Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gulistan_ e Saadi (FARSI)

Gulistan_ e Saadi (FARSI)

Ratings: (0)|Views: 73 |Likes:
Published by Musalman Bhai
MUTAFARRIQ
MUTAFARRIQ

More info:

Published by: Musalman Bhai on Feb 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

 
a
 
يﺪﻌﺳ
 
نﺎﺘﺴﻠﮔ
 
هﺪﻨﺴﻳﻮﻧ 
:
يﺪﻌﺳ
 
ﻢﻴﻈﻨﺗ
:
 mohammad6347@gmail.com
 
1
 
نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ
 
تﺮﺒﻋ
 
رد
 
لوا
 
بﺎﺑ
 
ﺖﻳﺎﻜﺣ
 
ﺪﻧدروآ
 
هﺎﺷ
 
دﺰﻧ
 
و
 
ﺪﻧدﺮﻛ 
 
ﺮﻴﺳا
 
ار
 
ىا
 
هﺪﻋ
 
،ﺎﻬﮕﻨﺟ
 
زا
 
ﻰﻜﻳ 
 
رد
.
ار
 
ناﺮﻴـﺳا
 
زا
 
ﻰـﻜﻳ 
 
ﺎـﺗ 
 
داد
 
نﺎﻣﺮﻓ
 
هﺎﺷ
 
ﺪﻨﻨﻛ 
 
ماﺪﻋا
.
هﺎﺷ
 
و
 
ﺪﺷ
 
ﻦﻴﮕﻤﺸﺧ
 
،دﻮﺑ
 
هﺪﺷ
 
ﺪﻴﻣاﺎﻧ
 
ﻰﮔﺪﻧز
 
زا
 
ﻪﻛ 
 
ﺮﻴﺳادﻮﺧ
 
مﺎﻨﺷد
 
و
 
ﺶﻧزﺮﺳ
 
درﻮﻣ
 
ارﺪﻧا
 
ﻪﺘﻔﮔ 
 
ﻪﻛ 
 
داد
 
راﺮﻗ
:
ﺪﻳﻮﮕﺑ
 
دراد
 
لد
 
رد
 
ﻪﭼ
 
ﺮﻫ
 
،ﺪﻳﻮﺸﺑ
 
نﺎﺟ
 
زا
 
ﺖﺳد
 
ﻪﻛ 
 
ﺮﻫ
. 
ﺰﻳﺮﮔ 
 
ﺪﻧﺎﻤﻧ
 
ﻮﭼ
 
تروﺮﺿ
 
ﺖﻗوﺰﻴﺗ 
 
ﺮﻴﺸﻤﺷ
 
ﺮﺳ
 
دﺮﻴﮕﺑ
 
ﺖﺳد
 
ﺪﻴﺳﺮﭘ 
 
ﻚﻠﻣ
:
؟ﺪﻳﻮﮔ 
 
ﻰﻣ
 
ﻪﭼ
 
ﺮﻴﺳا
 
ﻦﻳا
 
ﺖﻔﮔ 
 
ﺮﻀﺤﻣ
 
ﻚﻴﻧ
 
ناﺮﻳزو
 
زا
 
ﻰﻜﻳ 
:
ﺪﻳﻮﮔ 
 
ﻲﻤﻫ
 
ﺪﻧواﺪﺧ
 
يا
: 
ﻦﻋ
 
ﻦﻴﻓﺎﻌﻟا
 
و
 
ﻆﻴﻐﻟا
 
ﻦﻴﻤﻇﺎﻜﻟاوسﺎﻨﻟا
 
ﺖﺷﺬﮔرد
 
وا
 
نﻮﺧ
 
ﺮﺳ
 
زا
 
و
 
ﺪﻣآ
 
ﺖﻤﺣر
 
ار
 
