Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ágoston Vallomásai

Ágoston Vallomásai

Ratings: (0)|Views: 214|Likes:
Published by Istvan Fodor

More info:

Published by: Istvan Fodor on Feb 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

 
 
CCC
OOO N N NFFFEEESSSSSSIIIOOO N N NEEESSS
 
VVV
AAALLLLLLOOOMMMÁÁÁSSSOOO
 
AAAuuueeellliiiuuusssAAAuuuggguuussstttiiinnnuuusss 
 
III...ÖÖÖ N N NYYYVVV 
III...FFFEEEJJJEEEZZZEEETTT 
IISSTTEE N NSSEEEE N NTTÉÉSSÉÉBBİİLLVVÁÁGGYYAAOOZZIIIISSTTEE N NDDIICCSSÉÉEETTÉÉEE 
I. Nagy vagy Uram és igen-igen méltó minden dicséretre.
1
Nagy a Te hatalmad ésbölcsességednek nincs határa.
2
Dicséretedre sóvárog az ember, teremtésednekkicsi paránya. Rádöbben az ember a maga halandó voltára, szemügyre veszi bőnebizonyságát és egyben tanúságát annak, hogy a kevélyeknek Te Uram ellenállasz.
3
 És mégis dicséretedre kívánkozik az ember, teremtésednek kicsi paránya.Te ébreszted föl bennünk magasztalásod örömét, mert magadért teremtettélbennünket és nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik benned.Világosíts meg Uram és add megértenem: könyörgök hozzád elıbb, vagy inkábbdicsérlek Téged? A rólad szerzett ismeret, vagy a hozzád szálló könyörgés az elsı?No de ki könyörög hozzád, ha nem tud még rólad? Hiszen mást szólít talánhelyetted, ha nem ismer Téged. Vagy inkább könyörögnöm kell hozzád, hogymegismerjem orcád? Ámde hogyan könyörögjünk ahhoz segítségül, akiben hitünknincsen? Vagy hogyan higgyünk abban, akirıl nem szólt még hirdetınk szája?
4
 Dicsérik az Urat, akik ıt keresik.
5
Megtalálják ıt keresıi, és ha meglelték,dicséretébe fognak.Nos, hadd keresselek Uram hívogatva téged és beléd vetett hitemben hívogassalak:hiszen meghirdettek már téged nekünk. Könyörög hozzád Uram, a tıled kapotthitem. Te serkentettél reá, Fiad emberségével és hirdetıd szolgálatával.
IIIIII...FFFEEEJJJEEEZZZEEETTT 
BBEE N N N NEEVVAA N NAAHHÍÍVVOOGGAATTOOTTTTIISSTTEE N N,,ÉÉSSİİAAZZIISSTTEE N NBBEE N NVVAA N N 
2. Miképpen hívom segítségül Istenemet, Istenemet és Uramat? Hiszen magambaszólítom ıt, midın esengek hozzá. És miféle hely volna bennem, ahová eljöjjönhozzás Istenem? Ugyan hova jöjjön hozzám az Úr, a mennyet és a földet teremtıIsten? Uram Istenem, mi van bennem, hogy befogadjon téged? Vagy a tıled alkotottég és föld, s bennük magam is, kicsiny teremtményed, elégséges talánbefogadásodra?Avagy mert nélküled nem volna létezı dolog, azért minden valóságnak magába kellfogadnia téged? Nos, magam is létezek. Miért esdekelem tehát tıled, hogy jöjjhozzám, hiszen nem léteznék, ha te nem volnál bennem?Lám nem vagyok még az alvilágban, ámde te ott is vagy. „Ha leszállok az alvilágba, jelen vagy.”
6
 Tehát nem léteznék Istenem, semmiképpen sem léteznék, ha te nem volnálbennem. Vagy inkább nem léteznék, ha nem volnék tebenned, mert „mindenbelıled, általad és érted van”.
7
Így is helyes Uram, így van ez bizony.Hova hívogassalak tehát, ha benned vagyok? Vagy honnét jöjj belém? Ugyan hovairamodhatnék egeken és földeken túlra, hogy innét jöjjön belém az én Istenem?Hiszen így szólítottál hajdan: én töltöm be az eget és a földet.
8
 
