P. 1
Vaiko TaMIL

Vaiko TaMIL

Ratings: (0)|Views: 141|Likes:
Published by Pravin Ram

More info:

Published by: Pravin Ram on Feb 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

 
F‰w« rh£L»nw‹!
itnfh
kWky®¢á âuhÉl K‹nd‰w¡ fHf«
 ‘jhaf«’, ‘jhaf«’, ‘jhaf«’, ‘jhaf«’, ‘jhaf«’,12, U¡k y£RÄgâ rhiy,12, U¡k y£RÄgâ rhiy,12, U¡k y£RÄgâ rhiy,12, U¡k y£RÄgâ rhiy,12, U¡k y£RÄgâ rhiy,vG«ó®, br‹id - 600 008vG«ó®, br‹id - 600 008vG«ó®, br‹id - 600 008vG«ó®, br‹id - 600 008vG«ó®, br‹id - 600 008
jhaf« :jhaf« :jhaf« :jhaf« :jhaf« :
 
044 - 2851 65 65; 66
 
bjhiyefš :bjhiyefš :bjhiyefš :bjhiyefš :bjhiyefš :
 
2854 9884
btËpL
 
F‰w« rh£L»nw‹!itnfh
üÈ‹ jiy¥ò:::::
F‰w« rh£L»nw‹!F‰w« rh£L»nw‹!F‰w« rh£L»nw‹!F‰w« rh£L»nw‹!F‰w« rh£L»nw‹!
btËpL:::::15 #]iy 2009fÂÅ totik¥ò:::::g. mUz»ÇehjüÈ‹ msî:::::bl«Ä ir°
8½ x 5½
jhŸ:::::
80 G.S.M.
 nk¥ ȤnjhKf¥ò m£il totik¥ò:::::É#a
(98402-75550)
m¢á£nlh®:::::Fknur,átr¡â m¢rf«, átfhá
 
04562 - 274005;275005;Cell: 94433-79005
e‹bfhil:::::
%
50
F‰w« rh£L»nw‹!
<H¤jÄH®fis¥ ó©nlhL mʤJ xÊ¡f,á§fs muR el¤âa jÄœ ïd¥gLbfhiy¡F¤â£l« tF¤J¡ bfhL¤J, Míj§fis mŸË¡bfhL¤J, mid¤J ïuhQt cjÉfisí«mˤJ, csî gh®¤J¤ J¥ò¡ bfhL¤jJ, I¡»aK‰ngh¡F¡ T£l muR. mj‹ jiyikÆ‹tŠrf¤jhš, gšyhÆu¡fz¡fhd jÄH®fis¡bfh‹W FɤJ É£ld®.fliy e«ã¤jhnd eh§fŸ thœ»nwh«. v§fisá§fs¡ fl‰gil R£L¡ bfhš»whnd,tiyfis mW¤J, glFfis cil¤JbehW¡F»‹whnd, m§nf bfh©L br‹Wmo¡»whnd, áiwÆš mil¡»whnd, g£oÅnghL»whnd, ïij¡ nf£gj‰F ehâ»ilahjh? v‹W jÄHf Ûdt®fŸbfhâ¡»wh®fŸ.Mwiu¡ nfho jÄœ k¡fS« gykhf _¢RÉ£lhš jh¡F¥ ão¥ghdh mªj¢ á§fs¤jh‹?v‹d J¢rš ïUªjhš ï§nf tªJ RLth‹?xU khd§bf£l k¤âa muR ï§nf ïU¥gjhšRL»wh‹. jÄHD¡F ehâ m‰W¥ nghŒ É£lJv‹gjhš RL»wh‹. fiyP® fUzhÃâÆ‹Jnuhf¤jhš bjhlU»wJ ïªj¥ gLbfhiyfŸ!
itnfhitnfhitnfhitnfhitnfh
32

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
raj112255 liked this
ganesan0011 liked this
ganesan0011 liked this
sureshinscribd1 liked this
sureshinscribd1 liked this
vijayian liked this
swerna liked this
duraikps liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->