Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ang Kahulugan ng Huling Ikasampung Bahagi ng Marangal na Quran - Tagalog

Ang Kahulugan ng Huling Ikasampung Bahagi ng Marangal na Quran - Tagalog

Ratings:
(0)
|Views: 2,995|Likes:
Published by Abdullah Baspren
Ang Kahulugan ng Huling Ikasampung Bahagi ng Marangal na Quran - Tagalog

تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم ويليه أحكام تهم المسلم
Ang Kahulugan ng Huling Ikasampung Bahagi ng Marangal na Quran - Tagalog

تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم ويليه أحكام تهم المسلم

More info:

Published by: Abdullah Baspren on Feb 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2012

pdf

text

original

 

1
 
Ang papuri ay ukol kay Allah. Ang basbas at pangangalaga ni Allah ay ukol sa pinunonatin, Propeta natin, at minamahal natin, ang Sugo ni Allah.
Pakaalamin ninyo mga kapatid na Muslim, kaawaan nawa kayo ni Allah, naisinatungkulin sa atin na matutunan ang apat na usapin:1. Ang Kaalaman.
Ito ay ang makilala si Allah, ang makilala ang Propeta Niya
(SAS)
, atang malaman ang Relihiyong Islam dahil hindi ipinahihintulot na sambahin si Allah nanghindi ayon sa kaalaman. Ang sinumang gumawa ng hindi ayon sa kaalaman, anghantungan niya ay tungo sa kaligawan at nakawangis nga niya ang mga Nasrání roon.
2. Ang Paggawa.
Ang sinumang nakaalam ngunit hindi gumawa ay nakawangis nga niyaang mga Hudyo dahil ang mga ito ay nakaalam ng tama ngunit hindi gumawa. Kabilang samga panlalansi ng Demonyo ay inalalayo niya sa kaalaman ang loob ng tao sapagpapaakala rito na ito ay mapagpapaumanhin ni Allah dahil sa kamangmangan nito.Hindi nito alam na ang sinumang binigyan ng kakayahang matuto at hindi nag-aaral aynailahad na sa kanya ang patunay. Ito rin ang panlalansi ng mga kababayan ni Noe noong
“inilalagay nila ang mga daliri nila sa mga tainga nila, nagtatalukbong sila ng mgadamit nila”
upang hindi nawa mailahad sa kanila ang patunay.
3.
Ang Pag-anyaya roon
dahil sa ang mga maalam at ang mga tagapag-anyaya sa Islam ay angmga tagapagmana ng mga propeta. Isinumpa ni Allah ang mga anak ni Israel dahil “Hindi silanoon nagsasawayan laban sa nakasasama na ginawa nila; talagang kaaba-aba ang ginagawa nilanoon.” Ang pag-aanyaya sa Islam at ang pagtuturo nito ay tungkuling sapat nang gampanan ngiilan sa kalipunan: kung isinagawa ito ng sinumang may sapat na kakayahan ay hindimagkakasala ang isa [sa kalipunan]; ngunit kung tinalikdan ito ng lahat ay magkakasala sila.
4. Ang Pagtitiis sa kapinsalaan 
dahil sa pagpapakaalam sa kaalaman, paggawa ayon dito,at pag-aanyaya para rito.Bilang isang pakikilahok mula sa amin sa pagpawi sa kamangmangan at pagpapadali sapagtamo ng kinakailangang kaalaman, tinipon namin sa pinaikling aklat na ito ang ilan saikapagtatamo ng kasapatan sa mga kaalamang pang-Islam kalakip ang Huling IkasampungBahagi ng Marangal na Qur’an at ang kahulugan nito dahil sa kadalasan ng pag-uulit-ulitnito. Ang anumang hindi matamo ang kahalatan nito ay hindi dapat iwan ang karamihan nito.Sinikap namin sa lahat ng iyon ang maiksing paglalahad at pagbatay sa napagtibay mulasa Propeta
(SAS)
. Hindi namin inaangkin na kami ay humantong sa kalubusan sapagkat itoay bagay na kabilang sa itinangi ni Allah para sa sarili Niya, bagkus ang akdang ito aypagsisikap ng isang aba. Kaya kung tama, mula kay Allah ito. Kung mali naman, mula saamin at sa Demonyo ang kamaliang ito; si Allah at ang Sugo Niya
(SAS)
ay walangkinalaman sa kamaliang ito. Kaawaan nawa ni Allah ang sinumang magturo sa amin samga kapintasan namin sa pamamagitan ng makalayunin at mapag-ayos na pagpuna.
Hinihiling namin kay Allah na gantihan nawa Niya ng pinakamabuting ganti ang sinumang lumahok sa paghahanda nito, paglilimbag nito, pamamahagi nito, pagbabasa nito, at pagtuturo nito; tanggapinnawa Niya ito mula sa kanila, at pag-ibayuhin nawa Niya para sa kanila ang kabayaran at gantimpala.
Si Allah ay higit na nakaaalam. Basbasan ni Allah at pangalagaan ang pinuno natin at angPropeta nating si Muhammad sampu ng lahat ng mag-anak niya at mga kasamahan niya.
Ang aklat na ito Ipinamamahagi nang libre Hindi ipinahihintulot ipagbiliUnang edisyon Dinagdagan at inayosDhul qa‘dah, 1427 A.H.
Itinagubilin ang aklat na ito ng pangkat ng mga maalam at mga mag-aaral ng Islam sa Mundong Islam
Para sa karagdagang mga impormasyon o pag-aambag o pakikilahok o paghiling ng aklat:Website:www.tafseer.infoE-mail:phi@tafseer.info

