Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psikolinguistik1 - Sejarah an Definisi Dan Subbidang Psikolinguistik

Psikolinguistik1 - Sejarah an Definisi Dan Subbidang Psikolinguistik

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,396|Likes:
Published by ctmar74

More info:

Published by: ctmar74 on Feb 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

 
PSIKOLINGUISTIK (BML2163)
SEMESTER 2 SESI 2009 / 2010MINGGU PERTAMAPERBINCANGAN MELIPUTI SUBTOPIK:SEJARAH PERKEMBANGAN PSIKOLINGUISTIK PENGERTIAN PSIKOLINGUISTIK SUBBIDANG PSIKOLINGUISTIK 
KONSEP DAN PRINSIP PSIKOLINGUISTIK 
-
Pada abad yang silam terdapat dua aliran falsafah yang terus bertentangandan sangat mempengaruhi perkembangan psikologi dan linguistik.
-
Pertama adalah aliran empirisme yang berhubung erat dengan psikologiasosiasi. Aliran empirisme melakukan kajian terhadap data empiris atauobjek yang dapat dicerap dengan cara menganalisis unsur-unsurpembentukannya sehinggalah yang sekecil-kecilnya.
-
Aliran kedua ialah rasionalisme. Aliran ini mengkaji akal sebagai satukeseluruhan dan menyatakan bahawa faktor-faktor yang ada dalam akalpatut diteliti untuk memahami perilaku manusia.
-
Von Humboldt (1767-1835) berbangsa Jerman, telah mengkaji hubunganantara bahasa dengan pemikiran manusia.
-
Ferdinand de Saussurre (1858-1913) pakar linguistik berbangsa Swissmemperkenalkan tiga istilah bahasa, iaitu
langage
(bahasa yang padaumumnya bersifat abstrak)
langue
(bahasa tertentu yang bersifat abstrak)dan
 parole
(bahasa sebagai pertuturan yang bersifat konkrit).
-
Edward Sapir 
(1884-1939) yang berasal dari Amerika adalah pakar dalambidang antropologi dan linguistik. Menurut Sapir, psikologi menerbitkan dasarilmiah yang padu dalam pengkajian bahasa. Beliau merumuskan bahawastruktur bahasa menentukan struktur pemikiran manusia.
-
Leonard Bloomfield (1887-1949) pakar linguistik yang berasal dari Amerikaberpendapat bahawa peringkat berbahasa bermula daripada pengalaman
 
yang luar biasa, terutamanya
 
penjelmaan daripada tekanan emosi yangsangat kuat. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme yang dikenalisebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi.
-
Otto Jespersen, pakar linguistik berbangsa Denmark telah menganalisisbahasa menurut psikologi mentalis yang juga sedikit berbaubehaviorisme. Menurutnya bahasa tidak wujud dalam pengertian satubenda seperti sebuah kereta atau seekor arnab, tetapi merupakanlambang-lambang dalam otak yang menjelmakan pemikiran.
-
Karl Buchler pakar psikologi Jerman dalam bukunya Sprach Theorie (1934)mengupas bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi yang disebut
Kungabe
(kemudian disebut Ausdruck)
 Appel
(yang disebut Auslosung)dan
Dartstellung
.
Kungabe
adalah tidakan komunikatif yang diwujudkandalam bentuk verbal.
 Appel
adalah permintaan yang ditujukan kepada oranglain. Dartstellung pula adalah gambaran pokok bagi masalah yangdikomunikasikan.
-
Wundt (1832-1920) ahli psikologi Jerman merupakan orang pertama yangmengembangkan teori mentalis bahasa secara sistematik . Beliaumenyatakan bahawa bahasa adalah alat untuk melahirkan fikiran. Di sampingitu, Wundt turut dikenali sebagai pengembang teori performasi bahasa.
-
Watson (1878-1958) ahli psikologi behaviorisme berbangsa Amerika. Beliaumenempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku ataukegiatan lain, seperti makan, berjalan dan bekerja. Namun, kemudiannyabeliau telah menyamakan perilaku bahasa dengan teori Stimulus - Respons(S-R) yang dikembangkan oleh Pavlov. Oleh itu, persamaan tersebutmengesahkan kata-kata adalah sama dengan benda lain sebagai respondaripada sesuatu stimulus.
PENGERTIAN PSIKOLINGUISTIK 
Psikolinguistik terbentuk daripada perkataan psikologi dan linguistik, iaitudua bidang ilmu yang berbeza, masing-masing boleh berdiri dengan sendiriberdasarkan prosedur dan kaedah yang berlainan. Namun, kedua-duanyaberperanan melatakkan bahasa sebagai objek yang formal.
Pada awalnya hubungan antara kedua-dua disiplin disebut
linguistic psychology.
Ada juga yang menyebut
 psychology of languange
.
Secara etimologi, kata
 psikolog
i berasal daripada bahasa Yunani Kuno
 psyche
dan
logos
. Kata
 psyche
bererti jiwa, roh atau sukma, manakala kata logos
 
