Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BAKALÁRSKA PRÁCA - SOCIÁLNA PRÁCA

BAKALÁRSKA PRÁCA - SOCIÁLNA PRÁCA

Ratings: (0)|Views: 11,826 |Likes:
Published by Jozef_Ma_ensk__8219

More info:

Published by: Jozef_Ma_ensk__8219 on Feb 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

 
1. CHARAKTERISTIKA PORADENSTVA
Poradenstvom sa dnes zaoberajú všetky pomáhajúce profesie, je považované za všestrannú činnosť,na ktorej sa podieľa mnoho osôb a organizácií. Poradcu je možné nájsť bežne v inštitúciách, ako sústredné a vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie vôbec, armáda, väznice, psychiatrické zariadenia akliniky, podnikový sektor, organizácie, inštitúcie a združenia v občianskych komunitách. Nielenškolskí poradcovia vedia, že k dôležitým schopnostiam človeka patrí umenie učiť sa, pracovať sinformáciami, komunikovať, spolupracovať, rozhodovať sa, riadiť a rozumieť meniacemu sa svetu.K rozvoju človeka, predovšetkým dospelého, dochádza sebarozvíjaním osobnosti cestouobjavovania.Poradenstvo neposkytujú len promovaní poradcovia. Rady ľuďom poskytujú taktiež ich rodičia, príbuzní a priatelia, v širšom slova zmysle ich získavajú prostredníctvom rozličných vzdelávacích, priemyselných, sociálnych, náboženských a politických inštitúcií a taktiež prostredníctvom tlače aďalších médií.Užitočnejší je širší pohľad na poradenstvo a jeho možnosti, ktorý ho chápe ako metódu vzdelávaniaa výchovy, metódu redukovania emocionálenho napätia, metódu pomoci človeku pri riešení problémov a pri hľadaní nových, primeranejších možností.Poradca by mal byť iba katalyzátorom, ktorý umožňuje a uľahčuje tento proces, pomáha klientoviuvedomiť si jeho latentné možnosti pre konštruktívne zmeny seba samého, svojho okolia ifungovania vo vzťahoch k iným ľuďom.Preto základná koncepcia poradenstva by mala vychádzať z rešpektovania osobnosti jednotlivca, jeho základnej ľudskej odlišnosti a z viery v človeka, že si pomocou poradcu dokáže riešiť svoje problémy.
SOCIÁLNE PORADENSTVO
Sociálne poradenstvo sa podľa materiálu Socioklubu ( 1997 ) delí na dva typy:
základné
odbornéOba typy pomoci poskytujú štátne a neštátne subjekty sociálnej pomoci.
Základné sociálne poradenstvo
poskytuje informácie o nárokoch, službách a možnostiach, ktorémôžu vyriešiť alebo zmierniť krízovú situáciu človeka. Poskytované informácie vyplývajú zosystému sociálnej ochrany občana, ku ktorému patrí poistenie, podpora, pomoc, alebo zo systému,ktorý zaisťuje zamestnanosť.Poradenstvo na základnej úrovni môže poskytovať najlepšie sociálny pracovník alebo pracovník obecného úradu, ktorý musí prejsť špeciálnym školením.
Odborné sociálne poradenstvo
poskytuje priamu pomoc ľuďom pri riešení ich sociálnych problémov. Ide o problémy v manželskom alebo medzigeneračnom spolunažívaní, pri starostlivostio deti, so staršími a zdravotne postihnutými osobami, s osobami prepustenými z výkonu trestu.Odborná pomoc je zameraná na konkrétnu pomoc a praktické riešenie krízovej sociálnej situáciečloveka. Najčastejšie ide o situáciu v hmotnej alebo sociálnej núdzi, prípadne o obe. Súčasťouodborného poradenstva sú aj terapeutické činnosti. V tomto zmysle ide predovšetkým o oblasťrodiny a manželských či partnerských vzťahov, zdravotného poistenia, problematiky páchateľovtrestnej činnosti a delikventných jedincov, drogových a iných závislostí, tzv. následnej starostlivosti,týkajúcej sa osôb, ktoré odchádzajú z ústavnej alebo ochrannej výchovy a pestúnskej starostlivosti.Patrí sem aj oblasť životných kríz, rozvodové a porozvodové situácie apod. Odborné sociálne poradenstvo zahŕňa pracovníkov mnohých profesií, ako sú sociálni pracovníci, psychológovia, psychiatri, špeciálni pedagógovia, sociológovia a v mnohých prípadoch aj lekári rôznej odbornosti a právnici. Pre odborné poradenstvo je charakteristické používanie špeciálnych odborných postupov,ktorých cieľom je ovplyvniť uvažovanie a jednanie človeka, ktorý sa nachádza v krízovej situácii,ktorú sa mu nepodarilo vyriešiť vlastnými silami alebo s pomocou rodiny a priateľov.
 
