Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
91Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pranata cara

pranata cara

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 12,065|Likes:
Published by Ki Demang Sokowaten
pasinaon pranata cara
pasinaon pranata cara

More info:

Published by: Ki Demang Sokowaten on Feb 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2015

pdf

text

original

 
 
01. Mranatacara Lan Hamedhar Pangandikan Ingkang Sae
Saderengipun kita maos tuladha-tuladha gladhen maraga minangka Panatacara (MC) lanhamedhar pangandikan, mangga ing perangan ngajeng punika kita hanggladhi mangka paraga Panatacara lan hamedhar pangandikan.Kanthi adhedhasar pangertosan lan pengalaman ingkang kedah kita mangertosi utawi sak mboten - mbotenipun kita nggadhahi, sabab manawi anjagekaken tuladha hamedhar  pangandikan kemawon, kirang ndadosaken pamareming manah ing tundhonipun. Ngibaratipun menawi kita yasa wisma ingkang sae nanging pondhasi / dhasaring bangunan badhe ambruk, semanten ugi hamedhar pangandikan, menawi kita namungngapalaken tuladha - tuladha tanpa hanggadhahi dhasar tundhonipun badheamanggihaken kuciwaning manah.Wonten sangajenging para tamu, lan para lenggah, tartamtu mboten nama kaladuk menawi wonten ing buku punika badhe kita beberaken sapala ngengingi kados pundihamaraga minangka Panatacara lan hamedhar pangandikan.Kula pitados, menawi kita saged nguwaosi cara - caranipun Panatacara lan hamedhar  pangandikan, mila kanthi mekaten kita badhe kasil anggen kita hamedhar pangandikaningkang sae, andamel sengseming akathah lan hamemiluta kanthi tetembungan ingkangmanis mamanuharaKita enget Bung Karno? Panjenenganipun minangka Presiden utawi Proklamator,nanging ugi misuwur minangka salah satunggaling piyantun ingkang lebda hamedhar  pangandikan ingkang kondhang kaloka.Semanten ugi kita tepang sintenta Haji Zainnudin MZ mubaligh ingkang misuwur.Pinten-pinten dasa kaset rekaman anggenipun hamedhar pangandikan sampun sumebar laris wonten ing pekenan.Sampun puluhan ewon ingkang sami kepranan malah manawi sang Mubaligh nedhengamedhar pangandikan.Kados pundi kok saged makaten ? Mubaligh kita ingkang satunggal punika anggadhahikawegigan hamedhar pangandikan ingkang sae.Kita kepengin kados dene panjenenganipun ? Sampun kuwatos ing manah.Sadayan piyantun saged. Lan kita pitados bilih kita ugi saged hanindakaken manawikanthi dhasar ateteken kanthi tekun anggladhi lan amarsudi
02. Pangertosan Bab Hamedhar Pangandikan
 Saderengipun kita anggladhi utawi maraga hamedhar pangandikan / tanggap wacana,langkung rurniyin kedah mangertosi babagan werdinipun hamedhar pangandikan /tanggap wacana punika punapa?Hamedhar pángandikan / tanggap wacana punika salahsatunggaling pakaryan kangge amedharaken panguneg-uneging manah, gagasan,inforrnasi dhumateng piyantun kathah lan anggadhahi tujuan kangge mratelakaken pangertosan dhumateng piyantun kathah nanging saged ugi kangge milut.
http://localhost/kidemang1515/index.php?option=com_content&view=article&id=850&Itemid=749 
1
 
