Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
48Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR GENERATE DE DIVIZAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR GENERATE DE DIVIZAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

Ratings: (0)|Views: 3,247|Likes:
Published by smirev

More info:

Published by: smirev on Feb 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
CAP. 7. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR GENERATE DEDIVIZAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE7.1. Aspecte juridice şi economice ale operaţiunilor de divizare
Restructurarea, retehnologizarea, dorinţa de sporire a gradului de profitabilitate sauexistenţa unor deficienţe în cadrul unor firme, la care se adaugă alte considerente economice şisociale, sunt câţiva dintre factorii care îi determină pe administratorii, patronii sau acţionariiunor societăţi comerciale să recurgă la divizarea acestor entităţi economice.Societatea divizată (scindată) efectuează aporturi la societăţi noi sau existente pe baza proiectului de divizare.Divizarea se poate face prin împărţirea întregului patrimoniu al elementelor de activ şide pasiv ale unei societăţi comerciale care îşi încetează existenţa, între două sau mai multesocietăţi comerciale existente sau care iau astfel fiinţă.Divizarea care are ca efect dizolvarea, fără lichidare, a societăţii comerciale care îşiîncetează existenţa şi îşi transmite toate elementele de activ şi pasiv către alte societăţi, în stareaîn care se găsesc la data divizării, conduce la atribuirea, în schimb, de acţiuni sau părţi socialecătre asociaţii/acţionarii societăţilor desfinţate, emise de către societăţile beneficiare ale acestor aporturi.Divizarea se poate face şi prin împărţirea doar a unei părţi din patrimoniul societăţiicomerciale, partea care se desprinde se transmite către una sau mai multe societăţi comercialeexistente sau care iau astfel fiinţă. În această situaţie societatea din care s-a desprins o parte din patrimoniu nu îşi încetează existenţa.În cazul aportului sau desprinderii doar a unei părţi din patrimoniu al unei societăţicomerciale la una sau mai multe societăţi comerciale existente sau care iau fiinţă, acest aport esteremunerat cu acţiuni sau părţi sociale ce se atribuie acţionarilor/asociaţilor societăţii care sedivizează, de la societăţile comerciale beneficiare de aporturi.În concluzie, se constată două situaţii:divizarea societăţilor comerciale care îşi încetează existenţa şidivizarea societăţilor comerciale care nu îşi încetează existenţa.Divizarea societăţilor comerciale este reglementată la nivel european prin Directiva a 6-anr.82/891 din 1982 şi pe plan naţional de Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cucompletările şi modificările ulterioare, lege care preia în mare măsură reglementările europene.Prezentăm în continuare câteva aspecte semnificative referitoare la divizare prevăzute înaceste reglementări, fără a relua elemente prezentate deja.Divizarea se poate face şi între societăţi cu forme juridice diferite de existenţă (SRL, SA,etc.).Societăţile în lichidare se pot diviza numai dacă nu a început repartiţia între asociaţi a părţilor ce li s-ar cuveni.Societăţile care dobândesc bunuri prin efectul divizării, răspund faţă de creditori pentruobligaţiile dobândite de la societatea comerciacare şi-a încetat existenţa (prin divizare) proporţional cu valoarea bunurilor dobândite, în afara cazului în care prin actul de divizare s-austabilit alte proporţii. Dacă nu se poate stabili societatea răspunzătoare pentru o obligaţie,societăţile care au dobândit bunuri prin divizare răspund solidar.Acţionarii sau asociaţii societăţii scindate devin acţionarii uneia sau mai multor societăţi beneficiare, conform repartiţiei prevăzute în proiectul de divizare, de regulă proporţional cu participarea lor la capitalul societăţii divizate.Divizarea este inversul fuziunii iar societăţile participante la divizare sunt:societatea scindată care urmează regulile societăţii absorbite şisocietăţile beneficiare care urmează regulile societăţii absorbante.
 