POMOC A PORADENSTVO
M. Scally a B. Hopson ( 1979 ) rozlišujú 6 typov pomoci druhým, podľa potrieb osoby, ktorá pomoc vyhľadala:
Pomáhanie podaním jednoduchých vecných informácií je určené osobám, ktoré ju potrebujú pre riešenie svojej situácie, ako je to napríklad pri neznalosti vyplniť príslušný formulár,alebo pri potrebe prehľadu o agentúrach poskytujúcich ďalšie potrebné služby.
Pomáhanie poskytovaním rád spočíva v poskytnutí názoru odborníka na to, ako by si ináosoba poradila lepšie, pričom by nemal chýbať pohľad do situácie danej osoby. Príkladom je právnik alebo daňový poradca.
Pomáhanie prostredníctvom učenia znamená umožniť niekomu získať určité znalosti alebovedomosti pomáhajúce jeho situáciu zlepšiť.
Pomáhanie prostredníctvom psychologického náhľadu spočíva v pomoci druhému pochopiť problém, objasniť prečo a kde vzniká a ukázať možné cesty, ako si poradiť , aby sa jedinecsprávne rozhodol. Najčastejšie ide o pomoc ľuďom, aby si dokázali pomáhať sami.
Pomáhanie prostredníctvom priamej akcie spočíva v tom, že pomáhajúci niečo vykoná zainú osobu alebo jej zaobstará niečo, čo práve nutne potrebuje, napríklad jedlo, pôžičku, bývanie, vyplnenie formulára, jednanie s úradmi.
Pomáhanie vyvolané zmenou systému spočíva v ovplyvnení alebo zmene systému, ktorý jedincovi spôsobuje problém. Môže ísť o organizačné úpravy, zmenu v predpisoch apod.Kľúčová veta, ne ktorej sa odborníci zhodujú, znie: ,, Pomáhať znamená pomôcť ľuďom, aby sidokázali pomôcť sami. “Poradenstvo je teda jednou z ciest, ako pomáhať ľuďom prekonať ich problémy, ako objasňovať ichosobné ciele a ako ich dosahovať.
PORADCAČo charakterizuje dobrého poradcu
C.R.Rogers prišiel s dobre overiteľnou hypotézou o tom, čo utvára dobrého poradcu. Tvrdí, že poradca musí byť otvorený a musí vedieť dokázať, že má pozitívny vzťah ku svojim klientom.Prijíma klientov jako cenné osoby bez ohľadu na to kým sú, čo hovoria, alebo čo robia.Kongruencia ( zhoda ) znamená, že poradca nemá skrývať svoje pocity. Úprimnosť poradca bymala byť základom jeho poctivosti. Empatia poradca spočíva v jeho schopnosti vcítiť sa do vzťahuklienta a vidieť svet jeho očami, aj keď sám zostáva mimo.
Čo charakterizuje zlého poradcu
V určitom zmysle je jednoduchšie vymenovať to, čo zjavne bráni dobrému poradenstvu.J.W.Loughary a T.M.Ripley ( 1979 ) delia zlých poradcov na štyri typy podľa toho, čo vraviasvojim klientom:
„ Vy si myslíte, že máte problém ! Tak si vypočujte aké problémy mám ja ! “
„ Dovoľte, aby som vám poradil, čo máte robiť. “
„ Rozumiem tomu, pretože som už raz taký problém mal. “
„ O všetko sa postarám a vyriešim to. “Prvé tri prístupy sú jasne kontraproduktívne, zatiaľ čo štvrtý sice môže pomôcť, ale neumožňujeklientovi, aby sa sám naučil situáciu riešiť.
Osobný rozvoj poradcu
Osobný rozvoj poradcu zahŕňa rast sebavedomia, počet a rozsah vedomostí, sledovanie vlastnejúspešnosti a rozvoja, využívanie vedomostí, ktoré pomáhajú rozvíjať druhých, poskytovanie a príjmanie podpory prostredníctvom komunikácie, učenia sa od druhých. Zvlášť u poradcov platízásada: „ Mením iných a súčasne mením seba pod vplyvom ostatných a systému. “
Odbornosť poradcu
Aby si kvalifikovaný poradca počínal odborne a dosahoval úspech vo svojej práci, musí maťsolidné teoretické vzdelanie a vedieť ako svoje teoretické poznatky uplatňovať v praxi. Odbornosť
 
