Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
P. 1
Visions of the Apocalypse - Beatus Manuscripts and 13th Century Apocalypse Manuscrips

Visions of the Apocalypse - Beatus Manuscripts and 13th Century Apocalypse Manuscrips

Ratings: (0)|Views: 1,547|Likes:
Published by alice85alice

More info:

Published by: alice85alice on Feb 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

 
Iaocm Zdovm – ME<6<> Ohijm! \osobe , Fpmih – Smhoeip Amifmp> Sipid Nihms
\osobe ief vdm Hmfom|iaIwbciaywsm
 Vdm
@bbk bl Pm|maivobe
cbevioes sbhm bl vdm hbsv |o|of ohijms oe vdm @o`am! iefwpb|ofmf oaa}hoeivbps zovd pocd s}`nmcv hivmpoia vb cpmivm |o`piev hie}scpowvs% Vdos hiy `m i licvbp zdocd mtwaioes vdm wbw}aipovy bl oaa}svpivmf iwbciaywsmhie}scpowvs f}poej vdm Hoffam Ijms%Oe vdos mssiy O zoaa mtwabpm vdm ofmi bl smmoej ief |osobe! ief follmpmev cbecmwvs bl vdm pbam bl vdm ohijm ief oaa}svpivobe% Vdm
@bbk bl Pm|maivobe
os mtcmaamev hivmpoia lbp mtihoeoej vmtv}ia ief |os}iapmwpmsmevivobes bl vdm sihm cbecmwv! soecm f}poej vdm Hoffam Ijms iwbciaywsmhie}scpowvs lpm}mevay oeca}fmf `bvd i cbhhmevipy ief oaa}svpivobes% Vdmcbaamcvobe bl hie}scpowvs zdocd di|m cbhm vb `m kebze vdm @miv}s hie}scpowvscbevioe i cbhhmevipy issmh`amf `y @miv}s bl Aoï`iei! ief hbsv 93
vd
cmev}pyMejaosd iwbciaywsms cbevioe i |mpsobe bl vdm @mpmeji}f}s cbhhmevipy%Sohoaipay! hbsv mtihwams bl vdm i`b|m hie}scpowvs iasb cippy i smv bl iccbhwieyoej oaa}svpivobes% Vdos fmhbesvpivms dbz lip vdm oaa}hoeivobes zmpmcbesofmpmf ie oevmjpia wipv bl vdm hie}scpowv is i zdbam n}sv is h}cd is vdmcbhhmevipoms% Aokm vdm cbhhmevipoms! vdm oaa}svpivobes zmpm vdmpm vb if|iecmvdm pmifmp‟s }efmpsviefoej bl vdm vmtv bl vdm
@bbk bl Pm|maivobe
! ief ymv vdm }smbl ohijms dis wpb|mf lip hbpm cbevmevob}s vdie vdiv bl vdm cbhhmevipy% @bvdf}poej vdm Hoffam Ijms ief vbfiy! vdm pbam bl ohijms os cbevpb|mpsoia; vdm |mpylicv vdiv vdm pbam bl vdm ohijm zis s}cd i sojeolociev wboev bl fm`ivm oefocivms ovsohwbpviecm ief vdm |ia}m iccbpfmf vb vdm ohijm% Vdm pmaivobesdow `mvzmme vmtv ief ohijm os ebv i svpiojdvlbpzipf bem% I hbfmpes}swocobe bl vdm ohijm hiy svmh lpbh —i |ij}m cbecmwvobe bl vdm ohijm is ieipmi bl pmsosviecm vb hmieoej‟
9
! zdmpmis zbpfs ipm cbesofmpmf vb ohwipvhmieoej% Sohoaipay! vdbsm zdb ipj}mf ijioesv vdm }sm bl ohijms f}poej vdm hieydmivmf fm`ivms b|mp vdm pbam bl ohijm oe vdm Hoffam Ijms wpbwbsmf vdiv vdmycbel}smf vdm |omzmp! s}jjmsvoej vdiv vdmy ci}smf ofba zbpsdow `mci}sm vdm
9 Pbaief @ipvdms!
Ohijm H}soc Vmtv 
! vpies% Svmwdme Dmivd $Lbeviei! 9?::/! w% 30
9
 
