Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sejarah Hanacaraka

Sejarah Hanacaraka

Ratings: (0)|Views: 257 |Likes:
Published by Ki Demang Sokowaten
sejarah hanacaraka
sejarah hanacaraka

More info:

Published by: Ki Demang Sokowaten on Feb 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

 
 
01. Sejarah Hånåcåråkå
 Aksårå Hånåcåråkå.
 Aksårå Hånåcåråkå ( utåwå ) iku sarupaníng aksårå síng kaanggo ing Tanah Jåwå lansaubêngé kåyå tå ing Madurå, Bali, Lómbók lan ugå Tatar Sundhå.Aksårå Hånåcåråkå iku ugå diarani aksårå Jåwå nangíng sajatiné ukårå iki kurang srêgamargå aksårå Jåwå iku warnané akèh saliyané iku aksårå iki ora namúng diênggo nulís båså Jåwå waé.Aksårå iki uga diênggo nulís båså Sangskrêta, båså Arab, båså Bali, båså Sundhå, basaMadurå, båså Sasak lan ugå båså Mêlayu. Nangíng ing artikêl iki ukårå Hånåcåråkå lan aksårå Jåwå diênggo loro-loroné lan yènånå ukårå aksårå Jåwå síng dirujúk iku aksårå Hånåcåråkå.Aksårå Hånåcåråkå kagólóng aksårå jinis abugida utåwå hibridha antårå aksårå silabik lan aksårå alfabèt.Aksårå silabik iki têgêsé yèn sabên aksårå ugå nyandhang sawijiníng swårå. Hanacarakakalêbu kulåwargå aksårå Brahmi síng asalé såkå Tanah Hindhústan.Yèn bêntúké, aksårå Hånåcåråkå ånå wís kåyå saiki wiwít minimal abad kapíng 17.Aksårå Hånåcåråkå iki jênêngé dijupúk såkå limang aksårå wiwitané.
Étimologi lan lêgèndha asal
Aksårå Hånåcåråkå jênêngé dijupúk såkå urutan limang aksårå wiwítan iki síng uniné"hånå cåråkå".Urutan dhasar aksårå Jåwå nglêgêna iki cacahé ånå róngpulúh lan nglambangaké kabèhfoném båså Jåwå.Urutan aksårå iki kåyå mêngkéné:hå nå cå rå kådå tå så wå lå på dhå jå yå nyåmå gå bå thå ngåUrutan iki uga biså diwåcå dadi ukårå-ukårå:"Hånå cåråkå" têgêsé "Ånå utusan""Dåtå såwålå" têgêsé "Pådhå garêjêgan""Pådhå jåyånyå" têgêsé "Pådhå digjayané""Mågå båthångå" têgêsé "Pådhå dadi bathang".Urutan ukårå iki digawé miturút lêgèndha yèn aksårå Jåwå iku diastå déníng Aji Såkå
http://ki-demang.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Itemid=769
1
 
såkå Tanah Hindhústan mênyang Tanah Jåwå.Banjúr Aji Såkå ngarang urutan aksårå kåyå mêngkéné kanggo mèngêti róng pånåkawanésíng sêtyå nganti pati: Dorå lan Sêmbådå.Loroné mati amêrgå ora bisa mbúktèkaké dhawuhé sang ratu.Mulå Aji Såkå banjúr nyiptakaké aksårå Hånåcåråkå supåyå biså kanggo nulís layang.
Caritané kåyå mêngkéné:
 Kacaritå ing jaman mbiyèn ånå wóng såkå Tanah Hindhústan anóm jênêngé Aji Såkå.Dhèwèké putrané ratu, nangíng kêpéngín dadi pandhitå síng pintêr.Kasênêngané mulang kawrúh rupå-rupå. Dhèwèké banjúr péngín lunga mêncarakéngèlmu kawruh ing Tanah Jåwå.Banjúr anuju sawijiníng dinå Aji Såkå sidå mangkat mênyang Tanah Jåwå, karo abdiné papat síng jênêngé Dugå, Prayogå, Dorå lan Sambådå. Barêng têkan ing Pulo Majêthi pådhå lèrèn.Aji Såkå banjúr nilar abdiné loro; Dorå lan Sambådå ing púlo iku.Déné Aji Såkå karo Dugå lan Prayogå arêp njajah Tanah Jåwå dhisík.Dorå lan Sambådå diwêlíng orå olèh lungå såkå kono. Saliyané iku abdi loro waudipasrahi kêrís pusakané, didhawuhi ngrêkså, ora olèh diêlúngaké marang såpå-såpå.Aji Såkå banjúr tindak karo abdiné loro mênyang ing Tanah Jåwå. Njujúg ing nêgåråMêndhang Kamolan.Síng jumênêng ratu ing kono ajêjulúk Prabu Déwåtå Cêngkar. Sang prabu iku sênênganédhahar dagingé wóng. Kawulané akèh síng pådhå wêdi banjúr pådhå ngalíh mênyangnêgara liya. Patihé ngaran Kyai Tênggêr.Kacarita Aji Såkå ånå ing Mêndhang Kamolan jumênêng guru, wóng-wóng pådhå mlêbudadi siswané.Pårå siswané pådhå trêsna marang Aji Såkå amêrga dhèwèké sênêng têtulúng. Nalika sêmana Aji Såkå móndhók nèng omahé nyai råndhå Sêngkêran dipèk anak karonyai råndhå.Kyai patíh karo nyai råndhå iyå wís dadi siswané Aji Såkå.Anuju sawijiníng dinå sang prabu Déwåtå Cêngkar dukå bangêt ora wóng manèh síng biså didhahar.Aji Såkå banjúr sagúh dicaósaké sang nåtå dadi dhaharané.Sang nyai råndhå lan patíh dadi kagèt bangêt. Nangíng Aji Såkå cêlathu yèn wóng loro iku ora usah kuwatír yèn dhèwèké ora bakalmati.Banjúr Aji Såkå diatêraké ngadhêp prabu Déwata Cêngkar.Prabu Déwåtå Cêngkar yå rumångså éman lan kêrså ngangkat Aji Såkå dadi priyayi,nangíng Aji Såkå ora gêlêm. Ånå siji panyuwuné, yåiku nyuwún lêmah saikêt jêmbaré.Síng ngukúr kudu sång prabu dhéwé.Sang prabu Déwåtå Cêngkar iyå banjúr nglilani. Nuli wiwít ngukúr lêmah diastå dhéwé.Ikêté Aji Såkå dijèrèng. Ikêté tansah mulúr baé, dadi åmbå sêrtå dåwå. Iya dituti waédéníng sang prabu. Nganti nótóg ing sêgårå kidúl. Barêng wís mèpèd ing pinggír sêgårå, ikêté dikêbútaké.Déwåtå Cêngkar katút mlêsat kêcêmplúng ing sêgårå.Malíh dadi båyå putíh, ngratóni saisiníng sêgårå kidúl.
http://ki-demang.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Itemid=769
2
 
