Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
CGT_REVISTA ROJO Y NEGRO nº 232 febr'10 (separata sobre tóxicos, aparte)

CGT_REVISTA ROJO Y NEGRO nº 232 febr'10 (separata sobre tóxicos, aparte)

Ratings: (0)|Views: 2,444|Likes:
PERIÓDICO “ROJO Y NEGRO” n. 232, febrero 2010 (aparte: separata “Materiales de Reflexión” n. 69 -dedicado a salud y químicos- ; artículo de María José Moya, autora de “Mi Estrella de Mar”: “Tal y como está el mundo de contaminado, ¿cómo es posible que haya gente que no crea que la sensibilidad química múltiple existe...?”).
PERIÓDICO “ROJO Y NEGRO” n. 232, febrero 2010 (aparte: separata “Materiales de Reflexión” n. 69 -dedicado a salud y químicos- ; artículo de María José Moya, autora de “Mi Estrella de Mar”: “Tal y como está el mundo de contaminado, ¿cómo es posible que haya gente que no crea que la sensibilidad química múltiple existe...?”).

More info:

Published by: María José Moya (Mi Estrella de Mar) on Feb 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

 
 }}}'snonpgimsn'`gbn .  }}}'am|'nsm'iq
bicsisn 3646 DÔN XXR@ *
G¿ 313
Vsia`n?
6%=9 iysnq
 Dgdsanq`gl`ade`qjn ig Daa`ñg
Jd|is`deiq li Siffiix`ñg 20?Jäq deeä lie qyiôn li enq Cnsm`d(ang|dj`gdg|iq nsmäg`anqvisq`q|ig|iq)
 . Qivdsd|d li < väm`gdq
Ang|sd ed YI 1? ¾Vns tyàhdcedjnq li ed Y'₥' lieadv`|de>
 . Qivdsd|d li < väm`gdq
ADJVDÔD
 . Väm 8 p 0
Adj`gn li edHyiemdMigisde
DAA@ÑG Q@GL@ADE
 . Väm 46
Vda|n vns ed¾Ilyada`ñg>
DM@\DA@ÑG
 . Väm@gd 42
BQJJ 3646%Gn deAijig|is`nGyaeids
Q@G BSNG\ISDQ
 . Väm 9 p 2
_dvd|`qjn%Hd`|ê% Dsmie`d
ANGBILISDA@ÑG
 . Väm 1 p <
Da|nq lieAig|igds`n
SIVNS\DOI
 . 
IOI R@NEI\D
Väm 49 p 42
Dcyqn qixydeig G`adsdmyd'Vdedcsdq lidsznc`qvn
 
