Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oncetus.com - Farmakoloji

Oncetus.com - Farmakoloji

Ratings: (0)|Views: 1,898|Likes:
Published by oncetus

More info:

Published by: oncetus on Feb 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

 
FARMAKOLOJ
İ
 11
 
İ
ki a
ş
amay
ı
kapsar;
1.
Farmakokinetik faz
2.
Farmakodinamik faz
FARMAKOK
İ
NET
İ
K FAZ
Üç a
ş
amadan olu
ş
maktad
ı
r;• Absorpsiyon• Da
ğ
ı
l
ı
m• Eliminasyon
ABSORPS
İ
 YON
İ
laçlar 
ı
n uyguland
ı
klar 
ı
bölgeden sistemik dola
ş
ı
ma, kan veya lenf yolu ile kat
ı
lmas
ı
d
ı
r.
Absorpsiyonu Belirleyen Faktörler 
Farmasötik
ş
eklin s
ı
v
ı
veya kat
ı
olu
ş
u:
Kat
ı
formlar 
ı
n vücuda absorbe edilebilmesi için baz
ı
a
ş
amalar 
ı
geçirmesigerekmektedir;
 
 
Disintegrasyon:
Uygulanan kat
ı
farmositik
ş
eklin bütünlü
ğ
ünü kaybetmesi, yani ufakparçac
ı
klara ayr 
ı
lmas
ı
d
ı
r.
 
Dissolüsyon:
Ufak parçac
ı
klara ayr 
ı
lan ilaç molekülünün, absorbe edilece
ğ
i yüzeyeula
ş
abilmesi için mide-barsak s
ı
v
ı
s
ı
içinde bir miktar çözünmesidir.
S
ı
v
ı
formdakiilaçlar do
ğ
alolarak disintegrasyon a
ş
amas
ı
geçirmez, sadecedissolüsyon a
ş
amas
ı
geçirirler.
Molekül büyüklü
ğ
ü:
 
İ
laçlar 
ı
n molekül büyüklü
ğ
ü ile absorpsiyon h
ı
zlar 
ı
ters orant
ı
l
ı
bir ili
ş
ki gösterir. Yanimolekül büyüklü
ğ
ü artt
ı
kça absorpsiyon yava
ş
lar. Molekül büyüklü
ğ
ü azald
ı
kçaabsorpsiyon h
ı
zlan
ı
r.
Baz
ı
ufak moleküllü maddelere, özel ester yap
ı
lar 
ı
eklenerek molekül büyütülür.Böylelikle absorpsiyon yava
ş
lat
ı
l
ı
r. Bu amaçla en çok kullan
ı
lan ester 
sipionat
esteridir. Özellikle hormon preparatlar 
ı
nda bu ester s
ı
k olarak kullan
ı
l
ı
r. Böyleliklehormon preparat
ı
n
ı
n molekülü büyütülmü
ş
olur ve absorpsiyonu yava
ş
lat
ı
l
ı
r. (örne
ğ
in;östrojen sipionat, testosteron sipionat).
Bu kaynak DrTus.com sitesinde yay
ı
nlanmaktad
ı
r…
Lipofilite ve
İ
yonizasyon:
Farmakolojik aç
ı
dan maddelerlipofilik ve hidrofilik olmak üzereikiye ayr 
ı
l
ı
r. Lipofilikdemek, ya
ğ
da çözünür demektir. Hidrofilik ise suda çözünür anlam
ı
na gelir.
Absorpsiyonun gerçekle
ş
mesi için maddelerin mutlaka membranlar 
ı
geçmesi
 
FARMAKOLOJ
İ
 22
gerekmektedir. Membranlarda büyük oranda lipid içeren yap
ı
lard
ı
r. Dolay
ı
s
ı
yla lipofilikolan yani ya
ğ
da çözünen maddeler lipid yap
ı
daki membranlar 
ı
kolayl
ı
kla geçerlerken,hidrofilik olanlar yani suda çözünen maddeler lipid membran
ı
geçmekte oldukçazorlan
ı
rlar.
Maddeler farmakolojik olaraklipofilik yada hidrofilik olabilir demi
ş
tik. Pekibulipofilikyada hidrofilik olmak de
ğ
i
ş
meyen bir parametre midir? Yani bir madde lipofilik ise her zaman lipofilik midir? Yada tam tersi; bir madde hidrofilik ise her zaman hidrofilikmidir? Tabii ki de
ğ
ildir.
Lipofilik yada hidrofilik olmak ortam
ı
n pH’s
ı
na görede
ğ
i
ş
iklik gösterir.
Peki maddeler için de
ğ
i
ş
meyen bir parametre var m
ı
d
ı
r?
pKa de
ğ
eri
(pKa =
İ
laç moleküllerinin %50 oran
ı
nda iyonla
ş
t
ı
ğ
ı
pH de
ğ
eridir)
Bir örnekle devam edelim. En çok kullan
ı
lan örnek asetil salisilik asit yaniaspirin örne
ğ
idir.
Asetil salisilik asit bir NSA
İİ
’dir. NSA
İ
ilaçlar pH olarak asidik yap
ı
da ilaçlard
ı
r.Asetil salisilik asit için pKa de
ğ
eri 3.5’dir.
Diyelim ki ba
ş
ı
m
ı
z a
ğ
ı
d
ı
ve bir tablet aspirin ald
ı
k. Aspirin kat
ı
bir form oldu
ğ
uiçin G
İ
S’e geldi
ğ
i zaman ilk olarak iki a
ş
ama geçirir. Bunlar disintegrasyon(yani ufak parçalara ayr 
ı
lma) ve dissolüsyon (mide ve barsak s
ı
v
ı
s
ı
içindeçözünme)’dur. Art
ı
k aspirin moleküler hale gelmi
ş
ve absorpsiyona haz
ı
demektir.
 
