Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pravilnik o Utvrdjivanju Telesnog Ostecenja

Pravilnik o Utvrdjivanju Telesnog Ostecenja

Ratings: (0)|Views: 2,307 |Likes:
Published by highspeedguy

More info:

Published by: highspeedguy on Feb 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2011

pdf

text

original

 
PRAVILNIK
O UTVR
 Đ
IVANJU TELESNIH O
Š
TE
Ć
ENJA
("Sl. glasnik RS", br. 105/2003)
Č
lan 1
Ovim pravilnikom utvr
đ
uju se telesna o
š
te
ć
enja od najmanje 30%, kao i procenti tih o
š
te
ć
enja,koja su osnov za sticanje prava na nov
č
anu naknadu i za ra
č
unanje sta
ž
a osiguranja sa uve
ć
animtrajanjem, u smislu
č
lana 37 stav 2 i
č
lana 58 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Č
lan 2
Telesna o
š
te
ć
enja od najmanje 30% i procenti tih o
š
te
ć
enja su:
I GLAVA, USNA DUPLJA I VRAT
A. Lobanja i lice
1. Skalpiranje (gubitak ve
ć
eg dela ili potpuni nedostatak kosmatog dela poglavine) 30 do 40%2 Defekt lobanje posle traume preko 3 cm u u
ž
em promeru bez evidentnih
ž
ari
š
nihsimptoma30%Pod defektom lobanje podrazumeva se nedostatak dela kosti lobanje.3. Unaka
ž
enost lica, prema stepenu 30 do 50%Izuzimaju se laka umanjenja estetskog izgleda lica.Pod unaka
ž
eno
šć
u lica podrazumevaju se te
ž
e promene na licu koje neugodno deluju i ote
ž
avajukontakt sa okolinom.4. Potpuni gubitak jedne u
š
ne
š
koljke 30%5. Gubitak ve
ć
eg dela ili potpuni gubitak obe u
š
ne
š
koljke 30 do 40%6. Gubitak nosa:1) gubitak mekih delova sa hrskavicom 30%2) gubitak mekih delova, sa deformitetom ili nedostatkom ko
š
tanih delova 40%
B. Usna duplja i vrat
7. Nemogu
ć
nost otvaranja usta (rastojanje izme
đ
u gornjih i donjih zuba do 1,5 cmzbog
č
ega je potrebna upotreba te
č
ne hrane) 50%
 
8. Poreme
ć
aji na vilici, jeziku, nepcima, farinksu i larinksu (defekti, gubici ilifunkcionalne smetnje):1) sa poreme
ć
enim govorom 30 do 40%2) sa gubitkom govora 70%3) sa ote
ž
anom ishranom 40 do 50%4) sa ote
ž
anom ishranom i poreme
ć
enim govorom 50 do 60%5) sa ote
ž
anom ishranom i gubitkom govora 80%9. Trajno no
š
enje kanile posle traheotomije 60%10. Laringotomije:1) delimi
č
na 60%2) totalna 80%
II KRANIJALNI NERVI,
Č
ULO VIDA I
Č
ULO SLUHA
A. Kranijalni nervi
1. Uzetost - ptoza oba o
č
na kapka koja se hirur
š
kim putem nije mogla korigovati:1) ako je ve
ć
i deo zenice prekriven 30%2) ako su zenice potpuno prekrivene 50%2. Potpuna ili delimi
č
na uzetost ili lezija bulbomotora (podru
č
 je inervacije okulomotorijusa trohlearisa i abducensa), sa diplopijama koje su objektivno dokazane:1) jednostrana 30 do 40%2) obostrana 40 do 50%3. Potpuna uzetost jednog facijalisa, bez mogu
ć
nosti zatvaranja oka 30%4. Obostrana uzetost facijalisa:1) delimi
č
na 30%2) potpuna 50%5. Izolovana uzetost trigeminusa:1) delimi
č
na (uz Keratitis neuroparalitica) 30%2) potpuna 40%6. Potpuna uzetost akcesorijusa 40%Kombinovane uzetosti i lezije V, VII, VIII, IX i XII kranijalnog
ž
ivca, obuhva
ć
ene zajedni
č
kimnazivom bulbarna paraliza, ocenjuju se kao lezije mo
ž
danog stabla i pseudo-bulbarne paralize po
 
ta
č
ki 9 glave III ovog pravilnika.
B.
Č
ulo vida
7. Gubitak oba oka, potpuni gubitak vida oba oka ili veoma veliko smanjenje vida(o
š
trina vida boljeg oka manja od 0,05%) 100%8. Veliko smanjenje vida oba oka, ako je o
š
trina vida boljeg oka 0,4 ili manja,prema ukupnom smanjenju vida30 do 90%9. Gubitak jednog oka ili potpuni gubitak vida jednog oka, uz smanjenu o
š
trinuvida drugog oka (ako je o
š
trina vida drugog oka 0,5 ili manja) 50 do 90%Procenat telesnog o
š
te
ć
enja iz ta
č
. 8 i 9 odre
đ
uje se prema tabeli iz ta
č
ke 12 ove glave.10. Gubitak jednog oka ili vida jednog oka, ako je o
š
trina vida drugog oka ve
ć
a od0,530%Pod prakti
č
nim gubitkom vida jednog oka podrazumeva se i o
š
trina vida ispod 0,05.11. Izolovane hemianopsije trajnog karaktera (osim kvadratnih, binazalnih i gornjihhorizontalnih hemianopsija):1) bitemporalne hemianopsije 30%2) homonimne hemianopsije 50%3) donje horizontalne hemianopsije 50%12. Koncentri
č
no su
ž
enje vidnog polja oba oka organskog karaktera:1) 30
o
do 21
o
50%2) 20
o
do 11
o
60%3) 10
o
i ispod 100%Pod o
š
trinom vida, u smislu ove glave, podrazumeva se o
š
trina vida koja se dobija korekcijomnao
č
arima ili kontaktnim so
č
ivima.Odre
đ
ivanje visine telesnog o
š
te
ć
enja pri umanjenju vida u smislu ta
č
. 8 i 9 ove glave vr
š
i seprema slede
ć
oj tabeli:SLABIJE OKOO
š
trina vida 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,00

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sascha Popovich liked this
breyovica liked this
Bejtush Isufi liked this
Zoran Bukilić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->