Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Straitéis Foghlama, Teagaisc agus Measúnachta: 2009-2011

Straitéis Foghlama, Teagaisc agus Measúnachta: 2009-2011

Ratings: (0)|Views: 402|Likes:
Published by CELT_NUIGalway
Seo Straitéis Foghlama, Teagaisc agus Measúnachta: 2009-2011 OE Gaillimh
Seo Straitéis Foghlama, Teagaisc agus Measúnachta: 2009-2011 OE Gaillimh

More info:

Published by: CELT_NUIGalway on Feb 25, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2010

 
 
 
Straitéis Foghlama,Teagaisc agus Measúnachta:
2009-2011
 
 
StraitéisFoghlama,TeagaiscagusMeasúnachta
CELTLeathanach2de23
OllscoilnahÉireann,Gaillimh
StraitéisFoghlama,Teagaisc&Measúnachta2009-2011
LeagannanStraitéisFoghlama,TeagaiscagusMeasúnachtainOÉGaillimhroimpi,tharceannnamacléinnagusnagcomhaltaífoirnearfad,acmhainníoideachaisdenchaighdeánisairdeachurarfáilchunteachtareolas,chunsmaointeoireachtchriticiúilafhorbairt,aguschunmodhannaachinntíonnmeasúnúcothromfeabhaisachurchuncinn.
I.FealsúnachtGhinearálta
CruthóidhstraitéisfoghlamaagusteagaiscOÉGaillimhcultúrinstitiúide:
 
athugannaitheantasdochleachtasacadúilinabhfuilcothromaíochttiomantas:idirteagascagustaighde;armhaitheletacúleisanbpobalacadúil;agusleisantsochaítríchéile.TaconnanculrinstitiúideseoleisnagnéithedifriúlaseoagustuganndearbhúgogcinntíonnanidirghníomhaíochteatarthulaistighdenOllscoilgon-éiríonnlecomhaltaífoirneacadúlaagusagcuidmacléinnnadúshláinabhaineannleréseoanathraithe,naforbarthateicneolaíochta,agusanbhunathraithegeilleagairaguscultúirashárú.
 
aoibríonnarmhaitheleleibilosderannpháirochtmacinnsnaimintleachtacha,cultúrthaagussóisialtaachinntiú.Chuigeseo,anOllscoilibhfabharsolúbthachtaiseachadadhcúrsaí,modúlú,agusúsáidabhaintasnuatheicneolaíochtarmhaitheleisandúshlánintleachtachagusspéissanardoideachasachothúagusafhorbairt.CinnteoidhanOllscoilgogcuirfearlecurchuigedenchineálseoagusgombeidhrochtainagníosmódaoinearardoideachas.
 
achruthaíonnnaiscidirchláiracadúlaagusghníomhaíochtaítaighde,agusachuireannlecomhpháirteachaspoiblíagusrannpháirtíochtphoiblílaistighaguslasmuighdenchampas,agglacadhleisgurféidirleisanOllscoilcurleforbairtphearsantamaraonleforbairtintleachtachanmhicléinn.
 
achuireannarchumascomhaltaífoirneagusmacléinneolasachruthúagusaroinnt,tríthacúlehinfreastruchtúrteicneolochidir,curchuigenuálachoideoloch,agusstruchtúirinstitiúideathugannaitheantasagusgradamdoghnóthachtáil,achothaíonncoláistíocht,agusachinntíonncomhionannasrochtanaagusdeiseanna.
 
achuireannteagascd’ardchaighdeánchuncinn(lenan-áirítearraonleathancleachtasagusmodhanna)agusoideolaíochtaíathacaíonnlefoghlaimghníomhachagusinarléircadiadnaróilagusnafreagrachtaíatáarchomhaltaífoirneagusarmhicléinn.Lenachoissin,déantarathscrúdúarnacodarsnachtaíidirtaighdeiarchéimeagustaighdefochéimearmhaithelefiosrachtghníomhachintleachtachachothúdogachfoghlaimeoirmarchuidlárnachdenascéimeannafoghlamaatáigcomhroinnt.
 
achruthaíonncampascuimsitheachagusacmhainnfor-rochtanaachuireannéagsúlachtchuncinnimeascnamacléinn,achruthaíonndeiseannadomhicléinnpáirtaimsearthaagusdomhicléinnnfhástamaraonlemicléinnóchúlraícultúrtha,teangeolocha,oideachaisagussocheacnamaíochaéagsúla.
 
StraitéisFoghlama,TeagaiscagusMeasúnachta
CELTLeathanach3de23
 
II.Cúlra
D’eascairanriachtanaslehaghaidhstraitéisfhoirmiúilFoghlama,TeagaiscagusMeasúnachtaasroinntdúshlánagusasroinntdeiseannaatháinigoscomhairnahinstitiúide,lenan-áirítear:1.
 
Angealltanastaithífoghlamaarardchaighdeánasholáthardogachmacléinn,agusaganamcéannafeabhasTeagaiscagusFoghlamaachinntiú.2.
 
Antábhachtabhaineannlecéimithearardchaighdeánidirnáisiúntaafhorbairt.3.
 
AninfheistíochtagusanfhorbairtatádéantalegairididtaighdeagusistaidéariarchéimeagangCeathrúLeibhéal.4.
 
Ant-athrúatáagteachtarshochaíagusargheilleagarnahÉireannagusanéagsúlachtatáletabhairtfaoidearasatíranois.5.
 
Ant-inmheánúoideachais.IsionannanstraitéisseoaguscreatcomhaontaithenahOllscoiledonchleachtasfoghlama,donteagascagusdonmheasúnacht.Baineannanstraitéislecláirfochéimeagusiarchéimeaguscláireilenachiad,cláirabhfuilaitheantasoifigiúilOllscoileacu.
CuirfidhColáistíagusScoileannaanstraitéisseoibhfeidhmlaistighdándisciplíníféinagusféadfaidhsiadgníomhaíochtaíábharthabreiseachurleisanstraitéis.Iséardatásastraitéisroinntpríomhphrionsabalsonrachagusroinntspriocannasonracha.Táanstraitéisseofaoiréirathbhreithnitheagusathnuachanaagusbaineannfeidhmleisanstraitéisseodontréimhse2009-2011.
GrúpaOibreabhunaighComhairlenanDéan,athionólStiúrthóirCELTagusatáfaoichathaoirleachtDhéanCholáistenanDán,nanEolaíochtaíSóisialta&anLéinnCheiltighadhréachtaighancháipéisseo.
IIIÁbhar/Rannóg
1.OiliúintagusTacaíochtFoirned’FhorbairtCuraclaim2.Bologna,CreatoibreNáisiúntanagCáilíochtaíagusCórasEorpachAistriú(agusBailiú)Creidiúna(ECTS)3.TorthaíFoghlama4.CurchuigeTeagaiscagusFoghlama5.Measúnacht6.RannpháirtíochtMacLéinn7.Aiseolas,Measúnú&Athbhreithniú8.NaiscThaighde-Theagaisc9.ComhpháirteachasPoiblí10.CláirTaighdeIarchéime11.AchoimrearnaGníomhaíochtaí

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->