ﻚﻠﻣ
.
ﺖﻔﮔ 
 
دﻮﺑ
 
وا
 
ﺪﺿ
 
ﻪﻛ 
 
ﺮﮕﻳد
 
ﺮﻳزو
:
ارﺎـﻣ
 
ﺲﻨـﺟ
 
يﺎﻨﺑا
 
ﻦﺘﻔﮔ 
 
ﻦﺨﺳ
 
ﻲﺘﺳار
 
ﺰﺟ
 
نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ 
 
تﺮﻀﺣ
 
رد
 
ﺪﻳﺎﺸﻧ
.
ﺖـﻔﮔ 
 
اﺰﺳﺎﻧ
 
و
 
داد
 
مﺎﻨﺷد
 
ار
 
ﻚﻠﻣ
 
ﻦﻳا
.
ﻚـﻠﻣ
 
ﺖﻔﮔ 
 
و
 
ﺪﻣآ
 
ﻢﻫرد
 
ﻦﺨﺳ
 
ﻦﻳزا
 
يور
:
ﻪـﻛ 
 
ﻲـﺘﻔﮔ 
 
ﻮـﺗ 
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﺳار
 
ﻦﻳز
 
اﺮﻣ
 
ﺪﻣآ
 
ﺮﺗ 
 
هﺪﻳﺪﻨﺴﭘ 
 
غورد
 
نآ
 
نآ
 
يورﻲﺜﺒﺧ
 
ﺮﺑ
 
ﻦﻳا
 
يﺎﻨﺑ
 
و
 
دﻮﺑ
 
ﻲﺘﺤﻠﺼﻣ
 
رد
.
ﺪﻧا
 
ﻪﺘﻔﮔ 
 
ناﺪﻨﻣدﺮﺧ
 
ﻪﻜﻧﺎﻨﭼ
:
ﺰـﻴﻣآ
 
ﺖﺤﻠﺼﻣ
 
غورد
 
ﺰﻴﮕﻧا
 
ﻪﻨﺘﻓ
 
ﺖﺳار
 
ز
 
ﻪﺑ
 
ﺪﻳﻮﮔ 
 
وا
 
ﻪﻛ 
 
ﺪﻨﻛ 
 
نآ
 
هﺎﺷ
 
ﻪﻛ 
 
ﺮﻫﺪﻳﻮﮔ 
 
ﻮﻜﻧ
 
ﺰﺟ
 
ﻪﻛ 
 
ﺪﺷﺎﺑ
 
ﻒﻴﺣ
 
دﻮﺑ
 
ﻪﺘﺸﺒﻧ
 
،
 
هﺎﺷ
 
نوﺪﻳﺮﻓ
 
خﺎﻛ 
 
ناﻮﻳا
 
ﻰﻧﺎﺸﻴﭘ 
 
ﺮﺑ
 
و
: 
ﺲﻛ 
 
ﻪﺑ
 
ﺪﻧﺎﻤﻧ
 
رداﺮﺑ
 
ىا
 
نﺎﻬﺟﺲﺑ
 
و
 
ﺪﻨﺑ
 
ﻦﻳﺮﻓآ
 
نﺎﻬﺟ
 
رﺪﻧا
 
لد ﻣﺖﺸﭘ 
 
و
 
ﺎﻴﻧد
 
ﻚﻠﻣ
 
ﺮﺑ
 
ﻪﻴﻜﺗ 
 
ﻦﻜ 
 
2
 
ﺖﺸﻛ 
 
و
 
دروﺮﭘ 
 
ﻮﺗ 
 
نﻮﭼ
 
ﺲﻛ 
 
رﺎﻴﺴﺑ
 
ﻪﻛ كﺎﭘ 
 
نﺎﺟ
 
ﺪﻨﻛ 
 
ﻦﺘﻓر
 
ﮓﻨﻫآ
 
ﻮﭼكﺎﺧ
 
ىور
 
ﺮﺑ
 
ﻪﭼ
 
ندﺮﻣ
 
ﺖﺨﺗ 
 
ﺮﺑ
 
ﻪﭼ
 
ﺖﻳﺎﻜﺣ
 
و
 
دﻮـﺑ
 
ﻪﺘﺨﻳر
 
وا
 
دﻮﺟو
 
ﻪﻠﻤﺟ
 
ﻪﻛ 
 
ﺪﻳد
 
باﻮﺧ
 
ﻢﻟﺎﻋ
 
رد
 
ار
 
ﻦﻴﻜﺘﻜﺒﺳ
 
دﻮﻤﺤﻣ
 
،
 
نﺎﺳاﺮﺧ
 
كﻮﻠﻣ
 
زا
 
ﻰﻜﻳ 
 
و
 
ﺪﻳدﺮﮔ 
 
