Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài 1: Quan điểm của HCM về

Bài 1: Quan điểm của HCM về

Ratings: (0)|Views: 2,711 |Likes:
Published by moonlight1989

More info:

Published by: moonlight1989 on Feb 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

 
Bài 1: Quan điểm của HCM về văn hóa
a.Khái Niệm:
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, toàn bộ di sản tư tưởng của Người là một kho báu văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trong đó tư tưởng của Người về văn hóa chiếm một vịtrí hết sức quan trọng.Đó là một hệ thống các quan điểm lý luận mang tính khoa học và cách mạng về văn hóa vàxây dựng nền văn hóa Việt Nam. Được kết tinh và chắt lọc những giá trị cả văn hóa phươngĐông, phương Tây, của truyền thống và hiện đại, của dân tộc và quốc tế.Theo Hồ Chí Minh, văn hóa có ý nghĩa vô cùng to lớn và giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Theo Người: Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng; những cơ sở hạ tầng của xã hội có kiến thiếtrồi, văn hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện phát triển được; có thực mới vực được đạo;xã hội thế nào thì văn hóa thế ấy. Nhưng mặt khác, đến lượt mình, văn hóa là động lực củasự phát triển xã hội, phát triển kinh tế; văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.Văn hóa được xây dựng và bồi đắp nên trong suốt chiều dài lịch sử, nó làm nên nền tảngtinh thần của một xã hội, giữ vai trò quan trọng vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong rất nhiều bài nói và bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đềcập đến việc phải giữ gìn và phát huy những truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Đó lànhững giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng dân tộc Việt Nam được hun đúc nênqua hàng ngàn năm lịch sử. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thầnđoàn kết, ý thức cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, trọng đạo lý, đức tính cần cù sáng tạotrong lao động, dũng cảm trong chiến đấu…Bên cạnh việc giữ gìn và phát huy bản sắc dântộc phải biết tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, biết gạn đục khơi trong, nâng cao trình độvăn hóa của nhân dân, biệt chọn lọc, sáng tạo cho phù hợp với hoàn cảnh và đặc tính củadân tộc mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương cho mọi thế hệ Việt Nam, trong đócó tuổi trẻ noi theo.
"Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật,những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộnhững sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn".
Khái niệm trên cho thấy: Văn hóa được hiểu theo nghĩa rộng nhất, bao gồm toàn bộnhững giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra; văn hóa là động lực giúp conngười sinh tồn; văn hóa là mục đích cuộc sống loài người; xây dựng văn hóa dân tộc phảitoàn diện, đặt xây dựng "tinh thần độc lập tự cường" lên hàng đầu.Từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945,
văn hóa được Hồ Chí Minh xác định là đời sống tinh thần của xã hội, là thuộc về kiến trúc thượng tầng.
Văn hóa có mối quan hệ mậtthiết với kinh tế, chính trị, xã hội, tạo thành bốn vấn đề chủ yếu của đời sống xã hội và đượcnhận thức như sau:-
Văn hóa quan trọng ngang kinh tế, chính trị, xã hội.- Chính trị, xã hội có được giải phóng thì văn hóa mới được giải phóng. Chính trị giải phóng mở đường cho văn hóa phát triển.
Dưới chế độ thực dân và phong kiến nhân dân ta bị nô lệ, bị đàn áp, thì văn nghệ cũng bị nô lệ, không thể phát triển. Theo Hồ Chí Minh, phải tiến hành cách mạng chính trị trướcmà cụ thể ở Việt Nam là tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc để giành chính quyền, giải phóng chính trị, giải phóng xã hội, từ đó giải phóng văn hóa, mở đường cho văn hóa pháttriển. Quan điểm của Hồ Chí Minh đã được thực tiễn Cách mạng Tháng Tám năm 1945chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.-
 Xây dựng kinh tế để tạo điều kiện cho việc xây dựng và phát triển văn hóa.
Từ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ kinh tếthuộc về cơ sở hạ tầng, là nền tảng của việc xây dựng văn hóa, xây dựng kiến trúc thượng
1
 
