Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
6Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sveštenik Timotije - Pravoslavni pogled na svet i savremene nauke o prirodi

Sveštenik Timotije - Pravoslavni pogled na svet i savremene nauke o prirodi

Ratings: (0)|Views: 2,771|Likes:
Published by Bogotrazitelj
Sveštenik Timotije

PRAVOSLAVNI POGLED NA SVIJET I SAVREMENE NAUKE O PRIRODI
Lekcije kreacione nauke za starije razrede srednjih škola (priručnik za nastavnike i učenike)

Nova knjiga pravoslavnog sveštenika sa obrazovanjem inžinjer-fizčara je prvi pedagoški priručnik u ruskoj pedagoškoj praksi kojim se formira cjeloviti pogled na svijet na osnovu savremenih (široj čitalačkoj publici za sada još uvijek malo poznatih) naučnih otkrića, koja omogućavaju da se otkrovenje Svetog Pisma
Sveštenik Timotije

PRAVOSLAVNI POGLED NA SVIJET I SAVREMENE NAUKE O PRIRODI
Lekcije kreacione nauke za starije razrede srednjih škola (priručnik za nastavnike i učenike)

Nova knjiga pravoslavnog sveštenika sa obrazovanjem inžinjer-fizčara je prvi pedagoški priručnik u ruskoj pedagoškoj praksi kojim se formira cjeloviti pogled na svijet na osnovu savremenih (široj čitalačkoj publici za sada još uvijek malo poznatih) naučnih otkrića, koja omogućavaju da se otkrovenje Svetog Pisma

More info:

Published by: Bogotrazitelj on Feb 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/24/2011

pdf

text

original

 
Sve{tenik Timotije
 
PRAVOSLAVNI POGLED NA SVIJET ISAVREMENE NAUKE O PRIRODI
 
Lekcije kreacione nauke
za starije razrede sredwih {kola
(priru~nik za nastavnike i u~enike)
Nova kwiga pravoslavnog sve{tenika sa obrazovawem in`ewera-fizi~ara je prvipedago{ki priru~nik u ruskoj pedago{koj praksi kojim se formira cjeloviti pogled nasvijet na osnovu savremenih ({iroj ~itala~koj publici za sada jo{ uvijek malopoznatih) nau~nih otkri}a, koja omogu}avaju da se otkrovewe Svetog Pisma osmislibez tradicionalnih natezawa i nezgrapnih alegorija koje su ve} odavno prakti~nopostale op{te mjesto u mnogim apologeti~kim i pseudoapologeti~kim radovima.Kwiga }e biti korisna u~enicima starijih razreda sredwih {kola, studentima,predava~ima i uop{te svima koji se interesuju za prirodne nauke. Dva priru~nika koje je sve{tenik Timotije ve} uradio za u~enike i koji prethode ovom izdawu - "Nauka ostvarawu svijeta" (M. 1996.) i "Evolucija ili tqewe" (M. 1997.) - izazvala su mno{tvo pozitivnih reakcija od strane pravoslavnih pedagoga i dobila visoku ocjenupriznatih nau~nika-fizi~ara.
PREDGOVOR
 
OSNOVNI ZAKONI PRIRODE KOJI SVJEDO^E DA JE SVIJET STVOREN
 
KREACIONA ASTRONOMIJA
 
STAROST ZEMQE
 
DA LI JE MOGU]A SLU^AJNA POJAVA @IVOTA?
 
NAU^NO POBIJAWE EVOLUCIJENAU^NO POBIJAWE EVOLUCIJENAU^NI ARGUMENTI KOJI POBIJAJU MAKROEVOLUCIJU (Biohemija igenetika)
 
