Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Egyszerű Fordítású Újszövetség

Egyszerű Fordítású Újszövetség

Ratings: (0)|Views: 218|Likes:
Published by Istvan Fodor
A legszofisztikáltabb teológusok is meríthetnek ennek az egyszerű fordításnak a leegyszerűsítő nyelvi megoldásaiból. Sokszor túl egyszerű a bonyolult gondolkodásúak számára, de emlékezzünk: egy adott ige üzenetei közül egyszerre csak az egyiket mondhatjuk el! (ha egy átlagos prédikációra készülünk.. :) ) Karinthy Frigyes mondta: Minden fordítás ferdítés. A Biblia esetében ez így szól: Minden fordítás interpretáció!
A legszofisztikáltabb teológusok is meríthetnek ennek az egyszerű fordításnak a leegyszerűsítő nyelvi megoldásaiból. Sokszor túl egyszerű a bonyolult gondolkodásúak számára, de emlékezzünk: egy adott ige üzenetei közül egyszerre csak az egyiket mondhatjuk el! (ha egy átlagos prédikációra készülünk.. :) ) Karinthy Frigyes mondta: Minden fordítás ferdítés. A Biblia esetében ez így szól: Minden fordítás interpretáció!

More info:

Published by: Istvan Fodor on Feb 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

 
 M
áté 
evangéliuma
1
1:21
 Jézus
A név jelentése: „szabadítás”.
 Jézuscsaládfája
(Lk 3:23–38)
1
1
Ez Jézus Krisztus
*
családfája. Jézus Dávid
*
családjából származik, Dávidpedig Ábrahám
*
családjából.
2
Ábrahám
*
fia Izsák
*
volt, Izsák fia Jákób
*
, Jákób fiai pedig Júda éstestvérei voltak.
3
 Júda gyermekei Fáresz és Zerah voltak, akik Támártólszülettek. Fáresz fia Heszrón, Heszrón fia pedig Arám volt.
4
Arám fiaAminádáb, Aminádáb fia Nahson, Nahson fia pedig Szalmón volt.
5
Szalmónfia Boáz volt, akit Ráháb szült. Boáz fia Óbéd volt, akit Ruth szült. Óbéd fiaIsai volt.
6
Isai fia Dávid
*
király volt. Dávid fia pedig Salamon, akit Úriásfelesége szült neki.
7
Salamon fia Roboám volt, Roboám fia Abijjá, Abijjá fia pedig Ászá.
8
Ászáfia Jósafát, Jósafát fia Jórám, Jórám fia Uzziás volt,
9
Uzziás fia Jótám, Jótámfia Áház, Áház fia pedig Ezékiás volt.
10
Ezékiás fia Manassé, Manassé fiaÁmón, Ámón fia Jósiás volt.
11
 Jósiásnak a babiloni fogságbavitel idejénszületett gyermekei: Jekonjás és testvérei.
12
A babiloni fogságbavitel után Jekonjásnak fia született: Sealtiél. Sealtiélfia Zerubbábel volt.
13
Zerubbábel fia Abihud, Abihud fia Eljákim, Eljákim fiapedig Azzur volt.
14
Azzur fia Cádók, Cádók fia Jákin, Jákin fia Elihud volt.
15
Elihud fia Eleázár, Eleázár fia Mattán, Mattán fia pedig Jákób volt.
16
 Jákóbfia József volt, annak a Máriának a férje, akitől Jézus, a Krisztus
*
született.
17
A nemzedékek száma tehát: Ábrahámtól
*
Dávidig
*
tizennégy nemzedék,Dávidtól a babiloni fogságbavitelig szintén tizennégy nemzedék, a babilonifogságbaviteltől Krisztus
*
születéséig pedig ismét tizennégy nemzedék.
 Jézus Krisztus születése
(Lk 2:1–7)
18
 Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, József jegyese volt. Demég mielőtt összeházasodtak volna, kiderült, hogy Mária gyermeket vár aSzent Szellemtől
*
.
19
Vőlegénye, József, igaz ember volt, és mivel nem akartarossz hírbe hozni Máriát, úgy gondolta, hogy titokban bontja fel a jegyességet.
20
Miközben ezen gondolkodott, megjelent neki álmában az Úr angyala, ésígy szólt hozzá: „József, Dávid fia
*
!Ne félj feleségül venni Máriát, hiszen abenne növekvő gyermek a Szent Szellemtől
*
van!
21
Fiút szül majd, akit Jézusnak nevezz
*
, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.”
 