ﻲﻤﻫ
 
ﻪﻧﺎﺨﻤﺸﭼ
 
رد
 
نﺎﻨﭽﻤﻫ
 
ﻪﻛ 
 
وا
 
نﺎﻤﺸﭼ
 
ﺮﮕﻣ
 
هﺪﺷ
 
كﺎﺧدﺮﻛ 
 
ﻲﻣ
 
ﺮﻈﻧ
 .
زا
 
ﺎـﻤﻜﺣ
 
ﺮﻳﺎـﺳ
 
ﺖﻔﮔ 
 
و
 
دروآ
 
يﺎﺠﺑ
 
ﻪﻛ 
 
ﻲﺸﻳورد
 
ﺮﮕﻣ
 
ﺪﻧﺪﻧﺎﻣ
 
وﺮﻓ
 
ﻦﻳا
 
ﻞﻳوﺎﺗ 
:
ﺎـﺑ
 
ﺶـﻜﻠﻣ
 
ﻪـﻛ 
 
ﺖـﺳا
 
ناﺮـﮕﻧ
 
زﻮـﻨﻫﺖﺳا
 
ناﺮﮔد
. 
ﺪﻧا
 
هدﺮﻛ 
 
ﻦﻓد
 
ﻦﻴﻣز
 
ﺮﻳز
 
ﻪﺑ
 
رﻮﻣﺎﻧ
 
ﺲﺑﺪﻧﺎﻤﻧ
 
نﺎﺸﻧ
 
ﻚﻳ 
 
ﻦﻴﻣز
 
ىور
 
ﻪﺑ
 
ﺶﻴﺘﺴﻫ
 
ﺰﻛ 
 
كﺎﺧ
 
ﺮﻳز
 
ﺪﻧدﻮﻤﻧ
 
ﻪﻛ 
 
ار
 
ﻪﺷﻻ
 
ﺮﻴﭘ 
 
ناوﺪﻧﺎﻤﻧ
 
ناﻮﺨﺘﺳا
 
وﺰﻛ 
 
درﻮﺨﺑ
 
نﺎﻨﭼ
 
ﺶﻛﺎﺧ
 
ﺮﻴﺧ
 
ﻪﺑ
 
ناوﺮﻴﺷﻮﻧ
 
خﺮﻓ
 
مﺎﻧ
 
ﺖﺳا
 
هﺪﻧزﺪﻧﺎﻤﻧ
 
ناوﺮﻴﺷﻮﻧ
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﺷﺬﮔ 
 
ﻰﺴﺑ
 
ﻪﭼﺮﮔ 
 
ﺮﻤﻋ
 
رﺎﻤﺷ
 
ﺖﻤﻴﻨﻏ
 
و
 
نﻼﻓ
 
ىا
 
ﻦﻛ 
 
ىﺮﻴﺧﺪﻧﺎﻤﻧ
 
نﻼﻓ
 
ﺪﻳآ
 
ﺮﺑ
 
ﮓﻧﺎﺑ
 
ﻪﻛ 
 
ﺮﺘﺸﻴﭘ 
 
ناز
 
ﺖﻳﺎﻜﺣ
 
يوﺮﺑﻮﺧ
 
و
 
ﺪﻨﻠﺑ
 
نارداﺮﺑ
 
ﺮﮕﻳد
 
و
 
ﺮﻴﻘﺣ
 
و
 
دﻮﺑ
 
هﺎﺗﻮﻛ 
 
ﻪﻛ 
 
مﺪﻴﻨﺷ
 
ار
 
يا
 
هداز
 
ﻚﻠﻣ
.
ﺖﻫاﺮﻛ 
 
ﻪﺑ
 
رﺪﭘ 
 
يرﺎﺑ
 
دﺮﻛ 
 
ﻲﻣ
 
ﺮﻈﻧ
 
ورد
 
رﺎﻘﺤﺘﺳا
 
و
.
ﺖﻔﮔ 
 
و
 
دروآ
 
يﺎﺠﺑ
 
رﺎﺼﻴﺘﺳا
 
ﺖﺳاﺮﻔﺑ
 
ﺮﺴﭘ 
:
ﺪـﻨﻣدﺮﺧ
 
هﺎﺗﻮﻛ 
 
،
 
رﺪﭘ 
 
يا
 
ﺪﻨﻠﺑ
 
نادﺎﻧ
 
ﻪﻛ 
 
ﻪﺑ
.
ﺮﺘﻬﺑ
 
ﺖﻤﻴﻗ
 
ﻪﺑ
 
ﺮﺘﻬﻣ
 
ﺖﻣﺎﻘﺑ
 
ﻪﭼ
 
ﺮﻫ
 
ﻪﻧ
.
ﺔﻴﻔﻴﺟ
 
ﻞﻴﻔﻟا
 
و
 
ﺔﻔﻴﻈﻧ
 
ةﺎﺷا
. 
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->