Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ken Carey - Transmisiunile Semintiei Stelare

Ken Carey - Transmisiunile Semintiei Stelare

Ratings: (0)|Views: 39|Likes:
Published by tedybeear

More info:

Published by: tedybeear on Feb 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2012

pdf

text

original

 
TRANSMISIUNILE SEMINŢIEI STELAREKEN CAREY 
DEDICAŢIE
Aceast
ă
carte este dedicat
ă
Vie
ţ
ii con
ş
tiente în totalitatea ei, cudeosebit
ă
recuno
ş
tin
ţă
fa
ţă
de acel aspect al Vie
ţ
ii pe care mul
ţ
i auajuns s
ă
-l numeasc
ă
"Spiritul p
ă
durii Greenwood". Aduc mul
ţ
umirilemele profunde acelor copaci tandri, ale c
ă
ror ramuri înc
ă
rcate dez
ă
pad
ă
s-au aplecat protector peste drumul din p
ă
durea noastr
ă
oferind autorului unsprezece zile minunate de lini
ş
te
ş
i comuniune.Introducere la edi
ţ
ia în 1995 în limba român
ă
Prefa
ţă
de Sir George Trevelyan
CUPRINS:
Introducerea autorului pag 01Cap- 1.Unicitatea conştienţei pag 04Cap- 2.Cealaltă realitate pag 08Cap- 3.Umbra creaţiei viitoare pag 12Cap- 4.Un interval de non – timp pag 16Cap- 5.Cetăţi plutitoare de lumină pag 20Cap- 6.Un univers psihologic pag 27Cap- 7.Dansul vieţii pag 31Cap- 8.Simfonia planetară pag 36Cap- 9.Insule ale viitorului pag 38Cap- 10.Informaţia vie pag 41Cap- 11.Învăţătura spiritului pag 49Cap- 12.Un sfârşit deschis şi un nou început pag 54Postfaţă pag 59
INTRODUCEREA AUTORULUI
Întregul material a fost înregistrat în decursul unei perioade deunsprezece zile friguroase
ş
i înz
ă
pezite, între 27 decembrie 1978
ş
i 6ianuarie 1979. De
ş
i mi-am permis libertatea de a-l reedita
ş
i rearanja în capitole, materialul pe care vi-l împ
ă
rt
ăş
esc a r
ă
mas a
ş
a cum mi-afost prezentat.În anii care au urmat celor unsprezece zile de iarn
ă
, în care miculmeu birou îmi p
ă
rea c
ă
pulseaz
ă
, în adev
ă
ratul sens al cuvântului, înritmurile unei inteligen
ţ
e str
ă
ine, stranii
ş
i totu
ş
i obsedant de familiare,am ajuns d
ă
m
ă
gândesc de nenum
ă
rate ori la publicarea acestuimaterial. Cu toate acestea, existen
ţ
a mi-a fost atât de captat
ă
deimpulsul unei atât de incredibile schimb
ă
ri, încât nu a fost cu putin
ţă
,pân
ă
acum, s
ă
m
ă
gândesc la aceast
ă
problem
ă
 în mod serios. Pot, cusiguran
ţă
, s
ă
depun m
ă
rturie în favoarea veridicit
ăţ
ii celor expuse în
1
 
aceste transmisiuni: existen
ţ
a începe cu adev
ă
rat s
ă
se schimbe,atunci când hot
ă
râm s
ă
cooper
ă
m cu for
ţ
ele care ne întâmpin
ă
!Îmi exprim speran
ţ
a c
ă
semnifica
ţ
ia acestui material nu va fitrecut
ă
cu vederea de anumi
ţ
i cititori care ezit
ă
s
ă
accepte pretinsa luiorigine. F
ă
r
ă
a
ţ
ine seama de opiniile privind plauzibilitateacomunic
ă
rilor extraterestre sau îngere
ş
ti, s-ar putea atrage aten
ţ
iaasupra faptului c
ă
simplul act al structur
ă
rii informa
ţ
iei în acest feldeschide posibilit
ăţ
i de comunicare care, virtual, sunt inexistente întrunmod conven
ţ
ional. Multe din informa
ţ
iile cuprinse în aceste pagininu s-ar preta cu u
ş
urin
ţă
la alte modalit
ăţ
i, mai obi
ş
nuite, de redare.Mesajele au venit, mai întâi, sub forma non-verbal
ă
a unor unde
ş
ipulsa
ţ
ii, care au purtat con
ţ
inutul simbolic, concis, a ceea ce amdenumit "informa
ţ
ie meta-conceptual
ă
". Se pare c
ă
fluctua
ţ
iilecomunic
ă
rilor non-verbale s-au tradus, în mod automat, în "cuvinte
ş
iexpresii ce aproximeaz
ă
sensurile lor în limba englez
ă
". S-a întâmplatadeseori ca singurul sistem conceptual uman cu o terminologieaproximativ
ă
s
ă
fie cel religios. De aici, folosirea ocazional
ă
a unorcuvinte
ş
i expresii "cre
ş
tine". S
ă
nu se cread
ă
c
ă
aceste cuvinte implic
ă
totdeauna sensurile ce li se atribuie în general. Adeseori, realitateameta-conceptual
ă
pe care el sunt menite s
ă
o reprezinte trece cu multdincolo de sensurile sugerate de aceste cuvinte în uzul lorcontemporan.Comunic
ă
rile prezentate în aceast
ă
carte par a fi fost transmise pecale neurobiologic
ă
. Se pare c
ă
, în timp ce comunicam cu acesteinteligen
ţ
e spa
ţ
iale, câmpurile noastre gravita
ţ
ionale biologice s-aucontopit, puterile noastre de percep
ţ
ie au fuzionat
ş
i sistemul meunervos le-a devenit accesibil, ca un canal de comunica
ţ
ie. În timpulconvorbirilor, am perceput realitatea nu numai prin propriul meumecanism de percep
ţ
ie, ci, la fel de bine,
ş
i printr-al lor. Sinteza care arezultat a asigurat o aproximare relativ exact
ă
, în limbaj uman, acon
ş
tien
ţ
ei pe care au indus-o.În cursul cooper
ă
rii mele cu aceste creaturi, le-am intuit cafocaliz
ă
ri ale unor diverse perspective esen
ţ
iale. Uneori le-amconsiderat extraterestre, alteori îngere
ş
ti. Sporadic, am ajuns s
ă
credc
ă
aceste entit
ăţ
i sunt celule informa
ţ
ionale într-un organism galacticnedefinit. Spre sfâr
ş
itul transmisiunilor au ap
ă
rut alte perspective, cunuan
ţ
e mitice, pe care îns
ă
nu le voi comenta aici. Dar, indiferent cetermen vom alege pentru a defini aceste entit
ăţ
i, scopul urm
ă
rit întimpul transmisiunilor nu a fost acela de a ne vorbi despre ele însele, cidespre propria noastr
ă
natur
ă ş
i destina
ţ
ie pe aceast
ă
a treia planet
ă
de la steaua pe care o numim Soare.KEN CAREY
2
 
