Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ziekenhuiskrant-080723

Ziekenhuiskrant-080723

Ratings:
(0)
|Views: 731|Likes:
Published by goudamediagroep

More info:

Published by: goudamediagroep on Feb 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2010

pdf

text

original

 
VERSCHIJNT GRATIS TWEEWEKELIJKS OP WOENSDAG IN ALLE ZIEKENHUIZEN IN NEDERLAND EN OP INTERNET
Jaargang 2nummer 1323 juli2008
Zorgkosten ouderengroeien minder hard
Extra service:
op internet worden deadvertenties doorgelinktnaar de eigen website
02061123
Ophef borstkankeroperatiesLaparoscopisch opererenSteun voor preferentiebeleidMuseum van het geneesmiddel
De tabaksindustrie manipuleert de hoeveelhe-den menthol in sigaretten om het roken extraaantrekkelijk te maken voor jongeren. Men-thol, dat de luchtwegen en de keel verzacht,maakt het roken gemakkelijker.
Dit maakten Amerikaanse wetenschappers vo-rige week bekend. Zij baseren hun bevindin-gen op onafhankelijk laboratoriumonderzoek en op onderzoek van de tabaksindustrie naar mentholgebruik. Zo is gebleken dat tabaks- producent RJ Reynolds in 1987 een strategieheeft uitgezet om nieuwe jonge rokers aan tetrekken door verschillende hoeveelheden men-thol te gebruiken. In een interne notitie van het bedrijf staat dat de eerste reactie van begin-nende rokers vaak negatief is, maar mentholhet roken lekkerder maakt. De tabaksindustrieweerspreekt de uitkomsten van het rapport.
Tabaksindustrie lokt jongeren met menthol
Chronisch zieken doen er goed aan in beweging teblijven.
 Actieve levensstijl goed voor chronisch zieken
Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar dekostenstijging in de zorg als gevolg van devergrijzing. Bekend is dat veel mensen vooralin het laatste levensjaar veel kosten voor zorgmaken. Opvallend is echter dat, hoewel steedsmeer mensen oud worden, dat de zorgkostenniet evenredig toenemen.
Een belangrijke oorzaak hiervan is dat delevensverwachting toeneemt, vooral bij man-nen. Allereerst betekent dit een uitstel van dehoge kosten in het laatste levensjaar. Daar-naast blijven echtparen hierdoor langer bijelkaar waardoor zij minder beroep doen opformele zorg. Het is een positieve bijstellingvan het beeld dat over de kostenstijging door de vergrijzing bestaat.
Kosten ziekenhuiszorg
De duurste sector van de gezondheidszorg is‘Ziekenhuiszorg en medisch specialistischezorg’ (in 2005 was dat volgens het RIVMonder zoek 17,7 miljard). De kostengroei in deziekenhuiszorg is grotendeels toe te schrijvenaan de groei van het aantal patiënten. Dit komtmede doordat in ziekenhuizen de budgetpla-fonds zijn losgelaten, en niet zozeer door deinvoering van de marktwerking. Het aantalmensen dat in de toekomst een beroep gaatdoen op de ziekenhuiszorg zal echter minder snel toenemen dan dat eerder was berekend.Tot 2020 zal deze toename 1,0 procent zijnin plaats van 1,2 procent. Dit komt, hoe raar dat ook klinkt, doordat mensen steeds ouder worden. Niet alleen komen er steeds meer ouderen; mensen leven ook steeds langer. Dit betekent dat de hoge kosten van het laatstelevensjaar uitgesteld worden, en dat daardoor de jaarlijkse kostenstijging lager uitvalt.
Totale kosten
In 2005 werd in Nederland in totaal 68,5 mil- jard euro aan zorg en welzijn besteed, ofwel13,5 procent van het bruto binnenlands pro-duct. Per inwoner is dat 4.200 euro. De groeivan de zorguitgaven wordt niet alleen door vergrijzing bepaald. Ook prijsontwikkelingenen nieuwe behandelmogelijkheden leiden totgroeiende zorguitgaven. Tussen 1999 en 2003stegen de zorgkosten jaarlijks gemiddeld met9,7 procent. Tussen 2003 en 2005 was dezegroei 3,9 procent per jaar. Ook voor de toe-komst wordt een groei bovenop de lasten door de vergrijzing verwacht. Op basis van de stu-die van het RIVM kan niet worden geconclu-deerd dat de totale groei van de zorguitgavenlager zal uitkomen dan eerder werd aangeno-men.
De facilitaire zorgondersteuner 
www.isshospitalservices.nlTel: 030 - 24 24 800
 De groei van de zorguitgaven wordt niet alleen door vergrijzing bepaald.
Chronisch zieken hebben veel baat bij eenactieve levensstijl. Het helpt hen zich aante passen aan hun nieuwe situatie. Ook hetonderkennen en het uiten van de emoties diemet een chronische ziekte gepaard gaan, stelthen beter in staat om de controle over hunleven te behouden. Dit zijn enkele conclusiesin het artikel ‘Psychological adjustment tochronic disease’ dat op zaterdag 19 juli in hetwetenschappelijk tijdschrift The Lancet is ge- publiceerd. De onderzoekers, prof. dr. Denisede Ridder, prof. dr. Rinie Geenen, dr. RoelineKuijer en dr. Henriët van Middendorp, zijnallen verbonden aan de Universiteit Utrecht.
 Vrouwen in landen waar abortus beperkt istoegestaan, kopen via internet medicijnen omde zwangerschap af te breken. Dat meldde deBBC vorige week.
Vrouwen in meer dan zeventig landen metabortusrestricties gebruiken internet om de pillen van zeventig euro aan te schaffen. Decombinatie van de pillen zorgt voor een be-eindiging van de zwangerschap en kan wor-den gebruikt tot de negende week. Volgens dewebsite voorziet men op deze manier in eenveilige abortus, zodat minder vrouwen stervenaan de gevolgen van een onveilige abortus. De pillen bieden daarvoor echter geen garantie.Uit een onderzoek onder 400 online-kopers bleek dat bijna elf procent van de vrouwe nahet innemen van de medicamenten naderhandeen chirurgische ingreep nodig had. Dit kwamdoordat de middelen de abortus niet haddenvoltooid of door buitensporig bloedverlies.
 Vrouwen kopen viainternet abortuspillen