2 MÁTÉ 1:22–2:15
1:23
idézet: Ézs7:14.
2:11
tömjén és mirha
Drága parfümök.
2:15
idézet: Hós11:1.
22
Mindez azért történt így, hogy beteljesedjen, amit az Úr mondott apróféta
*
által:
23
„Egy szűz
*
gyermeket vár, és fiút szül majd, akinekImmánuel lesz a neve” — ami azt jelenti: velünk az Isten.
*
24
Amikor József felébredt az álomból, mindent úgy tett, ahogyan az Úrangyala parancsolta neki. Feleségül vette Máriát,
25
de nem volt közöttüktesti kapcsolat mindaddig, amíg Mária meg nem szülte a fiát, akit Jézusnaknevezett el.
A bölcsek meglátogatjákJézust
2
1
 Jézus a júdeai Betlehem városában született Heródes király
*
uralkodásaidején. Ekkor bölcsek érkeztek keletről Jeruzsálembe,
2
és azt kérdezték:„Hol van a zsidók királya, aki most született? Láttuk a csillagát keleten, ésazért jöttünk, hogy imádjukőt.”
3
AmikorHedeskily
*
eztmeghallotta,nyugtalankodnikezdett,ésveleegttJeruzsálemegészpeis.
4
Hedesösszevtaapmindenpapját
*
ésrvénytanítóját.Megkérdeztek,hogy holkellmegsletnieaKrisztusnak
*
.
5
„AdeaiBetlehembenlaszolk,merteztírtaerrőlapróféta
*
:
6
»Betlehem, Júdaföldje,nem te vagy a legkisebb Júdavezetővárosaiközött,mert belőled származik majd az azuralkodó,aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.«”
Mik
5:2
7
EkkorHedes
*
titokbanmahozvattaalcseket,ésmegkérdeztelük,hogypontosanmikorjelentmegacsillag.
8
EzutánelldteőketBetlehembe:„Menjetekelmondtanekikéstudjatokmegmindentagyermekről!Hamegtaláltok,mondtokelnekem,hogyéniselmehessek,ésimádjamőt!
9
Alcsekútraiskeltek,miutánmeghallgattákakirályt.Előtkmentacsillag,amelyetrkeletenisttak,majdmellta fölöttahelytt,aholagyermekvolt.
10
Nagyonmeltek,amikoristmeglátkacsillagot.
11
Bementekazba,ésmeglátkagyermeketanyjával,riával.Leborultakelőtteésimádtákőt.Majdfelnyitottákkincsesládáikatésátadtákajánkaikat:aranyat,tömntésmirhát
*
.
12
MivelIstenálombanfigyelmez-tetteőket,hogynemenjenekvisszaHedeshez
*
,sútontértekvisszahazájukba.
 Jézust a szülei Egyiptomba viszik
13
Miután a bölcsek elmentek, az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek,és ezt mondta neki: „Kelj fel, vidd magaddal a gyermeket és anyját, meneküljEgyiptomba, és maradj ott, amíg ismét szólok neked! Heródes
*
ugyaniskeresni fogja a gyermeket, hogy megölje.”
14
 József fel is kelt, és még azon az éjjelen a gyermekkel és anyjával együttEgyiptomba indult.
15
Ott maradt egészen Heródes
*
haláláig. Így teljesedettbe az, amit az Úr mondott a próféta
*
által: „Egyiptomból hívtam el fiamat.”
*
 
3MÁTÉ 2:163:10
3:10
fák
Azok az emberek, akik nem fogadják el Jézust, olyanok, mint a fák, amelyeket kivágnak.
Heródes megöleti a betlehemi fiúgyermekeket
16
Heródes
*
nagyonrgeslett,amikortt,hogyalcsekbecsapk.Parancsotadott,hogyöljenekmegmindentévesnélfiatalabbfiútBetlehembenésrnn.Alcsektőlugyanismegtudta,hogyennyiidőslehetettagyermek.
17
Ekkorteljesedettbe,amitIstenJeremiáspróféta
*
általmondott:
18
„Kiáltozás hallatszottRámában,sírás és nagyjajgatás:Ráhel sirattagyermekeit,és nem akart megvigasztalódni, hogymárnincsenek.
Jer
31:15
 József és Mária visszatérnek Egyiptomból
19
Amikor Heródes
*
meghalt, József Egyiptomban volt. Megjelent neki azÚr angyala álmában,
20
és így szólt hozzá: „Kelj fel, vedd a gyermeket ésanyját, és térj vissza Izrael földjére, mert meghaltak már azok, akik megakarták ölni a gyermeket!”
21
Erreőelindultagyermekkelésanyjával,ésvisszatértIzraelldre.
22
Amikorazonbanmeghallotta,hogydeábanArkhelaoszuralkodikapja,NagyHeródesun,nemmertodamenni.AzÚrismétszóltJózsefhezálban,ezértGalileatelerement.
23
retrobaltözött,hogybeteljesedjen,amitIstenapróféták
*
általmondott:„Názáretinekfogjákmajdnevezni.”
*
BemeríJános
(Mk 1:1–8; Lk 3:1–9, 15–17; Jn 1:19–28)
3
1
Abban az időben jelent meg Bemerítő János Júdea pusztájában, és ezthirdette:
2
„Változtassátok meg azt, ahogy gondolkodtok és ahogy éltek,mert közel van már a mennyek királysága!”
3
Róla beszélt Ézsaiás próféta
*
,amikor eztmondta:„Valaki kiált apusztában:»Készítsétek elő az Úrútját!Tegyétek egyenesséösvényeit!«”
Ézs
40:3
4
 János teveszőrből készült ruhát és a dereka körül bőrövet viselt. Sáskát
*
ésvadmézet evett.
5
Sokan jöttek hozzá Jeruzsálemből, az egész Júdeából és a Jordán környékéről, hogy hallgassák őt.
6
Miután megvallották a bűneiket,bemerítette
*
őket a Jordán folyóba.
7
Amikor azonban látta, hogy a farizeusok
*
és a szadduceusok
*
közül issokan jönnek bemerítkezni
*
,így szólt hozzájuk: „Mérges kígyók! Ugyan kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek Isten közelgő haragja elől?
8
Olyandolgokat tegyetek, amik megmutatják, hogy valóban megváltoztatok.
9
Negondoljátok, hogy dicsekedhettek és azt mondhatjátok magatokban: „MiÁbrahám
*
fiai vagyunk!” Mert azt mondom nektek, hogy Isten még ezekbőla kövekből is tud fiakat teremteni Ábrahámnak.
10
A fejsze már ott van a fák
*
gyökerénél, és kivág minden fát, ami nem terem jó gyümölcsöt. A kivágottfát pedig bedobják a tűzbe.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Papp György liked this
Atty85 liked this
Atty85 liked this
buzogy5966 liked this
Chinadoll1vlm liked this
nascarr liked this
AZBYCX liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->