Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ciklusot Na Tretman Na Coveckite Resursi Vo Komunalnite Pretprijatija

Ciklusot Na Tretman Na Coveckite Resursi Vo Komunalnite Pretprijatija

Ratings: (0)|Views: 328 |Likes:
Published by elmajonuz

More info:

Published by: elmajonuz on Feb 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
ЦИКЛУСОТ НА ТРЕТМАН НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИВО КОМУНАЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА1. Општ поглед1.1 Зошто менаџмент на човечките ресурси (МЧР)Сфаќањето на значењето на МЧР може да сесогледа само како компонента на вкупниотменаџмент, а тој пак како регулатор на односот наорганизацијата и пошироката средина. Основнаодредба на тој однос е дека, примарно,организацијата постои да задоволи одреденипотреби на средината: млекарницата постои да гизадоволи потребите на луѓето за преработеномлеко и млечни производи, комуналнотопретпријатие потребите на граѓаните за хигиенскиуслови за живот: вода, собирање смет, одвод нанечистата вода и сл. Во остварувањето на таафункција организацијата е во постојана разменасо средината: од неа добива информации што í треба на средината, од неа ги добива потребнитесуровини и репроматеријали , соодветнатаопрема и алатот, потребната електрична и другаенергија, информациите за работата наконкуренцијата, квалификувани кадри заопределени работни задачи и сл. Сите тиересурси (сл.1) организацијата ги трансформира(претвора) во производи за конечна употреба одклиентите (корисниците) или пак за натамошнапреработка.
 A
C. Smilevski, Skopje, 2002 godina
1
 
Сл.1 Улогата на менаџментот во остварувањето на функцијатана организацијатаПокрај овој однос на производните организации исредината, иста е ситуацијата и кај услужните организации:сервисот за поправка на автомобили, здравственатаорганизација, училиштето, консултантската фирма. Во секоја однив, постојат определени влезни ресурси (расипаната машинана автомобилот, резервните делови и знаењето и искуството намеханичарот) кои треба да се претворат во излезен продукт (услуга: исправен автомобил) и заработени пари за покривањена трошоците и остварување добивка (профит). Луѓето со своите потенцијали се само еден од ресурситево организацијата. Но, тие се и повеќе од тоа. Тие се ресурсикои се објект на претворба во организацијата, но и субјект којврши претворба на сите други ресурси. Оттука и менаџментот на човечките ресурси добива сосема посебно значење во односна менаџментот на сите други ресурси во една организација.1.2 Модел на циклусот на третман на човечките ресурсиSl.1
Menaxmentot na ~ove~kite resursi ( M^R), i kako tekovna ikako strategiska menaxerska funkcija, treba da go opfati celokupniotciklus na gri`a za kadrite vo edna organizacija (sl. 2).
 A
C. Smilevski, Skopje, 2002 godina
2
Standardi
M e n a x e r
Proces napretvorbaVlezniresursiIzlezrezult
L u | eO p r e m aM a t e r i j a l iE n e r g i j aI n f o r m a c i iP a r iP r o d uU s l u g iP r o f i
 
Сл. 2 Циклус на третман на човечките ресурси во еднаорганизацијаВо продолжение е даден преглед на овие четири основникомпоненти на циклусот на третман на човечките ресурси (ЧР),односно грижа за вработените во една малопродажнаорганизација, од неговото обезбедување од средината донеговото повторно враќање во средината по завршувањето наработниот ангажман во определена работна организација.2. Обезбедување на човечките ресурси2.1 Функција и опфат на обезбедувањетоОсновна функција на обезбедувањето на ЧР еусогласувањето на квантитативните и квалитативните потребина работата во организацијата со компетенциите ипотенцијалите на кандидатите и потребите на идните вршителина определени работни функции. Ваквата рамноправнапоставеност на заемно задоволување на потребите наорганизацијата и човекот е основата на стратегискотопартнерство на тие два ентитета во современиот менаџмент:организацијата која стапува во правен промет соопкружувањето и човекот како единствен носител и остварувачна понудата на организацијата кон опкружувањето. Долгорочно,успешноста на организацијата е директно зависна од степенотна оствареност на ваквото партнерство.Споменатото партнерство, како начелен однос, натаму сеоперационализира до ниво на работно место и поединец каконосители на реалниот партнерски однос. Така третирано,обезбедувањето на ЧР може да се остварува на два начина: какоекстерно и како интерно обезбедување на ЧР. Екстернотообезбедување претпоставува привлекување и ангажирање новилуѓе надвор од организацијата за задоволување наедукативните потреби на работата, односно работното место.При интерното екипирање, организацијата врши квалитативнопрераспоредување на постоечките кадри, или пак обучувачка идруга интервенција на постоечките вршители на определениактивности.Обезбедувањето на ЧР како почетна компонента на МЧРпретпоставува професионално остварување на следнивесубфункции:
A
C. Smilevski, Skopje, 2002 godina
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Milena Krsteva liked this
snegulka liked this
Nikola Baleski liked this
jurukovandrej liked this
Boki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->