Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus

Ratings: (0)|Views: 863 |Likes:
Published by kattimattinen
Viime talven ajan on Suomessa tutkittu 958 ratakilometrin lakkauttamista, joukossa kolme läpikulkurataa. Maissa, joissa rataverkko on vapautettu kilpailulle, vastaavantyyppisille rataosille on ilmaantunut uusia operaattoreita ja uutta liikennettä.

VR Oy saa mittavaa julkista tukea sen mukaan kannattamattomaan henkilöjunaliikenteeseen – kaikkeen paikallisliikenteeseen ja suureen osaan tavallisista pikajunista. Vuoden 2005 keväällä on julkisuudessa esitetty, että merkittävä osa tästä liikenteestä joudutaan lakkauttamaan, koska määrärahoja vähennetään ja VR Oy:n vaatima tuki nousee. Muualla Euroopassa rataverkon vapautus on lisännyt etenkin paikallisliikenteen ja sivuratojen henkilöliikenteen suosiota ja kannattavuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriössä ajatellaan toisin kuin EU:ssa, vaikka EU pakottaa sen lähivuosina muuttamaan kantansa. Onko Suomi täysin valmistautumaton rautateitä odottaviin haasteisiin? Vai valmistaudutaanko muutoksiin tavalla, jota ei edes haluta julkisesti käsitellä?

Halutaanko Suomessa parantaa rautatieliikenteen kilpailukykyä ja osuutta liikenteestä, vai olemmeko matkalla Tornion tielle? Siellä satojen tuhansien tonnien vuotuiset malmikuljetukset ovat siirtymässä maantielle paikallisten vastustuksesta huolimatta.

Raideryhmän mielestä vähäliikenteisiksi kutsutut rataosat kuljettavat merkittävän määrän rahtia, ja lopettamisen sijasta radat kannattaa korjata. Ne edistävät omalta osaltaan koko Suomen elinkelpoisuutta.

Koko Suomen rataverkko, myös sivuradat voivat palvella kaukoliikennettä sekä kannattavaa paikallisliikennettä, kunhan ratojen käyttö vapautetaan EU:n periaatteiden mukaan kaikille operaattoreille. Rautatie elvyttää maaseutua ja pieniä kaupunkeja, se on Suomelle mahdollisuus.

Pamfletti on tehty valtakunnallisena ja vapaaehtoisena kansalaistyönä.
Viime talven ajan on Suomessa tutkittu 958 ratakilometrin lakkauttamista, joukossa kolme läpikulkurataa. Maissa, joissa rataverkko on vapautettu kilpailulle, vastaavantyyppisille rataosille on ilmaantunut uusia operaattoreita ja uutta liikennettä.

VR Oy saa mittavaa julkista tukea sen mukaan kannattamattomaan henkilöjunaliikenteeseen – kaikkeen paikallisliikenteeseen ja suureen osaan tavallisista pikajunista. Vuoden 2005 keväällä on julkisuudessa esitetty, että merkittävä osa tästä liikenteestä joudutaan lakkauttamaan, koska määrärahoja vähennetään ja VR Oy:n vaatima tuki nousee. Muualla Euroopassa rataverkon vapautus on lisännyt etenkin paikallisliikenteen ja sivuratojen henkilöliikenteen suosiota ja kannattavuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriössä ajatellaan toisin kuin EU:ssa, vaikka EU pakottaa sen lähivuosina muuttamaan kantansa. Onko Suomi täysin valmistautumaton rautateitä odottaviin haasteisiin? Vai valmistaudutaanko muutoksiin tavalla, jota ei edes haluta julkisesti käsitellä?

Halutaanko Suomessa parantaa rautatieliikenteen kilpailukykyä ja osuutta liikenteestä, vai olemmeko matkalla Tornion tielle? Siellä satojen tuhansien tonnien vuotuiset malmikuljetukset ovat siirtymässä maantielle paikallisten vastustuksesta huolimatta.

Raideryhmän mielestä vähäliikenteisiksi kutsutut rataosat kuljettavat merkittävän määrän rahtia, ja lopettamisen sijasta radat kannattaa korjata. Ne edistävät omalta osaltaan koko Suomen elinkelpoisuutta.