  
 Vraag gratis catalogus aan via info@scoremedi.nl
Minister Klink (VWS) neemt de komende jarennieuwe maatregelen om babysterfte in Neder-land tegen te gaan.
 Nederland neemt internationaal een midden- positie in als het gaat om babysterfte. Dat sluitvolgens minister Klink niet aan bij de hogeambities met betrekking tot volksgezondheid.In een brief die vorige week aan de TweedeKamer is verstuurd, beschrijft de minister daarom een aantal activiteiten op dit terrein.Zo moet er meer en betere voorlichting wor-den gegeven aan toekomstige ouders; moet er een stuurgroep worden ingesteld die richtlij-nen formuleert voor betere verloskundige zorgen kraamzorg; moet er een onderzoek komennaar de oorzaak van het personeelstekort in dekraamzorg en moet er een evaluatie van neo-natale screening (hielprik) en betere voorlich-ting daarover komen.
Migranten
Bij alle initiatieven wordt speciale aandacht besteed aan de positie van migranten. Waar nodig zullen ook maatregelen speci
ek opdeze doelgroep worden gericht. Een voorbeeldis het geven van voorlichting over het belangvan het tijdig inroepen van verloskundige zorg bij zwangerschap.
Nieuwe maatregelentegen babysterfte
 
Bel gratis 0800 - 023 28 28
WWW.FREELIFT.COM
Menthol maakt roken gemakkelijker.
 
