Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vodic Kroz Prava Osi u Rs

Vodic Kroz Prava Osi u Rs

Ratings: (0)|Views: 1,450 |Likes:
Published by highspeedguy

More info:

Published by: highspeedguy on Feb 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
VODI
Č
KROZ PRAVA OSOBA SAINVALIDITETOM U REPUBLICISRBIJI
Poštovani ,Pred vama je publikacija koju je pripremio Sektor za zaštitu osoba sa posebnim potrebama Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Potrudili smo se u okviru pravnog sistema Republike Srbije napravimo jasan, jedinstven i pregledan VODI
Č
 KROZ PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM u Republici Srbiji, za koji smatramo da
ć
e zasigurno olakšati traženje i ostvarivanje prava svim zainteresovanim pojedincima.Sektor za zaštitu osoba sa posebnim potrebamaMinistarstvo rad, zapošljavanja i socijalne politike
Uvod 
Zaštita osoba sa invaliditetom je jedan od najosetljivijih i najspecifi
č
nijihelemenata društveno-razvojne, ekonomske i pre svega socijalne politike uopšte. Našzadatak jeste da afirmišemo razvoj invalidske zaštite u okvirima moderne, pluralnesocijalne politike imaju
ć
i u vidu osobu sa invaliditetom kao pojedinca, li
č
nost sa svimopštim i specifi
č
nim potrebama. Sistemska rešenja moraju svakoj grupaciji osoba sainvaliditetom omogu
ć
iti da oblikuju, izražavaju i realizuju svoje osnovne razvojne potrebe kao i posebne interese, da imaju jednake mogu
ć
nosti kao zdravi ljudi, a pre svegada imaju pravo na razli
č
itost.Položaj osoba sa invaliditetom u našoj zemlji ure
đ
en je brojnim zakonskim i podzakonskim aktima, te se tako odredbe vezane za prava osoba sa invaliditetom susre
ć
uu svim važnijim zakonima izglasanim od strane Parlamenta. Gotovo svaki zakonski akt u bar jednom svom
č
lanu govori o nekom pravu osoba sa invaliditetom. Pored pozitivnih propisa izglasanih od strane Parlamenta, položaj osoba sa invaliditetom ure
đ
en jeMe
đ
unarodnim konvencijama koje je naša zemlja ratifikovala, a
č
ime su iste postale deounutrašnjeg prava ili unutrašnjih pozitivnih propisa, ništa manje obavezuju
ć
ih od zakonakoje je izglasao Parlament. Kao akti me
đ
unarodnog prava najzna
č
ajniji su DeklaracijeUN o pravima invalidnih lica, Konvencija UN o pravima deteta, a uskoro o
č
ekujemo iusvajanje Konvencije o zaštiti i promovisanju prava i dostojanstva osoba sainvaliditetom.Stvaranjem Sektora za zaštitu osoba sa posebnim potrebama pri Ministarstvurada, zapošljavanja i socijalne politike osobe sa invaliditetom su posle dugog niza godinadobili ravnopravnog partnera
č
iji je osnovni zadatak da štiti položaj osoba sainvaliditetom i u saradnji sa razli
č
itim invalidskim organizacijama i invalidima kao pojedincima isti unapre
đ
uje i usavršava.1
 