ED CDEDLD LI SNC@G HNNL
@lid p |ix|nq? J`myie L`àmyiz@eyq|sda`ngiq? Oyäg Onqà RäztyizByglda`ñg Dysnsd @g|isj`|ig|i% EdJded|iq|d Il'% Q`gl'Ds|iq Msäb`adq AG\ Jdls`l% Qne`lds`ldl Ncsisd3660 .. 2< vämq'2 iysnq
ED CDEDLD LI SNC@G HNNL qyvngi ed y|`e`*zda`ñg lie eimiglds`n hàsni p enq visqngdoiq li edqcdedldq `gmeiqdq lie q`men XR vdsd asids ygd h`q*|ns`d angia|dld ang ed vsnceijä|`ad li hnp'Visn% dlijäq% ed ncsd vsiqig|d ed `jvns|dg|ignrildl li hdcis q`ln side`zdld% li vs`ga`v`n db`g% vns jil`n li hnodq ang qêjcnenq |sdgqbis`ceiqix`q|ig|iq ig ad|äenmn (ei|sdqi|' Iq|n angr`is|i dee`csn ig ygd ixvis`iga`d `gàl`|d tyi hd ix`m`lnygd anga`igzyld edcns msäb`ad'@lidq dgdsty`zdg|iq tyi qi il`|dsng hdai 16dônq p q`myig ig veigd r`miga`d'
E @ C SN Q
P SIR@Q\DQ
ASIPISNG TYIÀSDJNQ SICDÔN
Oiqÿq M`säeliz Jdaêd_djcsd% E`csi Dgln Il' p Cdedlsi3646 .. 396 vämq'43 iysnq
Ig igisn li 4013% rds`nq vyicenq lie De|n Eencsimd| qi qyceirdg% liqdsjdg denq mydsl`dq% |njdg enq dpyg|dj`ig|nq%bnsjdg anj`|àq sirneya`ngds`nq p vsnaed*jdg ed `gq|dysda`ñg lie Anjyg`qjn E`*cis|ds`n' A`gan lêdq lysñ dtyieed `gdyl`|dixvis`iga`d sirneya`ngds`d' Ie Mnc`isgnsivyce`adgn angq|sypñ ygd jig|`sd li Iq*|dln p sivs`j`ñ ang iqadsg`n d liaigdqli visqngdq% ig qy jdpnsêd dgdsty`q|dq'Igadsaiedlnq ig yg r`ion cdsan ‑ie Cyignq D`siq* jäq li a`ig dgdsty`q|dq(ig|si ieenq demygnq tyi gn hdcêdg |njdln vds|i ig ed `gqyssiaa`ñg anjn Ly*ssy|` n enq hisjdgnq Dqadqn) byisng livns|dlnq q`g syjcn a`is|n' Ed |sdriqêdlysñ jiqiq' Iq|i e`csn siangq|sypi qy h`q|ns`d' Iq|sya|ysdln ig |siq vds|iq (Ed@gqyssiaa`ñg% ie r`doi ig ie Cyignq D`siq p ed livns|da`ñg ig |`issd) iq|ä ang*|dln vns enq vsn|dmng`q|dq li iq|i |sdqaiglig|de p q`gmyeds iv`qnl`n% hdq|ddhnsd liqvsia`dln vns ed h`q|ns`nmsdbêd' Iq|i e`csn gdssd gn qñen edq vis`via`dq`gl`r`lydeiq li dtyàeedq visqngdq' J`ig|sdq ed cnlimd lie Cyignq D`siq n edqdsigdq lie Qdhdsd si|igêdg d dtyieenq hnjcsiq ygd s`dld li qne`lds`ldl `grd*l`ñ ie vdêq% ed AG\ qi r`n `gjisqd ig yg vsnbygln p a`qjä|`an licd|i bsd|`a`ld p ie vnlis aissñ b`edq ig libigqd li ed Sivÿce`ad lie Nslig ig dc`is|d nvnq`*a`ñg ang ed qyvyiq|d Sivÿce`ad li enq \sdcdodlnsiq'
ANGRISQD DJC IE ADRDEE(Angrisqda`ñg ang ie adcdeen)
Onsmi CieenIl`|ns`de ―Qiq Rne|iq‚ . AM\*Jignsad3646 .. 02 vämq'42%39 iysnq
Iq|i e`csn' ie qimygln vyce`adln vns Qiq Rne*|iq% iq ie bsy|n lie |sdcdon tyi liqdssneeñ ly*sdg|i enq dônq tyi iq|yrn ig Jignsad qy dy|ns%Onsmi Cieen% jàl`an% vil`d|sd p iqas`|ns' Ed `qediq ie h`en dsmyjig|de li |nld ed ncsd' Enq g`ônqvsimyg|dg de vil`d|sd p àe gnq hdai yg sianss`lnd |sdràq li edq vsimyg|dq% visn gn iq yg ayig|nvdsd g`ônq (d viqds li tyi ie `eyq|sdlns li edvns|dld ? Dglis% |igmd 9 dônq)' Ed vsimyg|d iqie adj`gn% ed |dsid ilyad|`rd tyi ld qig|`ln d ed r`ld% dtyieen tyi gnq visj`|iasiais anjn `gl`r`lynq' Q`igln li byisd p q`g bsng|isdq% Onsmi Cieen dvsigl`ñed eigmyd li Jignsad vdsd ig|iglis enq vd`qdoiq p vdsd eeimds d enq ansdzngiq?vns djns' Ed eigmyd anjn vds|i bygldjig|de li ed aye|ysd iq ed ‐hissdj`ig|dtyi gnq dpyld d vigqds% ie adj`gn lie qdcis p lie angna`j`ig|n% |nln dtyieentyi gnq hdai e`csiq p e`cis|ds`nq'#
A N G RN A D \ N S @ D Q
bicsisn 36463
Snon p Gimsn
 DMIGLD 
SIVßCE@AD% MYISSD ` SIRNEYA@Ñ'
E‐Doyg|djig| li Cdsaiengd(4014*4010)
Bissdg D`qd ` Væjvneq%Il`|ni`de Cdqi%3660 .. 813 vämq'3<%06 iysnq
Onsl` Jds|ê ..
Ie rneyjig% li jäq li qi|ia`ig|dq vä*m`gdq% qyvngi ygd iqveàgl`ld dvsnx`*jda`ñg d ygd `gq|`|ya`ñg (visn gnqñen tyi byi cäq`ad ig ygnq dônq ang*ryeqnq visn d ed riz eeignq li `ggnrd*a`ngiq% gnrildliq p jionsdq ig ed r`ldli edq visqngdq tyi enq r`r`isng'Angq|d|d tyi d viqds li edq a`saygq*|dga`dq dlrisqdq tyi |yrn tyi qybs`s% ed`gq|`|ya`ñg jyg`a`vde sirneya`ngds`ddadcñ ang adsiga`dq iglàj`adq anjned bde|d li iqaneds`zda`ñg li |nlnq enq g`ônq p g`ôdq li ed a`yldl n ed bde|dli r`r`igld' D |sdràq lie e`csn vnlijnq lds siqvyiq|dq d vsimyg|dq tyidemygnq gnq hdaêdjnq hdai |`ijvn% ix|sdônq anjn qnjnq; p igang|sdsi*jnq yg iqvia|dayeds liqb`ei li visqngdoiq |dg|n gda`ngdeiq anjn `g|is*gda`ngdeiq'
A@GI? QIV\@IJCSI LIE =9
Qiv|`ijcsi lie =9% vieêayed li Dlnebn Lybnys% qncsi enq Angqionqli Myissd qyjdsêq`jnq li qiv*|`ijcsi lie =9% enq ÿe|`jnq byq`ed*j`ig|nq lie bsdgty`qjn p ed`gadgqdcei eyahd li Bens Cdigd%hisjdgd li Xnqi Hyjcis|n Cdigd Dengqn% vns angqimy`s ed gye`ldl lil`ahnq Angqionq li Myissd% p si`*r`gl`ads ed `gnaiga`d p ed jijns`dli qy hisjdgn' Ed r`neiga`d iq edsdêz lie jde' Ed h`q|ns`d tyi gdssdiq|i lnayjig|de iq|ä |säm`adjig|i|iô`ld vns |siq ds`q|dq l`bisig|iq%dq`jà|s`adq% li ed r`neiga`d? Ed r`n*eiga`d li yg Iq|dln sim`ln vns edL`a|dlysd lie Migisde Bsdgan' Edr`neiga`d ang ed tyi ang|iq|d ygmsyvn dg|`bsdgty`q|d? ie BSDV' Edr`neiga`d li ed vigd li jyis|i% igaydety`is |`ijvn p eymds'
YG VNAN LI DS\I
D|igin E`cis|ds`n‘Ed @lid‐ * Jdls`l
Bicsisn*Jdszn 60
44 li Bicsisn* J`sdldq% ianq psibeionq li ed l`mgd sdc`d% vn*gig|iq Onqà Ey`q Hyjdgiq% EnedQivyerild p Od`ji Vdq|ns'48 li Bicsisn* Rigizyied% d li*cd|i' Vngig|i Dg` Dedsañg'39 li Bicsisn* Jijnsêd h`q|ñ*s`ad' Anjn vnqnq li adbà' Vn*gig|i @qdcie Jnsdeiq \s`een< li Jdszn* Vsiqig|da`ñg ligyiq|sn E`csi Vigqdj`ig|n' Vn*gig|iq? J`ijcsn lie Angqion liSildaa`ñg p Vivi Dsdgld vdsdhdceds li enq si|nq lie q`gl`ad*e`qjn da|yde'
48 li Bicsisn% Lêd Msdgli vdsd ed AM\ li Jäedmd
 Da|n Hnjigdoi d Iedl`n R`eedgyird (ixqiasi|ds`n migisde li AM\% sia`ig|ijig|iliqdvdsia`ln)% vsiqig|da`ñg lie e`csn ¼39 dônq li AM\‚ p siangna`j`ig|n vÿce`and Vivi Vnldlisd vns enq 39 dônq li |sdcdon oysêl`an liq`g|isiqdln vdsd AM\*Jä*edmdEnq da|nq% ldsäg anj`igzn ie lêd 42 ang ed dvis|ysd de vÿce`an li ed ixvnq`a`ñg ¼39dônq li AM\‚% ig gyiq|sd qili li A. Jdlsi li L`nq% 31'
 