Koko Suomen rataverkko, myös sivuradat voivat palvella kaukoliikennettä sekä kannattavaa paikallisliikennettä, kunhan ratojen käyttö vapautetaan EU:n periaatteiden mukaan kaikille operaattoreille. Rautatie elvyttää maaseutua ja pieniä kaupunkeja, se on Suomelle mahdollisuus.

Pamfletti on tehty valtakunnallisena ja vapaaehtoisena kansalaistyönä.

More info:

Published by: kattimattinen on Feb 26, 2010
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

 
Rautatie on mahdollisuus
Viime talven ajan on Suomessa tutkittu 958 ratakilometrin lak kauttamista, joukossa kolme lä pikulkurataa. Maissa, joissa rataverk ko on va pautettu kil pailulle, vastaavan- tyyp pisille rataosille on ilmaantunut uusia operaattoreita ja uutta liikennettä. VR Oy saa mittavaa julkista tukea sen mukaan kannattamattomaan henki-  junaliikenteeseen – kaik keen paikallisliikenteeseen ja suureen osaan tavallisista pika-  junista. Vuoden 2005 keväällä on julkisuudessa esitetty, että mer kitvä osa tästä lii- kenteestä joudutaan lak kauttamaan, koska määraho ja vähennetään ja VR Oy:n vaa- tima tuki nousee. Muualla Euroo passa rataver kon va pautus on lisännyt etenkin pai- kallisliikenteen ja sivurato jen henkiliikenteen suosiota ja kannattavuutta. Liikenne- ja viestinministeriössä ajatellaan toisin kuin EU:ssa, vaik ka EU pa- kottaa sen lähivuosina muuttamaan kantansa. Onko Suomi täysin valmistautumaton rautateitä odottaviin haasteisiin? Vai valmistaudutaanko muutok siin tavalla, jota ei edes haluta julkisesti käsitellä? Halutaanko Suomessa parantaa rautatieliikenteen kil pailukykyä ja osuutta lii- kenteestä, vai olemmeko matkalla Tor nion tielle? Siellä sato jen tuhansien tonnien vuotuiset malmikul jetuk set ovat siir tymässä maantielle paikallisten vastustuk sesta huolimatta. Raideryhmän mielestä väliikenteisik si kutsutut rataosat kul jettavat mer kit- vän määrän rahtia, ja lo pettamisen si jasta radat kannattaa kor  jata. Ne edisvät omalta osaltaan koko Suomen elinkel poisuutta. Koko Suomen rataverk ko, myös sivuradat voivat palvella kaukoliikennettä sekä kannattavaa paikallisliikennettä, kunhan rato jen käyttö va pautetaan EU:n periaattei- den mukaan kaikille operaattoreille. Rautatie elvyttää maaseutua ja pieniä kau punke-  ja, se on Suomelle mahdollisuus. Pamfletti on tehty valtakunnallisena ja va paaehtoisena kansalaistyönä.
Juna Kelloselästä lähestyy Kemi jär veä kekuussa 2004 radalla, jota ehdotetaan lakkautettavaksi. Kuva: Jarkko Voutilainen.
 a  u  t   a  t  i    e  o m a h   d   o l   l   i    s  u  u  s 
 a i    d   e r   y h  m ä  
7 8 9 5 2 9 1 8 8 1 7 89
ISBN 952-91-8817-XAnria Kustannus Oy | www.raideryhma.fi
 
Raideryhmä
 
0
 
Rautatie on mahdollisuus
Pamfletti Suomen rautateistä ja liikennepolitiikasta
Raideryh Suomessa 22.5.2005”Olisi pal jon hel pom paa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan, että esimer kik si lak kautetaan viisi rataa, jolloin ministeriö lak kauttaa nel jä ja näyttää sankarilta, kun yksi jäi.” Liikenne- ja viestintäministeriön ylitar kasta ja Tuomo Suvanto Poh joismaiden rau- tatieseuran Suomen osaston seminaarissa 19.4.2005

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
finnjaevel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->