Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
185Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1252-OSNOVE MARKETINGA

1252-OSNOVE MARKETINGA

Ratings: (0)|Views: 19,206|Likes:
Published by nozedi

More info:

Published by: nozedi on Feb 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2014

pdf

text

original

 
 
OSNOVE MARKETINGA
SKRIPTA
 
 2
 
 
 3
1.0. MARKETING KAO POSLOVNA FILOZOFIJA,SUSTAV l FUNKCIJA
1.1. RAZLI
Č
ITO SHVA
Ć
ANJE MARKETINGA
Prvobitno shva
ć
anje marketinga bilo je usmjereno na promatranje marketingakao operativnog procesa.Ako se marketing promatra sa ovog stajališta, onda nailazimo na slijede
ć
evrste definicija:
-
Marketing 
je bilo koja akcija ili aktivnost koja potencijalnu vezu izme
đ 
 proizvo
đ 
a
č 
a i potroša
č 
a pretvara u stvarnu,-
Marketing 
pokre
ć 
e proizvode od mjesta do mjesta, skladišti ih, i utje
č 
e na promjenu vlasništva putem njihovog prodavanja i kupovanja,-
Marketing 
se sastoji od aktivnosti kupovanja, prodavanja, transporta i skladištenja roba, i -
Marketing 
obuhva
ć 
a one neophodne i sporedne aktivnosti koje se koriste dabi se obavilo povezivanje razmjene.
 U ove skupine definicija možemo uklju
č
iti i definiciju koju je dalo Ameri
č
koudruženje za marketing (AMA), poslije prili
č
no velikih polemika.Po ovoj definiciji marketing je
»obavljanje poslovnih aktivnosti kojeosiguravaju dopremu robe i usluga od proizvo
đ 
a
č 
a do potroša
č 
a ili korisnika
Navedenoj definiciji dodaje se i pravni aspekt marketinga i isti
č
e
da marketing  predstavlja i sve aktivnosti koje su povezane s promjenom vlasništva i  posjedovanjem roba i usluga.
Me
đ
utim, svi suvremeni autori, naro
č
ito oni koji su
č
inili pokušajeinterpretiranja suvremene marketing misli, ukazivali su na niz nedostataka ovakvihdefinicija.
Naime, u svim navedenim definicijama isti 
č 
e se: operativni, pravni i  jedan dio ekonomskog aspekta marketinga (proces razmjene).
O
č
ito je daoperativna strana (doprema robe od proizvo
đ
a
č
a do potroša
č
a, odnosno korisnika),kao i prijenos njezinog vlasništva (kupoprodajne transakcije), odnosno
č
in razmjene,
upu
ć 
uju na to da je marketing i operativni, pravni i ekonomski proces.Ono što nedostaje ovim definicijama jeste konceptualna, poslovnofilozofska i šira ekonomska interpretacija marketinga.
Ako bi prihvatili navedenedefinicije marketinga, onda bi ga mogli ozna
č 
iti i kao razmjenu ili kao trgovanje.
 Me
đ
utim, proces razmjene nije jedino podru
č
 je iz ekonomije za koje se marketinginteresira, kao što nije ni samo kupovanje radi prodaje (trgovanje, trgovina).
Ako bi marketing promatrali sa stajališta osnovnih procesa društvene reprodukcije,onda možemo re
ć 
i da on mora biti prisutan konceptualno i operativno ufazama: razmjene, raspodjele i potrošnje.
Prisutnost marketinga u fazi razmjenenalazimo u procesu kupovanja i prodavanja, u raspodjeli društvenog proizvodamarketing je prisutan u podru
č
 ju cijena, a njegovu prisutnost u potrošnji nalazimo utome što
marketing treba odgovoriti na pitanja: što, koliko, kada i gdje je potrebno potroša
č 
u od proizvoda ili usluga.
Ako odgovori na navedena pitanja,

Activity (185)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Sonja Civcija liked this
Bojan Ristic liked this
prevrtljivac liked this
034315359 liked this
harasho liked this
harasho liked this
Andjelija Anic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->