Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CP for Manufacture Paper - SXSH Giay-Printed Version

CP for Manufacture Paper - SXSH Giay-Printed Version

Ratings: (0)|Views: 144|Likes:
Published by NP

More info:

Published by: NP on Feb 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

 
Tài li
u h
ướ
ng d
n S
n xu
t s
ch h
ơ
n trong ngành gi
y và b
t gi
y1 
 
Tài li
u h
ướ
ng d
nS
n xu
t s
ch h
ơ
n
S
n xu
t Gi
y và B
t gi
y
 
C
ơ
quan biên so
n
Trung tâm S
n xu
t s
ch Vi
t nam
Vi
n Khoa h
c và Công ngh
Môi tr 
ườ
ngTr 
ườ
ng
 Đạ
i h
c Bách khoa Hà n
i
B
GIÁO D
C VÀ
 Đ
ÀO T
O
H
p ph
n S
n xu
t s
ch h
ơ
n trongcông nghi
p
Ch
ươ
ng trình h
p tác phát tri
nVi
t nam –
 Đ
an m
ch v
môi tr 
ườ
ng
B
CÔNG TH
ƯƠ
NG
 
2 Tài li
u H
ướ
ng d
n S
n xu
t s
ch h
ơ
n trong ngành gi
y và b
t gi
y
M
c l
c
M
c l
c..................................................................................................................1
 
M
 
đầ
u..................................................................................................................4
 
1
 
Gi
i thi
u chung.............................................................................................5
 
1.1
 
Ngành gi
y và b
t gi
y c
a Vi
t nam.....................................................5
 
1.2
 
Mô t
quy trình s
n xu
t.........................................................................6
 
1.2.1
 
Chu
n b
nguyên li
u thô.................................................................9
 
1.2.2
 
S
n xu
t b
t....................................................................................9
 
1.2.3
 
Chu
n b
ph
i li
u b
t....................................................................12
 
1.2.4
 
Xeo gi
y.........................................................................................12
 
1.2.5
 
Khu v
c ph
tr 
.............................................................................13
 
1.2.6
 
Thu h
i hóa ch
t............................................................................13
 
1.3
 
Hi
n tr 
ng ch
t th
i...............................................................................14
 
1.3.1
 
N
ướ
c th
i.......................................................................................14
 
1.3.2
 
Khí th
i..........................................................................................16
 
1.3.3
 
Ch
t th
i r 
n..................................................................................16
 
2
 
S
n xu
t s
ch h
ơ
n – Nguyên t
c, nhu c
u và ph
ươ
ng pháp lu
n..............17
 
2.1
 
Gi
i thi
u v
S
n xu
t s
ch h
ơ
n (SXSH).............................................17
 
2.2
 
Nhu c
u v
SXSH.................................................................................18
 
2.3
 
Ph
ươ
ng pháp lu
n
đ
ánh giá s
n xu
t s
ch h
ơ
n..................................20
 
2.4
 
Các k
thu
t SXSH...............................................................................24
 
3
 
Các c
ơ
h
i SXSH trong nhà máy gi
y và b
t gi
y.......................................26
 
3.1
 
Các c
ơ
h
i SXSH trong khu v
c chu
n b
nguyên li
u thô...................26
 
3.2
 
Các c
ơ
h
i SXSH trong khu v
c s
n xu
t b
t gi
y..............................27
 
3.3
 
Các gi
i pháp SXSH cho khu v
c chu
n b
ph
i li
u b
t và xeo..........37
 
3.4
 
Gi
i pháp SXSH cho công
đ
o
n thu h
i hóa ch
t................................43
 
3.5
 
Các gi
i pháp SXSH cho khu v
c ph
tr 
............................................44
 
4
 
Ph
ươ
ng pháp lu
n 6 b
ướ
c
đ
ánh giá SXSH.................................................48
 
4.1
 
B
ướ
c 1: Kh
i
độ
ng...............................................................................49
 
4.1.1
 
Nhi
m v
1: Thành l
p nhóm........................................................49
 
4.1.2
 
Nhi
m v
2: Các b
ướ
c quy trình & nh
n di
n các dòng th
i.........53
 
4.2
 
B
ướ
c 2: Phân tích các công
đ
o
n........................................................60
 
4.2.1
 
Nhi
m v
3: Chu
n b
s
ơ
 
đồ
quy trình...........................................60
 
4.2.2
 
Nhi
m v
4: Cân b
ng nguyên li
u, n
ă
ng l
ượ
ng và c
u t
...........62
 
4.2.3
 
Nhi
m v
5: Xác
đị
nh tính ch
t c
a dòng th
i...............................74
 
4.2.4
 
Nhi
m v
6:
 Đị
nh giá cho các dòng th
i.......................................75
 
4.2.5
 
Nhi
m v
7: Xác
đị
nh nguyên nhân...............................................77
 
4.3
 
B
ướ
c 3: Phân tích các b
ướ
c quy trình.................................................81
 
