Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
72Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cod de PracticĂ Pentru Executarea LucrĂrilor Din

Cod de PracticĂ Pentru Executarea LucrĂrilor Din

Ratings: (0)|Views: 2,856|Likes:
Published by cristinannn

More info:

Published by: cristinannn on Feb 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

 
 COD DE PRACTICĂ PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DIN BETON ŞIBETON ARMAT
Indicativ NE 012-99 Înlocuieşte C 140-86 şi C 21-85
 
NOTĂ DE PREZENTARE
 
Codul de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat, face parte dinsistemul de ansamblu al reglementărilor tehnice în construcţii elaborat de MLPAT -INCERC, sistem ce are la bazăLegea 10/1995 privind calitatea în construcţii.Codul de practică este structurat pe 2 părţi şi anume:* Partea A – “BETON ŞI BETON ARMAT"* Partea B – "BETON PRECOMPRIMAT"La elaborarea Codului, Partea A (revizuire Normativ C 140-86), au fost luate în considerare:- reglementările tehnice româneşti, în special:* Specificaţiile tehnice privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru beton şi armătură* Normativul pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat C 140-86* Noile standarde de cimenturi* Noile reglementări privind asigurarea calităţii construcţiilor - reglementările şi recomandările CEN şi CEB:* Prestandardul european ENV 206 - Beton - nivele de performanţă, producere, punere în operă şi criterii deconformitate* Codul Model CEB - FIP/1990 nr. 205, partea D - Tehnologia betonului* EUROCOD 2 - Calculul şi alcătuirea structurilor din betonCodul ce cuprinde 17 capitole şi 20 anexe defineşte cerinţele de rezistenţă şi durabilitate şi stabileşte criteriile desatisfacere a acestora precum şi condiţiile minime de calitate care trebuie avute în vedere la executarea şi controlullucrărilor din beton şi beton armat.Cea mai mare parte din capitolele vechiului normativ au fost restructurate pe baza rezultatelor cercetărilor efectuate pe plan naţional şi internaţional, prezentul cod conţinând o serie de noţiuni şi date cu caracter de noutatedintre care cele mai importante sunt:* definirea noţiunilor (terminologie);* introducerea la prepararea betoanelor, a cimenturilor fabricate conform standardelor româneşti aliniate la celeeuropene;* precizarea cerinţelor privind caracteristicile de rezistenţă şi durabilitate ale betonului; cerinţele de durabilitate suntdeterminate faţă de condiţiile de expunere prin precizarea raportului A/C maxim;* introducerea noţiunilor de amestec de beton proiectat şi prescris;
1
 
* precizarea nivelelor de performanţă ale betonului cu definirea clasei betonului conform reglementărilor europene;* revizuirea şi detalierea capitolului privind tratarea betonului;* introducerea cerinţelor, nivelelor de performanţă şi controlului armăturilor conform “Specificaţiei tehnice pentruoţeluri utilizate în structuri din beton";* introducerea unui nou sistem de asigurare şi control al calităţii;* criteriile de conformitate pentru rezistenţa la compresiune a betonului au fost aliniate la cele prevăzute înEuronorme.Detalierea unor prevederi legate de materialele componente ale betonului, compoziţia betonului, caracteristici şimetode de determinare, va fi făcută prin specificaţii, ghiduri, manuale specifice.Autorii consideră ca deosebit de utile observaţiile din partea specialiştilor din proiectare, execuţie, producţie beton,diriginţi şantier, inspectori de specialitate etc. privind aplicarea COD-ului.
Partea A: BETON ŞI BETON ARMAT
1. PREVEDERI GENERALE
1.1.
Prevederile prezentului cod de practică se aplică la executarea elementelor sau structurilor din beton simplusau beton armat pentru construcţii de locuinţe, social-culturale, industriale şi agrozootehnice. Astfel sunt specificatecerinţele de bază ce trebuie îndeplinite în ceea ce priveşte betonul (materialele componente, compoziţia,proprietăţile betonului proaspăt şi întărit, producerea, turnarea, tratarea) cofrajele, armătura; sunt stabilite criteriipentru satisfacerea acestor cerinţe în contextul sistemului de control şi asigurare a calităţii, în vigoare.
1.2.
Prevederile codului de practică vor fi adaptate şi completate prin reglementări specifice sau în lipsa acestoraprin caiete de sarcini, întocmite de Proiectant în următoarele cazuri:- construcţii specifice căilor de comunicaţii rutiere, feroviare, maritime şi aeriene (drumuri, poduri, tunele, pisteaeroporturi, amenajări portuare, canale navigabile), construcţii hidrotehnice, recipienţi de presiune pentru centralenucleare, platforme maritime etc.;- alte construcţii cu structuri de rezistenţă speciale sau condiţii speciale de serviciu pentru care se elaboreazăprescripţii specifice. Caracterul de construcţie specială se stabileşte de către proiectant;- construcţii proiectate după alte reglementări tehnice decât cele româneşti, sau construcţii la execuţia cărora suntprevăzute a se utiliza produse, procedee, echipamente cu caracter de noutate ce trebuie agrementate conformlegislaţiei în vigoare;- betoane speciale: betoane grele, betoane uşoare, betoane pe bază de polimeri, betoane refractare, betoane cuarmare dispersă precum şi betoane de înaltă performanţă;- procedee tehologice speciale: torcretare, vacuumare etc.
1.3.
Caietele de sarcini elaborate pentru categoriile de lucrări menţionate la punctul 1.2. vor cuprinde:- cerinţe pentru materialele componente ale betonului, armăturile sau alte materiale care se vor utiliza;- cerinţe impuse betonului şi parametrii de bază ai compoziţiei acestuia;- cerinţe tehnologice pentru betonare (ordinea şi ritmul de turnare, măsurile obligatorii în cazul unor condiţiiclimatice deosebite sau întreruperi neprogramate);- proiect de cofraj şi susţineri (dacă este cazul);- poziţia rosturilor de lucru şi modul de tratare a acestora;
2
 
