Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cap 1

Cap 1

Ratings:
(0)
|Views: 93|Likes:
Published by symphs88
Factorul uman si performantele organizatie
Factorul uman si performantele organizatie

More info:

Published by: symphs88 on Feb 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
 
COMPORTAMENTUL ORGANIZA 
Ţ
IONAL
Ş
IPUNEREA ÎN PRACTIC
 Ă 
A STRATEGIEI
Obiective
 
1.
 
Definirea comportamentului organiza
ţ
ional
ş
i a importan
ţ
ei acestuia.2.
 
Conturarea viziunii strategice asupra dezvolt
ă
rii organiza
ţ
iei.3.
 
Elaborarea strategiei organiza
ţ
iei.4.
 
Punerea în practic
ă
a strategiei.
“Capacitatea unei organiza
 ţ 
ii de a executa strategia depinde de infrastructurahard – structura organizatoric
ă
 
 ş
i de infrastructura “soft cultura
 ş
i normele sale.” 
Amar Bhide
“Nu po
 ţ 
i avea clien
 ţ 
i mul 
 ţ 
umi 
 ţ 
i dac
ă
for 
 ţ 
a de munc
ă
nu este bine preg 
ă
tit 
ă
 ,motivat 
ă
 
 ş
i dac
ă
nu are libertatea de a lua decizii.” 
Anthony RucciSears Roebuck 
“Dac
ă
dore
 ş
ti schimbarea
ă
ă
a schimba sistemul de recompense, nimic nu se schimb
ă
 .” 
Paul AllaireCEO, Xerox Corp.
1.1 Definirea
ş
i importan
ţ
a comportamentului organiza
ţ
ional
Comportamentul organiza
ţ
ional se refer 
ă
la atitudinile
ş
i ac
ţ
iunileindivizilor care formeaz
ă
o organiza
ţ
ie, indiferent de tipul
ş
i m
ă
rimea acesteia.În cadrul comportamentului organiza
ţ
ional, analiza se face pe trei niveluri:la nivel individual, de grup
ş
i de organiza
ţ
ie.Având în vedere faptul c
ă
principala misiune a managerilor este aceea de alucra cu
ş
i prin intermediul altora – 
ş
efi, subalterni, colegi, succesul carierei lor depinde de aptitudinile interumane pe care le posed
ă
.
 
Factorul uman
ş
i performan
ţ
ele organiza
ţ
iei
Comportamentul organiza
ţ
ional studiaz
ă
ra
ţ
iunile care stau la baza aloc
ă
riiresurselor, în vederea punerii în aplicare
ş
i realiz
ă
rii strategiei, comportamentul
ş
irolul managerilor în cadrul organiza
ţ
iei, motivarea angaja
ţ
ilor printr-un leadershipeficient, comportamentul individual
ş
i de grup, comunicarea, negocierea, motoareleschimb
ă
rii
ş
i multe altele.Prin urmare, comportamentul organiza
ţ
ional reprezint
ă
principalul elementcare trebuie studiat pentru a estima
ş
i ob
ţ
ine succesul punerii în practic
ă
 
ş
irealiz
ă
rii strategiei. Punerea în practic
ă
 
ş
i executarea strategiei sunt etape ale unui proces complex,
 procesul managementului strategic
.
1.2 Definirea managementului strategic
Pe lâng
ă
conducerea activit
ăţ
ii interne a firmei, managerului general îirevine responsabilitatea de a reac
ţ
iona la factorii din mediul extern, apropiat
ş
iîndep
ă
rtat. Mediul extern apropiat cuprinde concuren
ţ
ii, furnizorii de resurse totmai deficitare, organiza
ţ
iile guvernamentale
ş
i reglement
ă
rile din ce în ce mainumeroase
ş
i clien
ţ
ii ale c
ă
ror preferin
ţ
e se modific
ă
adesea în mod inexplicabil.Mediul extern îndep
ă
rtat cuprinde condi
ţ
iile sociale, priorit
ăţ
ile politice,dezvoltarea tehnologic
ă
. Toate acestea trebuie anticipate, urm
ă
rite, sesizate
ş
iutilizate în procesul de luare a deciziilor.
Managementul strategic se poate defini ca fiind setul de decizii
 ş
i ac
 ţ 
iunicare au ca rezultat formularea
 ş
i implementarea planurilor menite s
ă 
duc
ă 
larealizarea obiectivelor organiza
 ţ 
iei.
 Aceste decizii sunt :1.
 
Conturarea viziunii strategice asupra dezvolt
ă
rii organiza
ţ
iei.2.
 
Studierea mediului în vederea identific
ă
rii oportunit
ăţ
ilor 
ş
i pericolelor pentrudezvoltarea organiza
ţ
iei.3.
 
Eviden
ţ
ierea punctelor forte
ş
i slabe ale organiza
ţ
iei.4.
 
Formularea op
ţ
iunilor strategice
ş
i alegerea strategiei celei mai adecvate;5.
 
Stabilirea obiectivelor 
ş
i a strategiilor pe termen lung, în vederea realiz
ă
riiop
ţ
iunilor identificate.6.
 