PORIJEKLO ^OVJEKA
 
BIBLIJSKA ISTORIJA ZEMQE U SVJETLU NAU^NIH SAZNAWA
 
Z A K Q U ^ A K
 
L I T E R A T U R A
 
 
"Boga, predvje~nog, bezgrani~nog, sveznaju}eg isvemogu}eg, ja, pav ni~ice, uvidjeh i onijemih. I pro~itahtragove Wegove na tvorevinama Wegovim, i u svakoj, ~ak inajni{tavnijoj, vidjeh - kolika je velika sila, kakva jevelika mudrost, kakvo je neizgladivo savr{enstvoskriveno u wima".KarlLini
P R E D G O V O R
U {kolskim predmetima o prirodnim naukama, naro~ito u biologiji i astronomiji,|acima se u glave tvrdoglavo utuvquje evolucionisti~ki pogled na svijet. Wegovasu{tina se svodi na to da je materija navodno sposobna da se samoproizvoqno razvija upravcu uslo`wavawa oblika svoje organizacije, od ni`ih i primitivnijih ka vi{im isavr{enijim formama. Takvo shvatawe va`i kako za ne`ivu, tako i za za `ivu (za wupogotovo) materiju, ne iskqu~uju}i ni ~ovjeka.^ak i kada su u Rusiji formalno uspostavili slobodu savjesti i me|usobnu jednakostreligija (izjedna~avaju}i ih sa ateisti~kim pogledom na svijet), pritisakmaterijalisti~kih shvatawa u {kolskim predmetima iz oblasti prirodnih nauka idaqe je ostao enormno jak, potpuno i svjesno namjeran. Bilo kakve onostrane sile, bilokakve pojave koje izlaze iz okvira prostih {kolskih shema - ne samo da su iskqu~ene izrazmatrawa, nego se po starom {ablonu odlu~no odbacuju i negiraju. ^itav niz pojava izprirode u uxbenicima se jednostavno ignori{e, iako su te pojave veoma proste zaobjasniti. Pojedine ~iwenice ili opa`awa nauke su protuma~eni krivo ili su sasvimostavqeni bez obja{wewa. Na kraju, postoje va`ni zakoni prirode koji su u {kolskimuxbenicima dati u izvitoperenom vidu, zato {to zakqu~ci koji slijede iz tih zakona jednozna~no pobijaju evoluciju. U isto to vrijeme, u {kolske programe se upornoinfiltrira kurs "valeologije", koja predstavqa amorfnu smjesu medicinskih,higijenskih i psiholo{kih znawa pomije{anih sa najprimitivnijim paganstvom,okultizmom i {amanizmom. U~enik koji nema apsolutno nikakvu predstavu o istinitimna~elima Bitija, potpuno nepripremqen se odjednom postavqa pred vi{e nego sumwivaprakti~na duhovna znawa i iskustva. U sveukupnosti to mo`e dovesti do te{kihpsihi~kih i moralnih trauma kod djece.Takva organizacija predavawa u {kolama nije karakteristi~na samo za na{u,tradicionalno ideologizovanu zemqu. ^ak su i u SAD poznati slu~ajevi pritisaka napredava~e od strane {kolske administracije ili ministarstva obrazovawa - sve dootpu{tawa sa posla, u slu~aju da pedagozi poku{aju da uporedo sa evolucionisti~kimpogledom na svijet upoznaju u~enike i sa kreacionom naukom, odnosno, sa nau~nimfaktima koji govore u prilog u~ewa po kojem je svijet stvorio Bog. I to - porednepobitne ~iwenice da je ideja kreacionizma prili~no {iroko rasprostrawena ipopularna upravo u svijetu nauke.Nama ostaje da izvedemo ovaj zakqu~ak: sistem obrazovawa u ~itavom savremenomdru{tvu svjesno je orijentisan na formirawe evolucionisti~ko-humanisti~kog
 
pogleda na svijet kod djece, sa svim moralnim (ta~nije bi bilo re}i - amoralnim)konsekvencama koje iz wega proisti~u. Upravo u starijim razredima sredwih {kolau~enici dobijaju - u ~itavom `ivotu vjerovatno i jedinstvenu - mogu}nost prakti~noistovremenog izu~avawa osnova prirodnih nauka po razli~itim oblastima. ^ak i navi{oj {koli vi{e nema takve {irine predavawa prirodnih nauka. Upravo te godine semogu smatrati najva`nijim za formirawe pogleda mladog ~ovjeka na svijet. Zbog togami smatramo za svoj dug da u nau~nu sliku svijeta poku{amo da unesemo {to je mogu}eve}u objektivnost, tako {to }emo u~enike obavijestiti barem o po~etnim znawima iosnovama ideja kreacione nauke - normalno, sa svim moralnim principima koji iz weproisti~u.Smatramo da je za u~enike jako va`no da usvoje materijal kojem ih u~e kroz {kolskeprograme, prije svega nau~ne ~iwenice i metode prora~una. Neophodno je veomapa`qivo izu~iti i evolucionisti~ku teoriju, kao i sve argumente koji woj govore uprilog. Na{ kurs je u velikoj mjeri izboran, orijentisan je na standardne {kolskeuxbenike i sastavqen je na osnovu materijala koji se mogu na}i u wima. Dopunskimaterijal sveden je na minimum. Jedino {to ovdje `elimo da nau~imo u~enike - to jeumje}e razlikovawa ~iwenica od teorija i hipoteza, kao i umje}e pronicawa u smisaoprou~avanih pojava dubqe nego {to je to uobi~ajeno. Bilo bi jako po`eqno objasnitiu~enicima da je teorija evolucije predmet vjere, a nikako ne nepobitni nau~ni fakat.A vjera, pak, mo`e biti istinita ili la`na. Iako smatramo da je vjera u evolucijuduboka zabluda, mi ovdje ne postavqamo sebi za ciq da direktno propovijedamoistinitu vjeru - vjeru pravoslavnog hri{}anstva - nego prepu{tamo ~itaocima da sesami opredijele u izboru svoje vjere.Kreaciona nauka se ne boji prigovora i primjedbi od strane evolucionista. Kao {topi{e u jednoj od popularnih kwiga na tu temu: "Uop{te nije neophodno da budetepametni - samo ako ste u pravu". Zaista, konkretni nau~ni problemi koji stoje predkreacionom naukom i koji jo{ uvijek nisu rije{eni ispadaju neuporedivo lak{i zarije{iti od osnovnog problema koji stoji pred evolucionistima - obja{wewasamoproizvoqnog nicawa Vasione i `ivota u woj, a tako|e i daqeg wihovogprogresivnog razvoja.Autor je veoma zahvalan S.Galovinu i J.Malikovu za pomo} u pregledu rukopisa, kao i zaniz vrijednih primjedbi.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
papilongreeneye liked this
allsame liked this
bivano liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->