010
032723
Piet Jansen van De PostzegelvriendTweede druk voor Vrouwenpower‘Ja zuster, nee zuster’‘Goudse hapjes maken’
13
Everhard Zwart uit Krimpen aan den IJssel zalvrijdag 26 februari een concert geven op hetSteinmeyer-orgel in de Adventskerk aan deJulianstraat in Alphen aan den Rijn. Hij is dezoon van organist Willem Hendrik Zwart enkleinzoon van de legendarische Jan Zwart.
Er is gekozen voor een gevarieerd programma.Zo hoort de bezoeker niet alleen compositiesvan Bach, Albinoni en Reger, maar eert deorganist tevens zijn docent Feike Asma mettwee liedbewerkingen en zal hij eindigen meteen koraalfinale van zijn vader. Het volledige programma vindt men op www.orgelcommis-siealphen.nl. Het concert begint om 20.15 uur en de entreeprijs bedraagt vijf euro.
OrgelconcertAlphen a/d Rijn
Scouting Bolaro houdt zaterdag 20 februarivoor de twintigste keer haar jaarlijksesiroopwafelactie. Omdat Scouting Nederlanddaarnaast dit jaar honderd jaar bestaat, heeftscoutingvoorzitter Rob Sevenstern vrijdag-avond 12 februari een doos stroopwafels aan-geboden aan wethouder Hans Vroomen van jeugdzaken.
In het hele land hebben scoutinggroepen aan burgemeester en wethouders een taart aan-geboden om het lustrumjaar in te luiden. “Wijvonden siroopwafels veel toepasselijker”, zovertelt Svenstern, “omdat Scouting Bolarodeze al twintig jaar verkoopt en vrijwel ieder-een in Bodegraven weet inmiddels hoe lekker ze zijn.” Vanaf nu is dit ook in het gemeente-huis bekend, want bij de overhandiging beloof-de Hans Vroomen dat elke ambtenaar op hetgemeentehuis van de siroopwafels mag genie-ten. Zaterdag 20 februari gaan de Bodegraafsescouts onder begeleiding langs de deurenmet de inmiddels bekende siroopwafels vanMarkus uit Waddinxveen. De pakjes kosten2,20 euro per stuk of drie pakjes voor zes euro.De opbrengst van de actie is bestemd voor deaanschaf van nieuw spelmateriaal. In de voor-verkoop hebben de scouts via inschrijving aleen kleine 1500 pakjes verkocht aan familie, buren en bekenden. ScoutingBolaro heeft on-geveer honderd leden verdeeld over verschil-lende leeftijdsgroepen. Voor meer informatie,kijk op www.bolaro.tk 
Stroopwafels voor B&W
Scoutingvoorzitter Rob Sevenstern (links) overhandigt wethouder Hans Vroomen de siroopwafels (foto: Pancras Kuipers).
 
Bodegraven beschikt over eennatuurlijke ijsklimwand. Opvrijdagavond 12 februari isde ijsklimwand opengegaanvoor de klimmers. Het is devijfde keer dat de natuurlijkeijsklimwand in goede ijsklim-conditie is en dit jaar is hetzelfs al voor de tweede keer.
Thomas Knoope is dagelijks bezig om de ijswand achter zijn boerderij aan de Oud Bodegraafseweg in topcon-ditie te houden. Als iedereenklaar is met klimmen, gaat detuinslang erop en kan de ijs-klimwand weer aanvriezen.Op deze manier is de ijs-klimwand elke dag weer anders. Zelf klimthij al vanaf zijn vijftiende jaar en heeft ruim27 jaar ervaring met het klimmen. Zo klimt hijop rotsen, ijs en alpine en op deze manier kaniedereen ervaren wat het is om op ijs te klim-men. De ijsklimwand is opgebouwd rond een betonnen pijler van de hooischuur. Voorheenwerd geklommen met een helling van tachtiggraden, waarna het loodrecht werd. Nu begintde wand direct loodrecht met zelfs bovenin eenstukje overhangend. Zo lang het koud blijft isiedereen welkomDe ijsklimwand is te vindenaan de Oud Bodegraafseweg 85 in Bodegraven.Aanmelden kan op (06) 290 81 747.
Natuurlijke ijsklimwand
BodegravenBodegravenKrantKrant
VANVAN
DEDE
3
Nummer 719 februari 2010
GEMEENTE / ACTUEEL
 Colofon
Uitgever:
Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Druk:
Wegener NieuwsDruk Gelderland 
Verspreiding:
Interlanden Den Haag
Redactie-adres:
Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456E redactie@dekrantvanbodegraven.nl
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips:
Tips voor de redactie, een redactioneletekst of een persbericht kunt u mailen naar redactie@dekrantvanbodegraven.nl
Verspreiding/oplage:
De Krant van Bodegraven verschijnt wekelijks opvrijdag huis-aan-huis in Bodegraven, Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen en op versprei-dingpunten in Bodegraven (boekhandel Karssenen bibliotheek Julianastraat) in een oplage van10.000 exemplaren.
Webkrant:
Zie: www.dekrantvanbodegraven.nl
Bezorging:
Bezorgklachten: info@goudamediagroep.nl of  bel (0182) 322 456 (op werkdagen).
