Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
التعبير عن الحاجة

التعبير عن الحاجة

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 12,669|Likes:
Published by Aouinti
التربية التكنولوجية,كتاب الدروس ,السابعة أساسي
التربية التكنولوجية,كتاب الدروس ,السابعة أساسي

More info:

Published by: Aouinti on Feb 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2015

pdf

text

original

 
 27
ّﺪﻟا
 
بﺎﺘآ 
 
سور 
 
ّﺪﻟا
 
دﺪـــﻋ
 
سر 
4:
ّﺘﻟاﻦﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌ ﻟاﺔﺟﺎﺤ 
 
    ر     ﻮ     ﺤ    ﻤ       ﻟ       ا
 
       ّ       ﺜ       ﻟ       ا
 
   ﻲ       ﻧ       ﺎ
   :
       ّ      ﺘ       ﻟ       ا        ﺔ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ     ﺟ       ﺎ     ﺤ       ﻟ       ا      ﻦ     ﻋ    ﺮ   ـ   ـ     ﻴ   ـ   ـ   ـ     ﺒ     ﻌ
 
ّﺘﻟاﺔﺟﺎﺤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌ 
 
ّﺪﻟاسر دﺪﻋ
4 
اّﺘﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌ 
 
ﺔﺟﺎﺤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺮّﺒﻋأ
 
ﻒﻴآ ؟
 
ّﺘﻟا
 
ةادأ
 
ﻞﻤﻌﺘﺳأ
 
ﻒﻴآ ؟
 
ﺔﺟﺎﺤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌ 
ﻟا
 
رﻮﺤﻤﻟاّﺜ ﻲﻧﺎ 
 
 28
ّﺪﻟا
 
بﺎﺘآ 
 
سور ّﺪﻟا
 
دﺪـــﻋ
 
سر 
4:
ّﺘﻟاﺔﺟﺎﺤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌ 
 
       ّ       ﺜ       ﻟ       ا    ر     ﻮ     ﺤ    ﻤ       ﻟ       ا
 
   ﻲ       ﻧ       ﺎ
   :
       ّ      ﺘ       ﻟ       ا        ﺔ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ     ﺟ       ﺎ     ﺤ       ﻟ       ا      ﻦ     ﻋ    ﺮ   ـ   ـ     ﻴ   ـ   ـ   ـ     ﺒ     ﻌ
 
ّﺪﻟاسر دﺪــﻋ
 4
 
ّﺘﻟا
 
ﺔﺟﺎﺤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌ 
 
1 – 
ﻟاّﻨ ﻓﺎﺸﻜﺘﺳﻹا
 
طﺎﺸ ﻲ 
 
ﺰﺠﻧأ
 
ﻟاّﻨ ﻓﺎﺸﻜﺘﺳﻻا
 
طﺎﺸ ﻲ ﺑ 
 
ساّﺮﻜ ﺔﻄﺸﻧﻷا
 
ّﺼﻟﺎﺑ 
 
ﺔﺤﻔ 
)30( 
2 – 
ّﻣﺄﺗأ
 
ﻞ 
:
 
ﻮﺤﻟا
 
اﺬه
 
راد نﺎﻤﻳإ
 
و 
 
ﺪﻤﺣأ
 
ﻦﻴﺑ 
 
را
:
نﺎﻤﻳإ
: 
؟ﺔﻈﻔﺤﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
اﻮﻌﻨﺻ 
 
اذﺎﻤﻟ 
 
ﻦﻜﻟو 
 
ﻢﻌﻧ 
 
ﺪﻤﺣأ
:
ّﻴﻌﻣ 
 
ﺔﺟﺎﺤﻟ 
 
ﺖﺠﺘﻧأ
 
ﺔﻈﻔﺤﻤﻟا
 
ﻩﺬهﺔﻨ 
. 
نﺎﻤﻳإ
:
؟ﺔﻈﻔﺤﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﺎﻬﻠﺟأ
 