2
Actueel
Nummer 1323 juli 2008
 Verwarring rondborstkankeroperatiesdoor verkeerde cijfers
Grote koppen prijkten maandag 14 juli in dediverse dagbladen. ‘Zorgverzekeraar dreigtmet opzeggen contracten- Ultimatum ronddubbele borstoperaties bij kanker’ en ‘Helftziekenhuizen gaat in de fout bij borstoperatie– Inspectie pakt onnodige ingreep bij borst-kanker aan’. Aanleiding was de eerste analysevan de AD Ziekenhuis Top 100, die later dit jaar voor de vijfde keer verschijnt. Het Natio-naal Borstkanker Overleg Nederland (NABON)vindt dat de verkeerde cijfers zijn gebruikt ennuanceert de berichtgeving dan ook.
Volgens het rapport waarop het AD zich baseert zou bij negen van de tien borstsparen-de operaties het resultaat direct goed moetenzijn. Hiermee wordt bedoeld dat het borstkan-kergezwel in één operatie geheel verwijderddient te worden. Echter, de helft van de zie-kenhuizen (bijna vijftig ziekenhuizen) haaltdit niet en ‘moet daarom binnen zes wekenopheldering geven over het hoge aantal her-operaties’, zo is de reactie van de Inspectievoor de Gezondheidszorg (IG). Het NABON,een landelijk overlegorgaan van alle bij de behandeling van borstkanker betrokken pro-fessionals, onder de auspiciën van de Vereni-ging van Integrale Kankercentra, nuanceert deophef die is ontstaan. Het NABON wil door middel van richtlijnontwikkeling een optimalediagnostiek, voorlichting en behandeling van patiënten met borstkanker bevorderen.
 Verouderde grens
“Anders dan het Algemeen Dagblad sugge-reert, is de indicator met betrekking tot per-centage radicaliteit (tumor in één operatiecompleet verwijderd) bij borstsparende ope-raties niet tien procent, maar twintig procentvoor zover het een invasieve tumor betreft endertig procent indien het alleen een voorloper-stadium betreft (DCIS)”, stelt prof. dr. Vivian-ne Tjan-Heijnen, voorzitter van het NABONen hoogleraar Medische Oncologie aan hetMaastricht Universitair Medisch Centrum.“Waarom dan deze verwarring? De vorigeversie van de NABON ging nog uit van de in-middels verouderde tien procent grens. Dezegrens is door een van de werkgroepen vanhet NABON (onder voorzitterschap van prof.dr. Emiel Rutgers, chirurg-oncoloog van hetAntoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis) ver-hoogd, om te voorkomen dat er ten onrechtevaak voor een borstamputatie zou worden ge-kozen. Bij een borstamputatie is het namelijk over het algemeen makkelijker om het gezwelin één operatie geheel te verwijderen dan bijeen borstsparende ingreep. Daarnaast zijn er nog andere factoren die het aantal heropera-ties kunnen beïnvloeden. Zo is er door collegaWiggers uit het UMCG in Groningen al opge-merkt dat het ene ziekenhuis wat strenger in deleer is dan een ander ziekenhuis. ‘De kans datde borstkanker later terugkeert, is wat kleiner als er tijdens de operatie meer weefsel is weg-gehaald. Andere artsen vertrouwen bij twijfelover compleetheid van operatie waarschijnlijk meer op de werking van de bestraling’ (die bij borstsparende ingreep standaard volgt). Ook het al dan niet verrichten van een aanvullendeokselklieroperatie bij een door kankercellenaangetaste schildwachtklier telt het ene zie-kenhuis mee in het aantal heroperaties, terwijleen ander ziekenhuis dit niet verdisconteert inhaar berekening.”
Indicatoren ontwikkelen
“Concluderend kunnen we stellen, dat het be-langrijk is om indicatoren te ontwikkelen ente vervolgen. Voor borstkanker zijn deze in-dicatoren door de betrokken beroepsgroepenzelf ontwikkeld en nadien door de Inspectieovergenomen. Een correcte interpretatie vande bevindingen is echter cruciaal alvorens er heldere conclusies en consequenties aan tekunnen verbinden.”
Ziekenhuizen willen door gebrek aan artsentwee afdelingen samenvoegen
 Van de drie vacatures voor een gynaecoloogdie zijn ontstaan bij de Stichting Oosterschel-deziekenhuizen in Goes en Ziekenhuis Wal-cheren in Vlissingen kan er één per septem-ber worden ingevuld. De mogelijkheid bestaatdat de andere twee niet snel ingevuld raken.Daarom willen de ziekenhuizen twee afdelin-gen samenvoegen.