PREFAŢĂ de Sir George Trevelyan
Sincer, consider “Transmisiunile Semin
ţ
iei Stelare” o carte de osemnifica
ţ
ie suprem
ă
. Obi
ş
nuiesc s
ă
fac nestingherit însemn
ă
ri pec
ă
r
ţ
ile mele. Pe aceasta am însemnat
ş
i am f 
ă
cut sublinieri pe fiecarepagin
ă
, din pur
ă
bucurie la fiecare lucru dezv
ă
luit, deoarece carteatransmite un mesaj de o importan
ţă
vital
ă
pentru zilele noastre.Paginile con
ţ
in o comunicare din partea unei înalte surse spirituale,receptat
ă ş
i înregistrat
ă
de Ken Carey în re
ş
edin
ţ
a sa aflat
ă
 într-op
ă
dure a Americii de Nord. Dup
ă
opinia mea, aceast
ă
comunicare esteatât de important
ă
pentru noi, deoarece în ultimii ani a existat tendin
ţ
ade a diminua importan
ţ
a comunic
ă
rilor la nivel spiritual. S-a pus totmai mult accent pe poten
ţ
ialul uman, mi
ş
care ce decurge dinpsihologia transpersonal
ă
. Conform acesteia, sarcina vital
ă
a fiec
ă
ruiom este aceea de a porni pe drumul transforma
ţ
ional, întrucât fiecaredintre noi reprezint
ă
un punct responsabil în univers. A sl
ă
bit astfelaccentul pus pe contactul cu t
ă
râmurile mai înalte ale inteligen
ţ
ei
ş
ifiin
ţă
rii.Cu toate acestea, în zilele noastre se profileaz
ă
, din ce în ce maifrecvent, forma avansat
ă
a intr
ă
rii în rezonan
ţă
deplin con
ş
tient
ă
- ocapacitate de a asculta l
ă
untric gândirea fiin
ţ
elor care opereaz
ă
laniveluri mai înalte de inteligen
ţă
cosmic
ă
. Aceast
ă
punte dintre niveluriare, cu siguran
ţă
, o importan
ţă
vital
ă
. Punctul de vedere holisticasupra lumii ne conduce la în
ţ
elepciunea misterelor, în
ţ
elepciune care
ş
tie c
ă
Univers înseamn
ă
Minte, c
ă
Dumnezeu este Via
ţ
a,manifestându-se într-o diversitate infinit
ă
, c
ă
Planeta Terra este ocreatur
ă
vie, o fiin
ţă
integral
ă
, al c
ă
rei creier
ş
i sistem nervos vadeveni umanitatea. Suntem acel punct în care natura devinecon
ş
tient
ă
de sine
ş
i poate reflecta Ideile Vii din Gândirea luiDumnezeu.Acest lucru ne face s
ă
 în
ţ
elegem c
ă
genera
ţ
ia noastr
ă
a atins unprag evolutiv, pe care îl putem trece prin puterea voin
ţ
ei noastrelibere, pentru a ne extinde con
ş
tiin
ţ
a dincolo de limitele înguste alegândirii egocentrice, legate de sim
ţ
uri. Într-adev
ă
r, umanitatea seapropie de na
ş
terea întru con
ş
tiin
ţ
a unitar
ă
, ceea ce va determina otransformare în gândire
ş
i viziune. Citez versurile din poezia lui EvelynNolt: “Gloria numit
ă
TerraO Terra, P
ă
mânt viu care respiri
ş
i gânde
ş
ti,În ziua în care te vom pre
ţ
uiA
ş
a cum tu însu
ţ
i ne-ai pre
ţ
uit pe noiSe va na
ş
te Omenia”.
3

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
kali liked this
kali liked this
Dan liked this
Dan liked this
adibal liked this
kali liked this
Alexandra Andrei liked this
manavolia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->