1
Zsolt. 144,3.
2
Zsolt, 146,5.
3
Péter 1,5,5.
4
Róm. 10,14.
5
Zsolt. 21,27.
6
Zsolt. 138,8.
7
Róm. 11,36.
 
IIIIIIIII...eee j j jeeezzzeeettt 
IISSTTEE N NMMII N NDDEE N NÜÜTTTTEEGGÉÉSSZZEE N NVVAA N N,,DDEESSEEMMMMIIFFÉÉLLEETTEEEEMMTTMMÉÉ N NYY  N NEEMMFFOOGGAADDJJAABBEEİİTTTTEELLJJEESSEE N N 
3. Vajon az ég és a föld befogad téged, mert betöltöd ıket? Avagy betöltöd ıket, demarad még belıled valami, mert téged be nem fogadhatnak? Ámde hová ömlesztedvissza a belıled megmaradtat, miután betöltötted az eget és a földet? Vagy nincsszükséged arra, hogy bármi is körülfogjon, mert magadban foglalsz mindent? Habetöltesz valamit, úgy töltöd be, hogy magadba foglalod? Nem véled telt edénynektesznek maradandóvá téged, hiszen ha darabokra is törnek is azok, te nem ömleszszerte. És ha kiömleszted már magadat miránk, nem te csordogálsz lent, hanembennünket emelsz föl, nem te hullasz szerte, de minket győjtesz egybe.Te mindent betöltı, egész magaddal töltesz be mindent? Avagy mert téged egészenbe nem fogadhat semmi, csupán a részedet fogadják be, s egy ugyanazt a résztfogadják be együtt mindenek? Vagy egy-egy részt az egy-egy, nagyobbat fogad be anagyobb, és kisebbet a kisebb? Így tehát van nagyobb részed és van másik kisebb?Vagy inkább mindenütt egész vagy, de azért semmiféle teremtmény be nem fogadtéged teljesen?
IIIVVV...FFFEEEJJJEEEZZZEEETTT 
IISSTTEE N NBBÖÖLLCCSSEESSSSÉÉGGEEÉÉSSMMAAGGYYAAAAZZHHAATTAATTLLAA N NTTÖÖÉÉLLEE''TTEESSSSÉÉGGEE 
4. Mi vagy tehát, én Istenem? Mi volnál - könyörgök -, ha nem Úr és Isten? Mert "kiIsten az Úron kívül, vagy ki Isten a mi Istenünkön kívül?”
9
 
 Nagyok nagyja, jóságok jósága, végtelenül erıs, örökre mindenható, irgalmas éshatártalanul igazságos, fürkészhetetlen titokzatosság és mérhetetlen jelenvalóság,szépségek szépsége és mondhatatlanul bátor, szilárd és fölfoghatatlan, változatlan ésmindeneket megváltoztató; sohasem új és sohasem régi; mindent megújító és a kevélyeket tudtuk nélkül is avatagságba süllyesztı; folyton tevékeny, örökkön nyugodalmas; győjtögetı és szükséget sohasem látó; hordozónk és betöltınk és megoltalmazónk;teremtınk és táplálónk és tökéletesítınk; keresı, bár semmid sem hiányzik. Szeretsz, ámlobogó szenvedély nélkül; féltékeny vagy, de higgadt maradsz; van bánatod, de fájdalmát nem érzed; haragszol és háborítatlan vagy; dolgokat cserélsz, de végzésed nem cseréled;visszaveszed a megtaláltat és a soha el nem veszítettet; sohasem szegény és örülsz anyereségnek; sohasem fösvény és behajtod uzsorádat. Fölösen fizetünk neked, hogytartozzál Uram, és ugyan kinek volna valamije, ami nem a tiéd? Adósságot fizetsz, te senki adósa, adósságot engedsz veszteséged nélkül 
.. 
És mit mondottunk így rólad Istenem, életem és én szent édességem? Vagyegyáltalán mit mond valaki, ha terólad beszél? Ámde jaj a rólad csöndbenhallgatóknak, pedig lám néma a rólad csak fecsegı.
VVV...FFFEEEJJJEEEZZZEEETTT 
IISSTTEE N NSSZZEEEETTEETTÉÉTTÉÉSSBBŐŐ N NEEII N NEEBBOOCCSSAA N NAATTÁÁTTÉÉII 
5. Ki adja nekem, hogy megnyugodjam benned? Ki segít nekem, hogy szívembe jöjj,és megrészegítsd szívemet, és elfeledjem sötét óráimat? Ki támogat, hogy egyetlen javamat, téged átöleljelek? Mi vagy te nekem? Könyörülj rajtam, hogy szóra nyíljékajkam. Mi vagyok én magam is neked, hogy parancsba adod: szeresselek téged, sha ezt meg nem cselekszem, neheztelsz reám és roppant nyomorúsággal
8
Jer. 23,24.
9
Zsolt. 17,32

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Bene Richárd liked this
Sipos Andrásné liked this
dotyi90 liked this
Esther Blaise liked this
Sofya92 liked this
yogin965 liked this
vassgyopi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->