De komende maanden zorgen in ieder zieken-huis niet vier maar drie gynaecologen, 24 uur  per dag, zeven dagen per week, voor de gy-naecologische patiënten. Dit brengt een hogewerkbelasting voor de gynaecologen met zichmee. Op de lange duur is dat niet vol te hou-den. De ziekenhuizen bespreken momenteelmet de Inspectie voor de Gezondheidszorg of het samenvoegen van de twee afdelingen eenoplossing kan zijn, wanneer zij er niet in sla-gen de vacatures per januari 2009 in te vullenof waarnemende artsen te vinden. De voor-gestelde oplossingsrichting is het concentre-ren van de opnames van de gynaecologische patiënten in Goes. Omdat ook de zorg voor  pasgeborenen daaraan gekoppeld is, verhui-zen ook de opnames voor de kinderafdelingnaar Goes. Onder andere vanwege huisvestingheeft Goes de voorkeur boven Vlissingen. Of de ziekenhuizen deze maatregel daadwerke-lijk uit gaan voeren, is op dit moment nog niette zeggen.
Duitsland gaat als eerste land ter wereld zijninwoners screenen op huidkanker. Sinds 1 juli2008 kan iedereen vanaf 35 jaar een gratis on-derzoek aanvragen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door huis- enhuidartsen. Van de 45.000 huisartsen in Duits-land zijn inmiddels 10.000 huisartsen ge-kwali
ceerd om het onderzoek te verrichten.Op dit moment zijn 870.000 Duitsers onder  behandeling voor huidkanker. In Duitslandis het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen vanhuidkanker verzesvoudigd. Volgens de Duitsekankerbestrijding is een van de oorzaken eenveranderde vrijetijdsbesteding. Mensen gaanmeer op zonvakantie en regelmatig onder dezonnebank.
Duitsland screent ophuidkanker‘Crohnjuwelen’
Op 29 juli is het 25 jaar geleden dat de ont-dekker van de ziekte van Crohn, dr. Burril B.Crohn, stierf. Op de website www.crohnjuwe-len.nl zijn vanaf die dag de videodagboekente zien van negen mensen met de ziekte vanCrohn, een chronische darmontsteking. Film-maakster Wilma Fritsma monteerde de video-dagboeken. Voorafgaand aan de verschijningop internet gaat op 29 juli de film ‘Crohnjuwe-len’, met daarin de videodagboeken, in pre-mière in bioscoop ‘de Kroon’ in Zwolle.
De afgelopen drie maanden zijn de deel-nemers, variërend in leeftijd van 19 tot 39 jaar, bezig geweest met het vastleggen van hun da-gelijks leven met de ziekte van Crohn. Wanthoe ziet het leven eruit als iemand veel moe isen buikpijn heeft, regelmatig geopereerd moetworden en soms dertig keer per dag naar hettoilet moet? Centraal in de
lmpjes staat destrijd die elke deelnemer met zichzelf voertom met de ziekte om te gaan. In Nederlandleven ongeveer 20.000 mensen met de ziektevan Crohn, een chronische ontsteking aan dedarm. De ziekte wordt meestal ontdekt tussenhet vijftiende en dertigste levensjaar.
Elke twee weken wordt de Ziekenhuiskrantin vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizenbezorgd. Daarnaast zijn er veel abonnees diede krant ontvangen. Speciaal voor de mede-werkers in ziekenhuizen bestaat de mogelijk-heid van een extra goedkoop abonnement.
Voor slechts 28 euro per twaalf maandenkrijgt u de Ziekenhuiskrant bezorgd opeen adres naar keuze. Stuurt u dan mailnaar info@ziekenhuiskrant.nl met naam enadres en vermeldt u daarbij in welk zieken-huis men werkt. U ontvangt een factuur ennatuurlijk een jaar lang elke twee weken deZiekenhuiskrant.
Ziekenhuiskrantop werkplek ofhuisadres?
Uitgever: Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322456F (0182) 322466Redactie: Gouda Media Groep B.V.De ZiekenhuiskrantEindredactie: Marja den Otter Opmaak: Gouda Media Groep B.V. AfdelingvormgevingFotogra
e: Gouda Media Groep B.V.Druk: Wegener NieuwsDruk GelderlandVerspreiding: DistriQ AmsterdamRedactie-adres: Crabethstraat 38 D2801 AN GoudaT (0182) 322456E redactie@ziekenhuiskrant.nlAdvertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 451E info@ziekenhuiskrant.nlMw. Anneke de Pater 
Elma Multimedia B.V.
T 0226 33 16 00E info@elma.nlW www.elma.nlAlhoewel deze krant met de grootst mogelijkezorg is samengesteld, kan geen van betrokken partijen aansprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende fouten.
 