Dados ingkang baken salebetipun hamedhar pangandikan / tanggap wacana inggih punikakados pundi panjenengan saged amilud dhumateng para pamyarsa kanthi pamedharing pangandikan panjenengan, tartamtu kemawon badhe andamel. kuciwaning manahmenawi panjenengan hamedhar pangandikan kanthi angandhar - andhar, ngantos -ngantos busana kita teles dening gumbrobyosing riwe, nanging para pamyarsa (paratamu) punika babar pisan boten saged kapilut / katuju ing manah.Dados punjeripun kita hamedhar pangandikan punika, tiyang sanes supadosmiyarsakaken punapa ingkang kita wedharaken, kanthi pangajabing sedya sageda dadoscathetan wonten ing penggalihipun. Punika hamedhar pangandikan ingkang sae.
03. Tujuan Hamedhar Pangandikan
 Kados sampun kaandharaken wonten ing ngajeng tujuan utami hamedhar pangandikaninggih punika kangge hangaturaken panguneg - uneging manah utawi mratelakakeninformasi kanthi Hamedhar pangandikan wonten sangajenging piyantun kathah supadossami mangertosi ingkang kita andharaken.Peprincening hamedhar pangandikan punika kaperang dados pinten - pinten perangan.1. Hamedhar pangandikan ingkang asipat mratelakaken informasi.2. Hamedhar pangandikan ingkang asipat hiburan.3. Hamedhar pangandikan ingkang asipat hamemilut dhumateng para pamyarsa.
04. Hamedhar Pangandikan Ingkang Sipatipun Informasi
 Informasi ingkang mengku werdi palapuran, utawi pratelan ngengingi satunggaling babdhumateng para pamyarsa.Amargi hamedhar pangandikan ingkang sipatipun informasi punika ngandharaken pawartos utawi palapuran, utawi nyariyosaken salah satunggaling bab dhumateng para pamyarsa, salebetipun hamedharaken babagan ingkang wigatos kedah ingkang cetha,gamblang lan sasaget - saget dipun mangertosi.Menawi kita hamedhar pangandikan kanthi gamblang lan gampil dipun tampi, pramilamboten badhe muspra wedharing pratelan ingkang kita wedharaken.Pamyarsa saderengipun babar pisan boten mangertos, nanging ing wusananipungamblang lan mangertos sasampunipun kita hamedhar pangandikan ingkang sipatipuninformasi / pratelan.Medharaken informasi punika upaminipun ngaturaken palapuran tanggel jawab pangarsadhumateng para anggota ing babagan program kerja ing salebeting satunggal warsa(setahun), mratelakaken palapuran ngengingi bab - bab ingkang dipun tindakaken lansanes - sanesipun.
http://localhost/kidemang1515/index.php?option=com_content&view=article&id=850&Itemid=749 
2
 
05. Hamedhar Pangandikan Ingkang Sipatipun Hiburan
 Hamedhar pangandikan ingkang sipatipun hiburan punika kanthi tujuan mratelakakeninformasi utawi hamilut pamyarsa dhumateng gagasan kita, nanging tujuwanipun asipatmirunggan upaminipun medhar pangandikan wonten salebeting tata upacara pahargyan prasaja mantu / ambal warsa lan sanes-sanesipun.Hamedhar pangandikan ingkang sipatipun hiburan punika padatan badhe katingal wontening Panatacara (MC) ingkang angendhaleni lampahing tatacara ing pahargyan manten,ambal warsa, tatacara hiburan ing ambal warsa 17 Agustus lan sanesipun.Dados ingkang asipat mirunggan utawi mboten resmi.
06. Hamedhar Pangandikan Ingkang AsipatAmilut Dhumateng Para Pamyarsa
 Hamedhar pangandikan punika benten kaliyan medhar pangandikan ingkang asipat atur  pratelan (informasi) utawi ingkang asipat atur panglipur.Medhar pangandikan ingkang asipat amilut tiyang sanes kanthi tujuan inggih punikasupados pamyarsa saged kapilut panggalihipun amargi wedharing pangandikan kita.Kangge amujudaken tujuan punika, kabetahaken cara hamedhar pangandikan ingkangsae, antawisipun nguwaosi ingkang badhe dipun andharaken, lan wasising pamicarakangge amilut para pamyarsa.Kathah piyantun ingkang ngadeg wonten sangajenging microphone kanthi pangandikaningkang sereng, nanging para pamyarsa mboten nggatosaken pangandikan kasebat malah- malah wonten saperangan sami ngantuk.Bab punika nedahaken bilih pamedhar pangandikan kirang mampu amilut dhumateng para pamyarsa ingkang sampun lebda, bangkit hamemilut para pamyarsa kanthi raosingkang saged hanuju prana lan kebak ing raos greget.Wonten gambaran kados pundi para pamyarsa nalika haningali Zainudin MZ amedhar  pangandikan, tartamtu panjenenganipun katut larut wonten ing raos greget.
07. Sintenta Ingkang MiyarsakakenWedharing Pangandikan Panjenengan
 Kanthi hambudidaya mangertosi sintenta ingkang dados pamyarsa wedharing pangandikan kita, utawi kita medhar pangandikan wonten sangajenging sinten, inggihwigati sanget, kangge mangertosi sintenta para pamyarsa ingkang badhe dipun pilut, kasillan mbotenipun wedharing pangandikan kita.Upaminipun kita medhar pangandikan wonten sangajenging tiyang-tiyang padhusunaningkang saben dinten makarya ing pasabinan, mila sampun kasamektakaken kaliyanmedhar pangandikan wonten sangajenging para siswa lan mahasiswa.Medhar pangandikan wonten sangajenging para pejabat kedah dipun bentenaken kaliyanmedhar pangandikan wonten ing sangajenging para santri temtunipun boten badhe leres
http://localhost/kidemang1515/index.php?option=com_content&view=article&id=850&Itemid=749 
3

Activity (91)

You've already reviewed this. Edit your review.
RiskaPutput liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ahmad Qorib liked this
Fuad Almoodin liked this
0ud1n99 liked this
Penthul Devo liked this
suranto_gmail liked this
Pandaya Fery liked this
Indra Wanto liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->