ﻦﻣ 
 
ﺖﺠﺘﻧأ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﺟﺎﺤﻟا
 
فﺮﻋأ
 
ﻒﻴآ 
 
ﺪﻤﺣأ
:
ﻦﻋ
 
اﺮﻴﺒﻌﺗ 
 
ﻦﻳﺪﺠﺘﺳ 
 
و 
 
ﺔﺛﻼﺜﻟا
 
ﺔﻠﺌﺳﻷا
 
ﻩﺬه
 
ﻦﻋ
 
ﻲﺒﻴﺟأ
 
ﻚﻠﺗ 
 
ﺔﺟﺎﺤﻟا
. 
ّﺴﻟاّوﻷا
 
لاﺆ ل 
:
ﺔﻈﻔﺤﻤﻟا
 
ﻩﺬه
ّﺪﻘﺗ 
 
ﻦﻤﻟ 
 
؟ﺔﻣﺪﺧ 
 
م 
 
 
ﺔﺑﺎﺟﻹا
 :
ّﺪﻘﺗ 
 
ﺔﻈﻔﺤﻤﻟا
 
ﻩﺬهﺔﻣﺪﺧ 
 
م 
ﻟ ﻼﺘ ﺬﻴﻣ ﻀﺤﺘﻟا
 
مﺎﺴﻗﻷا
 
ﺔﻳﺮﻴ 
 
 
ّﺴﻟاّﺜﻟا
 
لاﺆ ﻲﻧﺎ 
:
ﺔﻈﻔﺤﻤﻟا
 
ﻩﺬه
ّﺛﺆﺗ 
 
اذﺎﻣ 
 
ﻰﻠﻋ؟ﺮ 
 
 
ﺔﺑﺎﺟﻹا
 :
ّﺛﺆﺗ 
 
ﺔﻈﻔﺤﻤﻟاﺮ 
ّﺪﻟا
 
مزاﻮﻟ 
 
ﻰﻠﻋﺔﺳار 
ّﺮآ 
 
و 
 
ﺐﺘآ 
 
ﻦﻣ 
 
تاودأ
 
و 
 
تﺎﺳا
 
 
ّﺴﻟاّﺜﻟا
 
لاﺆ ﺚﻟﺎ 
:
فﺪﻬﻟا
 
ﺎﻣ 
ﻦﻣ 
 
ّﺘﻟا
 
اﺬه
 
؟ﺮﻴﺛﺄ 
 
ﺔﺑﺎﺟﻹا
 :
ّﺪﻟا
 
مزاﻮﻟ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا
 
ﻦﻣ 
 
ﻞﻤﻌﺘﺴﻤﻟا
 
ﻦﻴﻜﻤﺗ ﺔﺳار 
ءﺎﻨﺛأ
 
 
ﺔﺳرﺪﻤﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﺎﻬﻠﻤﺣ 
 . 
ﺪﻤﺣأ
:
؟ﺔﻈﻔﺤﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻰﻟإ
 
ﺔﺟﺎﺤﻟا
 
نﻵا
 
ﺖﻓﺮﻋ
 
ﻞه
 
نﺎﻤﻳإ
: 
ﻢﻌﻧ 
!
ﺤﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ّﻜﻤﺗ 
 
ﺔﻈﻔ ﻼﺗ 
 
ﻦ ﺬﻴﻣ ﻀﺤﺘﻟا
 
مﺎﺴﻗﻷا
 
ﺔﻳﺮﻴ ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا
 
ﻦﻣ 
 
اﻟ ﻠ مزاﻮ  ّﺪﻟاﺔّﻴﺳار 
. 
نﺎﻤﻳإ
: 
ﻻ
 
ةﺮﻴﻐﺻ 
 
ﻲﺘﻈﻔﺤﻣ 
 
ﺎﻧأآ 
 
ﺎﻬﺑ 
 
ﻊﺿأ
 
نأ
 
ﻦﻜﻤﻳ ّﻞ ّﺪﻟا
 
مزاﻮﻟ ﻞﻤﺣأ
 
ﻚﻟﺬﻟ 
 
ﺔﺳار ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻲﻓ 
 
يﺪﻳ 
. 
ﺪﻤﺣأ
: 
ﻦﻴﺟﺎﺘﺤﺗ 
 
ﺖﻧأ
 
نذإىﺮﺧأ
 
ﺔﻈﻔﺤﻣ 
 
ﻰﻟإ
.
 