Lezersservice 
 Algemene servicevragen:
maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur;telefoon (0182) 322 456 of mail naar:info@ziekenhuiskrant.nl
 Abonnementen
adres: Crabethstraat 38-D2801 AN GoudaTel: (0182) 322 456info@ziekenhuiskrant.nlPrijzen: 1ste kwartaal 15 euro2de, 3de, 4de kwartaal 20 euro
Redactie/tips:
Tips voor de redactie, een redactionele tekst of een persbericht kunt u mailen naar redactie@ziekenhuiskrant.nlDe redactie houdt zich het recht voor om artike-len niet te plaatsen of in te korten.
 Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteldin het personeelrestaurant van alle ziekenhuizenin Nederland. Daarnaast wordt de krant toege-stuurd aan alle afdelingshoofden. Ook wordt hijaan leveranciers en betrokkenen verzonden.De oplage bedraagt 25.000 exemplaren.
Webkrant:
De webkrant is op de avond vóór het verschijnenvan de papieren krant beschikbaar opwww.ziekenhuiskrant.nl In de webkrant wordenenkele pagina’s dagelijks ververst.
Komende verschijningsdata 2008:
Tweewekelijks. Klik op:www.ziekenhuiskrant.nl/verschijning
Bezorging:
Bezorgklachten kunt u mailen naar info@ziekenhuiskrant.nl of bel (0182) 322456
Colofon
 NABON nuanceert de ophef die is ontstaan rond deborstkankeroperaties. Doordat mensen vaker een zonvakantie boeken stijgt het aantal gevallen van huidkanker.
 