v pomáhajúcej profesii súvisí s vierou klienta, že poradca pozná odpoveď na mnoho otázok, ktoréklienta trápia a má informácie ako danné problémy zvládať. G.Egan ( 1986 ) sa domnieva, že tátoviera je založená na objektívnej skutočnosti, že poradca vlastní nejaký diplom alebo osvedčenie,ovláda súbor presvedčivých údajov a má povesť experta. S.R.Strong ( 1986 ) zistil, že miera, vktorej je poradca považovaný za experta, zmenšuje pravdepodobnosť, že bude klientom považovaný hneď na začiatku za málo spôsobilého pomáhať. Preto tento autor navrholdvojstupňový model poradenstva. V prvom stupni poradca podporuje klientovo presvedčenie osvojej odbornosti, dôveryhodnosti a príťažlivosti. V druhom stupni poradca začne vužívať svojvplyv a znižuje hodnotu nežiadúcich spôsobov chovania klienta. Takže poradca si najprv vytvoríurčité puto dôvery s klientom, ktoré potom využíva v prospech klienta.
VEDENIE PORADENSKÉHO ROZHOVORUZahájenie
Prvým krokom v rozhovore je pomoc klientovi uvoľniť sa a cítiť sa čo najpohodlnejšie. Je to ťažké pokiaľ nie je uvoľnený sám poradca. Keď má poradca poskytnúť nejaké odporúčania, je nesmiernedôležité nechať klienta, aby sa najprv pokúsil nájsť ich sám. Častokrát navrhne kroky, ktoré chceldoporučiť poradca a ten potom klientovi vlastné návrhy potvrdí.
Nadviazanie vzťahu
Rozhovor sa v skutočnosti začína až nadviazaním osobného kontaktu. Na ňom závisí výsledok celého rozhovoru. Napomáha tomu rýchla orientácia poradcu v situácii a jeho schopnosť vytvoriť priaznivú atmosféru. Poradca vždy dáva najavo záujem o odpoveď, ale v žiadnom prípade sanechová familiárne, neovplyvňuje priebeh rozhovoru sugestívnymi poznámkami ani prekladanímvlastných názorov.
Načúvanie
Ide o jeden zo základných postupov vo vedení rozhovoru. Dobrý poradca je aj dobrý poslucháč..Ako sa však pozná dobrý poslucháč? Ten, kto druhého často prerušuje, čo by za danýchokolností urobil on, dobrý poslucháč nie je. Ale nie je ním ani ten, kto len sedí a nereaguje. Nereagovanie znamená nezáujem. Existuje niekoľko typov rozhovoru:
Informačný
– jeho cieľom je získať alebo odovzdať informácie, rozšíriť svojuinformovanosť alebo informovanosť partnera.
Ventilačný
– slúži na odreagovanie napätia a stransparentnenie nespokojnosti alebonepríjemných pocitov.
Motivačný
– motivuje klienta k práci nad svojim problémom, k uskutočneniu zmien
Persuazívny
 – jeho cieľom je presvedčiť klienta k implementácii zmien, o ich potrebnosti aúčelnosti a aktivizovaniu ich pre realizáciu
Hodnotiaci
– využíva sa pri hodnotení vzťahov, výsledkov procesu.
Podporný
– pomáha pozitívne posilňovať klientove schopnosti, rozvíjať jeho zručnosti ačinnosti, ktoré vedú k zlepšeniu prežívania jeho problému
Poradenský
– umožňuje získanie ďalších poznatkov a zručností, potrebných pre úspešnézvládnutie problematickej časti života klienta.
Diagnostický
– pomáha orientovať sa v nových životných situáciách a pri príjmaní novýchrozhodnutí.
Klasifikačný
– širšie a hlbšie osvetľuje aspekty problému klienta, alebo jeho vzťahov.Systematický terapeutický prístup výdatne pracuje s rozhovorom jako terapeutickou metódou.Podľa tohto smeru rozhovor by mal mať charakter konštruktívnosti a mal by prebiehať postupne.ROZHOVOR???????
PORADENSKÉ PRÍSTUPY
Existuje množstvo poradenských metód a postupov. Všeobecne sa usudzuje, že rôznymi cestami sadá prísť k rovnakému cieľu. Poradenské systémy sa rozďeľujú do troch širších poradenských

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->