Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Emperyalist Kültür Sanaii Walt Disney - A.Dorfman

Emperyalist Kültür Sanaii Walt Disney - A.Dorfman

Ratings: (0)|Views: 616 |Likes:
Published by GuncelYorum
EMPERYALİST KÜLTÜR SANAYİİ

WALT DISNEY

Bu kitabın Şili'de, karşı darbeden sonra yaktırılmış olması sizi şaşırtmasın. Şili'de yüzlerce kitap imha edilmiş ve binlercesi yasaklanmıştır. Çalışmamız, 1971 yılı ortalarında, yani Şili'deki devrim sürecinin ortalarında kaleme alındı. Bu sıralarda bakır madenleri ulusallaştırılmış, toprağın köylülere iadesine başlanmıştı ve yirminci yüzyılda Bay Rockefeller, Bay Grace. Bay Gugenheim ve Bay Morgan'ların...
EMPERYALİST KÜLTÜR SANAYİİ

WALT DISNEY

Bu kitabın Şili'de, karşı darbeden sonra yaktırılmış olması sizi şaşırtmasın. Şili'de yüzlerce kitap imha edilmiş ve binlercesi yasaklanmıştır. Çalışmamız, 1971 yılı ortalarında, yani Şili'deki devrim sürecinin ortalarında kaleme alındı. Bu sıralarda bakır madenleri ulusallaştırılmış, toprağın köylülere iadesine başlanmıştı ve yirminci yüzyılda Bay Rockefeller, Bay Grace. Bay Gugenheim ve Bay Morgan'ların...

More info:

Published by: GuncelYorum on Feb 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2011

pdf

text

original

 
 EMPERYAL
İ
ST KÜLTÜR SANAY
İİ
 
W. DISNEY
 
A. Dorfman A. Mattelart
 
İ
ngilizce Bas
ı
maÖnsöz
 
Bu kitab
ı
n
Ş
ili'de, kar 
ş
ı
darbeden sonra yakt
ı
ı
lm
ı
ş
olmas
ı
sizi
ş
a
ş
ı
rtmas
ı
n.
Ş
ili'de yüzlerce kitap imha edilmi
ş
ve binler cesi yasaklanm
ı
ş
t
ı
r.Çal
ı
ş
mam
ı
z, 1971 y
ı
l
ı
ortalar 
ı
nda, yani
Ş
ili'deki devrim sü-recinin ortalar 
ı
nda kaleme al
ı
nd
ı
. Bu s
ı
ralarda bak
ı
r madenleriulusalla
ş
t
ı
ı
lm
ı
ş
, topra
ğ
ı
n köylülere iadesine ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
ve yir-minci yüzy
ı
lda Bay Rockefeller, Bay Grace. Bay Gugenheim veBay Morgan'lar 
ı
n zenginle
ş
me araçlar 
ı
n
ı
olu
ş
turan sanayi tesis-leri tüm
Ş
ili halk
ı
ad
ı
na geri al
ı
nmaktayd
ı
. Amerika Birle
ş
ik Dev-letleri hükümeti ve Amerikan çokuluslu
ş
irketleri için tahammüledilmez niteliktekibu sürecin durdurulmas
ı
gerekiyordu. Ozamanlar, Amerikan gizli örgütlerince yönetildi
ğ
i ve finanse edil-di
ğ
ini ancak tahmin edebildi
ğ
imiz, sonradan Bay K
İ
ssinger, Fordve Colby (eski GIA Ba
ş
kan
ı
-çev.) taraf 
ı
ndan böyle oldu
ğ
u do
ğ
-rulanan bir plan ortaya konmu
ş
tu. Amac
ı
,
Ş
ili'deki yasal hükü-meti devirmek olan bir plan. Amac
ı
n gerçekle
ş
tirilmesi için «gö-rünmeyen bir abluka» uyguland
ı
: krediler kesildi, sanayi maki-neleri için sat
ı
n al
ı
nm
ı
ş
yedek
parçalar 
gönderilmedi ve hatta,daha sonralar 
ı
 
Ş
ili Devlet Bankas
ı
'n
ı
n ABD'deki hesaplar 
ı
na elkondu ve
Ş
ili bak
ı
ı
n
ı
n sat
ı
ş
ı
n
ı
engellemek üzere dünya çap
ı
ndabir ambargo düzenlendi.
 
5
 
 
Giri
ş
 
David KUNZLE
 
Devlet ba
ş
kanlar 
ı
n
ı
n adlar 
ı
de
ğ
i
ş
iyor, Disney'inki ise heptaht
ı
nda. Miki Fare'nin do
ğ
umundan 48 ve yarat
ı
c
ı
s
ı
n
ı
n ölümünden10 y
ı
l sonra Disney, belki de dünyada en çok bilinen Kuzey Amerikanad
ı
d
ı
r. O, belki de burjuva kitle kültüründe yüzy
ı
l
ı
n en önemliki
ş
ili
ğ
idir. Bu kültürün üzerinde ye
ş
erdi
ğ
i, sözde evrensel, mekân veele
ş
tiri-üstü «masumiyet» gibi baz
ı
mitleri dünyaya a
ş
ı
lamadaherkesten fazla katk
ı
da bulunmu
ş
tur Disney.
 
Art
ı
k nihayet, ABD'nin siyasal «masumiyet» maskesi dü
ş
ürülüp,gizledi
ğ
i gerçek belirli alanlarda halk
ı
n gözü önüne serilmeyeba
ş
land
ı
. Ancak, Büyük Amerikan kültürel masumiyet «dü
ş
ü» dünyaçap
ı
nda hayal-gücünü hâlâ tutsakl
ı
ğ
ı
nda bulundurmaktad
ı
r. Bu«dü
ş
ȟn Disney'e ili
ş
kin bölümünde ilk gedi
ğ
i, Richard Schickel'in
The Disney Version: The Life, Times, Art and Commerce of WaltDisney
(Disney Tarz
ı
: Walt Disney'in Ya
ş
am
ı
, Dönemi, Sanat
ı
veTicareti) (1968) adl
ı
çal
ı
ş
mas
ı
açm
ı
ş
t
ı
. Ta
ş
lama' niteli
ğ
indeki buçözümleme de, Disney ürünlerinin, hatta içlerinde en berbatlar 
ı
n
ı
n«saf e
ğ
lence» için yarat
ı
ld
ı
klar 
ı
gerekçesiyle toplumsal olarakzarars
ı
z olduklar 
ı
yan
ı
lsamas
ı
na dü
ş
er.
 
Disney hain bir büyücü gibi görünmez. Ve onun gülen mas-
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
steve_y liked this
DeCanter liked this
MefistoMM liked this
Esra Yaşar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->