3
Actueel
Nummer 1323 juli 2008
Eerste Europeesuniversiteitszieken-huis is haalbaar
De oprichting van een eerste Europees uni-versiteitsziekenhuis als gemeenschappelijksamenwerkingsproject van het Maastricht Uni-versitair Medisch Centrum (Maastricht UMC)en het Universitätsklinikum Aachen (UKA) is juridisch en economisch haalbaar. Daarnaastzal het uitbouwen van de bestaande samen-werking de kwaliteit en de internationaleconcurrentiepositie van beide klinieken ophet gebied van patiëntenzorg, onderzoek enonderwijs verder versterken. Aldus een haal-baarheidsonderzoek dat het adviesbureauKPMG in opdracht van de beide academischeziekenhuizen in de afgelopen maanden heeftuitgevoerd.
In het enkele honderden bladzijden dikkerapport geven de adviseurs van KPMG eengedetailleerde opsomming van de trends ophet gebied van gezondheidszorg aan beidekanten van de grens, analyseren zij de posi-tie van de twee academische ziekenhuizen inhun respectievelijke markten en peilen zij demogelijkheden voor een intensivering van deal meerdere jaren bestaande samenwerking.Het onderzoek pleit ervoor de krachten nogmeer dan voorheen te bundelen en de sterke punten van beide ziekenhuizen, bijvoorbeeldop het gebied van hart- en vaatziekten, uit te bouwen in de vorm van gemeenschappelijke behandel- en onderzoekscentra. Dit tegen deachtergrond van stijgende kosten aan zowel Nederlandse als Duitse zijde en de eis omtopzorg en toponderzoek te leveren zonder deef 
ciëntie uit het oog te verliezen. “We stre-ven naar een afgestemde, strategische aanpak in de verdere ontwikkeling van onze zorg enonderzoek, en een gezamenlijke verantwoor-delijkheid voor de onderneming. Dat betekentvoor de toekomst een gemeenschappelijk be-stuur, een gezamenlijke platform voor IT en
nanciën”, aldus de voorzitter van de Raadvan Bestuur het academisch ziekenhuis vanAken, Prof. Henning Saß.
Oncologienetwerk
Voor regionale patiënten is belangrijk dat zijop alle niveaus gebruik kunnen maken vanhet zorgaanbod in Maastricht en in Aken.Patiënten pro
teren juist van deze samenwer-king, door de uitwisseling van kennis tussende artsen van beide ziekenhuizen. Zo wordter bijvoorbeeld ook gedacht aan een oncolo-gienetwerk, om de behandeling van kanker- patiënten verder te kunnen verbeteren. Een enander is geheel in lijn met de op 2 juli 2008door EU-commissaris Androulla Vassiliouvoorgestelde richtlijn over grensoverschrij-dende gezondheidszorg. Dit voorstel wil Euro- pese samenwerking op het gebied van ge-zondheidszorg bevorderen en de ontwikkelingsteunen van Europese referentienetwerkenvan gespecialiseerde centra in verschillendelidstaten. Bovendien passen de conclusies vanhet haalbaarheidsonderzoek binnen de speer- punten zoals de provincie Limburg die in deVersnellingsagenda heeft geformuleerd.
Derde locatie
Op geselecteerde en zeer gespecialiseerdedomeinen, waarin zowel het UMC als het UKAook nu al over uitstekende mogelijkheden be-schikken, presenteren beide ziekenhuizen zichals een Europees topcentrum. Deze excellentezorg wordt aangeboden op een derde locatie,op de grens tussen Duitsland en Nederland,op het technologiepark Avantis (ongeveer vijf kilometer van Aken en 25 kilometer vanMaastricht). Hier zal een hart- en vaatcentrumen mogelijk een centrum voor ionentherapie,een nieuwe vorm van behandeling van kan-ker, verrijzen. “Met een excellent cardiovas-culair centrum kunnen het UMC en de UKAhun krachten bundelen en hun zichtbaarheidop de nationale en internationale markten ver-groten”, benadrukt Guy Peeters, voorzitter van de Raad van Bestuur van het MaastrichtUniversitair Medisch Centrum. “Wij gaanervan uit dat een dergelijk centrum ook opinternationale patiënten en onderzoekers eengrote aantrekkingskracht zal uitoefenen.” Eengeïntegreerd onderdeel van dit cardiovascu-laire centrum zou ook een gemeenschappelijk centrum voor kindercardiologie kunnen zijn.Op dit moment heeft alleen Aken faciliteitenvoor kinderhartchirurgie. Beide besturen stre-ven naar een gemeenschappelijke infrastruc-tuur met een gedeelde medische uitrusting. Deraden van toezicht van de twee academischeziekenhuizen hebben de besturen opdrachtgegeven om vóór 1 januari 2009 de samen-werking nader uit te werken, volgens de aan- bevelingen van het haalbaarheidsonderzoek van KPMG.