Divizarea se hotărăşte de fiecare societate în parte, în condiţiile stabilite pentrumodificare actului constitutiv. În baza hotărârii adunărilor generale din fiecare societate care participă la divizare, administratorii acestora întocmesc proiectul de divizare.Pentru fiecare din societăţile care participă la divizare, unul sau mai mulţi experţiindependenţi, desemnaţi sau agreaţi de o autoritate judiciară sau administrativă, examinează proiectul de divizare şi întocmesc un raport scris destinat acţionarilor, raport în care îşi vor da avizul de specialitate asupra divizării.Proiectul de divizare, semnat de reprezentanţii societăţilor participante, se depune laOficiul Registrului Comerţului unde este înmatriculată societatea care îşi încetează existenţa.Proiectul de divizare, vizat de judecătorul delegat, se publică în Monitorul Oficial - integralsau în formă prescurtată.
7.2. Derularea operaţiunilor de divizare
Derularea operiunilor de divizare prezinnumeroase asemănări cu procesuloperaţiunilor care au loc în cazul fuziunii. Şi în acest caz o operaţiune de o deosebităimportanţă este faza pregatitoare divizării, iar în cadrul acestei etape, lucrările de evaluare asocietăţilor implicate în divizare ocupă un loc central. Determinarea raportului de schimb alacţiunilor sau părţilor sociale, a primei de divizare sunt la fel de importante şi în conexiunedirectă cu prima etapă.Principiile generale de valuare şi de remunerare a aporturilor în cazul diviziunii, suntidentice sau asemănătoare celor prezentate în cazul fuziunii.Cu ocazia divizării sunt obligatorii următoarele etape:inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării;întocmirea situaţiilor financiare înainte de divizare de către societăţile comerciale careurmează să se scindeze;împărţirea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţii comerciale care se divizează şicare se transmit societăţilor beneficiare pe baza protocolului de predare-primire;stabilirea realităţii crenţelor, obligaţiilor, provizioanelor şi a altor elemente de activ şi de pasiv;calcularea primei de divizare, ca diferenţă dintre valoarea contabilă a acţiunilor sau părţilor sociale emise şi valoarea nominală a acestora;reflectarea în contabilitatea societăţii comerciale care s-a divizat a transmiteriielementelor de activ şi de pasiv;reflectarea în contabilitatea societăţilor comerciale beneficiare a elementelor de activ şi pasiv primite.
7.3. Contabilitatea operaţiunilor de divizare
Pentru reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de divizare a societăţilor comerciale,reglementările legale consemnează două metode:metoda valorii contabile nete a societăţilor comerciale;metoda rezultatului, respectiv evaluarea globală a societăţilor comerciale.În exemplele de divizare pe care le vom prezenta în continuare vom utiliza metodarezultatului pentru evaluarea globală a societăţilor.Înregistrările contabile, la societatea divizată, sunt identice cu cele efectuate la societateaabsorbită şi care au fost prezentate la operaţiunile de fuziune.Înregistrările contabile la societăţile beneficiare de aporturi sunt asemănătoare cu celeefectuate de societăţile absorbante cu ocazia fuziunii.nd societăţile beneficiare de aporturi ale societăţii scindate au existat înainte dedivizare, ele procedează la elaborarea situaţiilor financiare ca şi societăţile absorbante în
 
cazul unei fuziuni. Se recomandă ca aceste situaţii să se elaboreze la aceeaşi dată sau la odată cât mai apropiată de data la care a elaborat situaţiile financiare societatea divizată.Pentru determinarea parităţii de schimb a acţiunilor sau părţilor sociale, a creşterii decapital şi a primei de divizare se aplică aceleaşi reguli ca în cazul fuziunii.nd societăţile beneficiare de aporturi ale societăţii scindate sunt societăţi noi,înregistrările contabile sunt cele efectuate cu ocazia creării unei societăţi noi.
7.3.1. Divizarea societăţilor comerciale care îşi încetează existenţa
Caracteristicile acestor operaţiuni:divizarea se face prin împărţirea integrală a patrimoniului societăţii către una saumai multe societăţi existente sau care iau fiinţă;dizolvarea fără lichidare a societăţii scindate; preluarea aporturilor de către societăţile beneficiare;atribuirea de titluri: asociaţii/acţionarii societăţii scindate devin asociaţi/acţionariai fiecăreia dintre societăţile beneficiare de aport, în proporţia drepturilor pe care ei ledeţineau în capitalul societăţii scindate. Această operaţiune necesită fixarearapoartelor de schimb.Exemplu:S.C. "A" se divizează, iar transferul activului net se realizează astfel:-40% este preluat de S.C. "B" care funcţionează de 10 ani şi-60% este preluat de S.C. "C" care se înfiinţează cu această ocazie.Contabilizarea divizării presupune parcurgerea următoarelor etape:
1.
Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv la S.C. "A" şi S.C. "B"La S.C. "A" nu se înregistrează diferenţe dintre valoarea justă a activeloimobilizate şi valoarea netă contabilă;La S.C. "B" se constată: valoarea de înregistrare la grupa 213 "Instalaţii tehnice,mijloace de transport, animale şi plantaţii" este 6.000.000 lei, amortizarea înregistrată 2.000.000lei, de unde rezultă valoarea netă de 4.000.000 lei.Deoarece valoarea justă a acestor active imobilizate este de 4.800.000 lei, rezultă un plusde valoare (4.800.000 - 4.000.000) de 800.000 lei.213"Instal.tehn, mijl.detransp., anim. şi pl."=105"Rezerve din reeval."800.000
2.
Situaţia elementelor de activ şi de pasiv, conform bilanţurilor celor două societăţicomerciale S.C. "A" şi S.C. "B" în baza datelor din contabilitate puse de acord cu rezultateleinventarierii se prezintă astfel:Bilanţul S.C. "A"ElementeSumeA) Active imobilizateIIImobilizări corporale (213-2813)4.000.000 - 1.350.0002.650.000Active imobilizate TOTAL2.650.000B)Active circulanteIStocuri (371)3.160.000IICreanţe (411-491)2.100.000 - 153.3001.946.700IIICasa şi conturi la bănci (5121)850.000

Activity (48)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Canea Doina liked this
Beatrice Florina liked this
George Georgescu liked this
Boandea Daniela liked this
Waka Wwakka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->