bermaksud ilmu. Justeru, psikologi secara harfiahnya bererti ilmu jiwa atauilmu yang objek kajiannya adalah jiwa.
Dalam gambaran luas, psikologi lebih membahas atau mengkaji tingkah lakumanusia dari segi yang boleh diamati. Alasannya, jiwa bersifat abstraksehingga tidak dapat diamati secara empirikal. Walau bagaimanapun, objekkajian setiap ilmu harus dapat dicerap secara mendalam. Walaupun besarkemungkinan gerak-geri seseorang belum tentu menggambarkan keadaan jiwa sebenarnya, namun secara tradisinya psikologi lazimnya dimaksudkansebagai satu bidang ilmu yang cuba mempelajari tingkah laku manusia.
Secara umumnya, linguistik bermaksud ilmu bahasa atau ilmu yangmeletakkan bahasa sebagai objek kajian. Bahasa merupakan fenomena yanghadir dalam segala aktiviti kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita bolehmeneliti kewujudan berbagai-bagai cabang linguistik dengan berdasarkanpelbagai kriteria atau pandangan. Bidang linguistik dikelaskan dalam tigafasa kajian, iaitu:
Pertama, objek kajiannya dibahagikan kepada dua jenis, iaitu linguistik mikrodan makro. Kajian linguistik mikro adalah struktur dalaman bahasa yangmencakupi struktur fonologi, morfologi sintaksis dan leksikon. Kajianlingustik makro pula adalah bahasa dan hubungannya dengan faktor-faktor diluar bahasa seperti sosiologi, psikologi, antropologi dan neurologi.
Kedua, menurut tujuan kajiannya, linguistik dapat dibezakan dalam duabidang utama, iaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Kajianteoritis hanya ditujukan untuk mencari atau menemukan semua teorilinguistik. Kajian terapan pula difokuskan ke arah penerapan kaedah-kaedahlinguistik dalam aktiviti yang praktis, seperti pengajaran bahasa, terjemahandan penyusunan kamus.
Ketiga, kewujudannya disebut linguistik sejarah atau sejarah linguistik.Linguistik sejarah mengkaji perkembangan dan perubahan sesuatubahasa atau sejumlah bahasa, sama ada untuk dibandingkan ataupunsebaliknya. Sejarah linguistik pula mengkaji perkembangan ilmu linguistik,sama ada tentang tokoh-tokoh, aliran-aliran teori ataupun hasil-hasil kerja(Chaer, 1994).
Weiss yang berasal dari Amerika merupakan salah seorang tokoh psikologibehaviorisme yang terkemuka. Beliau telah merintis jalan ke arah kelahirandisiplin psikolinguistik. Teori yang dikemukakan oleh Wiess:
Bahasa merupakan satu kumpulan respons yang jumlahnya tidakterbatas terhadap sesuatu stimulus. Bahasa merupakan stimulusterhadap sesuatu respons atau sesuatu respons terhadap stimulus.

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nteenzweqz liked this
Mira Arima Rara liked this
Cahaya Moon Moon liked this
damiaeryna liked this
Ara Stayonmyline liked this
Chazman Ttd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->