Iaocm Zdovm – ME<6<> Ohijm! \osobe , Fpmih – Smhoeip Amifmp> Sipid Nihms|omzmp hos}efmpsvbbf vdm hmieoej `mdoef vdm ohijm ief zbpsdowmf vdm ohijmpivdmp vdie zdiv ov pmwpmsmevmf% Vdm cbecmwv bl pmwpmsmevivobe os wipvoc}aipay cp}coia vb ie }efmpsviefoej bl vdmpbam bl vdm ohijm! ief vdos cie `m smme oe pmjipf vb ohijms oe iwbciaywsmhie}scpowvs% @ipvdms dis w}v ov vdiv vdm —ohijm os pm(wpmsmevivobe! zdocd os vb siypms}ppmcvobe‟%
0
Vdos ohwaoms vdiv ov os i cbwy bl i ‑pmia‘ bpojoeia! dbzm|mp hmfom|ia}efmpsviefoej bl ohijm zis aoekmf zovd mevbhbabjy; ‑ohijm‘ zis }efmpsvbbf oevmphs bl vdm Aivoe
sohoaov}fm
is `moej i
swmcoms
bp ‑aokmemss‘%
3
Oe vdm HoffamIjms! wbw}aip vdmbpoms bl |osobe s}jjmsvmf vdiv m|mpyvdoej zdocd zis smme zis icbwy bl i ‑pmia‘ bpojoeia! is oevpbhossobe vdmbpoms bl |osobe s}jjmsvmf vdiv smmoejbcc}ppmf zdme i piy bp
swmcoms
$aokmemss/ zis vpieshovvmf lpbh ie b`nmcv vb vdmmym%Ol zdiv os smme os hmpmay i aokmemss bl vdm bpojoeia b`nmcv vdiv ov pmwpmsmevs!ohijms oe hie}scpowvs ipj}i`ay waiymf i sohoaip pbam vb vmtv% Lb}ci}av zpovms vdiv—zdme ov zis jo|me vb hme `y Jbf dohsmal! aiej}ijm zis ie i`sba}vmay cmpvioeief vpieswipmev soje lbp vdoejs! `mci}sm ov pmsmh`amf vdmh‟%
6
Ohijms oe vdmHoffam Ijms ipm aokm aiej}ijm lbaabzoej vdm liaa bl @i`ma ief vdm abss bl vdosbpojoeia ‑vpieswipmev‘ aiej}ijm> `bvd ipm i
swmcoms
bp aokmemss ief ebv ie mticvpmwpmsmevivobe bl vdm bpojoeia% Vdm ‑bpojoeia‘ vmtv zis vdm aovmpipy cpmivobe bl vdm scpowv}pm zdocd zis cpmivmf`y Jbf ief wissmf vb hie% Cpmivo|m pmwpmsmevivobe bl vdm bpojoeias s}cd is vdivsmme oe vdm iwbciaywsm cbhhmevipoms bp oaa}svpivobes zmpm smcbefipy cpmivobes%@bvd pm(wpmsmev ie bpojoeia zdocd cieebv `m pmwaocivmf mticvay ief vdmpmlbpmsmmk vb mtwpmss ovs mssmecm vb vdm pmifmp; beay Jbf dif vdm i`oaovy vb cpmivm!hie cb}af hmpmay ohovivm% Vdm
@bbk bl Pm|maivobe
m|me cbevioes vdm zipeoejvdiv —ol ieybem iffs ieyvdoej vb [vdm zbpfs oe vdos `bbkX! Jbf zoaa iff vb dohm|mpy waij}m oe vdm `bbk; ol ieybem c}vs ieyvdoej b}v bl vdm wpbwdmcoms oe vdos`bbk! Jbf zoaa c}v bll dos sdipm bl vdm vpmm bl aolm ief bl vdm dbay covy‟%
=
 
0 Pbaief @ipvdms!
Ohijm H}soc Vmtv 
! vpies% Svmwdme Dmivd $Lbeviei! 9?::/! w% 303 @mpeipf HcJoee! —Nbdes Iwbciaywsm ief vdm Iwbciaywvoc Hmeviaovy‟!
Pmifoej ohijms >eippivo|m foscb}psm ief pmcmwvobe oe vdm vdopvmmevd(cmev}py oaa}hoeivmf Iwbciaywsm
! Mf%S}~ieem Amzos $Cih`pofjm ]eo|mpsovy Wpmss! 9??=/! w% <6 Hocdma Lb}ci}av!
Vdm Bpfmp bl Vdoejs> ie Ipcdimbabjy bl vdm D}hie Scomecms
$Pb}vamfjm! 0770/! w% 67= Pm|maivobe 00> 94(9?
0
 