Wóng-wóng ing Mêndhang Kamolan pådhå bungah.Awít ratuné síng diwêdèni wís sírnå.Sêka panyuwuné wóng akèh. Aji Saka nggantèni jumênêng ratu ånå ing nêgåråMêndhang Kamolan ajêjulúk Prabu Jåkå, iya prabu Widåyåkå.Déné patihé isíh lêstari kyai patíh Tênggêr. Si Dugå lan si Prayogå didadèkaké bupati,ngarané tumênggúng Dudugå lan tumênggung Prayogå.Sang prabu Jåkå, iyå sang prabu Widåyåkå nimbali si Dorå lan si Sambadå.Kacarita sang prabu Widåyåka, pinuju miyós siniwåkå. Diadhêp kyai patíh sartå pårå bupati. Sang prabu kèngêtan abdiné síng didhawuhi ngrêkså pusåkå kêrís ånå ing PuloMajêthi. Ndangu marang Dudugå lan Prayogå kêpriyé wartané si Dorå lan si Sêmbådå. Prayogålan Dudugå ora bisa mangsuli awit wís suwé ora krungu åpå-åpå.Kacarita si Dorå lan si Sambådå sing kari ånå ing Pulo Majêthi.Wóng loro iku wís pådhå krungu pawårtå manåwå gústiné wís jumênêng ratu ånå ríngMêndhang Kamolan.Si Dorå ngajak sowan nangíng si Sambådå ora gêlêm awít wêdi nêrak wêwalêré gústiné,ora parêng lungå-lungå sêkå pulo Majêthi, yèn ora tinimbalan. Nangíng si Dorå nékad arêp sowan dhéwé.Si Sambådå ditilapaké. Banjúr mangkat ijèn waé.Ånå ing dalan si Dorå kapêthúk karo tumênggúng Dudugå lan Prayogå. Utusan loro mau banjúr diajak bali déníng si Dorå.Awit si Sambadå dijak ora gêlêm.Wóng têlu banjúr sowan ing ngarsané sang prabu.Sang Prabu ndangu si Sêmbådå ånå ing ngêndi lan diwangsuli yèn dhèwèké ora gêlêmdiajak.Mirêng aturé si Dorå, sang prabu dukå bangêt, lali dhawuhé dhéwé mbiyèn.Banjúr Dorå, didhawuhi bali mênyang pulo Majêthi lan nimbali si Sambådå.Yèn mêkså ora gêlêm didhawuhi dirampungi lan kêrisé dibalèkaké.Dorå sanalikå mangkat. Ing pulo Majêthi kêtêmu karo Sêmbådå. Kåndhå yèn mêntassowan gústiné.Saiki diutús nimbali si Sambådå. Pusåkå kêrís didhawuhi nggåwå. Nangíng si Sambådå ora ngandêl marang kandhané si Dorå. Banjúr pådhå padu ramé.Suwé-suwé pådhå kêkêrêngan, dêdrêg ora ånå síng kalah, awít pådhå digdayané.Wasånå banjúr pådhå nganggo gaman kêrís pådha gênti nyudúk. Wêkasan pêrangésampyúh.Si Dorå lan si Sambådå pådhå mati kabèh.Sang Prabu ngarêp-arêp têkané si Dorå. Wís sawêtårå suwéné têkå durúng sowan-sowanmångkå didhawuhi énggal bali.Sang prabu nimbali tumênggúng Dudugå lån Pråyogå. Didhawuhi nusul si Dorå mênyang pulo Majêthi.Sanalikå banjúr mangkat.Barêng Dudugå lan Prayogå wís têkå ing pulo mau, kagèt bangêt déné si Dorå lan siSambådå kêtêmu wís pådhå mati kabèh.Tilasé mêntas pådhå kêkêrangan pådhå tatu kênå ing gaman. Pusåkå kêrís síng dadirêrêksan gumléthak ånå ing sandhingé.Pusåkå banjúr dijupuk arêp diatúraké marang gústiné.
http://ki-demang.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Itemid=769
3

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dr supriyanto liked this
Suharto Bae liked this
Nala Jaya liked this
Mawon Puji liked this
Yoni Ahmad liked this
Yoni Ahmad liked this
Mawon Puji liked this
semremet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->