4.3.1
 
Nhi
m v
8: Xây d
ng các gi
i pháp SXSH..................................81
 
4.3.2
 
Nhi
m v
9: Sàng l
c các c
ơ
h
i SXSH........................................85
 
4.4
 
B
ướ
c 4: L
a ch
n các gi
i pháp SXSH................................................86
 
4.4.1
 
Nhi
m v
10: Tính kh
thi k
 ĩ 
thu
t.................................................86
 
4.4.2
 
Nhi
m v
11: Tính kh
thi kinh t
ế
..................................................88
 
4.4.3
 
Nhi
m v
12: Tính kh
thi môi tr 
ườ
ng...........................................90
 
4.4.4
 
Nhi
m v
13: L
a ch
n gi
i pháp
để
th
c hi
n.............................91
 
4.5
 
B
ướ
c 5: Th
c hi
n các gi
i pháp SXSH...............................................93
 
4.5.1
 
Nhi
m v
14: Chu
n b
th
c hi
n..................................................93
 
4.5.2
 
Nhi
m v
15: Tri
n khai các gi
i pháp..........................................94
 
4.5.3
 
Nhi
m v
16: Quan tr 
c và
đ
ánh giá k
ế
t qu
................................94
 
4.6
 
B
ướ
c 6: Duy trì ho
t
độ
ng SXSH.........................................................95
 
 
Tài li
u h
ướ
ng d
n S
n xu
t s
ch h
ơ
n trong ngành gi
y và b
t gi
y3
5
 
Tr 
ng
i trong vi
c th
c hi
n SXSH và cách kh
c ph
c.............................96
 
5.1
 
Các rào c
n thái
độ
...............................................................................96
 
5.1.1
 
Bàng quan v
i các v
n
đề
qu
n lý n
i vi và môi tr 
ườ
ng...............97
 
5.1.2
 
Không mu
n thay
đổ
i.....................................................................97
 
5.1.3
 
Các bi
n pháp kh
c ph
c các rào c
n thái
độ
...............................97
 
5.2
 
Các rào c
n mang tính h
th
ng..........................................................98
 
5.2.1
 
Thi
ế
u các k
n
ă
ng qu
n lý chuyên nghi
p....................................99
 
5.2.2
 
Các h
s
ơ
s
n xu
t s
ơ
sài.............................................................99
 
5.2.3
 
Các h
th
ng qu
n lý không
đầ
y
đủ
và kém hi
u qu
...................99
 
5.2.4
 
Các bi
n pháp kh
c ph
c rào c
n mang tính h
th
ng...............100
 
5.3
 
Các rào c
n t
ch
c...........................................................................101
 
5.3.1
 
T
p trung hoá quy
n ra quy
ế
t
đị
nh..............................................101
 
5.3.2
 
Quá chú tr 
ng vào s
n xu
t........................................................102
 
5.3.3
 
Không có s
tham gia c
a công nhân.........................................102
 
5.3.4
 
Các bi
n pháp kh
c ph
c các rào c
n mang tính t
ch
c..........102
 
5.4
 
Các rào c
n k
thu
t...........................................................................103
 
5.4.1
 
N
ă
ng l
c k
thu
t h
n ch
ế
...........................................................103
 
5.4.2
 
Ti
ế
p c
n thông tin k
thu
t còn g
p h
n ch
ế
...............................104
 
5.4.3
 
Các h
n ch
ế
v
công ngh
..........................................................104
 
5.4.4
 
Các bi
n pháp kh
c ph
c rào c
n k
thu
t.................................104
 
5.5
 
Các rào c
n kinh t
ế
.............................................................................105
 
5.5.1
 
Các
ư
u
đ
ãi tài chính ch
y
ế
u
ư
u tiên cho .........................................kh
i l
ượ
ng s
n xu
t h
ơ
n là chi phi phí s
n xu
t..........................106
 
5.5.2
 
Nguyên li
u thô giá r 
và d
ki
ế
m...............................................106
 
5.5.3
 
Chính sách
đầ
u t
ư
hi
n hành......................................................106
 
5.5.4
 
Các bi
n pháp kh
c ph
c các rào c
n kinh t
ế
.............................106
 
5.5.5
 
Tri
n khai các gi
i pháp có tính h
p d
n v
tài chính.................107
 
5.5.6
 
Phân b
chi phí h
p lý và
đầ
u t
ư
có k
ế
ho
ch............................107
 
5.5.7
 
Các chính sách công nghi
p lâu dài............................................107
 
5.5.8
 
Các khuy
ế
n khích v
tài chính.....................................................107
 
5.6
 
Các rào c
n t
phía chính ph
...........................................................107
 
5.6.1
 
Các chính sách công nghi
p.......................................................108
 
5.6.2
 
Các chính sách môi tr 
ườ
ng.........................................................108
 
5.6.3
 
Các bi
n pháp kh
c ph
c rào c
n chính ph
..............................108
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
huu87qng liked this
Bình Hà liked this
huyhrhuydinhto liked this
bluesky062 liked this
Ha Hip liked this
Ha Hip liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->