- termenele de decofrare;- măsuri de protecţie a betonului proaspăt;- tratarea betonului întărit;- toleranţe de execuţie;- reguli de control al calităţii lucrărilor inclusiv precizarea fazelor determinante etc. În aceste cazuri se recomandă colaborarea la proiectarea şi executarea lucrărilor, a institutelor de cercetare, acadrelor de specialitate din învăţământul superior şi a laboratoarelor autorizate.
1.4.
Pentru asigurarea durabilităţii construcţiilor Proiectantul va analiza atât regimul de serviciu şi de expunere, câtşi gradul de agresivitate a mediului, stabilind clasa de expunere, conform tabelului 5.1. şi cerinţele impusebetonului corespunzătoare clasei de expunere respective conform tabelului 5.4. În caietul de sarcini şi după caz în planşele de execuţie, Proiectantul va menţiona pe lângă clasa de rezistenţă abetonului şi tipul de oţel beton şi cerinţele de durabilitate astfel:- clasa de expunere;- gradul de impermeabilitate;- gradul de gelivitate;- tipul de ciment;- valoarea maximă a raportului A/C.
1.5.
Detalierea regulilor de execuţie şi de control al calităţii se va face de către Executant cu respectareaprevederilor prezentului Cod, prin proceduri specifice sistemului de asigurare a calităţii.Executantul lucrării va transmite Investitorului Planul calităţii care include Planul de control al calităţii, verificări şi încercări (P.C.C.V.I.) şi va anexa la cerere şi procedurile de execuţie şi control. Investitorul va cere după caz şiacordul Proiectantului.
1.6.
Înainte de începerea lucrărilor, executantul este obligat să examineze amănunţit proiectul şi să aducă lacunoştinţa investitorului, eventualele lipsuri, nepotriviri între diferite planuri sau dificultăţi de adaptare la teren şiexecuţie a proiectului.
1.7
. În cazul lucrărilor executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile normativului C 16-84.
1.8.
Pe întreaga perioadă de executare a lucrărilor se vor respecta normele generale şi normele specifice deprotecţia muncii în vigoare (Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnareabetonului şi executarea lucrărilor de B.A. şi B.P. aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu Ordinul Nr.136/14.04.1995), precum şi normele de pază contra incendiilor.
1.9.
Toate echipamentele utilizate pentru prepararea, transpportul şi punerea în operă a betonului, inclusiv a celor pentru prepararea agregatelor şi fasonarea armăturilor, trebuie să fie atestate de Comisia Naţională de Atestare aMaşinilor şi Echipamentelor de Construcţii - CNAMEC din MLPAT pentru a asigura calitatea lucrărilor executateprecum şi protecţia vieţii, a sănătăţii şi a mediului în conformitate cu prevederile HG 1046-1996.
3

Activity (72)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ion Ailoai liked this
dul_22 liked this
Cleo Taina liked this
miclea.diana5577 liked this
Claudiu Rotaru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->