tầng. Người cho rằng, "cơ sở hạ tầng xã hội
có kiến thiết rồi
, văn hóa
mới kiến thiết được
có đủ điều kiện phát triển được". Như vậy, vấn đề đặt ra là kinh tế phải đi trước một bước.Tục ngữ có câu "có thực mới vực được đạo" cũng theo nghĩa như vậy. Trong xây dựng chủnghĩa xã hội, Hồ Chí Minh đã tổng kết: Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triểnkinh tế và văn hóa... để nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân ta" (Hồ ChíMinh không bao giờ nói phát triển văn hóa trước kinh tế).-
Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng nhưng không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị. Văn hóa phải phục vụ nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế.
Tuy "kinh tế có kiến thiết rồi, văn hóa mới kiến thiết được", nhưng điều đó không cónghĩa là văn hóa "thụ động" chờ cho kinh tế phát triển xong rồi mới đến lượt mình pháttriển. Văn hóa có tính tích cực chủ động, đóng vai trò to lớn thúc đẩy kinh tế và chính trị phát triển như một động lực."Văn hóa ở trong chính trị" tức văn hóa phải tham gia vào nhiệm vụ chính trị, thamgia cách mạng, kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh nêu rõ:
"Văn hóahóa kháng chiến, kháng chiến hóa văn hóa",
hoặc đường lối
kháng chiến toàn diện
, thi đuatrên mọi lĩnh vực,... là với ý nghĩa như vậy. Theo đó, một phong trào văn hóa cách mạng,văn hóa kháng chiến đã diễn ra rất sôi động, góp phần đắc lực vào thắng lợi của sự nghiệpkháng chiến kiến quốc."Văn hóa ở trong kinh tế" tức là văn hóa phải phục vụ, thúc đẩy việc xây dựng và pháttriển kinh tế."Văn hóa ở trong kinh tế và chính trị" cũng có nghĩa là chính trị và kinh tế phải có
tính văn hóa
. Đây là một đòi hỏi chính đáng của văn hóa hiện đại. Làm chính trị, làm kinhtế... phải có văn hóa.
b) Tính chất 
 Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Hồ Chí Minh đã quan tâm tớiviệc xây dựng nền văn hóa mới, coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của cáchmạng. Như vậy, nền văn hóa mới ra đời gắn liền với nước Việt Nam mới. Trước đó ở nướcta là nền văn hóa nô dịch của thực dân phong kiến, làm đồi trụy con người. Đặc điểm chungnhất của nền văn hóa mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là xua tan bóng tối của chủ nghĩa thựcdân, đế quốc, của dốt nát, đói nghèo, bệnh tật đè nặng lên cuộc sống của nhân dân ta. Vănhóa mới là phải giáo dục nhân dân ta tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, tự do tín ngưỡng,không hút thuốc phiện; chống giặc dốt...
Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ
, nền văn hóa mới là nền văn hóa dân chủmới, đồng thời là nền văn hóa kháng chiến. Nền văn hóa đó có ba tính chất: dân tộc - khoahọc - đại chúng.
Tính chất dân tộc
(hay còn gọi là đặc tính dân tộc, cốt cách dân tộc) là cái "cốt", cáitinh túy bên trong rất đặc trưng của nền văn hóa dân tộc. Nó phân biệt, không nhầm lẫn vớivăn hóa của các dân tộc khác. Nó là "căn cước" của một dân tộc. Cốt cách dân tộc không phải "nhất thành bất biến", mà nó có sự phát triển, bổ sung những tinh túy mới.
Tính chất khoa học
của nền văn hóa phải thuận với trào lưu tiến hóa của tư tưởng hiệnđại: hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Nền văn hóa mới phải phục vụ tràolưu đó. Muốn vậy, tính khoa học phải thể hiện trên nhiều mặt: cơ sở hạ tầng, nền tảng kinhtế phải khoa học, hiện đại. Đội ngũ những người làm công tác văn hóa phải có trí tuệ, hiểu biết khoa học tiên tiến; phải có chiến lược văn hóa, xây dựng lý luận văn hóa mang tầm thờiđại.
Tính chất đại chúng của
nền văn hóa là phục vụ nhân dân, phù hợp với nguyện vọngnhân dân, đậm đà tính nhân văn. Đó là nền văn hóa do đại chúng nhân dân xây dựng.
Trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa,
thời kỳ đầu Hồ Chí Minh nói tính chất nềnvăn hóa mới phải "
 xã hội chủ nghĩa về nội dung và dân tộc về hình thức" 
. Từ Đại hội III
2
 
