Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Teorije moci Vukasin Pavlovic

Teorije moci Vukasin Pavlovic

Ratings: (0)|Views: 5,595 |Likes:
Published by Bleda1

More info:

Published by: Bleda1 on Feb 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

 
Vukašin Pavlović
Diskursi moći
Misterija moći
Moć spada u onu vrstu fenomena koji, od postanka prvih društvenih zajednica pa dodanas, ne samo da igra važnu ulogu u životu svakog društva, nego svojom misterijomneosporno privlači pažnju, čak fascinira ljude.Barle tvrdi da su «moć i ljubav dva najstarija fenomena ljudskih emocija».
1
Potvrda zato može se očitati u mnogim tragovima dosadašnjeg razvoja ljudske civilizacije: u nepisanoj i pisanoj istoriji, političkom i državnom životu, religiji i umetnosti. Moć koju su posedovalevođe (bez obzira da li su ih nazivali kraljevima, carevima, imperatorima ili kakvim drugimzvučnim imenima) evidentirana je u najranije poznatim arheološkim nalazima.Karl Loewenstein govori o misterioznoj trijadi koja dominira čovekovim životom udruštvu. To trojstvo, po njemu, čine: ljubav, vera i moć. Zna se da «vera pokreće planine», ada je ljubav pobednik u svim bitkama. Ali ne manje urođeni ljudskoj vrsti su ljubav premamoći i vera u moć.
2
Istorija ljudskog društva zna da razlikuje koliko su ljubav i vera doprineli čovekovojsreći ili nesreći. Moć se uglavnom smatra odgovornom za ljudsku muku i patnju. No, i tuostaje da se suočimo sa jednom od paradoksalnih dimenzija moći. Mnogi vredni spomenicimaterijalne kulturekojima se vekovima dive pokoljenja, ne bi ni bili izgrađeni da nije bilo jake političke volje imoći, na jednoj, i neizmerne ljudske požrtvovanosti i patnje, na drugoj strani. Keopsova piramida, da ostanemo samo na tom primeru, simbolizuje koliku su moć imali egipatskifaraoni. Istovremeno, ona potvrđuje koliko je ljudske energije, znoja i muka, pa i životamnogih generacija ljudi, moralo da bude ugrađeno u njene monumentalne i jednostavneoblike. Tako je, skoro bez izuzetaka, i sa drugim čuvenim spomenicima materijalne kulture – kineskim zidom, indijskim hramovima, rimskim građevinama, velelepnim srednjevekovnimdvorcima, baroknim katedralama, i drugim veličanstvenim spomenicima. Ali, začarani krug paradoksa moći time nije završen. Ma koliko bili moćni svi ti vladari, prinčevi, pape i
1
Adolf Barle, Power, New York, Harcourt, Brace & World, Inc., 1969, p. 17
2
Karl Loewenstein, Political Power and the Governmental Process, Chicago, 1957, p. 3
1
 
velmože, koji su nastojali da u svoju slavu ostave što veličanstvenije i trajnije spomenike,otkrivali su istovremeno i svoju nemoć. Svaki od tih simbola moći istovremeno je i potvrdanjihove nemoći i straha pred prolaznošću i zaboravom, i konačno pred činjenicom neizbežnesmrti.Ali pozitivne dimenzije moći ne vezuju se samo za veličanstvene objekte materijalnekulture. Svaki narod slavi mnoge moćne ljude iz svoje istorije. Za Francuze Napoleon, zaEngleze admiral Nelson, za Nemce Bismarck, za Ruse Petar Veliki, za Srbe Karađorđe, i takoredom, istorija svakog naroda je puna imena velikih i moćnih ljudi, državnika i generala,ustanika i reformatora – jednom reči, onih čija se imena slave, a čiji spomenici ukrašavajunajlepše javne trgove i parkove. Istina, svaki narod ima i mnogo slavnih ličnosti koji ne ulazeu krug moćnih; mnogo velikih naučnika, umetnika. Ali moć je uvek bila najkraća prečica zaulazak u slavu.Ono što je, međutim, zajedničko ljubavi, veri i moći, tim trima tajanstvenim i čestoisprepletenim silama, to je kognitivni veo tajne kojim su prekrivene. Čovek može, bez ikakvesumnje, da oseti i iskusi šta su ljubav, vera i moć. Ali, po mnogima, to je sve. Saznanje onogašto je njihov unutrašnji sadržaj, određenje njihovih kvalitativnih svojstava, odnosno njihove biti, izmiče nam i uvek ostaje izvan čovekovog logičkog i racionalnog saznanja. Mireći se satim da nije moguće doći do ontološke definicije moći, kao ni ljubavi i vere, Loewenstein sauzdahom žaljenja konstatuje da «sve što su ljudi u stanju da učine u razumevanju sila ljubavi,vere i moći je da registruju i procenjuju njihovo manifestovanje i rezultate».
3
Može sesmatrati da je ovo mišljenje samo delom tačno. Ono, uostalom ne važi samo za kategorijumoći, već i za još neke ključne pojmove političke filozofije i političke teorije. Pojmove kaošto su sloboda, pravda, jednakost, istina, takođe nije ni malo lako ontološki definisati, ali tonas ne oslobađa teorijske obaveze da tragamo za odgovorima na pitanja o njihovoj prirodi isadržaju. Odgovori, naravno, ne mogu da budu ponuđeni u obliku kratkih, konzistentnih iopšteprihvaćenih definicija, jer su u pitanju kategorije koje imaju i značajnu vrednosnu inormativnu dimenziju. Za razumevanje ovih pojmova vrednije od svake sažete definicije jesamo traganje za odgovorima. To traganje započinjemo temom o božanskoj personifikacijimoći. Nakon toga dolazi poglavlje u kome se ispituje rađanje i geneza moći, sa osnovnimetapama: moć magije, moć matrijarhata, moć patrijarhata, dolazak ratnika. Naredno poglavljese bavi temom o moći i političkom etosu u helenskom svetu. Zatim, sa Machiavellievomteorijom moći vladaoca započinje istraživanje modernih teorija. Sa Hobbesovom teorijom
3
Karl Loewenstein, op.cit. str. 3
2
 