Iaocm Zdovm – ME<6<> Ohijm! \osobe , Fpmih – Smhoeip Amifmp> Sipid Nihms Vdm @miv}s Iwbciaywsms ief vdm 93
vd
Cmev}py Mejaosd Iwbciaywsms `bvd }voaosm ie}epmiaosvoc ohijm svyam! `}v vdm hmfom|ia ivvov}fm vbzipfs ohijms is s}jjmsvmfoe vdm cbecmwv bl 
swmcoms
hiy dmaw vb mtwaioe zdy cbab}ps oe vdm @miv}shie}scpowvs —di|m eb pmaivobesdow vb vdm eiv}pia zbpaf‟
<
ief zdy wmpswmcvo|m osebv ohwbpviev oe 93
vd
cmev}py iwbciaywsm ohijms; ov os ebv ohwbpviev lbp vdmohijm vb `m pmiaosvoc! beay vdiv ov mtwpmssms vdm aokmemss bl zdiv os fmscpo`mf%Soecm
Pm|maivobe
fbms ebv fmwocv i zbpaf zdocd pmsmh`ams vdm eiv}pia zbpaf! `}voesvmif bem loaamf zovd hbesvmps ief hopicams ief lievisvocia bcc}ppmecms! vdm|o|of cbab}ps ief vdm so~oej bl cdipicvmps `y ohwbpviecm ief ebv wmpswmcvo|m ipmwmpdiws hbpm s}ovi`am vdie iey ivvmhwvs iv pmiaosh oe vdm pmwpmsmevivobe bl sbhmvdoej fpihivoc ief iahbsv `mybef vdm ohijoeivobe%F}poej vdm Hoffam Ijms! sojdv zis cbesofmpmf vb `m vdm hbsv ohwbpviev bl vdmsmesms! lbaabzoej lpbh Iposvbvmaoie vdoekoej vdiv ov wpb|ofmf vdm jpmivmsv}efmpsviefoej bl vdm zbpaf> —sojdv os wmp sm hbpm |ia}i`am [oe vmphs bl vdmsmesmsX sb lip is vdm emmfs bl aolm ipm cbecmpemf‟%
:
Ov zb}af lbaabz! vdmpmlbpm! vdivvdm ohijm os }smf is ie iof vb }efmpsviefoej bl vdm
@bbk bl Pm|maivobe
% Vdm @miv}s Iwbciaywsms jmempiaay cbevioe ipb}ef ?7 ohijms zdocd |ipy beay iaovvam lpbh `bbk vb `bbk oe vmphs bl zdiv vdmy fmwocv! ief blvme vikm }w zdbamwijms% Vdm ohijms iahbsv icv is cipvbbe svpows fb vbfiy oe vmphs bl cbe|myoejvdm eippivo|m! lbp oesviecm oe vdm Hbpjie @miv}s vdm Pm|maivobe vb Sioev Nbde osfmwocvmf oe vzb svijms! lopsv zovd Cdposv viakoej vb vdm iejmas ief vdme zovd Nbdeiwwpbicdmf vb zpovm $smm Loj% 9/% Vdm @miv}s hie}scpowvs ipm zpovvme oe ie bafmpsvyam bl Aivoe ief wmpdiws vdm ohijms cabsmay lbaabzoej vdm eippivo|m iofmfvpiesaivobe% Ov dis `mme s}jjmsvmf vdiv oe ebpvdmpe Swioe vdm @miv}s Iwbciaywsmvmtv zis hmhbposmf `y hbeks ief e}es! ief sb vdm ohijms cb}af di|m icvmf isi hemhbeoc fm|ocm% Iavdb}jd ebv oaaovmpivm! vdm pmifmp zb}af vdme eb abejmppm}opm vdm vmtv oe bpfmp vb ma}cofivm vdm hmieoej bl vdm
@bbk bl Pm|maivobe
%Mao~i`mvd @bahie s}jjmsvs vdiv cbab}p cdiejms oe ohijms bl vdm waij}m `mipoejiejmas ipm bem mtihwam bl ohijms `moej
< Hopmoaam
 
Hmevpï ief Wmvmp Kamoe is }bvmf oe Mao~i`mvd S% @bahie! —Fm cbabpo`}s> VdmHmieoejs bl Cbabp oe @miv}s Hie}scpowvs‟!
Jmsvi
$Oevmpeivobeia Cmevmp bl Hmfom|ia Ipv!9???/! w%0<: Iposvbvam!
Fm Smes} ief Fm Hmhbpoi> Vmtv ief Vpiesaivobe zovd Oevpbf}cvobe ief Cbhhmevipy 
! Mfovmf `y J% P% V% Pbss $Cih`pofjm ]eo|mpsovy Wpmss! 9?7</! w% 64
3
Loj}pm 9 – Jbf smefs vdm Iejma zovd vdm@bbk vb Nbde! Hbpjie @miv}s! HS H%60?$Lba% 9?|/

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ciciareta liked this
nruppert liked this
Joel L. Watts liked this
Nikita Slinkin liked this
Nikita Slinkin liked this
Pietro Pisarra liked this
newmanvr liked this
iaraquanta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->