Stabilirea obiectivelor anuale
ş
i a strategiilor pe termen scurt astfel încât s
ă
 corespund
ă
obiectivelor 
ş
i strategiilor pe termen lung.7.
 
Elaborarea strategiilor func
ţ
ionale, politicilor 
ş
i procedurilor necesare puneriistrategiei în practic
ă
.8.
 
Evaluarea (controlul) reu
ş
itei procesului strategic, în vederea îmbun
ă
t
ăţ
irii
ş
iadapt
ă
rii strategiei la caracteristicile dinamice ale mediului.
 Procesul strategic const 
ă 
deci în totalitatea ac
 ţ 
iunilor de planificare,comand 
ă 
 , organizare
 ş
i control al deciziilor 
 ş
i activit 
ăţ 
ilor legate de elaborarea,implementarea
 ş
i adaptarea strategiei.
Primele cinci dintre etapele enumerate mai sus fac obiectul planific
ă
riistrategice, în timp ce urm
ă
toarele trei sunt p
ă
ţ
i componente ale planific
ă
rii petermen scurt.
 
Comportamentul organiza
ţ
ional
ş
i punerea în practic
ă
a strategiei
Exper 
ţ
ii consider 
ă
c
ă
planurile elaborate pe o perioad
ă
mai mic
ă
de un ansunt planuri pe termen scurt, sau opera
ţ
ionale, în timp ce planurile pe o perioad
ă
de peste un an sunt planuri pe termen lung sau strategice.Echipa care particip
ă
la procesul de management strategic trebuie s
ă
 includ
ă
manageri de pe cele trei niveluri ierarhice mai sus men
ţ
ionate. Mai mult,trebuie implicat personalul din compartimentele de planificare, atunci când acesteaexist
ă
, precum
ş
i managerii de pe nivelul de baz
ă
al organiza
ţ
iei.Abordarea strategic
ă
în managementul organiza
ţ
iei are o serie de avantaje,cum ar fi:1.
 
Formularea strategiei confer 
ă
organiza
ţ
iei capacitatea de prevenire a problemelor.2.
 
Deciziile strategice luate în grup se bazeaz
ă
pe studierea celor mai bunealternative.3.
 
Implicarea angaja
ţ
ilor în formularea strategiei contribuie la cre
ş
terea motiva
ţ
ieiacestora, prin mai buna în
ţ
elegere a rela
ţ
iei dintre productivitatea
ş
icompensarea muncii.4.
 
Prin participarea la elaborarea strategiei, grupurile
ş
i indivizii î
ş
i în
ţ
eleg mai bine rolul în cadrul organiza
ţ
iei, fapt care contribuie la realizarea coeziuniiacesteia.5.
 
Prin participarea la elaborarea strategiei, angaja
ţ
ii în
ţ
eleg care sunt factorii ceimpun luarea anumitor decizii, fapt care contribuie la eliminarea rezisten
ţ
eiacestora fa
ţă
de schimb
ă
ri.Cu toate c
ă
avantajele de mai sus sunt incontestabile, managementulstrategic implic
ă
o serie de riscuri:
 
1.
 
Reducerea timpului destinat activit
ăţ
ilor opera
ţ
ionale;2.
 
Elaborarea unor strategii care nu pot fi implementate;3.
 
Tendin
ţ
a participan
ţ
ilor la elaborarea deciziilor strategice de a se a
ş
tepta larecompense suplimentare sau la o extindere a autorit
ăţ
ii lor.Managerii de pe niveluri ierarhice superioare trebuie s
ă
cunoasc
ă
acesteriscuri
ş
i s
ă
fie preg
ă
ti
ţ
i s
ă
le contracareze influen
ţ
ele, respectând o serie de principii.1.
 
 Func
 ţ 
iunea de planificare trebuie s
ă 
le precead 
ă 
pe celelalte.
Organizarea,antrenarea
ş
i controlul trebuie s
ă
se desf 
ăş
oare numai dup
ă
ce activitatea de planificare a fost încheiat
ă
.2.
 
 Planificarea trebuie s
ă 
-i antreneze pe to
 ţ 
i managerii organiza
 ţ 
iei,
indiferent denivelul ierarhic pe care se afl
ă
. Managerii de vârf trebuie s
ă
dedice mult maimult timp planific
ă
rii, în special celei strategice. Ceilal
ţ
i au preocup
ă
ri maireduse ca durat
ă
, legate, în special, de planificarea pe termen scurt.3.
 
 Planificarea trebuie s
ă 
fie eficient 
ă 
 ,
având în vedere costurile mari pe care le presupune. Eficien
ţ
a este evaluat
ă
prin compararea rezultatelor cu costuleconomic al timpului
ş
i al culegerii
ş
i analiz
ă
rii informa
ţ
iilor.4.
 
 Planificarea se face în condi
 ţ 
ii de risc
 ş
i incertitudine.
De aceea planul trebuies
ă
fie flexibil, pentru a se putea adapta modific
ă
rilor neprev
ă
zute ale mediului,care pot favoriza sau defavoriza organiza
ţ
ia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->