U tom cilju ovaj sektor je neposredno nakon formiranja preduzeo odre
đ
enezakonom predvi
đ
ene korake kako bi otklonio neke od vidljivih nedostataka pozitivnih pravnih propisa, a koji su direktno štetili položaju osoba sa invaliditetom. Sektor 
ć
e idalje raditi na unapre
đ
enju položaja i kvaliteta života osoba sa invaliditetom, krozrazli
č
ita zakonska rešenja.U planu nam je donošenje
Nacionalne strategije
kao veoma važnog strateškogdokumenta ne samo za osobe sa invaliditetom, ve
ć
i za celokupnu društvenu zajednicu.U ovoj publikaciji mogu se prona
ć
i informacije o pravima osoba sa invaliditetomi uslovima za njihovo ostvarivanje, odnosno koriš
ć
enje usluga institucija u svimsistemima zaštite u okviru našeg pravnog sistema: u sistemima socijalne zaštite,zdravstvene zaštite, porodi
č
no-pravne zaštite dece i porodice, vaspitanja i obrazovanja,zapošljavanja i radnih odnosa, penzijskog i invalidskog osiguranja, saobra
ć
aja i oblasti poresko-pravnog sistema, stanovanja...Trudili smo se, da na jednostavan na
č
in govorimo o pravima i uslovima zanjihovo koriš
ć
enje, a vodi
č
je namenjen svim osobama sa invaliditetom, kao i svima kojisu profesionalno angažovani u oblasti rada sa osobama sa invaliditetom.Slede
ć
a strana:
 Izvori prava
Prava osoba sa invaliditetom ure
đ
ena su izme
đ
u ostalog me
đ
unarodnimdokumentima univerzalnog karaktera i dokumentima koji se bave specifi
č
no pravimaosoba sa invaliditetom. Na osnovu me
đ
unarodnopravnih instrumenata proizilaze tri osnovna zaklju
č
ka:
 
 princip jednakosti prava sadržanih u korpusu ljudskih prava koja predstavljajusastavni deo me
đ
unarodnopravnih instrumenata odnosi se na sva lica, uklju
č
uju
ć
ii lica sa invaliditetoim
 
lica sa invaliditetom imaju i specifi
č
na prava
 
ne postoji jedinstvena lista specifi
č
nih prava, ve
ć
se ona nalaze u velikom broju pravnih instrumenata ili su priznata u sudskoj praksi.2
 
USTAV REPUBLIKE SRBIJE 
 Ustav Republike srbije, kao najopštiji akt našeg pozitivnog zakonodavstva, generalnozabranjuje diskriminaciju (u širem tuma
č
enju i osoba sa invaliditetom).Gra
đ
ani su jednaki u pravima i dužnostima i imaju jednaku zaštitu pred državnimi drugim organima bez obzira na rasu, pol, ro
đ
enje, jezik, nacionalnu pripadnost,veroispovest, politi
č
ko ili drugo uverenje, obrazovanje, socijalno poreklo, imovno stanjeili koje li
č
no svojstvo.Slobode i prava ostvaruju se, a dužnosti se ispunjavaju na osnovu Ustava, osimkad je Ustavom predvi
đ
eno da se uslovi za ostvarivanje pojedinih sloboda i pravautvr 
đ
uju zakonom.Zakonom se može propisati na
č
in ostvarivanja pojedinih sloboda i prava kad je toneophodno za njihovo ostvarivanje.Zloupotreba sloboda i prava
č
oveka i gra
đ
anina protivustavna je i kažnjiva, onakokako je to zakonom predvi
đ
eno.Obezbe
đ
uje se sudska zaštita sloboda i prava zajem
č
enih i priznatih Ustavom.
 
Svako ima pravo na zaštitu zdravlja.
 
Deca, trudnice i stara lica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu iz javnih prihoda,kad to pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu, a druga lica pod uslovimautvr 
đ
enim zakonom.
 
 
Svako ima pravo na rad.
 
Jam
č
i se sloboda rada, slobodan izbor zanimanja i zaposlenja i u
č
ć
e uupravljanju. Svakome je, pod jednakim uslovima, dostupno radno mesto ifunkcija.
 
Gra
đ
anima koji su delimi
č
no sposobni za rad zajem
č
uje se osposobljavanje zaodgovaraju
ć
i posao i obezbe
đ
uju se uslovi za njihovo zapošljavanje, u skladu sazakonom.
 
Država obezbe
đ
uje socijalnu sigurnost gra
đ
anima koji su nesposobni za rad, anemaju sredstva za izdržavanje.
 SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNA SIGURNOST 
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Leomesi Leo liked this
Marko Nedic liked this
Milica Mijatovic liked this
Dragisa Jurisic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->