bicsisn 36461
Snon p Gimsn
Ed Angbilisda`ñg
 Dvis|ysd li 466 dônq li Dgdsanq`gl`ade`qjn
Enq lêdq 4< p 49 li igisn ie qdeñg li da|nq lie D|igin li Jdls`l qi liqcnslñ li dq`q|ig|iq d edq ahdsedq nsmdg`zdldq vnsed AM\ p ed Byglda`ñg Qderdlns Qimyê' P dqê j`qjn 3666 oñrigiq p gn |dg oñrigiq qi angmsimdsng ig ie Anga`is|n lieqäcdln 2 ig S`rdq Rda`djdls`l' Ed `gbnsjda`ñg anjvei|d ig? h||v?..}}}'snonpgimsn'`gbn.366<.qv`v'vhv>sycs`tyi19 Rdemd iq|d qieiaa`ñg li `jämigiq?* Dss`cd p d ed lisiahd ahdsed li Aàqds J' Ensigzn% oyiriq 4< li igisn' Bn|nq ? Ldr`l Bisgägliz* Dcdon p d ed lisiahd% ahdsed li Onhg _iszdg% r`isgiq 49 li igisn' De b`gde lie da|n% ed anjvdôisd @ln`d Gns`imd liei`|ñ d enqvsiqig|iq ang qy r`neêg p qyq risq`ngiq lie adga`ngisn vnvyeds sirneya`ngds`n' Bn|nq? Onqi Debngqn* P dcdon lie |nln% lnq jnjig|nq lie anga`is|n lie qäcdln 42 li igisn' Bn|nq? Onqi Debngqn

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->