Ş
imdiasit ve baz
ı
n tarifinihat
ı
rlayal
ı
m. E
ğ
er bir madde çevreye hidrojeniyonuvererekiyonla
ş
ı
yorsa asittir, çevreden hidrojen iyonu alarak iyonla
ş
ı
yorsabaziktir.
Aspirin asidik bir madde oldu
ğ
una göre iyonla
ş
abilmek için çevreye hidrojeniyonu vermesi gerekmektedir. Mide içerisinde ortam yo
ğ
un bir 
ş
ekildehidrojen iyonu içermektedir. Dolay
ı
s
ı
yla aspirin mide içerisinde çevreyehidrojen iyonu veremez. Yani iyonla
ş
amaz. Noniyonize formda bulunur.Noniyonize demeklipofilik demektir. Buradan
ş
u sonuca varmak gerekir.
Asitmadde asit ortamda çevreye hidrojen iyonu veremedi
ğ
i içiniyonla
ş
amaz. Yani noniyonize = lipofilik olarak bulunur.
Lipofilik olanmaddelerin membran
ı
kolayl
ı
kla geçebildiklerinden daha önce bahsetmi
ş
tik.O zaman aspirin vücuda absorpsiyon için herhangi bir s
ı
k
ı
nt
ı
ya
ş
amaz vekolayla mukoza hücresi içerisine girer.
Mukoza hücresi mide ile k
ı
yasland
ı
ğ
ı
zaman çok daha alkali bir yap
ı
dad
ı
r.Yani hidrojen iyon konsantrasyonu oldukça dü
ş
üktür. Asidik yap
ı
da olanaspirin molekülü mukoza hücresi içerisinde çevreye hidrojen iyonu vermeyeba
ş
lar ve iyonize forma geçer.
İ
yonize demek hidrofilik demektir. Buradan
ş
usonuca varmak gerekir.
Asit madde alkali ortamda çevreye hidrojen iyonuverdi
ğ
i için iyonize forma geçer.
İ
yonize = hidrofilik demektir.
Aspirin molekülü mide içerisinde lipofilik iken mukoza hücresi içerisindehidrofilik forma geçti. Daha öncede bahsetti
ğ
imiz gibi bir maddenin lipofilikyada hidrofilik olmas
ı
ortam
ı
n pH’s
ı
na göre de
ğ
i
ş
iklik gösterir. De
ğ
i
ş
meyenparametre ise pKa de
ğ
eridir ki tan
ı
m
ı
tekrar hat
ı
rlayal
ı
m. pKa =
İ
laçmoleküllerinin %50 oran
ı
nda iyonla
ş
t
ı
ğ
ı
pH de
ğ
eridir.
Mukoza hücresi içerisinde bulunan aspirin molekülü hidrofilik formda idi. Pekiaspirin molekülü mukoza hücresinden mideiçerisine geridönü
ş
yapabilir mi?Hidrofilik formda oldu
ğ
una membranlar 
ı
geçemez ve mide içerisine geridönemez. Her gelen aspirin molekülü mukoza hücresi içerinde hap solur kal
ı
r.
 
FARMAKOLOJ
İ
 33
Buda daha sonra bahsedece
ğ
imiz gibi iyon tuza
ğ
ı
mekanizmas
ı
d
ı
r.
Buradan bir sonuç daha ç
ı
kartmak gerekir.
İ
laç molekülleri bir miktar hidrofilik olmal
ı
d
ı
r kimide barsak s
ı
v
ı
s
ı
içerisinde çözünüp absorbe edilece
ğ
iyüzeye ula
ş
abilsin. Bir miktardalipofilik olmal
ı
d
ı
r ki vücuda absorbe edilebilsin. Aspirinin NaHCO
3
ile verilmesininmant
ı
ğ
ı
da budur. Ortam
ı
n pH’
ı
bir miktar yükseltilip aspirinin suda çözünürlü
ğ
ü art
ı
ı
lmayaçal
ı
ş
ı
l
ı
r ki mideden emilece
ğ
i bölgeye daha fazla miktarda ula
ş
abilsin. Yani absorpsiyonuarts
ı
n.
TABLO:
İ
LAÇLARIN K
İ
MYASAL YAPILARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASIAsitler Bazlar 
Fenobarbital
NSA
İİ
 
Sulfonamidler 
Penisilinler 
Narkotik analjezikler 
Sempatomimetik aminler 
Antihistaminikler 
Nöroleptikler 
Trisiklik antidepresanlar 
Lokal Anestezikler (LA)
Amfetaminler 
İ
drar bazikle
ş
tirilirse, böbreklerden at
ı
l
ı
mlar 
ı
artar 
İ
drar asitle
ş
tirilirse, böbreklerden at
ı
l
ı
mlar 
ı
 artar 
İ
drar 
ı
kalevile
ş
tiren maddeler;
 
Sodyum bikarbonat
Sodyum laktat
Asetazolamid
İ
drar 
ı
asitle
ş
tiren maddeler;
Askorbik asit
 
Amonyum klorür 
Metionin
Arginin hidroklorür 
Absorpsiyonun Kineti
ğ
i:
• Absorpsiyon kineti
ğ
ini de
ğ
erlendirmede en ideal yol; o ilaç için zamana kar 
ş
ı
konsantrasyon grafi
ğ
iniçizmektir.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
fatullahdonie liked this
researcherr liked this
vedatmd liked this
Olga Chakir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->