Olympische sporters krijgen een unieke ser-vice aangeboden. Het Radiologisch Centrumvoor Topsportgeneeskunde in Ede kijkt vanuitNederland mee als een geblesseerde sporterin Beijing een echo- of MRI-onderzoek krijgt. 
Het Radiologisch Centrum voor Topsport-geneeskunde (RCT) werkt al enige tijd nauwsamen met NOC*NSF. Topsporters die door hun bondsarts worden doorverwezen voor eennadere diagnose van een spoedeisende bles-sure, kunnen binnen enkele dagen terecht bijhet RCT, gevestigd in Ziekenhuis GelderseVallei in Ede. In dit centrum werkt een aantalgespecialiseerde radiologen.
Second opinion
Bijzonder is dat de radiologen nu dus ook opafstand een rol gaan spelen tijdens de komen-de Olympische en Paralympische Spelen inBeijing. In het RCT wordt in samenwerkingmet Philips Medical een speciaal werkstationingericht dat een directe verbinding heeft metBeijing. Zodra een sporter in China een echoof MRI moet ondergaan, kijken de radiologenin Ede mee en geven zo een second opinion.“Als een sporter een blessure oploopt, gaanwe proberen om de MRI- en echobeelden voor directe beoordeling vanuit het Olympisch Dorpdoor te sturen naar het Radiologisch Centrumvoor Topsportgeneeskunde in Ede. We hopendat we er geen gebruik van hoeven te maken,maar deze service is natuurlijk top”, aldusTjeerd de Vries, chef-arts van NOC*NSF enhet Nederlands Olympisch Team.
Radiologisch centrum in Ede beoordeeltgeblesseerde sporter in Beijing
Het Universitair Medisch Centrum Utrecht(UMC Utrecht) wil werkzoekenden ervanbewust maken dat ze ook tijdens de zomer-vakantie kunnen solliciteren. Het UMC Utrechtcommuniceert momenteel dat er gedurendede hele zomer een team klaarzit om geïn-teresseerden te helpen zich te oriënterenop een passende baan. Achterliggende ge-dachte van deze zomeractie is dat er in dezesector gedurende het jaar weinig tijd is voorloopbaanoriëntatie. Bovendien is de zomer-vakantie voor veel mensen een moment vanbezinning.
Wie in de gezondheidszorg werkt, heefthet eigenlijk altijd druk. Tijd om na te den-ken over loopbaanstappen is er meestal niet.Tijdens de vakantie hebben mensen eindelijk tijd om alles eens rustig op een rijtje te zetten.En met de huidige communicatiemiddelen ishet mogelijk om daar actief mee bezig te zijn.Waar iemand ook is. Daar staat tegenover datde werving van nieuwe medewerkers bij veel bedrijven in de zomerperiode zo goed als stil-ligt. Er wordt immers algemeen aangenomendat het weinig zin heeft om actief te wervenin de periode dat de meeste Nederlanders opvakantie zijn. Onderzoek heeft echter uitge-wezen dat dit helemaal niet juist is. Het UMCUtrecht springt deze zomer als eerste in dit‘wervingsgat’ en wil werkzoekenden juistin de vakantieperiode stimuleren om zich teoriënteren op een nieuwe baan en bij voorkeur vanaf hun vakantieadres al laten solliciteren.Gedurende de hele zomer zit er een team klaar dat vragen van sollicitanten beantwoordt,zowel telefonisch als via e-mail. Er is eengratis 0800-nummer: (0800) 25 000 25. Vra-gen per e-mail kunnen gestuurd worden naar werken@umcutrecht.nl De site is te bekijkenop: solliciterentijdensjevakantie.nl
UMC Utrecht stimuleert solliciteren tijdenszomervakantie
 Het academisch ziekenhuis in Maastricht. (Foto Appie Derks, azM) Behalve topsporters kunnen ook andere geblesseerde sportliefhebbers terecht in het RCT in Ede. De zomervakantie is een mooi moment om naar eenandere baan uit te kijken, vindt het UMC Utrecht.
Zwaar op de maag
Een Braziliaanse vrouw die 23 jaar lang metbuikpijn kampte, bleek al die tijd met een mesin haar buik te hebben rondgelopen.
 De scalpel werd na een keizersnede, die in1984 werd uitgevoerd, vergeten. De oorzaak van de buikpijn werd achterhaald tijdens eenradiologisch onderzoek, zo meldde onlangseen Braziliaanse krant. De 47-jarige vrouw isvan plan zich te laten opereren. Als ze een-maal hersteld is, wil ze een schadevergoedingeisen van het ziekenhuis.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->