 
 
Ang Panimula
 
 

 
2

Ang Qur’an ay Salita ni Allah. Ang kalamangan nito sa lahat ng salita ay gaya ngkalamangan ni Allah sa mga nilikha Niya. Ang pagbabasa nito ay angpinakamainam na pagpapakilos ng dila.
 
Ang gantimpla ng pagtuturo nito.
Nagsabi ang Sugo
(SAS)
:
“Ang pinakamainam sa inyo ay ang nag-aral ng Qur’an at nagtuturo nito.”  
Isinalaysayito ni Imám alBukhárí.
Ang gantimpala sa pagbabasa nito.
Nagsabi ang Sugo
(SAS)
:
“Ang sinumang bumasa ng isang titik mula sa Aklat ni Allah ay magkakaroon siya dahil doon ngisang magandang gawa at ang magandang gawa ay ginagantimpalaan ng sampung ulit nito.” 
 
Isinalaysay ito ni Imám atTirmidhí 
.
Ang kalamangan ng pag-aaral ng Qur’an at pagsasaulo nito at angkahusayan sa pagbabasa nito.
Nagsabi ang Sugo
(SAS)
:
“[Siya ay] tulad ng isang nagbabasa ng Qur’an habang siya ay nagsasaulo nito kasama ng mga mabuting marangal na anghel at tulad ng isang nagbabasa ng Qur’an habang siya ay nagpapanatili nito at siya ay mahigpit dito kaya magkakamit siya ng dalawang gantimpala.” 
 
Muttafaq ‘Alayhi.
 
Nagsabi pa ang Sugo
(SAS)
:
“Sasabihin sa kaibigan ngQur’an: Bumasa ka, umakyat ka, at bumigkas ka gaya noong ikaw ay bumibigkas nito sa mundo sapagkat tunay na ang kalagayan mo ay nasa huling bahagi ng talata na binabasa mo.” 
 
Isinalaysay ito ni Imám atTirmidhí.
Nagsabi si alKhitábí:
“Nasaad sa salaysay na ang bilang ng mga talata ngQur’an ay ayon sa dami ng baytang ng Paraiso kaya sasabihin sa nagbabasa [ngQur’an]: ‘Umakyat ka sa mga baytang ayon sa dami ng binabasa mo noon mula samga talata ng Qur’an.’ Kaya ang sinumang nakalubos sa pagbasa ng buong Qur’anay makapag-aangkin ng pinakamataas sa mga baytang ng Paraiso sa Kabilang-buhay. Ang sinumang nakabasa ng isang bahagi mula rito, ang pag-akyat niya samga baytang ay ayon sa dami niyon. Kaya ang pagwawakasan ng gantimpala ayang pagwawakasan ng pagbasa.”
Ang kabayaran ng sinumang nag-aaral ang anak niya ng Qur’an.
Nagsabiang Sugo
(SAS)
:
“Ang sinumang nagbasa ng Qur’an, nag-aral niyon, at gumawa ayon doon ay pasusuutin ang mga magulang nito sa Araw ng Pagbangon ngisang korona ng liwanag na ang tanglaw niyon ay tulad ng tanglaw ng araw at dadamitan ang mga magulang nito ng dalawang hiyas na hindi matutumbasan ng mundo ang mga ito. Kaya magsasabi silang dalawa: Bakit kami dinamitan nito? Kaya naman sasabihin: Dahil sa pagtangkilik ng anak ninyo sa Qur’an.” 
 
Isinalaysay ito ni Imám alHákim
.
Ang Pamamagitan ng Qur’an sa kaibigan nito sa Kabilang-buhay.
Nagsabi angSugo
(SAS)
:
“Basahin ninyo ang Qur’an sapagkat tunay na ito ay darating sa Araw ng Pagbangon bilang isang tagapamagitan para sa mga kaibigan nito.” 
 
Isinalaysay ito niImám Muslim.
Nagsabi pa ang Sugo
(SAS)
:
“Ang Qur’an at ang pag-aayuno ay mamamagitan para sa tao sa Araw ng Pagbangon.” 
 
Isinalaysay ito ni Imám Ahmad
.
 
 
Ang Kalamangan ngPagbabasa ng Qur’an

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rachel Marasigan liked this
Saleh Usman liked this
Saleh Usman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->