 29
ّﺪﻟا
 
بﺎﺘآ 
 
سور 
 
ّﺪﻟا
 
دﺪـــﻋ
 
سر 
4:
ّﺘﻟاﻦﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌ ﻟاﺔﺟﺎﺤ 
 
    ر     ﻮ     ﺤ    ﻤ       ﻟ       ا
 
       ّ       ﺜ       ﻟ       ا
 
   ﻲ       ﻧ       ﺎ
   :
       ّ      ﺘ       ﻟ       ا        ﺔ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ     ﺟ       ﺎ     ﺤ       ﻟ       ا      ﻦ     ﻋ    ﺮ   ـ   ـ     ﻴ   ـ   ـ   ـ     ﺒ     ﻌ
 
3 – 
ﺞﺘﻨﺘﺳأ
: 
ّﺘﻟا
 
ﺐﺟو 
 
ﺔﺟﺎﺤﻟا
 
ﻞﻴﻠﺤﺗ 
 
ءﺎﻨﺛأاﺬه
 
ﻦﻣ 
 
ﻩﺮﻈﺘﻨﻧ 
 
ﺎﻣ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻘﻴﻗد 
 
و 
 
ﺔﻠﻬﺳ 
 
ﺔﻐﻠﺑ 
 
ﺮﻴﺒﻌ َﺘﻨﻤﻟاﻪﺘﺳارد 
 
دوﺪﺣ 
 
و 
 
ﻪﻓﺪه
 
ﺮآﺬﺑ 
 
ﺞ 
. 
ّﻴﺴﻴﺋر 
 
ﺔﻠﺌﺳأ
 
ﺔﺛﻼﺛ 
 
ﻦﻋ
 
ﺐﻴﺠﻧ ﺔ 
: 1 – 
َﺘﻨﻤﻟا
 
ﻩﺪﻳﺮﻧ 
 
يﺬﻟا
 
ﺞ 
ﻦﻤﻟ 
 )
ﺎﻤﻟ 
(
ّﺪﻘﻳ 
 
؟ﺔﻣﺪﺧ 
 
م 
 
 
2 – 
َﺘﻨﻤﻟا
 
اﺬه
 
ﺞ 
اذﺎﻣ 
 
ﻰﻠﻋ
)
ﻦﻣ 
(
ّﺛﺆﻴﺳ ﺮ 
ﻤﻌﺘﺳا
 
ﺪﻨﻋ
 
؟ﻪﻟﺎ 
 
 
3 – 
ّيﻷفﺪه
 
ّيﻷ
 
وأ
 
ّﺘﻟا
 
اﺬه
 
ﻞﺼﺤﻳ 
 
ضﺮﻏ
 
ﺛﺄ ﻴ 
 
؟ﺮ 
 
4 – 
ّﺘﻟا
 
ةادأ
 
ﺔﺟﺎﺤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌ 
 
ّﺘﻠﻟ 
 
ﻞﻤﻌﺘﺴﻧ 
 
ﺔﺟﺎﺤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌ 
 
ةادأ
ّﻤﺴﻧ 
 
ﺎﻬﻴ 
ّﺘﻟا
 
ةادأ
 
ﺔﺟﺎﺤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌ 
ﻲﻠﻳ 
 
ﺎﻤآ 
 :
 
1.
َﺘﻨﻤﻟا
 
ﻢﺳاﺞ 
2.
ّﺴﻟاّوﻷا
 
لاﺆ ل 
3.
ّﺴﻟاّﺜﻟا
 
لاﺆ ﻲﻧﺎ 
4.
ّﺴﻟاّﺜﻟا
 
لاﺆ ﺚﻟﺎ 
5.
ﻹاّﺴﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﺑﺎﺟ ّوﻷا
 
لاﺆ ل 
6.
ّﺴﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﺑﺎﺟﻹاّﺜﻟا
 
لاﺆ ﻲﻧﺎ 
7.
ّﺴﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﺑﺎﺟﻹاّﺜﻟا
 
لاﺆ ﺚﻟﺎ 
اذﺎﻣ 
 
ﻰﻠﻋ
)
ﻦﻣ 
(
ّﺛﺆﻳ ؟ﺮ 
 
7
ﻦﻤﻟ 
)
ﺎﻤﻟ 
(
ّﺪﻘﻳ ؟ﺔﻣﺪﺧ 
 
م 
 
ّيﻷ؟فﺪه
 
َﺘﻨﻤﻟاﺞ 
235614

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
abdelmoughite khalaf added this note
kayn
abdelmoughite khalaf liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Hatim Bob added this note
pec
abidmedali liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->