Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Conto Biantara Masrahkeun Calon Pangantén Lalaki

Conto Biantara Masrahkeun Calon Pangantén Lalaki

Ratings: (0)|Views: 2,491|Likes:
Published by ardee182

More info:

Published by: ardee182 on Feb 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2014

pdf

text

original

 
Conto Biantara Masrahkeun Calon Pangantén LalakiJul 13, '08 11:28 PMfor everyone
Poé Ahad kamari, tanggal 13 Juli 2008, kabeneran kuring kudu nedunan ondangankawinan blasteran Sunda-Padang nu ngadahup ka urang Lampung. Dina pasamoaneuwueh acara adat tradisional. Wirahma nu mirig pasamoan gé musik barat lain musiktradisional Sunda atawa Padang atawa Lampung. Anu katémbong nuansa étnikna téhngan dina pakéan pangantén jeung kolotna hungkul nyaéta pakéan tradisional Lampung.Kuring jadi sono hayang nyaksian upacara adat Sunda dina kawinan. Kasona radakaubaran lantaran minggu kamari kuring karék meuli buku Panggelar Sastra karya bapaDrs. Ahmad Hadi, terbitan Pamulang Tangerang, taun 2004, dimana di jerona aya contobiantara seserahan dina adat Sunda.Kieu conto biantara masrahkeun calon pangantén lalaki téh:
Assalamu ‘alaikum wr. wb.Inna hamdalillah. Nahmaduhu wa nastai’nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururianfusina wa min sayyiati a’malina. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah.Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu warosuluhu, la nabiya ba’dah.Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita, urangsanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam, kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur.Alhamdulillah wa syukrillah wa ‘ala ni’matillah, dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT,urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan, dinararaga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. Atuh kalihna tiéta, urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du’a kana naon rupi anu dipimaksad kusohibul makosid sakulawargi.Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wa nabiyana,Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina, ka parasohabatna, ka tabi’in tabi’atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana.Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir. Amin.Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka simkuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan.Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan, ku panampian anu kalintangnyugemakeunana. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Teu aya anu tiasa dipisanggemiwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung, ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci, pamugi rupiningkasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. Amin.Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, sakumaha anu kauninga ku urangsadaya, wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh, duriung ku wargi-wargi, dijajap ku pirang-pirang pidu’a, kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. Nanging aya maksud kolbu nu dituju, aya maksad manah anu diseja. Wiréhna kapungkur 
 
sabadana pun anak, Cép Tata, patepang anu munggaran sareng Néng Titi, rupina ngaraos kapetik atikapentang asmara cinta. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. Dedeg sampé rupa hadé. Gadona endog sapotong, beungeutna ngadaun seureuh, irungna kuwungkuwungan, tarangna teja mentrangan. Diteuteup tihareup sieup disawang ti tukang lenjang. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbangkapéngpéongan. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék, itu purun ieu daék, dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami.Dina danget ieu, Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina, gaduh maksud hoyongmungkas alam lalagasan, ngancik di alam rimbitan, teteg jejem rék muru ka balé nyungcung,manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung.Dina ieu kasempetan, kalayan kasakséni ku wargi-wargi, ogé diwuwuh ku para sepuh, sim kuringseja nyanggakeun pun anak, Cép Tata, ka ramana Néng Titi, pangersana Bapa Sastra Wigunakanggo ditikahkeun dina danget ieu.Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit, hususna ka Néng Titi, ti danget ieu Bapa sareng Ibu salakusepuhna nyanggakeun Cép Tata, ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal, ti tengah tina pangkonan. Nyanggakeun rambutna salambar, getihna satétés, ambekanana sadami. Nyanggakeun tiluhur saujung ketu, ti handap saujung sapatu, di tengahna anu kitu, anu sawaktos-waktos sok jigasurutu.Kalihna ti éta, Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. Mung ieuwé saurna nu dibantun téh mung sarupi, nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk, nu bosongot kawasmarmot, nu ngaréngkol osok ngompol. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran:Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul.(Wios) Cép Tata teu cacandakan,asal étana bedegul.Saur Cép Tata, éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit, dicacandak ti bubudak,nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. Bubuhan dipaké pamikul bengkung, dianggo pangérét bingkeng, dianggo tihul teu hurung. Numawi teras dibantun wé ka dieu. Manawi di dieu mah tiasadimangpaatkeun ku Néng Titi, dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. Jadi pamatri asihlaki rabi dina ngambah sagara rumah tangga.Bapa kalih ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan, pamugi kauninga utamina ku Néng Titi, wiréhna CépTata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepiharti tuna harta, suwung ku kaweruh. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri, dirérét tina légégnasanés légég Bapa Lebé, masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna,malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya.Bapa kalih Ibu, dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleutngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Nanging ngaleut téh henteu leubeut

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
YudhaPrayoga liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
kanghasbi7119 liked this
kanghasbi7119 liked this
kangmesra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->