Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Program strany Sloboda a Solidarita

Program strany Sloboda a Solidarita

Ratings:

5.0

(4)
|Views: 5,120|Likes:
Published by OndrejUrban
Volebný program strany SaS, webovú verziu si môžete pozrieť na http://120napadov.sk/
Volebný program strany SaS, webovú verziu si môžete pozrieť na http://120napadov.sk/

More info:

Published by: OndrejUrban on Feb 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2011

pdf

text

original

 
1
BOJ PROTI KORUPCIIPARLAMENTNÉ VO
Ľ
BY 2010
 
Volebn
 ý 
program strany Sloboda a Solidarita, jún 2010
 
3
PARLAMENTNÉ VO
Ľ
BY 2010OBSAH
 
1. Verejné financie a finan
č
n
ý
trh .......................................................................................................82. Dane a odvody ..............................................................................................................................143. Sociálna politika ............................................................................................................................204. Sociálne odkázané spolo
č
enstvá (SOS) ........................................................................................255. Zdravotníctvo ................................................................................................................................316. Vz
ť 
ahy s Európskou úniou .............................................................................................................367. Podnikate
ľ 
ské slobody...................................................................................................................398. Hospodárstvo ................................................................................................................................439. Po
ľ 
nohospodárstvo .......................................................................................................................4710.
Ž
ivotné prostredie .........................................................................................................................5111.
Š
kolstvo .........................................................................................................................................5412. Veda a v
ý
skum ..............................................................................................................................5813. Kultúra ...........................................................................................................................................6114.
Š
port ..............................................................................................................................................6415. Médiá ............................................................................................................................................6716. Osobné slobody ............................................................................................................................6917. Demokratická spolo
č
nos
ť 
.............................................................................................................7418. Boj proti korupcii ...........................................................................................................................8019. Súdnictvo a spravodlivos
ť 
.............................................................................................................8520. Zahrani
č
ná a bezpe
č
nostná politika .............................................................................................91
 
4
PROGRAM STRANY SLOBODA A SOLIDARITA
5
PARLAMENTNÉ VO
Ľ
BY 2010
Je v
š
eobecne známe,
ž
e volebné programy politick 
ý
ch stránne
č
íta takmer nikto. Napriek tomu ich v
š
etky politické stra-ny majú, lebo je to akási povinná jazda. Dôvod bude najskôrten,
ž
e typick 
ý
politick 
ý
program obsahuje vä
čš
inou ni
č
ne-hovoriace frázy a
v
ý
roky, pod ktoré by bol ochotn
ý
podpí-sa
ť
sa ka
ž
d
ý
jeden politik. Mám na mysli vety typu „Chcemeefektívne a
spravodlivé súdnictvo“ alebo „Chceme svetov
ý
 mier“ a
podobne.
Preto sme si povedali,
ž
e do ná
š
ho programu napí 
š
eme lenkonkrétne a
v
krátkom období reálne vykonate
ľ 
né zmeny. V 
ý
-razy typu „prehodnotíme“, „otvoríme diskusiu“, „zasadíme sao
...“ v
tomto programe nenájdete, lebo
ni
č
omu nezaväzujú.
Navrhujeme 120 zmien, o
ktor
ý
ch sme presved
č
ení,
ž
e pove-dú k 
zlep
š
eniu existujúceho stavu a
ktoré je mo
ž
né zatriedi
ť
dotroch skupín. Bu
ď 
ide o
nové pravidlo
, alebo o
zmenu exis-tujúceho pravidla
alebo o
zru
š
enie existujúceho pravidla
. Túposlednú skupinu netreba podce
ň
ova
ť
. Za posledn
ý
ch 20 ro-kov sa do zákonov dostali nezmyselné a
zbyto
č
né pravidlá. U
ž
 len ich mno
ž
stvo, nepreh
ľ 
adnos
ť
a
č
asto aj absurdnos
ť
spôso-bujú v
kone
č
nom dôsledku ich nedodr
ž
iavanie.
Z
uvedeného logicky vypl
ý
va,
ž
e nemô
ž
eme ma
ť 
v
programev
š
etko. Ur
č
ite existujú vä
čš
ie problémy a
lep
š
ie rie
š
enia, akona
š
ich 120 nápadov. To preto, lebo sa nehráme na v
š
evedova
tie
ž
preto,
ž
e nemáme v
programe
ž
iadne v
š
eobecné blá-boly. Navrhujeme len tie rie
š
enia, o
ktor
ý
ch vieme,
ž
e budúprínosom a
keby sa zrealizovalo len na
š
ich 120 nápadov, staloby sa Slovensko krajinou, v
ktorej by bolo rados
ť 
 
ž
i
ť 
.
Závisí od Vás, na
š
ich voli
č
ov, ko
ľ 
ko z
na
š
ich návrhov sa nám po-darí presadi
ť
.
Č
ím lep
š
í volebn
ý
v
ý
sledok docielime, t
ý
m viacbudeme môc
ť
presadi
ť
. V 
ka
ž
dom prípade za
č
neme ako prvépresadzova
ť
na
š
e predstavy komplexnej reformy odvodova
sociálneho systému, známe aj ako
Odvodov
ý
bonus
. Napriek tomu,
ž
e ide o
komplexnú matériu, v
ý
sledok je úplne jasn
ý
-viac pe
ň
azí pre Va
š
u rodinu. To je toti
ž
ten
najlep
š
í a
najsilnej
š
í sociálny program
. Sme presved
č
ení,
ž
e o
peniazoch, ktoré stezarobili Vy, budete vedie
ť
aj najlep
š
ie rozhodnú
ť
Vy.Pozrite si prosím aj na
š
e mzdové koliesko, ktoré je prilo
ž
ené
tomuto programu.
Ľ
ahko zistíte, o
ko
ľ 
ko stúpne
č
ist
ý
me-sa
č
n
ý
príjem Va
š
ej rodiny po zavedení Odvodového bonusu.A
12. júna nezabudnite prosím ís
ť
voli
ť
.
Voli
č
om strany Sloboda a
Solidarita,
 
Richard Sulík predseda strany SaS

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
heninka liked this
Jan Krahulec liked this
Katka Andrejcova liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->