Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
184Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1252-OSNOVE MARKETINGA

1252-OSNOVE MARKETINGA

Ratings: (0)|Views: 18,900 |Likes:
Published by nozedi

More info:

Published by: nozedi on Feb 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
 
OSNOVE MARKETINGA
SKRIPTA
 
 2
 
 
 3
1.0. MARKETING KAO POSLOVNA FILOZOFIJA,SUSTAV l FUNKCIJA
1.1. RAZLI
Č
ITO SHVA
Ć
ANJE MARKETINGA
Prvobitno shva
ć
anje marketinga bilo je usmjereno na promatranje marketingakao operativnog procesa.Ako se marketing promatra sa ovog stajališta, onda nailazimo na slijede
ć
evrste definicija:
-
Marketing 
je bilo koja akcija ili aktivnost koja potencijalnu vezu izme
đ 
 proizvo
đ 
a
č 
a i potroša
č 
a pretvara u stvarnu,-
Marketing 
pokre
ć 
e proizvode od mjesta do mjesta, skladišti ih, i utje
č 
e na promjenu vlasništva putem njihovog prodavanja i kupovanja,-
Marketing 
se sastoji od aktivnosti kupovanja, prodavanja, transporta i skladištenja roba, i -
Marketing 
obuhva
ć 
a one neophodne i sporedne aktivnosti koje se koriste dabi se obavilo povezivanje razmjene.
 U ove skupine definicija možemo uklju
č
iti i definiciju koju je dalo Ameri
č
koudruženje za marketing (AMA), poslije prili
č
no velikih polemika.Po ovoj definiciji marketing je
»obavljanje poslovnih aktivnosti kojeosiguravaju dopremu robe i usluga od proizvo
đ 
a
č 
a do potroša
č 
a ili korisnika
Navedenoj definiciji dodaje se i pravni aspekt marketinga i isti
č
e
da marketing  predstavlja i sve aktivnosti koje su povezane s promjenom vlasništva i  posjedovanjem roba i usluga.
Me
đ
utim, svi suvremeni autori, naro
č
ito oni koji su
č
inili pokušajeinterpretiranja suvremene marketing misli, ukazivali su na niz nedostataka ovakvihdefinicija.
Naime, u svim navedenim definicijama isti 
č 
e se: operativni, pravni i  jedan dio ekonomskog aspekta marketinga (proces razmjene).
O
č
ito je daoperativna strana (doprema robe od proizvo
đ
a
č
a do potroša
č
a, odnosno korisnika),kao i prijenos njezinog vlasništva (kupoprodajne transakcije), odnosno
č
in razmjene,
upu
ć 
uju na to da je marketing i operativni, pravni i ekonomski proces.Ono što nedostaje ovim definicijama jeste konceptualna, poslovnofilozofska i šira ekonomska interpretacija marketinga.
Ako bi prihvatili navedenedefinicije marketinga, onda bi ga mogli ozna
č 
iti i kao razmjenu ili kao trgovanje.
 Me
đ
utim, proces razmjene nije jedino podru
č
 je iz ekonomije za koje se marketinginteresira, kao što nije ni samo kupovanje radi prodaje (trgovanje, trgovina).
Ako bi marketing promatrali sa stajališta osnovnih procesa društvene reprodukcije,onda možemo re
ć 
i da on mora biti prisutan konceptualno i operativno ufazama: razmjene, raspodjele i potrošnje.
Prisutnost marketinga u fazi razmjenenalazimo u procesu kupovanja i prodavanja, u raspodjeli društvenog proizvodamarketing je prisutan u podru
č
 ju cijena, a njegovu prisutnost u potrošnji nalazimo utome što
marketing treba odgovoriti na pitanja: što, koliko, kada i gdje je potrebno potroša
č 
u od proizvoda ili usluga.
Ako odgovori na navedena pitanja,

Activity (184)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sonja Civcija liked this
Bojan Ristic liked this
prevrtljivac liked this
034315359 liked this
harasho liked this
harasho liked this
Andjelija Anic liked this
Dalibor Milojic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->