(tháng 9-1960), Người có bước phát triển trong tư duy lý luận khi khẳng định nền văn hóamới là nền văn hóa
có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc. Nội dung xã hội chủ nghĩa
là thể hiện tính tiên tiến, tiến bộ, khoa học, hiện đại, biếttiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với trào lưu tiến hóa trong thời đại mới.
Tính chất dân tộc
của nền văn hóa là biết giữ gìn, kế thừa, phát huy những truyền thống vănhóa tốt đẹp của dân tộc, phát triển những truyền thống tốt đẹp ấy cho phù hợp với nhữngđiều kiện lịch sử mới của đất nước.
c) Chức năng của văn hóa
Chức năng của văn hóa mới rất phong phú, đa dạng. Hồ Chí Minh cho rằng, văn hóacó ba chức năng chủ yếu sau đây:
Một là, bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp.
Văn hóa thuộc đời sống tinh thần của xã hội. Tư tưởng và tình cảm là vấn đề chủ yếunhất của đời sống tinh thần của xã hội và con người. Vì vậy, theo Hồ Chí Minh, văn hóa phải thấm sâu vào tâm lý quốc dân để thực hiện chức năng hàng đầu là bồi dưỡng nâng caotư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho con người, đồng thời loại bỏ những tư tưởng sailầm, tình cảm thấp hèn. Tư tưởng và tình cảm rất phong phú, nhưng phải đặc biệt quan tâmtới những tư tưởng và tình cảm chi phối đời sống tinh thần của mỗi con người và cả dân tộc.Lý tưởng là điểm hội tụ của tư tưởng lớn. Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa phải làmcho ai cũng có lý tưởng tự chủ, tự cường, độc lập, tự do; phải làm cho quốc dân "có tinhthần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng". Đó là lý tưởng độc lập dântộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp,giải phóng con người. Một khi con người đã phai nhạt lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩaxã hội thì không còn ý nghĩa gì đối với cuộc sống cách mạng.Tình cảm lớn, theo Hồ Chí Minh là lòng yêu nước, thương dân, thương nhân loại bịđau khổ, áp bức. Đó là tính trung thực, thẳng thắn, thủy chung; đề cao cái chân, cái thiện, cáimỹ... Tình cảm đó thể hiện trong nhiều mối quan hệ: với gia đình, quê hương, dân tộc, nhânloại, với bạn bè, đồng chí, quan hệ thầy trò...Tư tưởng và tình cảm có mối quan hệ gắn bó với nhau. Tình cảm cao đẹp là conđường dẫn tới tư tưởng đúng đắn; tư tưởng đúng làm cho tình cảm cao đẹp hơn, làm cho conngười ngày càng hoàn thiện. Văn hóa còn góp phần xây đắp niềm tin cho con người, tin ở  bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tin vào nhân dân, tin vào tiềnđồ của cách mạng.
 Hai là, nâng cao dân trí.
Văn hóa luôn gắn với dân trí. Không có văn hóa không có dân trí. Văn hóa nâng caodân trí theo từng nấc thang, phục vụ mục tiêu cách mạng trước mắt và lâu dài. Nâng cao dân trí bắt đầu từ việc làm cho người dân biết đọc, biết viết. Tiếp đến là sựhiểu biết các lĩnh vực khác nhau về chính trị, kinh tế, văn hóa... Từng bước nâng cao trìnhđộ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, khoa học - kỹ thuật, thực tiễn Việt Nam và thế giới... Đólà quá trình bổ sung kiến thức mới, làm cho mọi người không chỉ là chuyển biến dân trí màcòn nâng cao dân trí, điều mà khi chính trị chưa được giải phóng thì không thể làm được.Tùy từng giai đoạn cách mạng mà mục đích của nâng cao dân trí có điểm chung vàriêng, nhưng tất cả đều nhằm mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; biếnmột nước dốt nát, cực khổ thành một nước có văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc1.Mục tiêu đó hiện nay Đảng ta chỉ rõ vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,văn minh".
 Ba là, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách, lối sống lành mạnh,luôn hướng con người vươn tới cái chân, cái thiện, cái mỹ, không ngừng hoàn thiện bảnthân mình.
3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thu Nguyen liked this
Vũ Cường liked this
Hieu Ly Van liked this
Cao Quân liked this
Su Xinh Xắn liked this
Su Xinh Xắn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->