moći Levijatana završava se prvi deo ove studije o moći. Drugi deo sadrži pregled savremenihteorija moći i započinje sa čuvenim Veberovim određenjem moći. No, krenimo redom.
Božanska personifikacija:
o
d Zevsa do Ilije Gromovnika
Koliko je koncept moći duboko ukorenjen u same osnove naše civilizacije dobroilustruje jedan od najstarijih zapisanih epova, Hesiodov spev o postanku bogova. U
Teogoniji
on govori o Zevsu kao o božanskoj personifikaciji moći. Nakon pobede nad ocem UranomZevs «na nebu zavlada držeći plamenu munju i grom u rukama svojim».
4
Jedna od ključnih poruka ovoga speva sadržana je u ideji da se Zevs bori protiv Haosa.U toj borbi on koristi moć, čije su metafore munja i grom, i «uzdajući se u njih, on bozimavlada i ljudima».
5
Kao što lepo tumači Barle, jedini izazov Zevsu, bogu Moći, mogu da uputeMudrost i Lepota.
6
To se vidi iz Hesiodove priče o Zevsu koji sa svojom prvom ženomMetidom, boginjom koja oličava Misao, dobija ćerku Atinu, boginju Mudrosti, a kasnije saLetom, dobija sina Apolona, boga Lepote i Umetnosti. Od svih bogova na Olimpu samoAtina i Apolon mogu da protivureče Zevsu. Ovom se alegorijom, po Barleu, iskazuje jedan odzakona Moći: Misao, odnosno Razum, i Lepota, odnosno Umetnost, jedino mogu da ukrote iograniče Moć. To je zato što se Misao i Lepota ne mogu ni oduzeti ni ubiti, a još manjeobuzdati.U staroslovenskoj mitologiji pandan bogu Zevsu je Perun. Bog Perun je gospodar vasione i onaj koji proizvodi grom. Da se grom kao simbol moći i kod starih Slovena vezujeza vrhovno božanstvo pokazuje i sam jezik: prema navodima Louisa Legera, kod Rusa iPoljaka reč perun znači grom.
7
 Kasnije, kad hrišćanstvo počne da potiskuje pagansku religijustarih Slovena, nekršteni polažu svoju zakletvu pred Perunom, a kršteni pred Ilijom, koji se uBibliji javlja kao gospodar svih prirodnih elemenata, a pre svega, vatre i vode. Naročito važnuulogu ima Sveti Ilija kod Južnih Slovena, dobijajući epitet gromovnika i naziv Sveti IlijaGromovnik.
8
Ono što povezuje Zevsa, Peruna i Iliju Gromovnika je moć i njena simbolika oličena ugromu i munji. Bog moći je onaj koji u svojim rukama drži grom. Veliki poznavalac mitova inadahnuti arheolog ideja, Mircea Eliade u svojoj knjizi
Sveto i profano
pokazuje da se veza
4
Hesiod, Postanak bogova, Sarajevo, Veselin Masleša, 1975, s.11
5
Isto, s. 23
6
Adolf Barle, op.cit. str. 3-5
7
Luj Leže, Slovenska mitologija, Beograd, Grafos, 1984, str.53,55 i 60.
8
Isto, str. 60,66,67 i 70. Vidi takođe: Slovenska mitologija, enciklopedijski rečnik, redaktoriSvetlana Tolstoj i Ljubinko Radenković, Zepter Book World, Beograd, 2001, s. 422
 
3

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
alhoholicar liked this
Jasmina Vefic liked this
Jasmina Vefic liked this
SaleZ liked this
Alma Veljan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->