Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ઉધધવ સંપદાયના પવતરક સદગુર

ઉધધવ સંપદાયના પવતરક સદગુર

Ratings:
(0)
|Views: 9|Likes:
Published by Ashish G. Patel

More info:

Published by: Ashish G. Patel on Feb 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2010

pdf

text

original

 
જજજજજજજ
 
જજ
 
જજજજજજ
 
 ઉધવ
 
 સ ં પદાયના
 
 પવતરક
 
 સદગ  ુ 
 
ામાન ં
 
વામી
 
 એ
 
 અન  ે ક
 
 અે
 
 બનાયા
 
 ત  ે
 
   ૈ કીન  ુ
 
 જ  ે તલ  ુ
 
 ંિદમા
 
 એક
 
 અે
 
 હત  ુ
 
 જ  ે ની
 
 સ  ે વા
 
  ુ 
 
 ગ ં ગામા
 
 કતા
.
 શી
 
 હિ
 
િનલક ં ઠ
 
 વણીરના
 
   ે
 
 જ  ે તલ  ુ
 
ારયા
 
 અન  ે
 
 ગ ં ગામાંના
 
   ે
 
 થાળ
 
 જયા
.
 ક  ે
 
 ક  ે
 
 ગ ં ગામાન  ે
 
 અિતિથન  ે
 
 જમાડ  ્  યા
 
 વગ
 
 જમવ  ુ
 
 નિહ
 
 એવો
 
િનયમ
 
 હતો
.
 શી
 
 હિ
 
 ઉધવ
 
 સ ં પદાયના
 
 મર  ું
 
 થયા
 
 બાદ
 
 જ  ે તલ  ુ
 
 સવર
 
 પથમવા
 
ાયાર
 
 હતા
.
 શી
 
 હિએ
 
 ગ ં ગામાન  ે
 
 સમાી
 
 કાવી
,
ામાન ં
 
વામીન  ે
 
 અામ
 
મા
 
 શી
 
વાિમનાાયણ
 
 ભગવાનની
 
 સ  ે વા
 
 કતા
 
 જોઇન  ે
 
 સવારવતાી
 
 સવરકાણણનો
 
િનચયય
 
 થયો
 
યા
 
છી
 
 ગગ ંમા
 
 નો
 
 ભ  ુ તકાળની
 
 સાનાઓ
 
 ભ  ુ લીન  ે
 
 અનય
 
 ભાવ  ે
 
 કીન  ે
 
 શી
 
 હીન  ે
 
 અખ ં ડ
 
 સ  ે વા
 
 કતા
 
 ત  ે થી
 
 તો
 
 ગ ં ગમાની
 
સોઇ
 
 શી
 
 હી
 
 વખાણતા
.
 શી
 
 હીએ
 
 ંિદો
 
િનમારણની
 
 ંામાં
 
વહત  ે
 
 નવ
 
 ંિદોના
 
િનમારણ
 
 કાયા
 
 ત  ે
 
   ૈ કીન  ુ
 
 જ  ે તલ  ુ
 
 ંિદન  ુ
 
િનમારણ
 
િ
 
 સાટ
 
 સદગ  ુ 
 
 આન ંદાન ં
 
વામી
 
ાસ  ે
 
િનમારણ
 
 કાવી
 
વહત  ે
 
 શી
 
ેવતી
 
 બલદ  ે વ
 
 હિક  ૃષણ
 
મહાાજના
 
વની
 
 પાણ
 
 પિતા
 
િવિ
 
 કી
 
 સ ં વત
1882
 ફાગણ
 
 વદ
 
 ના
 
ોજ
 
 જ  ે વો
 
 અમદાવાદમાં
 
 સ ં   ૈ યો
 
 કયોર
 
 ત  ે વો
 
 જ
 
 જ  ે તલ  ુમા
 
 સમ   ૈ યો
 
 કયોર
.
 જ  ે તલ  ુમાં
 
 સદગ  ુ 
 
ામાન ં
 
વાિમ
,
 સદગ  ુ 
 
 ગોિવ ંદાન ં
 
વામી
,
 સદગ  ુ 
 
 આનદાન ં
 
વામી
 
 જ  ે વા
 
 અગય
 
 સ ં તોએ
 
 કમરભ  ુિમ
 
થાન
 
 બનાય  ુ
 
 હત  ુ
.
 અમદાવાદ
,
 જ  ે તલ  ુ
 
 અન  ે
 
 ભ
 
 ના
 
 ંિદોના
 
િનમારણ
 
 કાયર
 
  ુ ણર
 
 કીન  ે
 
 વનનો
 
 ઉતાર
 
 આન ંદાન ં
 
વામી
 
 એ
 
 જ  ે તલ  ુમાં
 
િવતાયો
 
 જ  ે તલ  ુમાં
 
િ
 
 ાઅન  ુ સા
 
 ભય
 
 ંિદ
 
 બનાવ  ે લ
 
 છ  ે
 
 જ  ેમા
 
મહાપતાી
 
 શી
 
ેવતી
 
 બલદ  ે વ
 
 હિક  ૃષણ
 
મહાાજ
 
 પગટ
 
 પય
 
િબાજમાન
 
 છ  ે
 
 જ  ે
 
 આજ  ે
 
 કોડો
 
 ભતોની
 
મનોકામના
 
 તકાળ
 
  ુ ણર
 
 કે
 
 છ  ે
.
.
  ુ
 
 
.
   ુ
 
 આાયર
 
મહાાજ
 
ાસ  ે
 
 કોઇ
 
 હિભત
 
 આિયાિ
 
 ઉાી
 
માં
 
 સ ંડાયો
 
 હોય
 
 તો
 
 ત  ે ના
 
િનવાણ
 
માટ  ે
 
 જ  ે તલ  ુની
 
  ુ નમના
 
દરન
 
 કવાનો
 
િનયમ
 
 આ  ે
 
 છ  ે
 
 અન  ે
 
વય ં
 
 આાયર
 
મહાાજ
 
 શી
 
 પિત
 
  ુ નમ  ે
 
દરન
 
 ન  ે
 
ાે
 
 છ  ે
 
 ક  ે
 
 ક  ે
 
 જ  ે જ  ે
 
 ભતો
 
 ન  ે
 
  ુ નમના
 
િનયમો
 
 આયા
 
 હોય
 
 ત  ે ન  ે
 
 યાદ
 
  ે વડાવવા
 
વય ં
 
ાે
 
 છ  ે
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->