Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Versmondó / XV. évfolyam / 6. szám

Versmondó / XV. évfolyam / 6. szám

Ratings:
(0)
|Views: 505|Likes:
Published by Versmondó

More info:

Published by: Versmondó on Feb 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

 
XV
ÉVFOLYAM
6.SZÁM
2007.
DECEMBER
 
Tartalom
C
100
9
szerveztekSzatmárnémetiben18AdyEndre:Amigyermekünk18Anéptanító18PopperFerenc:RadnótiMiklósRegionálisVers-ésPrózamondóVerseny19RadnótiMiklósrásközben19
I.
G y ő r i
2versmondó
versmondó
 
methAndrás
aMagyarVersmondókEgyelenektitra
2007.okber27-én,élenek65.évébenörökálombaszendelt
Búcsúzunka
g y ő r i
n é p m ű v e l ő
kollegától,akihosséveken
keresztül-
1 9 6 1 - t ő l
Kapuvárott,majd
Gyár-Moson-Sopron
megyeiinzménben,alegendásBartóklaMegyei
M ű v e l ő d é s i
Központban
-
teljesítetteldetését:azirodalomésa
m ű v é s z e t e k
n é p s z e r ű s í t é s é t .
Neveösszefonódottaversmondómozgalommal,egyikfontos
s z e r v e z ő j e ,
iránjavoltaRadnótiMiklósOrszágos
Vers-
ésPrózamonVersenynek.AzMVE
G y ő r - M o s o n - S o p r o n
MegyeiSzervezenekésaMagyarVersmondókEgyesületeelnökségénektagja,illetvetitkáravolt.Fontosabbkintetései:SzocialistaKultúráértkitüntetés,
1984.,
Radnóti-díjazirodalom
n é p s z e r ű s í t é s é é r t ,
1998.,
aMagyarVersmondókEgyesületeáltalalapított
"Ki
visziátaSzerelmet"emkplakettje,2003.
Itthagytálbennünket!Nem
g y ő z t e d
leagyilkosrt,
ő
g y ő z ö t t
leged!Decsaktestedet,
mert
szellemed,ldiéletedmegragadhatóeredményeiittmaradtakköztünk.Micsodavilág!Meghódít
juk
agtelent,deabennünkbujkálópanyirendellenesrosszat
nemvagyunk
képesek
l e g y ő z n i .
Nem
t ű n s z
elnyomtalanulaz
i d ő
végtelenségében,hasznosatés
t
cselekedtél,amiaközösemlékezetbenolymélybarázdákathagyott,
amelyek
kitörölhetetlenek.Reménykedtünk,vártuka
reket,hogyrendbessz,hogyfelsz,ésfolytatodsmunkánkata
Magyar
VersmondókEgyesületébenésa
g y ő r i
szervezetben,amelynekfontosmotorjavoltál.Számítottunk
s z e r v e z ő e r ő d r e
éshiggadt,kiegyensúlyozott,okosvéleményedre,széles
k ö r ű
m ű v e l t s é g g e l
fölrtezettirodalmitudásodra,amelyetolysokszorkamatoztattálarendhagyóirodalmiórákon.As
múlt
fonalaiegyszerreolyanfontosemkkénemesednek
.mint
k ő b e n
amegkövesülcsigaház",hogyRadnóti
g y ö n y ö r ű
sotidézzem.AszámtalanRadnóti,Kormos,Egyetemiversmondóversenyekszépgesélnyei,aszemünkláttánbontakozótehetségekszámypróbálgatásai,meglett,megállapodott
versmondók
katartikusversélményeisazokazirodalmiesenyek,amelyekévtizedekltánisáttneka
múlt
homályosítóemlékezetén.Ottfenn,azégiversmondópódiumonisvigyázdsügnket,setsdazoda
é r k e z ő k
hitét
m e g ő r i z n i ,
mondd
nekik,hogyérdemesvoltokosanélni,szeretniaztasügyet,amelyet
nem
csakmagunknak
ő r i z t ü n k
megésadtunktovább.
MagyarVersmondókEgyelete
BúcsúNémethAndrástóla
g y ő r i
t e m e t ő b e n
Azéletkíméletlenigazságtalanságokathordozmagában!Hova
t ű n i k ,
holeszegy
ember
ldite?Miazalenyomat,amelymegmarad,ha
nem
isörökre,delegabbaddig,
g
mosolyodraemlékeznek,amíg
nem
felejtikelarcvonásodat?Hovaésmilesznekcselekedeteidnekgyümölcsei?Elporladnak,mintadtelentest?Semmivélesznek?Befediaz
i d ő
végtelenségénekvaspora?Nyomtalanulellehet
t ű n n i ?
Akezdetésavégközöttimaroknyi
i d ő r é s b e n
húzzuk
megmagunkat.Kilt
k
a
ránk
szabott,megméretett
i d ő t .
Élünk!Küzdünkés
k ű s z k ő d ű n k l
Teremtünkegymikrovilágot,sebben
amikrovilágban
elhelyezzükmagunkatéselrendezzükéletünket.lvagyrosszul,eredményesen
va!:,')'
kudarcosan,örömmel-jókedvvel
vagy
szomorúbban,búslakodva,Kezdetbenavigmegválnradozunk,s
mikor
rádöbbenünk-mertamegrázórémületésdöbbenetafelismerés
-,
hogyavig
nem
hagyja
magát
megváltoztatni,
e l ő s z ö r
lázadva,majdcsendesen,
konok
hittelarratörekszünk,hogylegabbajobbítássa
jótett
akaratamaradjonmegszámunkra.Alkotunk,ésalkotásrabiztatunksokat!Hátennyiazegész?Nem!Eznemlehet!Kellmégvalami,amibenöntudatlanhittelkapaszkodhatunk,amelyéletünkutolsópillanatáigisvelünkvan.Ahit!Azénhitem,amely
csak
azenyémésmegoszthatatlanésmegtagadhatatlan,
magammal
viszemazörökvalógbais.ATeHited,hogymégiseredményesvollepillanatnyi
l é t i d ő
alattis,
mert
amintTemagad,haegy
közösségi
rendszer
k i e g é s z í t ő
szevagy,úgymindentettedhozzájárultasségiéletteljeshez.Bandikám!Teezttetted!Tettedmindenkor,életedmajdnemmindenszakaszában!zd!Ittállunktant!Létezésedvalóságánakmegidésévelarrarunk,hogyjelenlétünkkeltanúskodjunk,hogyigazésteljes
emberment
el,hagyottittminket."Mindaz,amiszépésjó,rmi
módon
isaz,önmabanszépésjó,önmagábanteljes:adicséret
nem
alkotósze.A
d i c s é r e t t ő l
semminemlesz
sem
silányabb,semjobb.Vajonmelyikünkazértszépés
,
mertdicsérik.Vajonasmaragdhitványabblesz-e,
mint
volt,ha
nem
dicsérik?"(MarcusAurelius)."Milyensemmis,avig
i d ő m é l y é h e z
hasontva,avisszapillanstulajdonéletünk
múlt
jára"
(ThomasMann).Andris!Mostsoroljamérdemeidet:ízig-vérigmindenkorbanigazi
n é p m ű v e l ő
voltál.Aszóklasszikusésnemesértelmében:jobbító,felvilágosító,
l e l k e s í t ő !
Igaziközösséginy,humanistaértelmesség,
olyan
középiskolaitar,aki
versmondó
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Helga Fábián liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->