Stelling van de Week 
 De ijsklimwand trekt uit heel Nederland mensen naar Bodegraven (foto: Pancras Kuipers)
Ruim 60.000 postzegels gaan jaarlijks doorde handen van Piet Jansen uit Bodegraven. Hijwordt ook wel de motor van de stichting DePostzegelvriend genoemd en verzamelt al tien jaar de postzegels voor de zieke medemens.De stichting is in 1955 opgericht, bestaat nu55 jaar en is speciaal opgezet voor langdurigzieke en gehandicapte postzegelverzamelaarsuit heel Nederland.
De postzegels zijn hulpmiddel voor het op- bouwen en onderhouden van kontakten. Nietalleen postzegels maar ook ansichtkaarten,speldjes en sigarenbandjes zijn welkom bij PietJansen. Vol enthousiasme vertelt Jansen over de postzegelvriend en is daar een kleine veer-tig uur in de week mee bezig. Alles regelt de75-jarige en kan iemand de postzegels niet op-sturen dan worden ze gewoon gehaald door eenvan de andere vrijwilligers. Het bestuur bestaatuit zeven personen die worden ondersteund door dertien correspondenten. De oprichtster van De Postzegelvriend was Bé Crans, over-leden in 1983. Zij onderhield in de aanvangs- jaren maandelijks briefcontact met de ongeveer vierhonderd aangeslotenen, die overigens toengrotendeels in sanatoria lagen. Ook zochtze voor elk lid twaalf postzegels voor zijn of haar verzameling uit en stuurde deze op. Dezeformule is in al deze jaren feitelijk ongewijzigd gebleven, alleen is de uitvoering wat aangepast.Voorzieningen en mogelijkheden voor gehan-dicapten zijn sterk uitgebreid en sanatoria zijngelukkig niet meer nodig. Ook is het aantalaangeslotenen afgenomen. De Postzegelvriend  brengt elke twee maanden een clubblad uit. Nog steeds correspondeert iedere aangeslotenevan De Postzegelvriend met een correspondenten ontvangt daarbij een selectie postzegels voor zijn of haar verzameling, volgens een manco-lijst. Ieder jaar wordt een ontmoetingsdag inHet Dorp in Arnhem georganiseerd. Hoewelslechts een beperkt aantal Postzegelvriendenkunnen reizen, voorziet deze dag in een grote behoefte en kijkt iedereen er naar uit. Onder-ling wordt er dan geruild. De grote attractie zijnde uitzoekdozen, geleverd door de postzegel-verdeler. Hierin zitten vaak mooie postzegels,die De Postzegelvriend gekregen heeft. Wiefamilie of kennissen heeft, die langdurig ziek of gehandicapt zijn en postzegels verzamelenof daarmee willen beginnen kan hen wijzen opde mogelijkheid zich aan te sluiten. Meer infor-matie Piet Jansen in Bodegraven, Sportlaan 1,telefoon (0172) 615 043.
Piet Jansen, de motor van De Postzegelvriend
 Jaarlijks gaan er 60.000 postzegels door de handen van Piet Jansen (foto: Pancras Kuipers).
Financiële basisvoor nieuwAntoniuscollege
Donderdag 18 februari ondertekenden degemeente Bodegraven en het College vanBestuur van de Stichting Carmelcollege deintentieverklaring voor de nieuwbouw vanhet Antoniuscollege Bodegraven.
Beide partijen willen dat de voorzieningvoor voortgezet onderwijs in de gemeenteBodegraven behouden blijft. De locatie vande duurzaam gebouwde nieuwe school wordtwaarschijnlijk het bedrijventerrein Rijnhoek.Locatiedirecteur Piet van Ipenburg: “Het Anto-niuscollege in Bodegraven is een kleinschaligemiddelbare school met een breed onderwijs-aanbod, van vmbo tot vwo. Onze bijzondereonderwijsaanpak en de kleinschaligheid spre-ken steeds meer ouders en leerlingen uit Bode-graven en omgeving aan. De leerlingen werkendoor week- en maandtaken in hun eigen tempo.Door de kleinschaligheid is de hele school per-soonlijk bij alle leerlingen betrokken, niet al-leen de mentor. Dat de onderwijsaanpak werkt, blijkt wel uit de uitstekende resultaten. Bijna jaarlijks slaagt honderd procent van de leerlin-gen voor het eindexamen.”
We leven niet in een politiestaat, dus de krant weigertterecht de gegevens van iedereen af te staan.
Toelichting
Op de website van de Culemborgse Courant werd inde afgelopen periode heftig gereageerd op de geweld-uitbarstingen in de stad tussen Marokkanen en Moluk-kers. Justitie wil nu van iedereen die heeft gereageerd het IP-adres om de reacties te kunnen beoordelenop toelaatbaar of ontoelaatbaar. De krant weigert degegevens af te staan.
Geef uw mening op:www.dekrantvanbodegraven.nlDe stelling van vorige week luidde:
Als burger heb ik niets met het conflict te maken enwil dan ook geen last van acties hebben.Eens 38 ,5%Oneens 56 ,4%Geen mening 5 ,1%

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->